Gánt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 10.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 11/2016. (IX. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 05. 13 - 2022. 05. 12

Gánt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 10.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 11/2016. (IX. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.05.13.

Gánt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 18. §(1) és (12) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 11/2016. (IX. 30.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzati vagyont értékesíteni, a vagyon használatát, illetve a hasznosítás jogát átengedni csak nyilvános versenytárgyalás útján, a legjobb ajánlatot tevő részére lehet.”

2. § Hatályát veszti az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 11/2016. (IX. 30.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 15. sora.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.