Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelete

a víziközműre történő utólagos csatlakozás műszaki és pénzügyi feltételeiről, valamint az utólagos csatlakozásért fizetendő hozzájárulás mértékéről szóló 9/2020. (IX. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 05. 20 - 2022. 05. 20

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelete

a víziközműre történő utólagos csatlakozás műszaki és pénzügyi feltételeiről, valamint az utólagos csatlakozásért fizetendő hozzájárulás mértékéről szóló 9/2020. (IX. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.05.20.

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (12) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. és 21. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A víziközműre történő utólagos csatlakozás műszaki és pénzügyi feltételeiről, valamint az utólagos csatlakozásért fizetendő hozzájárulás mértékéről szóló 9/2020.(IX.17.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A rendelet tárgyi hatálya alá tartozó víziközműre történő utólagos csatlakozás esetén – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – az érdekeltek utólagos csatlakozási hozzájárulást kötelesek fizetni.”

(2) A víziközműre történő utólagos csatlakozás műszaki és pénzügyi feltételeiről, valamint az utólagos csatlakozásért fizetendő hozzájárulás mértékéről szóló 9/2020.(IX.17.) önkormányzati rendelet 3. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A víziközműre történő utólagos csatlakozásért fizetett hozzájárulás elsősorban a szennyvízhálózat fejlesztésére és a régi kazettás szennyvíztelep rekultivációjára fordítható.”

2. § (1) A víziközműre történő utólagos csatlakozás műszaki és pénzügyi feltételeiről, valamint az utólagos csatlakozásért fizetendő hozzájárulás mértékéről szóló 9/2020.(IX.17.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A víziközmű-hálózatra történő utólagos csatlakozás esetén a 134.000 Ft utólagos csatlakozási hozzájárulást kell fizetni.”

(2) A víziközműre történő utólagos csatlakozás műszaki és pénzügyi feltételeiről, valamint az utólagos csatlakozásért fizetendő hozzájárulás mértékéről szóló 9/2020.(IX.17.) önkormányzati rendelet 4. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) Az ingatlantulajdonos személyében bekövetkező változás esetén, megállapodás alapján az ingatlan új vagy régi tulajdonosát terheli a még meg nem fizetett közmű csatlakozási hozzájárulás.”

3. § A víziközműre történő utólagos csatlakozás műszaki és pénzügyi feltételeiről, valamint az utólagos csatlakozásért fizetendő hozzájárulás mértékéről szóló 9/2020.(IX.17.) önkormányzati rendelet 5. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Az utólagos csatlakozási hozzájárulás megfizetéséről – Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete által átruházott hatáskörben – a polgármester dönt.

(2) Az érdekelt a hozzájárulás összegét egyösszegben, vagy részletekben köteles megfizetni az önkormányzat elkülönített költségvetési számlájára. Az egyösszegű fizetésre és a részletfizetésre vonatkozóan a felek megállapodást kötnek egymással.”

4. § Hatályát veszti a víziközműre történő utólagos csatlakozás műszaki és pénzügyi feltételeiről, valamint az utólagos csatlakozásért fizetendő hozzájárulás mértékéről szóló 9/2020.(IX.17.) önkormányzati rendelet

e) 3.a.. melléklete,

f) 3.b. melléklete.

5. § Ez a rendelet 2022. május 20-án lép hatályba, és 2022. május 21-én hatályát veszti.