Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004. (III. 19.) önkormányzati rendelete

a temetőkről és a temetkezési tevékenységről

Hatályos: 2011. 01. 01 - 2011. 12. 30

Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004. (III. 19.) önkormányzati rendelete

a temetőkről és a temetkezési tevékenységről

2011.01.01.

A Szarvasi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésében, valamint a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41.§ (3) bekezdésében és a 42.§-ában kapott felhatalmazás alapján - figyelemmel a végrehajtására kiadott 145/1999. (X.1.) Korm. rendeletben foglaltakra - az alábbi rendeletet alkotja.

Általános rendelkezés

1. § E rendelet célja Szarvas városában:

(1) az elhunytak emlékének méltó megőrzése, a kegyeleti szolgáltatás kultúrált színvonalon történő ellátásának biztosítása, a halottak nyughelye előtti tiszteletadás biztosítása a lelkiismereti meggyőződés, a hitéleti tevékenységek, vallási szokások tiszteletben tartásával,

(2) a köztemető működésének, fenntartásának, üzemelésének és - figyelemmel a helyi adottságokra - a temetési helyek kihasználásának szabályozása.

A rendelet alkalmazási köre

2. § (1) E rendelet szabályait kell alkalmazni a (3) bekezdésben felsorolt köztemetőkben és létesítményeiben, valamint - az egyházakkal kötött megállapodás alapján - az egyházak tulajdonában lévő, a (4) bekezdésben felsorolt temetőrészekben és létesítményeiben köztemető fenntartási és temetkezési tevékenységek végzése, a temetési helyek használata során.

(2) E rendelet alkalmazásában

a) temető: a település igazgatási területén belüli, beépítésre szánt, építési használata szerinti zöldfelületi jellegű különleges terület, amely kegyeleti célokat szolgál, közegészségügyi rendeltetésű, és amelyet az elhunytak eltemetésére, a hamvak elhelyezésére létesítettek és használnak, vagy használtak;

b) köztemető: az önkormányzat tulajdonában lévő temető, illetőleg a temetőnek az a része, amelyben az önkormányzat a köztemető fenntartására vonatkozó kötelezettségét teljesíti;

c) temetési hely: a temetőben vagy a temetkezési emlékhelyen létesített sírhely, sírbolt, urnafülke, urnasírhely, urnasírbolt;

d) kegyeleti emlékhely: elhunytak emlékének megjelölésére és megőrzésére létesített építmény, emlékmű, emlékjel, épületen elhelyezett emléktábla;

e) kegyeleti közszolgáltatás: a köztemető fenntartását, továbbá üzemeltetését magába foglaló egyéni és közösségi kegyeleti célú, az elhunyt emlékének megőrzésére irányuló önkormányzati tevékenységek összessége.

(3) Szarvas város közigazgatási területén lévő köztemetők:

a) Benka Gy. utca, 2788. hrsz. Önkormányzati köztemető
tulajdonosa: Szarvas Város Önkormányzata

b) Liszt Ferenc utca, 4573. hrsz. Önkormányzati köztemető
tulajdonosa: Szarvas Város Önkormányzata

c) Liszt Ferenc utca, 4574. hrsz. Önkormányzati köztemető
tulajdonosa: Szarvas Város Önkormányzata

d) Liszt Ferenc utca, 4575. hrsz. Önkormányzati köztemető
tulajdonosa: Szarvas Város Önkormányzata

(4) Szarvas város közigazgatási területén lévő egyházi temetők:

a) Benka Gy. utca, 2773. hrsz. Evangélikus Ó-temető
tulajdonosa: Magyarországi Evangélikus Egyház Ó-templomi Egyházközség

b) Benka Gy. utca, 2774. hrsz. Katolikus-temető
tulajdonosa: Római Katolikus Egyház

c) Partizán utca, 2787. hrsz. Zsidó-temető
tulajdonosa: Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége

d) Liszt Ferenc utca, 4572. hrsz. Zsidó-temető
tulajdonosa: Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége

e) Liszt Ferenc utca, 4576. hrsz. Evangélikus Új-temető
tulajdonosa: Magyarországi Evangélikus Egyház Új-templomi Egyházközség

Az üzemeltetés és fenntartás szabályai

3. §1 (1) Az Önkormányzat a köztemetők fenntartására és üzemeltetésére vonatkozó kötelezettségéről kegyeleti közszolgáltatási szerződés keretében, gazdálkodó szervezet útján gondoskodik.

(2) A városban lévő egyházak közreműködnek -polgári jogi szerződéses jogviszony keretében- az (1) bekezdésben felsorolt kötelezettségek maradéktalan ellátásában.

(3) Az (1) bekezdés szerinti közszolgáltatási szerződésben, illetve a (2) bekezdés szerinti megállapodásban (polgári jogi jogviszonyban) rögzíteni kell az ellátandó feladatokat, illetve a közreműködés mértékét és finanszírozási szabályait.

A temetők rendje, igénybevételének szabályai

4. § (1) A temetők bejáratánál jól látható helyen tájékoztató táblát kell elhelyezni, amelyen fel kell tüntetni a temető nyitvatartási idejét, a tulajdonos és üzemeltető megnevezését, címét. Ki kell függeszteni a temető részletes térképét.

(2) A temetők nyitvatartási ideje:

a) nyári időszámítás esetén reggel 6.00 órától este 20.00 óráig,

b) téli időszámítás esetén reggel 7.00 órától este 17,30 óráig.

(3) A nyitvatartási idő alatt a temetőt bárki korlátozás nélkül látogathatja, a sírokat gondozhatja.

5. § (1) A temetőben mindenki a hely csendjének, a kegyeletnek megfelelő magaviseletet köteles tanúsítani.

(2) Halottak- és Mindenszentek napján járművel behajtani, közlekedni csak mozgásában korlátozottaknak, időseknek, vagy engedélyezett temetői munkát végzőknek lehet.

(3) A kerti hulladék temetőben történő elégetésekor a környezetvédelemről szóló 38/2000. (XI. 16.) ör. 17. §-ának előírásait kell figyelembe venni. Gyertyagyújtásnál és annak égetésénél ügyelni kell arra, hogy tűzveszély ne keletkezzék.

(4) A temető területére állatot bevinni - vakvezető kutya kivételével - tilos.

(5) A temetőben végzendő munkákat - kivéve a hozzátartozók részéről történő sírgondozást, a temetési hely növénnyel való beültetését és díszítését - az Üzemeltetőnek be kell jelenteni.

(6) A temetőben munkát végző vállalkozók kötelesek e rendeletben foglaltakat betartani; tevékenységükkel a szertartások rendjét nem zavarhatják, a látogatók kegyeleti érzéseit nem sérthetik, a temető infrastrukturális létesítményeiben kárt nem okozhatnak.

(7) A sírhely tulajdonosa köteles a sírhely gondozását, gyomtalanítását rendszeresen elvégezni, rendben tartásáról folyamatosan gondoskodni.

(8) Sírgondozás céljára a vizet bárki ingyenesen használhatja.

(9) A temetőt látogatók, és a temetőben munkát végző vállalkozók kötelesek az ott tartózkodás során keletkezett hulladékot (papír, elhervadt virág, koszorú, valamint a sírgondozás kapcsán keletkezett hulladék) a kijelölt szemétlerakó helyre elhelyezni. A munkát végző vállalkozók az építési törmeléket kötelesek eltakarítani, elszállítani a munka befejezését követően.

Temetési helyek, sírjelek

6. § (1) A temetőkben az alábbi típusú temetési helyeket kell biztosítani:

a) egyes sírhely,

b) kettős sírhely ,

c) sírbolt, - tulajdonosi hozzájárulással építési engedéllyel építhető,

d) díszsírhely,

e) urnasírhely,

f) urnafülke.

(2) Az egyes sírhely alapmérete egy koporsó, a kettős sírhely alapmérete két egymás melletti koporsó befogadására alkalmas sírgödör.

(3) A sírhelyek méretei:
- felnőtt egyes sírhely 210 cm hosszú, 200 cm mély, 90 cm széles, rátemetés esetén 240 cm mély 90 cm széles
- felnőtt iker sírhely 210 cm hosszú, 200 cm mély, 190 cm széles
- gyermek sírhely 130 cm hosszú, 160 cm mély, 60 cm széles
- urna földbe temetésénél 80 cm hosszú, 100 cm mély, 60 cm széles.
A sírhelyek egymástól való oldaltávolsága legalább 60 cm kell, hogy legyen. A sírdombok magassága legfeljebb 50 cm lehet.

(4) Az önkormányzat azon elhunyt személyeknek, akik a városi közélet valamely területén kiemelkedő teljesítményt nyújtottak, díszsírhelyet adományozhat. Használati ideje a temető fennállásáig tart, használata díjtalan.

(5) A díszsírhelybe - a sírnyitás és rátemetés szabályainak megtartása, költségviselése mellett - az elhalt özvegye és az elhalt közvetlen felmenő és lemenő hozzátartozói (szülők, gyermekek) is eltemethetők.

(6) A díszsírhely gondozásáról az elhunytak hozzátartozói, ezek hiányában az Üzemeltető köteles gondoskodni.

(7) A temetési helyek nyilvántartását a temető üzemeltetője az 1999. évi XLIII. tv. 18. §-ában, valamint a 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet 41. §-ában előírtak szerint köteles vezetni.

7. § (1) Temetési hely megjelölésére sírjel (pl. fejfa, kopjafa, kereszt) létesíthető. Sírjel - külön engedély nélkül - az Üzemeltető részére történő előzetes bejelentés után létesíthető.

(2) A sírjel a kerettel együtt nem foglalhat el felnőtt egyes sírhely esetén 120, felnőtt iker sírhely esetén 220 cm-nél szélesebb területet.

(3) A síremlék és tartozékai tervét (vázrajzát) a temető üzemeltetőjének az elhelyezés előtt be kell mutatni. A síremlék magassága maximum 1 méter lehet. Ennél magasabbra tervezett síremlék létesítését az építési hatósághoz be kell jelenteni. Az építési hatóság a tervezett síremlék magasságát – amennyiben az a kialakított temetőképbe nem illeszkedik – korlátozhatja.

Temetkezési helyek használati ideje, megváltási díja, temető-fenntartási hozzájárulási díj, egyes létesítmények igénybevételi díja

8. § (1)2 A temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama, használati ideje:

a) egyes sírhely esetén 25 év, illetőleg az utolsó rátemetés napjától számított 25 év,

b) kettős sírhely esetén az utolsó koporsós betemetés napjától számított 25 év,

c) sírbolt esetén megállapodástól függően 60-100 év,

d) az urnafülke és urnasírhely esetén 15 év,

e) urnasírbolt esetén megállapodástól függően 20-60 év.

(2) A temetési hely feletti rendelkezési jog meghosszabbítható, melynek időtartamára az (1) bekezdésben foglaltak az irányadók.

(3) A temető átrendezésére, a meg nem újított megváltás esetén követendő eljárásokra az 1999. évi XLIII. törvény és a végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet szabályait kell alkalmazni.

9. §3 A temetési helyek megváltási és újraváltási díját, a köztemetőben vállalkozásszerűen munkát végzők temető-fenntartási hozzájárulási díját, a temető egyes létesítményei vállalkozók részéről történő igénybevételének díját e rendelet melléklete állapítja meg.

10. §4 (1) A temetkezési szolgáltató a R. mellékletében meghatározott díjakat az üzemeltető számlájára – az igénybe vételt megelőzően – köteles megfizetni.

(2) A temető üzemeltetője köteles az üzemeltetés és temetési szolgáltatás költségeit számvitelileg a 145/1999. (X.1.) Korm. rendelet 55. §-a értelmében elkülöníteni.

Szabálysértési rendelkezés

11. § (1)5 Aki e rendelet 5. § (1)-(7) bekezdésében foglaltakat megszegi, szabálysértést követ el, és 30.000,- forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.

(2) A szabálysértési eljárás lefolytatására az 1999. évi LXIX. tv. 32. §-a értelmében a jegyző jogosult.

Záró rendelkezések

12. § E rendelet 2004. április 1-jén lép hatályba. Hatálybalépésével egyidejűleg a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 40/2000. (XI. 16.) ör. hatályát veszti.

1

Módosította: 37/2008.(XI.21.) önkormányzati rendelet 1.§ Hatályos: 2009. január 1.

2

Módosította: 17/2010.(XI.19.) önkormányzati rendelet 1.§ Hatályos: 2011. január 1.

3

Módosította: 37/2008.(XI.21.) önkormányzati rendelet 2.§ Hatályos: 2009. január 1. Módosította: 33/2009.(XI.20.) önkormányzati rendelet 2.§ Hatályos: 2010. január 1.

4

Módosította: 37/2008.(XI.21.) önkormányzati rendelet 3.§ Hatályos: 2009. január 1.

5

Módosította: 37/2008.(XI.21.) önkormányzati rendelet 4.§ Hatályos: 2009. január 1.

6

Módosította: 33/2009.(XI.20.) önkormányzati rendelet 1.§ Hatályos: 2010. január 1. Módosította: 17/2010.(XI.19.) önkormányzati rendelet 2.§ Hatályos: 2011. január 1.