Bükkösd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 6.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2021. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Hatályos: 2022. 05. 07

Bükkösd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 6.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2021. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

2022.05.07.

Bükkösd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2021. évi gazdálkodásának zárszámadásáról a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya Bükkösd Község Önkormányzatára és annak képviselő-testületére terjed ki.

2. Részletes rendelkezések

2. § Bükkösd Községi Önkormányzat 2021. évről szóló költségvetési beszámolóját

a) 262.698.975 Ft bevétellel

b) 356.393.447 Ft előző évi pénzmaradvánnyal

c) 359.648.343 Ft kiadással

d) 259.444.079 Ft költségvetési maradvánnyal jóváhagyja.

3. § Bükkösd Községi Önkormányzat 2021. évi kiadásait az 1. mellékletnek megfelelően, 2021. évi bevételeit a 2. mellékletnek megfelelően fogadja el.

4. § Bükkösd Községi Önkormányzat 2021. évi pénzmaradványát 259.444.079 Ft értékben, a 3. mellékletnek megfelelően fogadja el.

5. § Bükkösd Községi Önkormányzat 2021. évi mérleg adatait 1.290.616.470 Ft értékben, a 4. mellékletnek megfelelően fogadja el.

6. § Bükkösd Községi Önkormányzat 2021. évi eredmény kimutatás adatait -154.639.140 Ft értékben, az 5. mellékletnek megfelelően fogadja el.

7. § Bükkösd Községi Önkormányzat 2021. évi immateriális javainak és eszközeinek alakulását a 6. mellékletnek megfelelően jóváhagyja.

3. Záró rendelkezések

8. § A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

2021. évi kiadások

A

B

C

D

E

1

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

2

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

35 024 900

41 000 000

33 446 876

81,58%

3

Céljuttatás, projektprémium

0

1 500 000

1 261 090

84,07%

4

Béren kívüli juttatások

550 000

614 000

614 000

100,00%

5

Közlekedési költségtérítés

220 000

220 000

210 840

95,84%

6

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

232 000

2 935 000

1 770 403

60,32%

7

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

36 026 900

46 269 000

37 303 209

80,62%

8

Választott tisztségviselők juttatásai

3 893 400

4 058 400

4 056 401

99,95%

9

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

7 979 000

6 579 000

5 608 450

85,25%

10

Egyéb külső személyi juttatások

800 000

400 600

102 000

25,46%

11

Külső személyi juttatások

12 672 400

11 038 000

9 766 851

88,48%

12

Személyi juttatások

48 699 300

57 307 000

47 070 060

82,14%

13

Munkaadókat terhelő járulékok és szohó

6 525 000

7 000 000

6 107 690

87,25%

14

Szakmai anyagok beszerzése

800 000

300 000

145 236

48,41%

15

Üzemeltetési anyagok beszerzése

10 000 000

27 155 000

17 571 230

64,71%

16

Készletbeszerzés

10 800 000

27 455 000

17 716 466

64,53%

17

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

680 000

580 000

532 360

91,79%

18

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

770 000

770 000

628 713

81,65%

19

Kommunikációs szolgáltatások

1 450 000

1 350 000

1 161 073

86,01%

20

Közüzemi díjak

4 690 000

24 090 000

4 670 533

19,39%

21

Vásárolt élelmezés

6 050 000

18 140 000

8 690 865

47,91%

22

Bérleti és lízing díjak

1 000 000

600 000

3 750

0,63%

23

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

3 000 000

4 600 000

4 528 685

98,45%

24

Közvetített szolgáltatások

600 000

600 000

517 841

86,31%

25

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

18 172 000

20 172 000

18 272 940

90,59%

26

Egyéb szolgáltatások

8 720 000

71 539 314

37 203 420

52,00%

27

ebből: biztosítási díjak

0

0

1 078 791

0,00%

28

Szolgáltatási kiadások

42 232 000

139 741 314

73 888 034

52,87%

29

Kiküldetések kiadásai

230 000

230 000

101 558

44,16%

30

Reklám- és propagandakiadások

150 000

1 150 000

1 120 975

97,48%

31

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

380 000

1 380 000

1 222 533

88,59%

32

Működési célú előzetesen felszámított áfa

8 402 000

22 502 000

18 188 546

80,83%

33

Fizetendő áfa

15 000 000

32 050 000

30 389 897

94,82%

34

Kamatkiadások

0

15 000

13 133

87,55%

35

ebből: áh.on belül

0

0

13 133

0,00%

36

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

20 000

20 000

0

0,00%

37

Egyéb dologi kiadások

1 893 339

953 339

948 681

99,51%

38

Különféle befizetések és dologi kiadások

25 315 339

55 540 339

49 540 257

89,20%

39

Dologi kiadások

80 177 339

225 466 653

143 528 363

63,66%

40

Egyéb nem intézményi ellátások

2 000 000

2 000 000

188 720

9,44%

41

ebből: települési támogatás

0

0

188 720

0,00%

42

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 000 000

2 000 000

188 720

9,44%

43

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadásai

0

5 700 000

5 614 611

98,50%

44

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései

6 706 661

8 806 661

6 706 661

76,15%

45

Elvonások és befizetések

6 706 661

14 506 661

12 321 272

84,94%

46

Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre

29 100 000

29 000 000

25 854 127

89,15%

47

ebből: központi költségvetési szervek

0

0

150 000

0,00%

48

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervei

0

0

25 151 329

0,00%

49

ebből: társulások és költségvetési szerveik

0

0

552 798

0,00%

50

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh.on kívülre

700 000

700 000

641 750

91,68%

51

ebből: egyéb civil szervezetek

0

0

300 000

0,00%

52

ebből: háztartások

0

0

341 750

0,00%

53

Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre

800 000

1 150 000

1 150 000

100,00%

54

ebből: egyéb civil szervezetek

0

0

1 150 000

0,00%

55

Tartalékok

53 521 849

101 321 178

0

0,00%

56

Egyéb működési célú kiadások

90 828 510

146 677 839

39 967 149

27,25%

57

Immateriális javak beszerzése, létesítése

0

9 384 000

0

0,00%

58

Ingatlanok beszerzése, létesítése

157 850 000

98 400 000

93 495 915

95,02%

59

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

1 000 000

700 000

159 378

22,77%

60

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

10 500 000

15 916 000

15 915 792

100,00%

61

Beruházási célú áfa

44 100 000

39 600 000

4 340 298

10,96%

62

Beruházások

213 450 000

164 000 000

113 911 383

69,46%

63

Ingatlanok felújítása

33 000 000

24 000 000

5 791 438

24,13%

64

Felújítási célú áfa

9 000 000

9 000 000

1 563 689

17,37%

65

Felújítások

42 000 000

33 000 000

7 355 127

22,29%

66

Költségvetési kiadások

483 680 149

635 451 492

358 128 492

56,36%

67

Áh.on belüli megelőlegezések visszafizetése

1 519 851

1 519 851

1 519 851

100,00%

68

Belföldi finanszírozás kiadásai

1 519 851

1 519 851

1 519 851

100,00%

69

Finanszírozási kiadások

1 519 851

1 519 851

1 519 851

100,00%

70

Összesen

485 200 000

636 971 343

359 648 343

56,46%

2. melléklet

2021. évi bevételek

A

B

C

D

E

1

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

2

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

27 449 202

27 795 666

27 795 666

100,00%

3

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti
feladatainak támogatása

7 797 000

9 152 003

9 152 003

100,00%

4

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak
támogatása

315 324

482 904

482 904

100,00%

5

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és
gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

8 112 324

9 634 907

9 634 907

100,00%

6

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak
támogatása

2 434 740

2 475 132

2 475 132

100,00%

7

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő
támogatások

0

4 873 578

4 873 578

100,00%

8

Elszámolásból származó bevételek

0

89 128

89 128

100,00%

9

Önkormányzatok működési támogatásai

37 996 266

44 868 411

44 868 411

100,00%

10

Egyéb működési célú támogatások bevételei
államháztartáson belülről

34 749 000

68 000 000

52 966 361

77,89%

11

ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s
programokra és azok hazai társfinanszírozása

0

0

14 549 274

0,00%

12

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

0

0

19 276 242

0,00%

13

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

0

0

8 095 600

0,00%

14

ebből: elkülönített állami pénzalapok

0

0

11 045 245

0,00%

15

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

72 745 266

112 868 411

97 834 772

86,68%

16

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

55 783 806

55 783 806

100,00%

17

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

55 783 806

55 783 806

100,00%

18

Vagyoni tipusú adók

2 500 000

2 500 000

2 541 996

101,68%

19

Értékesítési és forgalmi adók

34 000 000

47 000 000

46 017 589

97,91%

20

ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység
után fizetett helyi iparűzési adó

0

0

46 017 589

0,00%

21

Termékek és szolgáltatások adói

34 000 000

47 000 000

46 017 589

97,91%

22

Egyéb közhatalmi bevételek

100 000

100 000

93 242

93,24%

23

Közhatalmi bevételek

36 600 000

49 600 000

48 652 827

98,09%

24

Szolgáltatások ellenértéke

6 000 000

10 794 680

8 229 115

76,23%

25

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

1 000 000

1 000 000

613 166

61,32%

26

ebből: államháztartáson belül

0

500 000

485 690

97,14%

27

Tulajdonosi bevételek

50 000

9 700 869

9 665 423

99,63%

28

Ellátási díjak

4 311 024

6 200 736

6 200 728

100,00%

29

Kiszámlázott általános forgalmi adó

3 338 976

6 571 976

6 572 708

100,01%

30

Általános forgalmi adó visszatérítése

0

24 300 000

24 298 897

100,00%

31

Egyéb kapott kamatok

1 734

2 734

5 185

189,65%

32

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

1 734

2 734

5 185

189,65%

33

Egyéb működési bevételek

0

520 000

511 516

98,37%

34

ebből: kiadások visszatérítései

0

230 000

212 979

92,60%

35

Működési bevételek

14 701 734

59 090 995

56 096 738

94,93%

36

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

0

130 000

128 059

98,51%

37

Felhalmozási bevételek

0

130 000

128 059

98,51%

38

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

800 000

641 750

80,22%

39

ebből: egyéb civil szervezetek

0

300 000

300 000

100,00%

40

ebből: háztartások

0

500 000

341 750

68,35%

41

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

6 000 000

3 600 000

3 561 023

98,92%

42

ebből: egyéb vállalkozások

0

3 600 000

3 561 023

98,92%

43

Működési célú átvett pénzeszközök

6 000 000

4 400 000

4 202 773

95,52%

44

Költségvetési bevételek

130 047 000

281 873 212

262 698 975

93,20%

45

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

355 153 000

355 098 131

355 098 131

100,00%

46

Maradvány igénybevétele

355 153 000

355 098 131

355 098 131

100,00%

47

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

1 295 316

0,00%

48

Belföldi finanszírozás bevételei

355 153 000

355 098 131

356 393 447

100,36%

49

Finanszírozási bevételek

355 153 000

355 098 131

356 393 447

100,36%

50

Összesen

485 200 000

636 971 343

619 092 422

97,19%

3. melléklet

2021. évi maradványkimutatás

A

B

Megnevezés

Összeg

1

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei

262 698 975

2

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

358 128 492

3

I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

-95 429 517

4

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

356 393 447

5

04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

1 519 851

6

II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

354 873 596

7

A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

259 444 079

8

C) Összes maradvány (=A+B)

259 444 079

9

E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

259 444 079

4. melléklet

2021. évi mérleg

A

B

C

D

1

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások (+/-)

Tárgyi időszak

2

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

924 745 795

0

863 797 849

3

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

100 965 249

0

103 164 108

4

A/II/4 Beruházások, felújítások

21 968 729

0

23 205 097

5

A/II Tárgyi eszközök

1 047 679 773

0

990 167 054

6

A/III/1 Tartós részesedések

6 503 745

0

6 503 745

7

A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban

6 473 745

0

6 473 745

8

A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)

30 000

0

30 000

9

A/III Befektetett pénzügyi eszközök

6 503 745

0

6 503 745

10

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

1 054 183 518

0

996 670 799

11

C/II/1 Forintpénztár

138 240

0

34 525

12

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

138 240

0

34 525

13

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

92 835 293

0

124 456 959

14

C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák

263 279 062

0

122 081 215

15

C/III Forintszámlák

356 114 355

0

246 538 174

16

C) PÉNZESZKÖZÖK

356 252 595

0

246 572 699

17

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre

2 272 251

0

2 258 938

18

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra

453 631

0

1 390 696

19

D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

1 500 414

0

835 559

20

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

318 206

0

32 683

21

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre

8 386 207

0

5 154 100

22

D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

6 603 313

0

4 050 078

23

D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra

0

0

8 268

24

D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott áfara

1 782 894

0

1 095 754

25

D/I Költségvetési évben esedékes követelések

10 658 458

0

7 413 038

26

D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre

23 792 883

0

24 127 710

27

D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

23 792 883

0

24 127 710

28

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések

23 792 883

0

24 127 710

29

D/III/1 Adott előlegek

2 250 900

0

15 392 224

30

D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek

2 250 900

0

15 392 224

31

D/III/4 Forgótőke elszámolása

90 000

0

90 000

32

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások

2 340 900

0

15 482 224

33

D) KÖVETELÉSEK

36 792 241

0

47 022 972

34

E/II/2 Más fizetendő áfa

0

0

350 000

35

E/II Fizetendő áfa elszámolása

0

0

350 000

36

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK

0

0

350 000

37

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

1 447 228 354

0

1 290 616 470

38

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

1 089 077 541

0

1 089 077 541

39

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

18 389 919

0

18 389 919

40

G/IV Felhalmozott eredmény

141 060 096

0

330 217 086

41

G/VI Mérleg szerinti eredmény

189 156 990

0

-154 639 140

42

G/ SAJÁT TŐKE

1 437 684 546

0

1 283 045 406

43

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

8 858

0

0

44

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

8 858

0

0

45

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra

1 519 851

0

1 295 316

46

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

1 519 851

0

1 295 316

47

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

1 519 851

0

1 295 316

48

H/III/1 Kapott előlegek

3 495 364

0

2 610 844

49

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

3 495 364

0

2 610 844

50

H) KÖTELEZETTSÉGEK

5 024 073

0

3 906 160

51

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

4 519 735

0

3 664 904

52

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

4 519 735

0

3 664 904

53

FORRÁSOK ÖSSZESEN

1 447 228 354

0

1 290 616 470

5. melléklet

Eredménykimutatás

A

B

C

1

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások (+/-)

Tárgyi időszak

2

01

01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

61 312 704

0

50 737 305

3

02

02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei

14 423 271

0

12 448 042

4

03

03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei

2 690 488

0

9 715 423

5

04

I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)

78 426 463

0

72 900 770

6

08

06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

41 842 182

0

44 868 411

7

09

07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

148 455 956

0

56 527 384

8

10

08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei

0

0

874 712

9

11

09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

50 265 182

0

55 548 669

10

12

III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)

240 563 320

0

157 819 176

11

13

10 Anyagköltség

10 051 652

0

17 716 466

12

14

11 Igénybe vett szolgáltatások értéke

67 154 816

0

75 746 824

13

16

13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

574 699

0

517 841

14

17

IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)

77 781 167

0

93 981 131

15

18

14 Bérköltség

32 164 952

0

34 166 508

16

19

15 Személyi jellegű egyéb kifizetések

13 885 471

0

12 184 449

17

20

16 Bérjárulékok

6 401 524

0

5 971 962

18

21

V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)

52 451 947

0

52 322 919

19

22

VI Értékcsökkenési leírás

33 718 583

0

171 433 737

20

23

VII Egyéb ráfordítások

-34 285 705

0

67 613 351

21

24

A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)

189 323 791

0

-154 631 192

22

28

20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek

2 490

0

5 185

23

32

VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)

2 490

0

5 185

24

35

24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások

169 291

0

13 133

25

42

IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)

169 291

0

13 133

26

43

B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)

-166 801

0

-7 948

27

44

C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)

189 156 990

0

-154 639 140

6. melléklet

Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

A

B

C

D

E

F

G

H

Megnevezés

Immateriális javak

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

Tenyészállatok

Beruházások és felújítások

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

Összesen (=3+4+5+6+7+8)

1

Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)

12 383 623

1 220 464 633

124 027 749

0

21 968 729

0

1 378 844 734

2

Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások

0

0

0

0

109 571 085

0

109 571 085

3

Nem aktivált felújítások

0

0

0

0

5 791 438

0

5 791 438

4

Beruházásokból, felújításokból aktivált érték

0

94 433 254

153 728

0

0

0

94 586 982

5

Egyéb növekedés

0

7 000 000

15 386 404

0

6 075 772

0

28 462 176

6

Összes növekedés (=2+…+5)

0

101 433 254

15 540 132

0

121 438 295

0

238 411 681

7

Hiány, selejtezés, megsemmisülés

0

0

1 441 505

0

0

0

1 441 505

8

Egyéb csökkenés

0

2 539 775

307 456

0

120 201 927

0

123 049 158

9

Összes csökkenés (=7+…+9)

0

2 539 775

1 748 961

0

120 201 927

0

124 490 663

10

Bruttó érték összesen (=1+2-9)

12 383 623

1 319 358 112

137 818 920

0

23 205 097

0

1 492 765 752

11

Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya

12 383 623

295 718 838

23 062 500

0

0

0

331 164 961

12

Terv szerinti értékcsökkenés növekedése

0

159 841 425

11 592 312

0

0

0

171 433 737

13

Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=11+12)

12 383 623

455 560 263

34 654 812

0

0

0

502 598 698

14

Terven felüli értékcsökkenés növekedés

0

0

1 441 505

0

0

0

1 441 505

15

Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés

0

0

1 441 505

0

0

0

1 441 505

16

Értékcsökkenés összesen (=14+15)

12 383 623

455 560 263

34 654 812

0

0

0

502 598 698

17

Eszközök nettó értéke (=10-16)

0

863 797 849

103 164 108

0

23 205 097

0

990 167 054

18

Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke

12 383 623

1 210 000

87 103 531

0

0

0

100 697 154