Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2016. (XI. 25.) önkormányzati rendelete

Szarvasi Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek közszolgálati jogviszonyával összefüggő egyes kérdésekről

Hatályos: 2018. 01. 01 - 2018. 12. 30

Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2016. (XI. 25.) önkormányzati rendelete

Szarvasi Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek közszolgálati jogviszonyával összefüggő egyes kérdésekről

2018.01.01.

Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3)-(5) bekezdésében, a 236. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya a Szarvasi Polgármesteri Hivatalban (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) foglalkoztatott köztisztviselőkre terjed ki.

2. § A Polgármesteri Hivatalban

a) az osztályvezetői kinevezés a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 129. § (1) bekezdése és 139. § b) pontja szerinti főosztályvezető-helyettesi,

b) az osztályvezető-helyettesi kinevezés a Kttv. 129. § (1) bekezdése és a 139. § c) pontja szerinti osztályvezetői kinevezésnek felel meg.

3. § A Polgármesteri Hivatal köztisztviselője

a) osztályvezető esetében alapilletménye 15 %-ának,

b) osztályvezető-helyettes esetében alapilletménye 10 %-ának megfelelő mértékű illetménypótlékra jogosult.

3/A. §1 A Képviselő-testület a köztisztviselőknek a 2018. évre illetménykiegészítést állapít meg. Az illetménykiegészítés mértéke:

a) felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő esetén alapilletményének 30%-a,

b) érettségi végzettségű köztisztviselő esetén alapilletményének 10%-a.

4. § Hatályát veszti Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szarvas Város Polgármesteri Hivatalában dolgozók közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 12/2001. (VIII. 16.) önkormányzati rendelet.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

Beiktatta: 29/2017.(XII.15.) önkormányzati rendelet Hatályos: 2018. január 8.