Szarvas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2017.(II.17.) önkormányzati rendelete

Szarvas Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről

Hatályos: 2018. 02. 24

Szarvas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2017.(II.17.) önkormányzati rendelete

Szarvas Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről

2018.02.24.

Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) E rendelet hatálya kiterjed a város egységes költségvetéséből gazdálkodó költségvetési szerveire, intézményeire.

(2)1 E rendelet a bevételeket és kiadásokat címenként, ezen belül alcímenként, jogcímcsoportonként, előirányzatcsoportonként, kiemelt előirányzatonként, valamint előirányzatonként részletezi.
Bevételek címei és alcímei:
1. cím: Önkormányzat
2. cím: Polgármesteri Hivatal
3. cím: Szarvas Város Óvodái és Bölcsődéje
4. cím: Tessedik Sámuel Múzeum és Szárazmalom, Városi Könyvtár
5. cím: Szarvasi Család- és Gyermekjóléti Központ
Költségvetési bevételek jogcímcsoportjai, előirányzatcsoportjai, kiemelt előirányzatai, valamint előirányzatai:
I. Jogcímcsoport: Működési célú támogatások államháztartáson belülről
1. Előirányzatcsoport: Önkormányzatok működési támogatásai
1.1. Kiemelt előirányzat: Önkormányzatok általános működésének és ágazati
feladatainak támogatása
1.1.1. Előirányzat: Önkorm. működésének általános támogatása
1.1.2. Előirányzat: Önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.1.3. Előirányzat: Önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
1.1.4. Előirányzat: Önkorm. kulturális feladatainak támogatása
1.2. Kiemelt előirányzat: Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások
1.2.1. Előirányzat: EU önerő alap támogatás
1.2.2. Előirányzat: Érdekeltségnövelő támogatás
1.2.3. Előirányzat: Bérkompenzáció támogatása
1.2.4. Előirányzat: Rendkívüli önkormányzati támogatás
1.2.5. Előirányzat: Kiegészítő támogatások
1.3. Kiemelt előirányzat: Elszámolásból származó bevételek
1.3.1. Előirányzat: 2016. évi elszámolások
2. Előirányzatcsoport: Műk. célú visszatérítendő tám. visszatérülése ÁHT-on belülről
3. Előirányzatcsoport: Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülről
II. Jogcímcsoport: Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
1. Előirányzatcsoport: Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
2. Előirányzatcsoport: Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások ÁHT-on belülről
3. Előirányzatcsoport: Egyéb felh. célú tám. bevételei ÁHT-on belülről
III. Jogcímcsoport: Közhatalmi bevételek
1. Előirányzatcsoport: Vagyoni típusú adók
1.1. Kiemelt előirányzat: Építményadó
2. Előirányzatcsoport: Termékek és szolgáltatások adói
2.1. Kiemelt előirányzat: Iparűzési adó
2.2. Kiemelt előirányzat: Gépjárműadó
2.3. Kiemelt előirányzat: Idegenforgalmi adó
2.4. Kiemelt előirányzat: Talajterhelési díj
3. Előirányzatcsoport: Egyéb közhatalmi bevételek
3.1. Kiemelt előirányzat: Bírság, pótlék
3.2. Kiemelt előirányzat: Környezetvédelmi bírság
3.3. Kiemelt előirányzat: Egyéb sajátos bevételek
3.4. Kiemelt előirányzatok: Talajterhelési díj
IV. Jogcímcsoport: Működési bevételek
1. Előirányzatcsoport: Intézményi működési bevételek
2. Előirányzatcsoport: Pénzügyi befektetések bevételei
3. Előirányzatcsoport: Egyéb tulajdonosi bevételek
V. Jogcímcsoport: Felhalmozási bevételek
1. Előirányzatcsoport: Ingatlanok értékesítésre
2. Előirányzatcsoport: Részesedések értékesítése
VI. Jogcímcsoport: Működési célú átvett pénzeszközök
1. Előirányzatcsoport: Működési célú átvett pénzeszközök
2. Előirányzatcsoport: Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
VII. Jogcímcsoport: Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
1. Előirányzatcsoport: Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülés ÁHT-on kívülről
1.1. Kiemelt előirányzat: Kölcsönök visszatérülése
2. Előirányzatcsoport: Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
2.1. Kiemelt előirányzat. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
VIII. Jogcímcsoport: Finanszírozási bevételek
1. Előirányzatcsoport: Hitelek, kölcsönök, értékpapírok
1.1. Kiemelt előirányzat: Hosszú lejáratú hitelek, kölcs.felv.pü-i váll.-tól
1.2. Kiemelt előirányzat: Rövid lejáratú hitelek, kölcs.felv.pü-i váll.-tól
1.3. Kiemelt előirányzat: Éven túli lejáratú belföldi értékpapír kibocsátás
2. Előirányzatcsoport: Pénzforgalom nélküli bevételek
2.1. Kiemelt előirányzat: Maradvány igénybevétele
3. Előirányzatcsoport: ÁHT-on belüli megelőlegezések
A kiadások címei és alcímei megegyeznek a bevételeknél leírt címekkel és alcímekkel. Költségvetési kiadási előirányzatcsoportok, kiemelt előirányzatok, előirányzatok száma és neve:
1. Előirányzatcsoportok: Működési kiadások
1.1. Kiemelt előirányzat: Személyi juttatások
1.2. Kiemelt előirányzat: Munkaadókat terhelő jár. és szoc.hoz.adó
1.3. Kiemelt előirányzat: Dologi kiadások
1.3.1. Előirányzat: Kamatkiadások (felhalmozási)
1.3.2. Előirányzat: Egyéb dologi kiadások
1.4. Kiemelt előirányzat: Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5. Kiemelt előirányzat: Egyéb működési célú kiadások
1.5.1. Előirányzat: Egyéb elvonások, befizetések
1.5.2. Előirányzat: Működési célú visszat. támogatások ÁHT-on belülre
1.5.3. Előirányzat: Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülre
1.5.4. Előirányzat: Műk.célú visszatérítendő tám. ÁHT-on kívülre
1.5.5. Előirányzat: Egyéb működési célú támogatok ÁHT-on kívülre
1.5.6. Előirányzat: Működési célú tartalék
2. Előirányzatcsoport: Felhalmozási kiadások
2.1. Kiemelt előirányzat: Fejlesztési célú tartalék
2.2. Kiemelt előirányzat: Beruházások
2.3. Kiemelt előirányzat: Felújítások
2.4. Kiemelt előirányzat: Egyéb felhalmozási célú kiadások
2.4.1. Előirányzat: Egyéb felh.célú.tám.ÁHT-on belülre
2.4.2. Előirányzat: Egyéb felh. célú tám. ÁHT-on kívülre
3. Előirányzatcsoportok: Finanszírozási kiadások
3.1. Kiemelt előirányzatok: Felhalmozási hitel törlesztése
3.2. Kiemelt előirányzatok: ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése

2. § (1)2 Az Önkormányzat költségvetésének 2017. évi összes bevételét 4.560.114 eFt-ban állapítja meg.

(2)3 A 2017. évi költségvetési és finanszírozási bevételek forrásonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra:
Költségvetési bevét
adatok eFt-ban
I. Működési célú támogatások ÁHT-on belülről 1.172.980
1. Önkormányzatok működési támogatásai 707.181
3. Egyéb mű.célú tám.bev.ÁHT-on belülről 465.799
II. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről 960.535
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 2.164
2. Felhalmozási célú visszatér. tám.ÁHT-on belülről 51.327
3. Egyéb felh.c.tám.bev.ÁHT-on belülről 907.044
III. Közhatalmi bevételek 928.628
1. Vagyoni típusú adók 145.452
2. Termékek és szolgáltatások adói. 774.477
3. Egyéb közhatalmi bevételek 8.699
IV. Működési bevételek 620.770
1. Intézményi működési bevételek 478.673
2. Pénzügyi befektetések bevételei 20.125
3. Egyéb tulajdonosi bevételek 121.972
V. Felhalmozási bevételek 16.773
1. Ingatlanok értékesítése 16.650
2. Részesedések értékesítése 123
VI. Működési célú átvett pénzeszközök 3.215
1. Működési célú átvett pénzeszközök 3.182
2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 33
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1.200
1. Felh.c.visszat.tám..visszatér. ÁHT-on kívülről 889
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pe. 311
VIII. Finanszírozási bevételek 856.013
1. Hitelek, kölcsönök, értékpapírok 41.512
2. Pénzforgalom nélküli bevételek 790.374
3. ÁHT-on belüli megelőlegezések 24.127

(3)4 Szarvas Város Önkormányzatának bevételi forrásait az 1. melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat (1. cím) bevételei az 1/a mellékletben, a Polgármesteri Hivatal (2. cím) bevételei az 1/b mellékletben, a Szarvas Város Óvodái és Bölcsődéje (3. cím) bevételei az 1/c mellékletben, a Tessedik Sámuel Múzeum és Szárazmalom, Vároi Könyvtár (4. cím) bevételei az 1/d mellékletben, a Szarvasi Család és Gyermekjóléti Központ (5. cím) bevételei az 1/e mellékletben kerülnek részletezésre.

(4) Az önkormányzat az intézményeinél (2-5 cím) év közben képződő működési többletbevételeket a támogatásba beszámítja, amennyiben az intézmény nettó módon, támogatások nélkül (pályázati támogatás, egyéb támogatások) tervezte a költségvetési működési bevételeit.

(5) Az önkormányzat az intézményeit (2-5 cím) megillető 2017 évi maradvány felhasználását - a 2011. évi CXCV Törvény 86. § (5) bekezdésére figyelemmel az alábbiak szerint korlátozza:
- kötelezettségvállalással terhelt maradványként csak a 2017 évi jóváhagyott előirányzatok terhére vállalt kötelezettség vehető figyelembe
- a személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok és a dologi előirányzatok
(a céljellegű előirányzatok maradványán felüli része) maradványát az önkormányzat elvonja.

(6) Bármely kiemelt előirányzat megtakarítása elsődlegesen más kiemelt előirányzat hiányának kezelésére használható (átcsoportosítási kérelemmel).

3. § (1)5 Az Önkormányzat költségvetésének 2017. évi összes kiadását 4.560.114 eFt-ban állapítja meg.

(2)6 Szarvas Város Önkormányzatának kiemelt kiadási előirányzatai:
Költségvetési kiemelt kiadások:
adatok eFt-ban
1. Működési kiadások: 2.849.930
1.1. Személyi juttatások 903.857
1.2. Munkaadókat terh.jár.szoc.hoz.adó 184.682
1.3. Dologi kiadások 880.851
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 40.586
1.5. Egyéb működési célú kiadások 839.954
2. Felhalmozási kiadások 1.673.072
2.1. Fejlesztési célú tartalék 391.513
2.2. Beruházások 583.869
2.3. Felújítások 675.917
2.4. Egyéb felhalmozási célú kiadások 21.773
3. Finanszírozási kiadások 37.112
3.1. Felhalmozási hitel törlesztése 18.034
3.2. ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése 19.078

(3) Szarvas Város Önkormányzatának működési, felhalmozási és finanszírozási kiadásait a 2. melléklet tartalmazza.

(4)7 Az Önkormányzat (1. cím) kiadásait a 2/a melléklet, a Polgármesteri Hivatal (2. cím) kiadásait a 2/b melléklet, a Szarvas Város Óvodái és Bölcsődéje (3. cím) kiadásait az 1/c mellékletben, a Tessedik Sámuel Múzeum és Szárazmalom, Vároi Könyvtár (4. cím) kiadásait az 1/d mellékletben, a Szarvasi Család és Gyermekjóléti Központ (5. cím) kiadásait az 1/e melléklet tartalmazza.

(5) Szarvas Város Önkormányzatának hitelállományát, törlesztő részletek alakulását, adósságkeletkeztetési korlátját, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből adódó több évre kiható kötelezettségvállalását a 3. melléklet tartalmazza.

(6) Szarvas Város Önkormányzatának működési, felhalmozási és finanszírozási célú bevételi és kiadásai előirányzatait tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a 4. melléklet mutatja be.

(7) Szarvas Város Önkormányzatának működési, felhalmozási és finanszírozási célú bevételi és kiadási előirányzatait jogcímcsoportonként az 5. melléklet tartalmazza állami- (államigazgatási), kötelező-, önként vállalt feladatok szerinti bontásban.

(8) Szarvas Város Önkormányzatának működési, felhalmozási és finanszírozási célú bevételi és kiadási előirányzatának alakulását 3 évre vonatkozóan a 6. melléklet mutatja be.

(9) Szarvas Város Önkormányzatának költségvetési létszámkeretét a 7. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Az Országgyűlés, a Kormány, valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap által az önkormányzat részére biztosított, valamint a képviselő-testületi határozat által az intézmény számára biztosított pótelőirányzat összegéről a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
A Képviselő-testület negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig (2017.XII.31. hatállyal) a költségvetési rendeletét ennek megfelelően módosítja.

(2) Az intézmények a kiemelt előirányzatokon belül - a részelőirányzatok között - saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítást csak a működés zavartalan ellátása érdekében hajthatnak végre.

(3) Az intézmények elszámolni kötelesek az alaptevékenységük feladatcsökkenésére jutó önkormányzati támogatással.

(4) A költségvetési rendelet végrehajtása során fő szabályként alkalmazandó, hogy tárgyévi fizetési kötelezettség csak a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható és a kifizetések is ezen összeghatárig rendelhetők el.

(5) A költségvetésben nem tervezett többletkiadásokra kizárólag testületi felhatalmazással lehet előirányzatot képezni és kötelezettséget vállalni.

(6)8 A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a címzetes főjegyzőt, hogy az önkormányzat 2017. évi elemi költségvetésének és a helyi pénzforgalmi jelentéseknek a Magyar Államkincstárhoz történő benyújtásakor - az egyezőségek érdekében - a szükséges intézkedéseket megtegyék. A 2017. évi költségvetési rendeletet évközben érintő előirányzat-változásokat a soron következő rendeletmódosítás alkalmával kell átvezetni.

5. § (1) Szarvas Város Képviselő-testülete a felügyelete alá tartozó intézményeit - a Polgármesteri Hivatalon keresztül - központi pénzkezelési rendszerben finanszírozza. A kiskincstár működési rendjét a 8. melléklet tartalmazza.

(2) Az előirányzat felhasználási ütemtervet a 9. melléklet tartalmazza.

(3) A 10. melléklet tartalmazza a 2017 évi költségvetés eredeti előirányzatait címenként és összesítve, kiemelt előirányzati bontásban.

6. § (1) Szarvas Város Önkormányzatának fejlesztési célú tartaléka feladatonként a 11/a mellékletben, a működési tartaléka a 11/b mellékletben kerül részletezésre. A tartalék felhasználásáról a Képviselő-testület külön döntést hoz.

(2) Az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait a 12. melléklet tartalmazza.

(3) A közvetett támogatásokról szóló kimutatást a 13. melléklet tartalmazza, szöveges indoklással együtt.

7. § (1) A Képviselőtestület felhatalmazza a Polgármesteri Hivatalt, hogy az ideiglenesen szabad forrásokat betétként helyezze el. Az ebből származó kamatbevétel az Önkormányzat (1. cím) bevételeit növeli.

(2) A hitel- és kötvény műveletekhez kapcsolódó technikai feladatokat a Likvid pénzeszköz és kockázatkezelési szabályzat alapján a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Gazdasági Osztálya végzi.

(3) A 368/2011.(XII.31.) Korm. Rendelet 51.§ (1) bek. alapján teljesítmény ösztönzésre a Törvény szerinti illetmények, munkabérek eredeti előirányzatának maximum 12 %-a fordítható.

(4)9 A Képviselő-testület illetménykiegészítést állapított meg 2001. évtől valamennyi felsőfokú és középiskolai végzettségű köztisztviselőjének egységesen, melynek mértéke

a) felsőfokú végzettségű köztisztviselő alapilletményének 30%-a

b) középiskolai végzettségű köztisztviselő alapilletményének 10%-a,
valamint vezetői illetménypótlékot állapított meg a hivatal valamennyi vezetőjére kiterjedően, amelynek mértéke

a) osztályvezető alapilletményének 15%-a

b) az osztályvezető helyettes alapilletményének 10%-aA fent említett illetménykiegészítésre és vezető illetménypótlékra vonatkozóan a költségvetési rendeletben a Polgármesteri Hivatal személyi juttatásai és munkaadókat

terhelő fizetési kötelezettségei között biztosított a forrás.

8. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

Módosította: 8/2017.(III.24.) önkormányzati rendelet 1.§ Hatályos: 2017. március 25. Módosította: 21/2017.(X.20.) önkormányzati rendelet 1.§ Hatályos: 2017. október 21. Módosította: 1/2018.(I.23.) önkormányzati rendelet 1.§ Hatályos: 2018. február 24.

2

Módosította: 8/2017.(III.24.) önkormányzati rendelet 2.§ (1) bekezdés Hatályos: 2017. március 25. Módosította: 14/2017.(VI.16.) önkormányzati rendelet 1.§ (1) bekezdés Hatályos: 2017. június 17. Módosította: 21/2017.(X.20.) önkormányzati rendelet 2.§ (1) bekezdés Hatályos: 2017. október 21. Módosította: 26/2017.(XII.15.) önkormányzati rendelet 1.§ (1) bekezdés Hatályos: 2017. december 16. Módosította: 1/2018.(I.23.) önkormányzati rendelet 2.§ (1) bekezdés Hatályos: 2018. február 24.

3

Módosította: 8/2017.(III.24.) önkormányzati rendelet 2.§ (2) bekezdés Hatályos: 2017. március 25. Módosította: 14/2017.(VI.16.) önkormányzati rendelet 1.§ (2) bekezdés Hatályos: 2017. június 17. Módosította: 21/2017.(X.20.) önkormányzati rendelet 2.§ (2) bekezdés Hatályos: 2017. október 21. Módosította: 26/2017.(XII.15.) önkormányzati rendelet 1.§ (2) bekezdés Hatályos: 2017. december 16. Módosította: 1/2018.(I.23.) önkormányzati rendelet 2.§ (2) bekezdés Hatályos: 2018. február 24.

4

Módosította: 21/2017.(X.20.) önkormányzati rendelet 2.§ (3) bekezdés Hatályos: 2017. október 21.

5

Módosította: 8/2017.(III.24.) önkormányzati rendelet 3.§ (1) bekezdés Hatályos: 2017. március 25. Módosította: 14/2017.(VI.16.) önkormányzati rendelet 2.§ (1) bekezdés Hatályos: 2017. június 17. Módosította: 21/2017.(X.20.) önkormányzati rendelet 3.§ (1) bekezdés Hatályos: 2017. október 21. Módosította: 26/2017.(XII.15.) önkormányzati rendelet 2.§ (1) bekezdés Hatályos: 2017. december 16. Módosította: 1/2018.(I.23.) önkormányzati rendelet 3.§ (1) bekezdés Hatályos: 2018. február 24.

6

Módosította: 8/2017.(III.24.) önkormányzati rendelet 3.§ (2) bekezdés Hatályos: 2017. március 25. Módosította: 14/2017.(VI.16.) önkormányzati rendelet 2.§ (2) bekezdés Hatályos: 2017. június 17. Módosította: 21/2017.(X.20.) önkormányzati rendelet 3.§ (2) bekezdés Hatályos: 2017. október 21. Módosította: 26/2017.(XII.15.) önkormányzati rendelet 2.§ (2) bekezdés Hatályos: 2017. december 16. Módosította: 1/2018.(I.23.) önkormányzati rendelet 3.§ (2) bekezdés Hatályos: 2018. február 24.

7

Módosította: 21/2017.(X.20.) önkormányzati rendelet 3.§ (3) bekezdés Hatályos: 2017. október 21.

8

Kiegészítette: 21/2017.(X.20.) önkormányzati rendelet 4.§ Hatályos: 2017. október 21.

9

Kiegészítette: 26/2017.(XII.15.) önkormányzati rendelet 3.§ Hatályos: 2017. december 16.

10

Módosította: 8/2017.(III.24.) önkormányzati rendelet Hatályos: 2017. március 25. Módosította: 14/2017.(VI.16.) önkormányzati rendelet Hatályos: 2017. június 17. Módosította: 21/2017.(X.20.) önkormányzati rendelet Hatályos: 2017. október 21. Módosította: 26/2017.(XII.15.) önkormányzati rendelet Hatályos: 2017. december 16. Módosította: 1/2018.(I.23.) önkormányzati rendelet Hatályos: 2018. február 24.

11

Módosította: 8/2017.(III.24.) önkormányzati rendelet Hatályos: 2017. március 25. Módosította: 14/2017.(VI.16.) önkormányzati rendelet Hatályos: 2017. június 17. Módosította: 21/2017.(X.20.) önkormányzati rendelet Hatályos: 2017. október 21. Módosította: 26/2017.(XII.15.) önkormányzati rendelet Hatályos: 2017. december 16. Módosította: 1/2018.(I.23.) önkormányzati rendelet Hatályos: 2018. február 24.

12

Módosította: 26/2017.(XII.15.) önkormányzati rendelet Hatályos: 2017. december 16. Módosította: 1/2018.(I.23.) önkormányzati rendelet Hatályos: 2018. február 24.

13

Módosította: 8/2017.(III.24.) önkormányzati rendelet Hatályos: 2017. március 25. Módosította: 14/2017.(VI.16.) önkormányzati rendelet Hatályos: 2017. június 17. Módosította: 21/2017.(X.20.) önkormányzati rendelet Hatályos: 2017. október 21. Módosította: 26/2017.(XII.15.) önkormányzati rendelet Hatályos: 2017. december 16. Módosította: 1/2018.(I.23.) önkormányzati rendelet Hatályos: 2018. február 24.

14

Módosította: 8/2017.(III.24.) önkormányzati rendelet Hatályos: 2017. március 25. Módosította: 14/2017.(VI.16.) önkormányzati rendelet Hatályos: 2017. június 17. Módosította: 21/2017.(X.20.) önkormányzati rendelet Hatályos: 2017. október 21. Módosította: 26/2017.(XII.15.) önkormányzati rendelet Hatályos: 2017. december 16. Módosította: 1/2018.(I.23.) önkormányzati rendelet Hatályos: 2018. február 24.

15

Módosította: 8/2017.(III.24.) önkormányzati rendelet Hatályos: 2017. március 25. Módosította: 14/2017.(VI.16.) önkormányzati rendelet Hatályos: 2017. június 17. Módosította: 21/2017.(X.20.) önkormányzati rendelet Hatályos: 2017. október 21. Módosította: 26/2017.(XII.15.) önkormányzati rendelet Hatályos: 2017. december 16. Módosította: 1/2018.(I.23.) önkormányzati rendelet Hatályos: 2018. február 24.

16

Módosította: 8/2017.(III.24.) önkormányzati rendelet Hatályos: 2017. március 25. Módosította: 14/2017.(VI.16.) önkormányzati rendelet Hatályos: 2017. június 17. Módosította: 21/2017.(X.20.) önkormányzati rendelet Hatályos: 2017. október 21. Módosította: 26/2017.(XII.15.) önkormányzati rendelet Hatályos: 2017. december 16.

17

Módosította: 8/2017.(III.24.) önkormányzati rendelet Hatályos: 2017. március 25. Módosította: 14/2017.(VI.16.) önkormányzati rendelet Hatályos: 2017. június 17. Módosította: 21/2017.(X.20.) önkormányzati rendelet Hatályos: 2017. október 21. Módosította: 26/2017.(XII.15.) önkormányzati rendelet Hatályos: 2017. december 16. Módosította: 1/2018.(I.23.) önkormányzati rendelet Hatályos: 2018. február 24.

18

Módosította: 8/2017.(III.24.) önkormányzati rendelet Hatályos: 2017. március 25. Módosította: 14/2017.(VI.16.) önkormányzati rendelet Hatályos: 2017. június 17. Módosította: 21/2017.(X.20.) önkormányzati rendelet Hatályos: 2017. október 21. Módosította: 26/2017.(XII.15.) önkormányzati rendelet Hatályos: 2017. december 16. Módosította: 1/2018.(I.23.) önkormányzati rendelet Hatályos: 2018. február 24.

19

Módosította: 8/2017.(III.24.) önkormányzati rendelet Hatályos: 2017. március 25. Módosította: 14/2017.(VI.16.) önkormányzati rendelet Hatályos: 2017. június 17. Módosította: 21/2017.(X.20.) önkormányzati rendelet Hatályos: 2017. október 21. Módosította: 26/2017.(XII.15.) önkormányzati rendelet Hatályos: 2017. december 16. Módosította: 1/2018.(I.23.) önkormányzati rendelet Hatályos: 2018. február 24.

20

Módosította: 21/2017.(X.20.) önkormányzati rendelet Hatályos: 2017. október 21.