Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 34/2006. (XI. 24.) önkormányzati rendelete

a térítési díj- és tandíjfizetési kötelezettség szabályozásáról

Hatályos: 2008. 09. 01

Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 34/2006. (XI. 24.) önkormányzati rendelete

a térítési díj- és tandíjfizetési kötelezettség szabályozásáról

2008.09.01.

A közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény (továbbiakban: Tv) 102. § (2) bekezdés b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, Tv. 117. §-ának (4) bekezdésében foglaltak végrehajtására a térítési díj- és tandíjfizetési kötelezettség szabályozásáról a következő rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének fenntartásában működő közoktatási intézményekben (1. óvoda, 2. általános iskola, 3. gimnázium, 4. szakközépiskola, 5. szakképzés, 6. nem nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatás, /3.-6. továbbiakban együtt: középfokú oktatási intézmény/, 7. kollégium és 8. alapfokú művészetoktatási intézmény) felvétellel elhelyezett és az intézménnyel tanulói jogviszonyban álló személyekre, akik a Tv. 115-116. §-ában felsorolt közoktatási szolgáltatásokat igénybe veszik.

A térítési díj mértéke, és a térítési díjfizetési kötelezettsége

2. § (1) A térítési díj mértéke tanévenként, a szakmai feladatra – a tanévkezdéskor számított – folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadának a 2.§ (2) bekezdés a)-e) pontjában meghatározott százaléka.

(2) Az intézményekben térítési díj ellenében igénybe vehető szolgáltatások:

a) A Tv. 114. §-ában fel nem sorolt, tanórán kívüli foglalkozások, az iskolai oktatás tizenegyedik évfolyamától és az iskolai szakképzési évfolyamon a napközis foglalkozás és tanulószoba.
A térítési díj mértéke az (1) bekezdésben megállapított kiadások 25%-a.

b) A nem nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatásban a tizenegyedik évfolyamtól, valamint szakközépiskolában a szakképzési évfolyamon az első szakképesítés megszerzésekor a Tv. 114. § (1) bekezdés b), c) pontjaiban felsoroltak.
A térítési díj mértéke az (1) bekezdésben megállapított kiadások 40%-a.

c) Gimnáziumban, szakközépiskolában a tizenegyedik évfolyamtól kezdődően, továbbá a szakképzési évfolyamon, a nem nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatásban tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt az évfolyam második alkalommal történő megismétlésekor a Tv. 114. § (1) bekezdés b), c) pontjaiban felsoroltak.
A térítési díj mértéke az (1) bekezdésben megállapított kiadások 50%-a.

d) A nappali oktatás munkarendje szerint szervezett szakképzésben a második szakképesítésre való felkészüléskor a Tv. 114. § b), c) pontjában meghatározottak.
A térítési díj mértéke az (1) bekezdésben megállapított kiadások 25%-a.

e) Az alapfokú művészetoktatási intézményben:

ea) A 2005/2006-os tanévet megelőzően tanulói jogviszonyt létesített tanulónak heti hat tanórai foglalkozás a főtárgy gyakorlatának és elméletének elsajátításához, évenkénti egy meghallgatás (vizsga), egy művészi előadás és egy alkalommal – tanulmányi eredmények nem teljesítése miatt – az évfolyam megismétlése, az intézmény létesítményeinek, felszereléseinek igénybevétele, használata e körben.
A térítési díj mértéke:
- az (1) bekezdésben megállapított kiadások 5%-a a 18 éven aluli tanulóknál, és
- az (1) bekezdésben megállapított kiadások 15%-a a 18 éven felüli, de 22 év alatti tanulóknál.

eb) Annak a tanulónak, aki a 2005/2006-os tanítási évtől, vagy azt követően kezdi meg az intézmény első előképző vagy az első alapfokú évfolyamán tanulmányait, heti hat tanórai foglalkozás a főtárgy gyakorlatának és elméletének elsajátításához, évenkénti egy meghallgatás (vizsga,művészeti alapvizsga, művészeti záróvizsga), és egy művészi előadás, továbbá egy alkalommal – tanulmányi eredmények nem teljesítése miatt – az évfolyam megismétlése egy művészeti képzésben való részvétel esetén. Valamint e szolgáltatások körében az intézmény létesítményeinek, felszereléseinek igénybevétele használata.
A térítési díj összege:
- az első előképző vagy első alapfokú évfolyamon: 12.000 Ft.
- annak elvégzését követően a térítési díj összege 15.000 Ft, mely összeg a tanulmányi eredménytől függően csökken.

A tandíj mértéke, és a tandíjfizetési kötelezettség

3. § (1) A tandíj mértéke tanévenként:

a) a szakmai feladatra – a tanévkezdéskor számított – folyó kiadások egy tanulóra jutó hányada, az óvodában, általános iskolában, a középfokú oktatási intézményben, kollégiumban,

b) megegyezik a 2.§ (2) bekezdés e) pontjában meghatározott térítési díjjal az alapfokú művészetoktatási intézményben.

(2) Az intézményekben tandíjért igénybe vehető szolgáltatások:

a) a harmadik és további szakképesítés megszerzésekor a Tv. 114. § (1) bekezdésének b), c) pontjaiban felsoroltak,

b) az óvodában, az általános iskolában, a középfokú oktatási intézményben, a kollégiumban a nevelési, illetőleg a pedagógiai programhoz, a helyi tantervhez/alaptevékenységhez nem kapcsolódó nevelés és oktatás, valamint az ezzel összefüggő más szolgáltatás,

c) gimnáziumban, szakközépiskolában a tizenegyedik évfolyamtól kezdődően, továbbá szakközépiskolában a szakképzési évfolyamon tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt az évfolyam harmadik és további alkalommal történő megismétlésekor a Tv. 115. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározottakat meghaladó tanórai foglalkozás, a huszonkettedik életév elérésétől pedig minden tanórai foglalkozás,

d) az alapfokú művészetoktatási intézményben

da) a 2005/2006-os tanévet megelőzően tanulói jogviszonyt létesített tanulónak a heti hat tanórai foglalkozást meghaladó foglalkozás, vagy a huszonkettedik életév elérésétől minden tanórai foglalkozás,

db) a 2005/2006-os tanítási évtől, vagy azt követően az első előképző vagy az első alapfokú évfolyamán tanulói jogviszonyt létesített tanulónak a heti hat tanórai foglalkozást meghaladó foglalkozás, illetve a második és azt követően minden további megkezdett tanszak, valamint minden tanórai foglalkozás a nem tanköteles és a nappali oktatás munkarendje szerinti oktatásban tanulói jogviszonnyal nem rendelkező tanulónak, és annak, aki betöltötte a huszonkettedik életévét,

e) a középfokú oktatási intézményben a tanulói jogviszony megszűnése után megkezdett érettségi vizsga és szakmai vizsga – beleértve a javító- és pótvizsgát is -, továbbá a tanulói jogviszony fennállása alatt megkezdett, de be nem fejezett vizsga esetén a második vagy további javítóvizsga.

Térítési- és tandíjmentesség

4. § (1) Minden esetben térítési- és tandíjmentes:

a) a 2007/2008-as tanévet megelőzően tanulói jogviszonyt létesített sajátos nevelési igényű tanuló oktatásban való részvétele, és kollégiumi ellátása,

b) a 2007/2008-as tanévben vagy azt követően tanulói jogviszonyt létesítő halmozottan hátrányos helyzetű, a testi, érzékszervi, középsúlyos értelmi fogyatékos és az autista tanuló oktatásban, első alapfokú művészoktatásban való részvétele, és kollégiumi ellátása.

(2) meghatározott esetekben fennálló térítési és/vagy tandíjmentességek:

a) a 2007/2008-as tanévet megelőzően tanulói jogviszonyt létesített hátrányos helyzetű tanuló részére a második szakképesítés megszerzése,

b) a 2007/2008-as tanévben vagy azt követően tanulói jogviszonyt létesítő enyhén értelmi fogyatékos tanuló részére a második szakképesítés megszerzése, egy alapfokú művészetoktatásban való részvétele,

c) az a tanuló, aki az alapfokú művészetoktatási intézményben a 2005/2006-os tanévben vagy azt követően kezdi meg tanulmányait az intézmény első előképző vagy az első alapfokú évfolyamán, és a Tv. 121. § 14. pontja alapján hátrányos helyzetű tanulónak minősül.

(3) A térítési- és/vagy tandíjmentesség megállapításához, szükséges dokumentumok, intézkedések:

a) Óvodára, általános iskolára, középfokú oktatási intézményre, kollégiumra vonatkozó szabály:
sajátos nevelési igényű tanuló esetén az óvodában, általános iskolában, középfokú oktatási intézményben rendelkezésre álló - az illetékes rehabilitációs és szakértői bizottság által kiállított - szakértői vélemény az irányadó,

b) Alapfokú művészetoktatási intézményre vonatkozó szabályok:

ba) Sajátos nevelési igényű tanuló esetén az intézménybe történő beiratkozáskor a szülő (gondviselő) nyilatkozik arról, hogy a tanuló sajátos nevelési igényű, melyet az alapfokú oktatási intézmény vezetője egyeztet az adott nevelési-oktatási intézmény vezetőjével,

bb)1 Hátrányos helyzetű tanuló esetén az intézménybe történő beiratkozáskor a szülő (gondviselő) nyilatkozik arról, hogy a gyermek rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül, vagy arról, hogy a gyermeket a jegyző a családi és szociális körülményei miatt védelmébe vette. A szülő (gondviselő) - az ezen nyilatkozat(okat) megalapozó - jegyzői határozat(ok) másolatát köteles benyújtani az iskola felé.

c)2 Valamennyi közoktatási intézményre vonatkozó szabály:

2007. január 1. napjától a halmozottan hátrányos helyzetű tanuló esetén a szülő által a jegyzőnél tett nyilatkozat alapján. A tanuló részére a térítési- és tandíjfizetési kötelezettségének megállapítását követően az intézmény vezetője a Szarvas Város Polgármesteri HIvatala Hatósági, Szociális és Családvédelmi Osztályán található halmozottan hátrányos helyzetű gyermekekről készített nyilvántartással összevetve egyezteti azt, hogy az érintett tanuló halmozottan hátrányos helyzetű, vagy nem.

(4) Az intézmény vezetője a tanulókkal kapcsolatos adatokról a személyiségi jogok védelméről szóló jogszabályban foglaltak figyelembevételével köteles eljárni.

(5) Amennyiben az (1) és (2) bekezdésben foglalt feltételek fennállnak a tanulótól térítési és/vagy tandíj nem szedhető.

Kedvezmények

5. § (1) Tanulmányi eredmény alapján járó kedvezmény:

a) Az e rendelet 2. § -a alapján megállapított térítési díj, valamint az e rendelet 3.§-a alapján megállapított tandíj összegét az adott intézményben az előző tanév végi - a magatartás és szorgalom jegy kivételével – számított tanulmányi átlag alapján az alábbi kedvezménnyel kell csökkenteni:

aa)3 Általános iskolában, középfokú oktatási intézményben, kollégiumban tanulók esetén:
- 3,5 – 4,00 közötti tanulmányi átlag esetén, a térítési és tandíj 10%-a,
- 4,1-4,5 közötti tanulmányi átlag esetén, a térítési és tandíj 20%-a,
- 4,5 - 5,00 közötti tanulmányi átlag esetén, a térítési és tandíj 25%-a.

ab) Az alapfokú művészetoktatási intézményben tanulók esetén, ha a tanuló 2005/2006-os tanévet megelőzően létesített tanulói jogviszonyt az intézménnyel:
3,00-3,99 közötti tanulmányi átlag esetén a térítési, vagy tandíj összegének legalább 10%-a,
4,00-4,49 közötti tanulmányi átlag esetén a térítési, vagy tandíj összegének legalább 20%-a,
4,5-5,00 közötti tanulmányi átlag esetén a térítési, vagy tandíj összegének legalább 30%-a.

b) A tanuló a fenti rendelkezések figyelembevételével számított csökkentett összegű térítési, illetve tandíjat fizeti meg.

c) Az alapfokú művészetoktatási intézményben, ha a tanuló a 2005/2006-os tanévben vagy azt követően létesít tanulói jogviszonyt az intézménnyel, a második tanévtől az alábbi összegű térítési, illetve tandíjat kell megfizetnie:
3,00-3,99 közötti tanulmányi átlag esetén 14.000 Ft,
4,00-4,49 közötti tanulmányi átlag esetén 13.000 Ft,
4,5-5,00 közötti tanulmányi átlag esetén 12.000 Ft.

(2) Szociális körülmény alapján adható kedvezmény:

a)4 Amennyiben a közös háztartásban élő családtagok egy főre jutó jövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegét, – a tanulmányi átlag alapján adott kedvezmény figyelembevételével megállapított – tan- és térítési díj összege 25%-kal (az alapfokú művészetoktatási intézményben 50%-kal) csökkenthető vagy különösen hátrányos szociális körülményre tekintettel további 30%-kal csökkenthető.

b)5 Amennyiben a 18 éven felüli tanuló nem rendelkezik önálló jövedelemmel, kérelem alapján - a tanulmányi átlag alapján adott kedvezmény figyelembevételével megállapított - térítési- és tandíj mértéke 25%-kal (az alapfokú művészetoktatási intézményben 50%-kal) csökkenthető.

c) Az a) és b) pontokban meghatározott szociális kedvezmények az alapfokú művészetoktatási intézményben a 2005/2006-os tanévet követően tanulói jogviszonyt létesített tanuló esetében csak a tandíjfizetésre kötelezettnél állapítható meg.

d) A szociális helyzet alapján adható kedvezményekről e rendelkezéseknek megfelelően, a benyújtott kérelmek – melynek a jövedelemigazolás kötelező melléklete - alapján kell az intézmény vezetőjének döntenie.

Befizetés módja

6. § (1) A térítési- és tandíjat tanévenként kell megállapítani az előző tanév végi tanulmányi eredményének és a gyermek, tanuló szociális helyzetének figyelembevételével. A körülményekben bekövetkező jelentős változás esetén évente egy alkalommal kérvényezhető a díj módosítása, a kérelem elbírálásáról az intézmény vezetője dönt.
A körülményekben bekövetkező jelentős változás különösen, ha a gyermeknél, a tanulónál az illetékes rehabilitációs és szakértői bizottság megállapítja sajátos nevelési igényét, ha Tv 121. § 14. pontja alapján hátrányos helyzetűnek minősül, vagy ha az 1 főre eső családi jövedelem 5. § (1) bekezdésben meghatározott mértékre vagy az alá csökken.
Amennyiben a változás az adott félévre megállapított térítési- és tandíj befizetését követően következik be a díj összegének módosítása a következő esedékes befizetéstől alkalmazható.

(2) Óvodában, általános iskolában, középfokú oktatási intézményben a térítési-, és tandíjat évente két egyenlő részletben kell befizetni szeptember 15-ig, illetve február 15-ig, az (5) bekezdésben foglaltak kivételével.
Ettől eltérő fizetési módot (határidő módosítás, részletfizetés) kérelemre az intézmény vezetője engedélyezhet.

(3) Az alapfokú művészetoktatási intézményben a térítési-, és tandíjat évente két egyenlő részletben kell befizetni, melynek időpontját az intézményvezető határozza meg.
Ettől eltérő fizetési módot (határidő módosítás, részletfizetés) kérelemre az intézmény vezetője engedélyezhet.

(4) Kollégiumban a térítési díjat szeptembertől júniusig – havonta – előre kell fizetni.

(5) A térítési- illetve tandíj köteles érettségi vizsga, szakmai vizsga esetén - beleértve a javítóvizsgát és a pótvizsgát - a vizsgára jelentkezéssel egyidejűleg kell a díjat az intézménybe befizetni.

(6) Az 6. § (2), (3), illetve (4) bekezdésben meghatározott esetekben, a határidőben történő befizetések elmulasztása esetén az intézmény vezetője harminc napon belül a fizetésre kötelezettet felszólítja, és a befizetésre új határidőt állapít meg. Amennyiben a befizetésre a póthatáridő lejártáig nem kerül sor, a tanuló a foglalkozásból kizárható, a tanulói jogviszony, a kollégiumi tagsági viszony (a tanuló szociális helyzetének vizsgálata után) megszüntethető, a megszüntetés tárgyában hozott döntés jogerőre emelkedésének napján. Nem szüntethető meg a tanköteles tanuló tanulói jogviszonya, illetve kollégiumi tagsági viszonya.

Átmeneti és záró rendelkezések

7. § (1) Nem kell térítési-, illetve tandíjat fizetni azon tanulóknak, akik tanulói jogviszonyukat az 1996/97-es vagy azt megelőző tanévben létesítették, és a létesítéskor az érintett tevékenység nem esett fizetési kötelezettség alá.

(2) E rendeletben szabályozott szolgáltatások igénybevétele után befizetett térítési-, illetve tandíj összege, mint saját működési bevétel az adott intézményt illeti meg.

(3)6 E rendelet rendelkezéseinek intézményi szintű végrehajtását Szarvas Város Polgármesteri Hivatala Intézményfelügyeleti referense, valamint Pénzügyi és Gazdasági Osztálya ellenőrzi, Szarvas Város Önkormányzata Minőségirányítási Programjának Ellenőrzési Terve alapján.

(4) Ez a rendelet 2006. december 1. napjától lép hatályba, és rendelkezéseit a hatályba lépés napjától kell alkalmazni.

(5) E rendelet hatályba lépésének napjával egyidejűleg hatályát veszti a többször módosított térítési díj- és tandíjfizetési kötelezettség szabályozásáról szóló 14/1997. (VI.11.) rendelet.

1

Módosította: 22/2008.(VIII.29.) önkormányzati rendelet 1.§ Hatályos: 2008. szeptember 1.

2

Módosította: 22/2008.(VIII.29.) önkormányzati rendelet 2.§ Hatályos: 2008. szeptember 1.

3

Módosította: 22/2008.(VIII.29.) önkormányzati rendelet 3.§ Hatályos: 2008. szeptember 1.

4

Módosította: 22/2008.(VIII.29.) önkormányzati rendelet 4.§ Hatályos: 2008. szeptember 1.

5

Módosította: 22/2008.(VIII.29.) önkormányzati rendelet 5.§ Hatályos: 2008. szeptember 1.

6

Módosította: 22/2008.(VIII.29.) önkormányzati rendelet 6.§ Hatályos: 2008. szeptember 1.