Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete

A szociális ellátásokról szóló 6/2018. (IV.6.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 05. 01 - 2022. 05. 01

Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete

A szociális ellátásokról szóló 6/2018. (IV.6.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.05.01.

Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális ellátásokról szóló 6/2018. (IV.6.) önkormányzati rendeletet (a továbbiakban: alaprendelet) módosítja és a következőket rendeli el:

1. § Az alaprendelet 8. §-ának (3) bekezdése helyére a következő rendelkezés lép:

A települési létfenntartási támogatás eseti települési támogatás formájában nyújtható , évente legfeljebb három alkalommal.

1. § Az alaprendelet 8. §-ának (4) bekezdése helyére a következő rendelkezés lép:

Az eseti települési létfenntartási támogatásra való jogosultságról a Bizottság dönt.

1. § Az alaprendelet 8. §-ának (7) bekezdése hatályon kívül helyezésre kerül.

1. § Az alaprendelet 8. §-ának (8) bekezdése hatályon kívül helyezésre kerül.

1. § Az alaprendelet 8. §-ának (9) bekezdése hatályon kívül helyezésre kerül.

1. § Az alaprendelet 9. § (2) bekezdése helyére a következő rendelkezés lép:

Az (1) bekezdés szerint a temetési költség viselése az eltemettetést vállaló kérelmező létfenntartást akkor veszélyezteti, ha a családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 600 %-át nem haladja meg

7. § Az alaprendelet 9. § (3) bekezdése helyére a következő rendelkezés lép:

A települési temetési támogatást a temetési költségek utólagos megtérítéséhez való hozzájárulásként, a temetés napját követő 6 hónapon belül lehet kérelmezni.

8. § Az alaprendelet 10. § (1) bekezdése helyére a következő rendelkezés lép:

Rendkívüli települési támogatás nyújtható annak a létfenntartási gondokkal küzdő személynek, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350 %-át, egyedül élő esetében a 400 %-át és önmaga vagy családja létfenntartásáról más módon nem tud gondoskodni, mert:
a) tartós betegsége vagy rokkantsága miatt jelentős jövedelem-kiesés következett be vagy
b) elemi kár (tűz, robbanás, vihar, földcsuszamlás, talajsüllyedés, földrengés, árvíz) sújtotta vagy
c) a sérelmére elkövetett bűncselekményből anyagi kára keletkezett vagy
d) önhibáján kívül legalább 3 havi közüzemi díjhátraléka, lakbérhátraléka halmozódott fel vagy
e) nagyobb összegű, a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 300 %-át meghaladó mértékű váratlan kiadása keletkezett, amelyet önerőből nem tud megfizetni.

9. § Az alaprendelet 10. § (5) bekezdése helyére a következő rendelkezés lép:

A rendkívüli települési támogatás tárgyában benyújtott kérelmet a polgármester bírálja el.

10. § Az alaprendelet 12. § (2) bekezdése helyére a következő rendelkezés lép:

Az (1) bekezdés alkalmazásában szociálisan rászoruló az a háztartás, ahol a háztartásban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át és a háztartás tagjai egyikének sincs az Szt. 4. § (1) bekezdésében meghatározott mértékű vagyona.

11. § Az alaprendelet 12. § (3) bekezdése helyére a következő rendelkezés lép:

A települési lakásfenntartási támogatás egy hónapra jutó összege maximum 10.000,-(Tízezer) Ft, legkisebb összege 1.000,- (Egyezer) Ft.

12. § Az alaprendelet 12. §-a (10) bekezdéssel egészül ki:

Nem jogosult a települési lakásfenntartási támogatásra, aki a (11) bekezdésben meghatározott elismert lakásnagyságot meghaladó nagyságú lakásban lakik.

13. § Az alaprendelet 12. §-a (11) bekezdéssel egészül ki:

Az elismert lakásnagyság:
a) ha a háztartásban egy személy lakik 60 m2,
b) ha a háztartásban két személy lakik 70 m2,
c) ha a háztartásban három személy lakik 80 m2,
d) ha a háztartásban négy személy lakik 90 m2,
ha négy személynél több lakik a háztartásban, a d) pontban megjelölt lakásnagyság és minden további személy után 5-5 m2

14. § Az alaprendelet 14. § (5) bekezdése helyére az alábbi rendelkezés lép:

Eseti települési gyógyszertámogatásra a kérelmező akkor válhat jogosulttá, ha
a) családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át, egyedül élő esetén 300 %-át nem haladja meg, és
b) a gyógyszerkiadásai, illetve betegséghez kapcsolódó kiadásai a kérelem benyújtását megelőző két hónapon belül elérik, vagy meghaladják a havi 5.000 Ft-ot.

15. § Az alaprendelet a következő 19/A. §-sal egészül ki:

Nyári táborozási támogatás

(1) Szentlőrinc Város Önkormányzat nyári táborozási támogatásban részesítheti azt a szentlőrinci lakcímmel rendelkező gyermekeket, akinek a családjában az egy főre az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj összegének 300 %-át.
(2) A nyári táborozási támogatás iránti kérelem benyújtására a gyermek törvényes képviselője jogosult. A kérelemhez mellékelni kell a család jövedelmére vonatkozó igazolásokat, valamint a gyermek nyári tábori jelentkezési lapját, ennek hiányában a tábor szervezőjének igazolását a jelentkezésről.
(3) A nyári táborozási támogatás összege gyermekenként évente legfeljebb 10.000 (tízezer) Ft, amely közvetlenül a tábor szervezőjéhez kerül átutalásra az igazolt igénybevétel alapján.
(4) A nyári táborozási támogatás iránti kérelmet a polgármester bírálja el.

16. § Az alaprendelet 22. §-a hatályát veszti.

Átmeneti és záró rendelkezések

17.

Jelen rendelet 2022. május 1. napján lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
Szentlőrinc, 2022. április 28.
Koltai Péter dr. Tóth Sándor
polgármester jegyző
Záradék:
Elfogadva: 2022. április 28. napján
Kihirdetve: 2022. április 29. napján
dr. Tóth Sándor
jegyző