Szakmár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 17.) önkormányzati rendelete

A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2019. (XII.02.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 05. 18 - 2022. 05. 18

Szakmár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 17.) önkormányzati rendelete

A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2019. (XII.02.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.05.18.

Szakmár Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2019(XII.2.) önkormányzati rendelet 5. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. § Ez a rendelet 2022. május 18-án lép hatályba, és 2022. május 19-én hatályát veszti.

1. melléklet

1. A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2019(XII.2.) önkormányzati rendelet 5. melléklet cím szövege helyébe a következő rendelkezés lép:

„011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
013370 Informatikai fejlesztések, szolgáltatások
016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek
031010 Közbiztonság, közrend igazgatása
031060 Bűnmegelőzés
041140 Területfejlesztés igazgatása
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
041236 Országos közfoglalkoztatási program
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram
045120 Út, autópálya építése
045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
053010 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása
062010 Településfejlesztés igazgatása
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk
064010 Közvilágítás
066010 Zöldterület-kezelés
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
072111 Háziorvosi alapellátás
072311 Fogorvosi alapellátás
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
074032 Ifjúság - egészségügyi gondozás
076062 Település–egészségügyi feladatok
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése
081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
082044 Könyvtári szolgáltatások
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetés feladatai
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán
107052 Házi segítségnyújtás
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás””