Pécsudvard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (V. 5.) önkormányzati rendelete

önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2022. 05. 06

Pécsudvard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (V. 5.) önkormányzati rendelete

önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról

2022.05.06.

Pécsudvardi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-ának (1.) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, évi az Alaptörvény 32. cikk (2) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 174.072.053.-Ft bevétellel,113.960.073.- Ft kiadással, 60.111.980.- Ft pénzmaradvánnyal és az alábbi kiemelt kiadási előirányzatok teljesítési összegével hagyja jóvá:

a) Személyi jellegű kiadások: 18.042.426 Ft

b) Munkaadót terhelő kiadások: 2.286.176 Ft

c) Dologi kiadások: 19.999.510 Ft

d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 2.893.901 Ft

e) Egyéb működési támogatások 4.989.206 Ft

f) Beruházások, felújítások 14.226.159 Ft

g) Finanszírozási kiadások 51.522.695Ft

(2) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

2. § Az önkormányzat a mérlegét 2. melléklete szerint fogadja el.

3. § A képviselő-testület a pénzmaradvány felhasználását a 3. melléklet szerint engedélyezi.

4. § Az önkormányzat vagyonkimutatását a 4. melléklet tartalmazza.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

Megnevezés

Terv

Módosított előirányzat

Tény

Működési támogatás

67 801 122

94 692 851

94 692 851

Felhalmozási célú támogatás

18 083 201

845 001

845 001

Közhatalmi bevételek

22 588 155

28 603 776

28 603 776

Működési bevételek

3 087 000

5 169 323

5 169 323

ÁH megelőlegezés

0

2 716 612

2 716 612

Előző évi pénzmaradvány

42 044 490

42 044 490

42 044 490

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

153 603 968

174 072 053

174 072 053

Kiadások

Megnevezés

Terv

Módosított előirányzat

Tény

Személyi juttatások

12 391 330

18 042 426

18 042 426

Munkaadókat terhelő járulékok

1 913 768

2 286 176

2 286 176

Szakmai anyagok beszerzése

45 000

Üzemeltetési anyagok beszerzése

3 408 490

6 297 984

6 297 984

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

310 000

449 195

449 195

Közüzemi díjak

1 875 000

1 537 439

1 537 439

Vásárolt élelmezés

35 890

28 475

28 475

Karbantartás, kis javítás

435 000

513 074

513 074

Bérleti díj

1 302 672

1 474 116

1 474 116

Egyéb szolgáltatások

2 816 544

5 998 544

5 940 471

Kiküldetés

2 285

2 285

Áfa

2 475 304

3 169 444

3 169 444

ÁH-n belüli kamatkiadások

0

47

47

Egyéb dologi kiadások

720 711

586 980

586 980

Dologi kiadások összesen

13 424 611

20 057 583

19 999 510

Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 610 000

2 893 901

2 893 901

Egyéb működési támogatások

45 153 949

65 036 776

4 989 206

Beruházások, felújítások

24 587 615

14 232 496

14 226 159

ÁH-n belüli megelőlegezés

2 685 695

2 685 695

2 685 695

Finanszírozás

48 837 000

48 837 000

48 837 000

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

153 603 968

174 072 053

113 960 073

2. melléklet

12/A - Mérleg

#

Megnevezés

Előző időszak

Tárgyi időszak

1

2

3

5

1

A/I/1 Vagyoni értékű jogok

0

0

4

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)

0

0

5

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

269 675 138

304 120 177

6

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

5 705 427

6 261 169

8

A/II/4 Beruházások, felújítások

30 948 268

0

10

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

306 328 833

310 381 351

11

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)

22 065

22 065

13

A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pü. Vállakozásban

12 065

12 065

16

A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések

10 000

10 000

21

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

22 065

22 065

28

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

306 350 898

310 403 416

29

B/I/1 Vásárolt készletek

0

0

34

B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)

0

0

43

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)

0

0

47

C/II/1 Forintpénztár

41 924 490

59 991 980

50

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

51

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

52

C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák

53

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

41 924 490

59 991 980

57

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

35 012 151

64 200 902

62

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)

1 977 733

981 212

66

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra

40 000

20 000

67

D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

1 674 813

629 387

68

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

262 920

151 825

101

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

1 977 733

981 212

152

D/III/4 Forgótőke elszámolása

120 000

120 000

158

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

120 000

120 000

159

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

2 097 733

1 101 212

179

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

350 373 121

371 496 603

180

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

335 606 522

335 606 522

181

G/II Nemzeti vagyon változásai

4 542 478

4 542 478

182

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

14 079 715

14 079 715

183

G/IV Felhalmozott eredmény

-23 499 633

-15 137 961

185

G/VI Mérleg szerinti eredmény

8 361 672

21 092 565

186

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

339 090 754

360 183 319

222

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)

2 685 695

2 716 612

227

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

2 685 695

2 716 612

236

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

2 685 695

2 716 612

244

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

2 685 695

2 716 612

247

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

1 196 787

1 196 787

248

J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek

7 399 885

7 399 885

249

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

8 596 672

8 596 672

250

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

350 373 121

371 496 603

3. melléklet

07/A - Maradványkimutatás

#

Megnevezés

Összeg

1

2

3

1

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei

129 310 951

2

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

62 437 378

3

I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

66 873 573

4

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

44 761 102

5

04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

51 522 695

6

II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

-6 761 593

7

A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

60 611 980

15

C) Összes maradvány (=A+B)

60 611 980

17

E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

60 611 980

4. melléklet

Vagyonkimutatás - 2021

Értéktípus -forint

Megnevezés

Sorszám

Előző év

Tárgyév

Index (%)

1

2

3

4

5

ESZKÖZÖK

A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

A

306 350 898.00

310 403 411.00

101.32

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK

A/II

306 328 833.00

310 381 346.00

101.32

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

A/II/1

269 675 138.00

304 120 177.00

112.77

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/1/a

166 222 793.00

199 589 055.00

120.07

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/1/c

83 270 954.00

80 431 071.00

96.59

d) Üzleti vagyon

A/II/1/d

20 181 391.00

24 100 051.00

119.42

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

A/II/2

5 705 427.00

6 261 169.00

109.74

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/2/c

50 323.00

0.00

0.00

d) Üzleti vagyon

A/II/2/d

5 655 104.00

6 261 169.00

110.72

4. Beruházások, felújítások

A/II/4

30 948 268.00

0.00

0.00

d) Üzleti vagyon

A/II/4/d

30 948 268.00

0.00

0.00

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

A/III

22 065.00

22 065.00

100.00

1. Tartós részesedések

A/III/1

22 065.00

22 065.00

100.00

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/1/c

12 065.00

12 065.00

100.00

d) Üzleti vagyon

A/III/1/d

10 000.00

10 000.00

100.00

C/ PÉNZESZKÖZÖK

C

41 924 490.00

59 991 980.00

143.10

III. Forintszámlák

C/III

41 924 490.00

59 991 980.00

143.10

D/ KÖVETELÉSEK

D

2 097 733.00

1 101 212.00

52.50

I. Költségvetési évben esedékes követelések

D/I

1 977 733.00

981 212.00

49.61

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

D/III

120 000.00

120 000.00

100.00

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

A+..+F

350 373 121.00

371 496 603.00

106.03

FORRÁSOK

G/ SAJÁT TŐKE

G

339 090 754.00

360 183 319.00

106.22

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

G/I

335 606 522.00

335 606 522.00

100.00

II. Nemzeti vagyon változásai

G/II

4 542 478.00

4 542 478.00

100.00

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

G/III

14 079 715.00

14 079 715.00

100.00

IV. Felhalmozott eredmény

G/IV

-23 499 633.00

-15 137 961.00

64.42

VI. Mérleg szerinti eredmény

G/VI

8 361 672.00

21 092 565.00

252.25

H/ KÖTELEZETTSÉGEK

H

2 685 695.00

2 716 612.00

101.15

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

H/II

2 685 695.00

2 716 612.00

101.15

J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)

J

8 596 672.00

8 596 672.00

100.00

FORRÁSOK ÖSSZESEN

G+...+J

350 373 121.00

371 496 603.00

106.03

EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK

L

"0"-ra írt eszközök

L/1

7 543 804.00

8 047 639.00

106.68

Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök

L/2

6 694 356.00

7 312 902.00

109.24

Függő követelések

L/6

3 078 236.00

-2 394 098.00

-77.77

Függő kötelezettségek

L/7

-142 589.00

-11 764.00

0,08