Szihalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 11.) önkormányzati rendelete módosításról

Hatályos: 2022. 04. 29 - 2022. 05. 01

Szihalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 11.) önkormányzati rendelete módosításról

2022.04.29.

Szihalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § Az Önkormányzat 2021 . évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.11.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § A képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének:

a) költségvetési bevételének főösszegét 632.289.811 Ft-ban

b) költségvetési kiadásának főösszegét 765.318.785Ft-ban

c) költségvetési bevételek és kiadások tárgyévi különbségét -133.028.974 Ft-ban

d) előző évi pénzmaradványát 133.028.974 Ft-ban

állapítja meg.”

2. § Az Önkormányzat 2021 . évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.11.) önkormányzati rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. § A képviselő testület a költségvetési kiadási főösszegből 29.992.174 Ft általános tartalékot állapít meg, melyet pályázatok önrészére, rendkívüli feladatellátás megvalósítására lehet felhasználni.

3. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 11.) önkormányzati rendelet 1.2.9. számú mellékletének helyébe az 1. melléklet, 2. melléklet, 3. melléklet (9. melléklet), lép helyébe a következő rendelkezés lép

4. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba, és azt követő napon hatályát veszti.

(2) Az 1. § és a 2. § 2022. április 29-én lép hatályba.