Gánt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 10.) önkormányzati rendelete

Gánt Község Önkormányzata és intézménye 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2022. 05. 13

Gánt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 10.) önkormányzati rendelete

Gánt Község Önkormányzata és intézménye 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

2022.05.13.

Gánt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Gánt Község Önkormányzata Képviselő-testületének a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 8/2014 (XI. 3.) önkormányzati rendelet 35. § (1) bekezdésében, valamint az 1. melléklet 1.3. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi és Pénzügyi véleményének kikérésével, a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya Gánt Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat) és annak intézményére, a Gánti Német Nemzetiségi Óvodára (a továbbiakban: Óvoda) terjed ki.

2. Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének teljesítése

2. § (1) Gánt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – a 2021. december 31. napi állapotnak megfelelően - az Önkormányzat és az Óvoda összevont 2021. évi költségvetési

a) módosított bevételi főösszegét 510.103.894,- Ft-ban,

b) teljesített bevételi főösszegét 500.760.101,- Ft-ban,

c) módosított kiadási főösszegét 510.103.894,- Ft-ban,

d) teljesített kiadási főösszegét 411.586.537,- Ft-ban

állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat és Intézménye összevont pénzforgalmi mérlegét az 1. melléklet, az Önkormányzat költségvetési pénzforgalmi mérlegét a 2. melléklet, az Óvoda pénzforgalmi mérlegét a 3. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá a képviselő-testület.

(3) A módosított előirányzatok összegét a 4.- 7. melléklet módosított előirányzat oszlopokban szereplő összegekkel hagyja jóvá.

(4) Az Önkormányzat és az Óvoda összevont 2021. évi teljesített működési célú bevételeinek főösszege 328.246.849,- Ft, teljesített felhalmozási célú bevételeinek főösszege 87.936.700,- Ft. A bevételi főösszegek kiemelt előirányzatonkénti bontását a 4. melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat és az Óvoda összevont 2021. teljesített működési célú kiadásainak főösszege 211.360.933,- Ft, teljesített felhalmozási célú kiadásainak főösszege 114.989.703,- Ft. A kiadási főösszeg kiemelt előirányzatonkénti bontását az 5. melléklet tartalmazza.

(6) Az Önkormányzat és az Óvoda összevont 2021. évi teljesített finanszírozási bevételeinek főösszege 84.576.552,- Ft, amelynek kiemelt előirányzatonkénti bontását a 6. melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat és az Óvoda összevont 2021. évi teljesített finanszírozási kiadásainak főösszege 85.235.901,- Ft, amelynek részletezését a 7. melléklet tartalmazza.

(7) Az Önkormányzat és az Óvoda összevont 2021. évi teljesített bevételeinek kormányzati funkciók szerinti részletezését a 8. melléklet tartalmazza.

(8) Az Önkormányzat és az Óvoda összevont 2021. évi teljesített kiadásainak kormányzati funkciók szerinti részletezését a 9. melléklet tartalmazza.

(9) Az Önkormányzat és az Óvoda összevont 2021. évi felújítási és felhalmozási kiadásait projektenként a 10. melléklet tartalmazza.

3. Az adósságállomány

3. § (1) Az Önkormányzat a 2021. évben nem tett olyan kötelezettségvállalást, amelyhez adósságot keletkeztető ügylet megkötése vált szükségessé.

(2) Az Önkormányzat és az Óvoda mérlegében a költségvetési évet követően esedékes követelések összege 37.686.053,- Ft.

4. A vagyon alakulása

4. § (1) Gánt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatásainak elszámolását a 12. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(2) Gánt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat a kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolását a 13. melléklet tartalmazza.

(3) Gánt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat és az Óvoda összesített 2021. december 31. napi állapot szerinti vagyonát a mérlegben, valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján a 19. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) Gánt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat és az Óvoda összesített 2021. december 31. napi állapot szerinti mérlegét a 15. melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat és az Óvoda összevont 2021. évi eredménykimutatását a 16. melléklet tartalmazza.

(6) Az Önkormányzat tulajdonában lévő részesedések alakulását a 18. melléklet tartalmazza.

5. A maradvány bemutatása

5. § (1) Az Önkormányzat és az Óvoda összevont 2021. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált költségvetési pénzmaradványa 99.686.284,- Ft-ban kerül meghatározásra a 14. melléklet szerint.

(2) Az Önkormányzatnak a központi költségvetésből származó normatív támogatások elszámolása kapcsán 411.394,- Ft visszafizetési kötelezettsége keletkezett.

6. Vegyes rendelkezések

6. § (1) Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásait a 17. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat és az Óvoda 2021. évi létszámadatait a 11. melléklet tartalmazza.

7. Záró rendelkezések

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

8. § Hatályát veszti a Gánt Község Önkormányzata és intézménye 2021. évi költségvetéséről szóló Gánt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete.