Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2020 (XI.2.) önkormányzati rendelete

a Dunaföldvár Város Felsőoktatási Ösztöndíjáról,a kiemelkedő tanulmányi és közösségi tevékenységet végző diákok jutalmazásáról, és a pécsi kollégiumi férőhelyek odaítélésének szabályairól

Hatályos: 2022. 04. 27

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2020 (XI.2.) önkormányzati rendelete

a Dunaföldvár Város Felsőoktatási Ösztöndíjáról,a kiemelkedő tanulmányi és közösségi tevékenységet végző diákok jutalmazásáról, és a pécsi kollégiumi férőhelyek odaítélésének szabályairól

2022.04.27.

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 15. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 19/2020 (IX.28.) önkormányzati rendelet 27. § (6) bekezdése alapján Ügyrendi-, Közrendvédelmi és Jogi Bizottság és Oktatási-, Kulturális,- Egészségügyi,- Szociális,- Ifjúsági és Sport Bizottság véleményének kikérésével következőket rendeli el:

I. Fejezet

Dunaföldvár Város Felsőoktatási Ösztöndíja

1. § (1) Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dunaföldvár Város Ösztöndíjat (továbbiakban: ösztöndíj) alapít

a) a Dunaföldváron legalább 5 éve bejelentett lakóhellyel rendelkező,

b)1 felsőfokú tanulmányokat nappali tagozaton folytató,

c) 25 év alatti,

d) nehéz szociális körülmények között élő,

e) legalább 3,51-es „halmozott súlyozott tanulmányi átlaggal” rendelkező hallgató részére.

(2)2

2. § (1) Az ösztöndíjra pályázati adatlapot nyújthat be a nehéz szociális körülmények között élő hallgató.

(2) Nehéz szociális körülmények között élő az

a) akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 280 %-át, egyedül élő esetén annak 360 %-át,

b) akinek a vagyona mértéke a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben (a továbbiakban: Szt.) meghatározott mértéket és

c) akinek családja tulajdonában legfeljebb kettő – Szt. szerint vagyonként figyelembe nem vehető - gépjármű van.

3. § (1) Az ösztöndíj támogatás tanulmányi félévenkénti összege 10.000.- Forint/hó.

(2) A tanulmányi félévre megítélt ösztöndíjat (5 havi) a döntést követő 15 napon belül egy összegben kell a támogatást igénylő bankszámlájára átutalni.

(3) A támogatott köteles a körülményeiben bekövetkezett változást a változás bekövetkezését követő 15 napon belül írásban bejelenteni a Támogató felé.

4. § (1) Az ösztöndíjra a pályázati felhívás alapján legkorábban a sikeresen lezárt I. félévet követően lehet jelentkezni a (3) bekezdésben foglalt határidőig tanulmányi félévenként.

(2) A pályázati kiírást a tárgyév tavaszi félévére január 15. napjáig és őszi félévére július 31. napjáig kell közzétenni a város honlapján.

(3) Az 1. melléklet szerinti pályázati adatlapot a tavaszi félévre legkésőbb a tárgyév február 28. napjáig, az őszi félévre legkésőbb a tárgyév augusztus 31. napjáig lehet benyújtani. A határidő jogvesztő.

(4) A pályázati adatlaphoz mellékelni kell:

a) a hallgatói jogviszony fennállásáról szóló igazolást,

b) a tanulmányi átlagról szóló igazolást,

c) a jövedelmi és vagyoni körülményekre vonatkozó, a rendelet 2. melléklete szerinti nyilatkozatot, illetve az abban foglaltakat igazoló dokumentumokat, és

d) lakcímkártya, a TAJ kártya és a személyazonosító igazolvány másolatát.

(5) Hiánypótlásra 15 napos határidővel egy alkalommal van lehetőség.

(6) Az ösztöndíj odaítéléséről átruházott hatáskörben a polgármester (továbbiakban: Támogató) dönt. Döntéshozatal előtt a Támogató köteles kikérni az Oktatási- Kulturális- Egészségügyi-, Szociális-, Ifjúsági és Sport Bizottság véleményét. A döntés ellen fellebbezésnek van helye.

5. § (1) Az ösztöndíjra való jogosultságot meg kell szüntetni és a támogatott pályázót, a folyósított ösztöndíj teljes összegének vagy arányos részének 30 napon belül történő visszafizetésére kell kötelezni, ha

a) a hallgatói jogviszonya megszűnik vagy szünetel,

b) a pályázati eljárás során valótlan adatot közölt, vagy Dunaföldvár Város Önkormányzatát (a továbbiakban: Önkormányzat) bármilyen módon megtévesztette, vagy

c) az ösztöndíjra való jogosultság megszüntetését bármely okból kéri.

(2) A polgármester dönt az ösztöndíj megszüntetéséről és a visszafizetésének elrendeléséről.

(3) Az (1) bekezdésben foglaltaktól a támogató különös méltánylást érdemlő esetben eltekinthet.

(4) Különös méltánylást érdemlő esetnek minősül különösen

a) olyan betegség, amely a félév teljesítését akadályozza,

b) a hallgató elhalálozása,

c) várandósság,

d) olyan élethelyzet, amely a hallgatói jogviszony önhibáján kívüli fenntartását akadályozza.

II. Fejezet

A kiemelkedő tanulmányi és közösségi tevékenységet végző diákok jutalmazása

6. § (1) Tanévenként a ballagási ünnepségen egy alkalommal elismerő oklevélben és legfeljebb bruttó 50.000.- forint összegű pénzbeni vagy tárgyi jutalomban részesül az a Dunaföldváron végzős középiskolás tanuló, aki az intézményvezető javaslata alapján tanulmányi,- vagy verseny eredménye, és a közösségért végzett munkája alapján arra érdemes. Minden Dunaföldváron működő középfokú közoktatási intézmény intézményenként 1 főre tehet javaslatot.

(2) A közoktatási intézmények vezetőit a tárgyév április 15. napjáig írásban tájékoztatni kell a jutalmazási lehetőségről.

(3) Az (1) bekezdésben foglalt feltételeknek megfelelő személyekről a közoktatási intézmény vezetője írásban értesíti a tanév zárását vagy a ballagást megelőző 15. napon a polgármestert, aki intézkedik a jutalom számfejtése vagy a tárgyi jutalom beszerzése iránt és a ballagási ünnepségen való átadásáról.

(4) A (3) bekezdés szerinti értesítéshez csatolni kell az elismerést alátámasztó javaslatot.

III. Fejezet

Pécsi kollégiumi férőhelyek odaítélésének szabályai

7. § (1) Az Önkormányzat rendelkezési körébe tartozó két darab pécsi kollégiumi férőhely vonatkozásában pályázat nyújtható be.

(2) A pályázati határidőt a pályázati felhívás tartalmazza.

(3) A pályázatot a 3. számú melléklet szerinti pályázati adatlapon kell benyújtani, amelyhez csatolni szükséges a 2. számú melléklet szerinti jövedelem-és vagyonnyilatkozatot.

(4) A pályázat részeként benyújtandó kötelező mellékletek:

a) Hiánytalanul kitöltött pályázati adatlap,

b) Igazolás a hallgatói jogviszonyról, első éves hallgató esetén határozat a sikeres felvételről,

c) Igazolás a pályázó és a pályázóval közös háztartásban élők jövedelméről (munkáltatói jövedelemigazolás),

d) jövedelem és vagyonnyilatkozat kitöltése,

e) lakcímigazolás.

(5) Pályázat benyújtásának feltételei:

a) Pécsi Tudományegyetem (a továbbiakban: Egyetem) nappali tagozatán aktív hallgatói jogviszony,

b) Dunaföldváron bejelentett lakóhely,

c) az Egyetem által meghirdetett kollégiumi férőhely betöltésére irányuló pályázaton elutasító határozat megléte,

d) családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 400 %-át, egyedül élő esetén annak 450 %-át

(6) A pályázat elbírálásánál előnyben kell részesíteni azt a pályázót, aki

a) a 2. § (2) bekezdés szerinti nehéz szociális körülmények között élő,

b) a 2. § (3) bekezdés szerinti hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű.

(7) A jövedelmi és vagyoni körülményeket a rendelet 2. melléklete szerinti jövedelem és vagyon nyilatkozat, illetve az abban foglaltakat igazoló dokumentumok alapján kell vizsgálni.

(8) A beérkezett pályázatokat Dunaföldvár Város Önkormányzatának Oktatási-, Kulturális-, Egészségügyi-, Szociális-, Ifjúsági és Sport Bizottsága 6. §-ban foglaltak figyelembe vételével mérlegelési jogkörében bírálja el.

(9) Amennyiben olyan kérelmező nyújt be pályázatot, aki az (1)–(4) bekezdésében foglaltaknak –kivéve a (4) bekezdés b) pontját - nem felel meg és nincs a feltételeknek megfelelő kérelmező, jogosulttá válhat a kollégiumi férőhelyre.

IV. Fejezet

Záró rendelkezés

8. § (1) Ez a rendelet 2021. január 1. napján lép hatályba.

(2) Az Önkormányzat I. fejezet szerinti támogatás vonatkozásában 2021. évben legfeljebb 10 hallgatót támogat.

1. melléklet

Pályázati adatlap Dunaföldvár Város Felsőoktatási Ösztöndíja igényléséhez

1. ALAPADATOK:

1.1. Név:...................................................................................................................................

1.2. TAJ száma:..................................................................................................................................

1.3. Születési hely, idő:..................................................................................................................................

1.4. Anyja neve:..................................................................................................................................

1.5. Lakcím:..................................................................................................................................

1.6. Telefonszám/email cím:..................................................................................................................................

2. OKTATÁSI ADATOK

2.1. Intézmény neve:……………………………………………………………………………………..

2.2. Kar:………………………………………………………………………………………………….

2.3. Szak, szakpár:……………………………………………………………………………………….

2.4. Képzés típusa:……………………………………………………………………………………….

3. SZOCIÁLIS ADATOK

3.1. A pályázóval egy családban élők egy főre eső havi nettó jövedelme:……………………...........

3.2. Hátrányos/halmozottan hátrányos helyzetű ? igen * / nem *

3.3. A pályázó által a szociális rászorultság igazolására fontosnak tartott körülmények:.........................

4. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a pályázati adatlapon és mellékleteiben feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok ahhoz, hogy az adataimat és pályázatomat a pályázat elbírálásában résztvevők megismerjék.

a) Kelt: Dunaföldvár,………………………

a) pályázó aláírása: .................................................................

5. Kötelezően csatolandó:

a) a hallgatói jogviszony fennállásáról szóló igazolást,

b) a tanulmányi átlagról szóló igazolást,

c) a jövedelmi és vagyoni körülményekre vonatkozó a rendelet 2. melléklete szerinti nyilatkozatot, illetve az abban foglaltakat igazoló dokumentumokat

c) hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetet igazoló határozatot, amennyiben van, és

d) lakcímkártya, TAJ kártya és a személyazonosító igazolvány másolatát

2. melléklet

Jövedelem és vagyonnyilatkozat
Jövedelem és vagyonnyilatkozat: https://dunafoldvar.hu/storage/media/files/palyazati-felhivasok/2-melleklet.pdf

3. melléklet

Pályázati adatlap Pécsi kollégiumi férőhely igényléséhez

1. ALAPADATOK:

1.1. Név:………………………………………………………TAJ száma: …………………………….

1.2. Születési hely, idő:…………………………………………………………………………..............

1.3. Anyja neve:………………………………………………………………………………………….

1.4. Lakcím:……………………………………………………………………………………………...

1.5. Telefonszám/email cím…………………………………………………………………………….

2. OKTATÁSI ADATOK

2.1. Intézmény neve:……………………………………………………………………………………..

2.2. Kar:………………………………………………………………………………………………….

2.3. Szak, szakpár:……………………………………………………………………………………….

2.4. Képzés típusa:……………………………………………………………………………………….

3. SZOCIÁLIS ADATOK

3.1. A pályázóval egy családban élők egy főre eső havi nettó jövedelme:……………………...........

3.2. Hátrányos/halmozottan hátrányos helyzetű ? igen * / nem *

3.3. A pályázó által a szociális rászorultság igazolására fontosnak tartott körülmények:.........................

4. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a pályázati adatlapon és mellékleteiben feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok ahhoz, hogy az adataimat és pályázatomat a pályázat elbírálásában résztvevők megismerjék.

a) Kelt: Dunaföldvár,………………………

a) pályázó aláírása: ...........................................................

5. Kötelezően csatolandó:

a) a hallgatói jogviszony fennállásáról szóló igazolást,

b) a tanulmányi átlagról szóló igazolást,

c) a jövedelmi és vagyoni körülményekre vonatkozó, a rendelet 2. melléklete szerinti nyilatkozatot, illetve az abban foglaltakat igazoló dokumentumokat

c) hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetet igazoló határozatot, amennyiben van, és

d) lakcímkártya, TAJ kártya és a személyazonosító igazolvány másolatát.

1

Az 1. § (1) bekezdés b) pontja a Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

Az 1. § (2) bekezdését a Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 2. §-a hatályon kívül helyezte.