Bükkösd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 6.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.14.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2022. 05. 07 - 2022. 05. 09

Bükkösd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 6.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.14.) önkormányzati rendeletének módosításáról

2022.05.07.

Bükkösd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. § a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésének)

„a) kiadási főösszegét 660.000.000 forintban állapítja meg,
b) bevételi főösszegét 660.000.000 forintban állapítja meg.”

2. § (1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat 2022. évi bevételei kiemelt előirányzatonként:)

„a) önkormányzat működési támogatása 36.454.257 Ft
b) egyéb működési támogatás 67.020.780 Ft
c) felhalmozási célú támogatása 226.000.000 Ft”

(2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat 2022. évi kiadásai kiemelt előirányzatonként:)

„a) személyi juttatások 67.303.000 Ft
b) munkaadót terhelő járulékok, adók 8.000.000 Ft
c) dologi kiadások 88.000.000 Ft”

(3) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat 2022. évi kiadásai kiemelt előirányzatonként:)

„e) egyéb működési kiadások 141.837.684Ft”

3. § (1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet 2022. május 7-én lép hatályba.

1. melléklet

Bükkösd Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatként

A

B

C

D

1

Ft-ban

2

Rovatszám

Rovat megnevezése

Eredeti előirányzat

1. módosítás

3

B111

Helyi önkormányzatok működésénak általános támogatása

21 662 650

21 662 650

4

B112

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

0

0

5

B1131

Települési önkormányzatok gyermekétkezettési feladatainak támogatása

493 506

493 506

6

B1132

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása

9 866 140

9 866 140

7

B114

Települési önkormányzatok kultúrlális feladatainak támogatása

2 474 134

2 474 134

8

B115

Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás

0

1 957 827

9

B116

Elszámolásból származó bevétel

0

0

10

B11

Önkormányzatok működési támogatása

34 496 430

36 454 257

11

B16

Egyéb működési célú támogatás

64 946 262

67 020 780

12

B1

Működési célú támogatás ÁH-n belül

99 442 692

103 475 037

13

B21

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

191 936 000

226 000 000

14

B25

Egyéb felhalmozási célú önkormányzati támogatások ÁH-n belülről

0

0

15

B2

Felhalmozási célú támogatások

191 936 000

226 000 000

16

B34

Vagyoni típusú adók

2 500 000

2 500 000

17

B351

Értékesítési és forgalmi adók

42 000 000

42 000 000

18

B354

Gépjármű adók

0

0

19

B355

Egyéb áruhasználati és szolgálati adók

0

0

20

B35

Termékel és szolgálatások adói

44 500 000

44 500 000

21

B36

Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék)

100 000

100 000

22

B3

Közhatalmi bevétel

44 600 000

44 600 000

23

B4

Működési bevétel

22 992 674

22 992 674

24

B5

Felhalmmozási bevétel

0

0

25

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

3 488 210

3 488 210

26

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

27

B8

Pénzmaradvány

260 739 395

259 444 079

28

B1-B8

Költségvetési bevétel

623 198 971

660 000 000”

2. melléklet

Bükkösd Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatként

A

B

C

D

1

Ft-ban

2

Rovatszám

Rovat megnevezése

Eredeti előirányzat

1. módosítás

3

K1101

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

45 932 000

47 632 000

4

K1102

Normatív jutalmak

0

0

5

K1103

Céljuttatás, projektprémium

0

0

6

K1104

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

0

0

7

K1105

Végkielégítés

0

0

8

K1106

Jubileumi jutalom

0

0

9

K1107

Béren kívüli juttatások

1 165 000

1 165 000

10

K1108

Ruházati költségtérítés

0

0

11

K1109

Közlekedési költségtérítés

350 000

350 000

12

K1110

Egyéb költségtérítések

0

0

13

K111

Lakhatási támogatások

0

0

14

K112

Szociális támogatások

0

0

15

K113

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

3 098 000

3 098 000

16

K121

Választott tisztségviselők juttatásai

3 894 000

6 570 000

17

K122

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

7 488 000

7 488 000

18

K123

Egyéb külső személyi juttatások

800 000

1 000 000

19

K1

Személyi juttatások

62 727 000

67 303 000

20

K2

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

7 339 000

8 000 000

21

K3

Dologi kiadások

85 808 000

88 000 000

22

K4

Ellátottak pénzbeli hozzájárulásai

3 000 000

3 000 000

23

K502

Működési célú visszatérítendő támogatás

5 434 887

5 434 887

24

K505

Működési célú támogatások államháztartáson bellülre

0

0

25

K506

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

31 000 000

31 000 000

26

K508

Kölcsön nyújtása

800 000

800 000

27

K512

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1 600 000

1 600 000

28

K513

Tartalék

73 630 768

103 002 797

29

K5

Egyéb működési kiadások

112 465 655

141 837 684

30

K6

Beruházások

290 364 000

290 364 000

31

K7

Felújítások

60 200 000

60 200 000

32

K8

Felhalmozási célú kiadások

0

0

33

K9

Megelőlegezések

1 295 316

1 295 316

34

K1-K9

Költségvetési kiadások összesen

623 198 971

660 000 000”

3. melléklet

6. melléklet
Bükkösd Községi Önkormányzat 2022. évi működési és felhalmozási célú kiadási-bevételi egyenlege

A

B

C

D

E

F

G

1

Ft-ban

2

Működési

Költségvetési egyenleg

Felhalmozás

3

Bevételek

Bevételek

4

Önkormányzatok működési támogatása

34 496 430

36 454 257

Felhalmozási célú támogatás Áh-n belül

191 936 000

226 000 000

5

Egyéb működési támogatások

64 946 262

67 020 780

Értékesítésből származó saját bevétel

0

0

6

Közhatalmi bevételek

44 600 000

44 600 000

Vagyonhasznosításból származó bebétel

0

0

7

Önkorményzat működési bevételei

22 992 674

22 992 674

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

0

8

Működési célú átvett pénzeszközök

3 488 210

3 488 210

9

Előző évi pénzmaradvány

100 911 395

133 680 079

Előző évi pénzmaradvány

158 628 000

124 564 000

10

Bevétel összesen

271 434 971

308 236 000

Bevétel összesen

350 564 000

350 564 000

11

Kiadások

Kiadások

12

Személyi juttatások

62 727 000

67 303 000

Beruházások

290 364 000

290 364 000

13

Munkaadót terhelő járulékok

7 339 000

8 000 000

Felújítások

60 200 000

60 200 000

14

Dologi kiadások

85 808 000

88 000 000

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

15

Ellátottek pénzbeli juttatásai

3 000 000

3 000 000

Beruházási hitel törlesztése

0

0

16

Egyéb működési célú kiadások

37 634 887

37 634 887

Tartalék

17

Tartalék

73 630 768

103 002 797

18

Megelőlegezés

1 295 316

1 295 316

19

Kiadások összesen

271 434 971

308 236 000

Kiadások összesen

350 564 000

350 564 000

20

Működési egyenleg

0

0

0

Felhalmozási egyenleg

0

0”

4. melléklet

10. melléklet
Bükkösd Község Önkormányzat 2022. évi erőforrásfelhasználás ütemterve

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

1

Sor-
szám

Megnevezés

Összesen

január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december

2

Kiadások

3

1

Személyi jellegű kiadások

75 303 000

6 275 250

6 275 250

6 275 250

6 275 250

6 275 250

6 275 250

6 275 250

6 275 250

6 275 250

6 275 250

6 275 250

6 275 250

4

2

Dologi jellegű kiadások

88 000 000

7 333 333

7 333 333

7 333 333

7 333 333

7 333 333

7 333 333

7 333 333

7 333 333

7 333 333

7 333 333

7 333 333

7 333 333

5

3

Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 000 000

75 000

75 000

75 000

75 000

75 000

75 000

75 000

1 075 000

75 000

75 000

75 000

1 175 000

6

4

Egyéb működési kiadás

68 206 916

5 508 888

5 508 888

7 008 888

5 508 888

5 508 888

5 508 888

5 508 888

5 508 888

5 508 888

5 508 888

5 508 888

6 109 148

7

5

Beruházások

290 364 000

16 510 000

181 940 000

76 914 000

15 000 000

8

6

Felújítások

60 200 000

15 050 000

15 050 000

15 050 000

15 050 000

9

7

Megelőlegezés

1 295 316

1 295 316

10

8

Tartalék

73 630 768

73 630 768

11

Kiadások összesen

660 000 000

20 487 787

92 823 239

37 202 471

201 132 471

34 242 471

34 242 471

34 242 471

112 156 471

34 192 471

19 192 471

19 192 471

20 892 731

12

Bevétel

13

1

Önkormányzat működési támogatása

36 454 257

3 037 855

3 037 855

3 037 855

3 037 855

3 037 855

3 037 855

3 037 855

3 037 855

3 037 855

3 037 855

3 037 855

3 037 855

14

2

Egyéb működési célú támogatás

67 020 780

5 257 500

6 757 500

6 757 500

5 257 500

5 257 500

5 257 500

5 257 500

5 257 500

5 257 500

5 257 500

5 257 500

6 188 280

15

3

Felhalmozási célú támogatás Áh-n belül

226 000 000

226 000 000

16

4

Közhatalmi bevételek

44 600 000

1 500 000

4 600 000

21 000 000

860 000

460 000

8 180 000

8 000 000

17

5

Működési bevételek

22 992 674

1 916 056

1 916 056

1 916 056

1 916 056

1 916 056

1 916 056

1 916 056

1 916 056

1 916 056

1 916 056

1 916 056

1 916 056

18

6

Működési célú átvett pénzeszköz

3 488 210

3 488 210

19

7

Pénzmaradvány

259 444 079

259 444 079

20

Bevételek összesen

660 000 000

10 211 411

497 155 490

13 211 411

18 299 621

31 211 411

10 211 411

10 211 411

10 211 411

11 071 411

10 671 411

18 391 411

19 142 191

21

Támogatást megelőlegező hitel

0

22

Kiadás/Bevétel egyenlege

0

-10 276 376

404 332 251

-23 991 060

-182 832 850

-3 031 060

-24 031 060

-24 031 060

-101 945 060

-23 121 060

-8 521 060

-801 060

-1 750 540”