Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2018. (VI. 22.) önkormányzati rendelete

a rezidens támogatásról

Hatályos: 2021. 01. 01

Szarvas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2018.(VI.22.) önkormányzati rendelete

a rezidens támogatásról

2021.01.01.

Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § Szarvas Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) rezidens támogatást vezet be az egészségügyi felsőfokú szakirányú továbbképzésben részt vevő csecsemő- és gyermekgyógyász szakorvosjelöltek számára.

2. § Rezidens támogatásra pályázhat az a személy, aki az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszer keretében csecsemő- és gyermekgyógyász szakképzésben vesz részt.

3. § (1) A rezidens támogatás keretén belül az Önkormányzat a következő juttatást biztosítja:

a)1 a csecsemő- és gyermekgyógyász szakorvosjelölti tanulmányok időtartama alatt havi nettó 100.000 Ft pénzbeli juttatás legfeljebb a csecsemő- és gyermekgyógyász szakképzés jogszabályban meghatározott képzési időtartamára, és

b) ingyenes házi gyermekorvosi praxishoz jutás Szarvas város közigazgatási területén.

(2) Az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott pénzbeli juttatás támogatási szerződés alapján havonta utólag kerül kifizetésre.

(3) A rezidens támogatásra pályázó személynek vállalnia kell, hogy a csecsemő- és gyermekgyógyász szakképesítés megszerzését követően legalább a támogatás folyósításának megfelelő számú hónapok időtartamáig Szarvas város közigazgatási területén található, az Önkormányzat által meghatározott gyermek háziorvosi praxisban végez teljes munkaidejű foglalkoztatás keretében házi gyermekorvosi tevékenységet.

4. § (1) A rezidens támogatásra vonatkozó pályázat kiírása és a pályázat lezárása a Szociális, Családügyi, Egészségügyi és Nemzetiségi Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. A pályáztatást nyilvános eljárással kell lebonyolítani.

(2) Az érvényes pályázatok elbírálása során előnyben részesül az a pályázó, aki

a) legalább 10 éves szarvasi lakóhellyel rendelkezik,

b) az a) pontban foglaltak alapján azonos rangsorolású pályázók közül, akinek rövidebb idő van hátra a szakképesítés megszerzéséhez.

5. § (1) A 3. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott pénzbeli juttatás folyósítását az Önkormányzat megszünteti, ha a támogatásban részesülő

a) a csecsemő- és gyermekgyógyász szakvizsgát a jogszabályban meghatározott képzési időtartam alatt nem szerzi meg,

b) tanulmányait megszakítja,

c) akadályozza a támogatási szerződésben foglaltak teljesítésének ellenőrzését, vagy

d) elmulasztja a támogatási szerződés teljesítésével összefüggő lényeges körülményben bekövetkezett változás bejelentését.

(2) Az Önkormányzat eláll a támogatási szerződéstől és a támogatásban részesülő köteles a számára kifizetett pénzbeli juttatás teljes összegét az átutalástól számított jegybanki alapkamattal növelten visszafizetni, ha

a) az (1) bekezdés a)-d) pontjaiban meghatározott feltételek valamelyike bekövetkezik, vagy

b) a támogatásban részesülő a támogatási szerződés fennállásának időtartama alatt a Szarvas város közigazgatási területén található gyermek háziorvosi praxisban teljes munkaidejű foglalkoztatás keretében végzett házi gyermekorvosi tevékenységet a támogatási szerződésben vállaltak ellenére megszünteti.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

Módosította: 30/2020. (XII. 29.) önkormányzati rendelet 1. § Hatályos: 2021. január 1-től.