Szőkedencs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V. 18.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetési zárszámadásáról

Hatályos: 2022. 05. 20

Szőkedencs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V. 18.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetési zárszámadásáról

2022.05.20.

Szőkedencs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Szőkedencs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2021.évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1. melléklet, 2. melléklet, 3. melléklet és 4. mellékletben foglaltaknak megfelelően 72.580.863 Ft bevétellel és 67.666.460 Ft kiadással jóváhagyja.

2. § (1) A felhalmozási kiadások teljesítését 7.314.567 Ft főösszegben, valamint annak feladatonkénti részletezését a 5. mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

(2) A felújítási kiadások teljesítését 16.951.938 Ft főösszegben, valamint annak célonkénti részletezését a 6. mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

3. § Az önkormányzat létszámkeretét a 7. melléklet és 8. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

4. § (1) Az önkormányzat a 2021. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a 9. melléklet - a mérlegben valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján 375.233.956 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat 2021. december 31-i vagyonkimutatását törzsvagyon és törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon megbontásban a 9. melléklet tartalmazza.

5. § Az önkormányzat és intézményei maradványát a 10. mellékleteknek megfelelően jóváhagyja.

6. § Az Önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 11. melléklete tartalmazza.

7. § A képviselő-testület a lakossági és közösségi szolgáltatások támogatásáról a 12. mellékletben foglaltaknak megfelelően döntött.

8. § A képviselő-testület az Önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a 18. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

9. § A képviselő-testület az Avr.29/A§-a szerinti bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait a 14. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

10. § A képviselő-testület az Önkormányzat adósság állományát a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

11. § A képviselő-testület az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatait a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.

12. § Az Önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatait e rendelet 17. melléklete tartalmazza.

13. § Az önkormányzat és intézményei pénzeszköz változását e rendelet 13. melléklete mutatja be.

14. § Ez a rendelet 2022. május 20-án lép hatályba.

1. melléklet

Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

Tény
2021.12.31.

Teljesítés
%

I. MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)

42 892 168

43 850 216

43 096 321

98,28%

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

27 840 745

27 996 931

27 942 758

99,81%

Önkormányzatok működési támogatásai

11 090 745

11 246 931

11 246 931

100,00%

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

8 785 745

8 817 305

8 817 305

100,00%

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak
támogatása

0

0

0

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak
támogatása

0

0

0

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak
támogatása

0

0

0

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tájmogatása

2 270 000

2 270 000

2 270 000

100,00%

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő
támogatások

35 000

159 626

159 626

100,00%

Elszámolásból származó bevételek

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson
belülről

16 750 000

16 750 000

16 695 827

99,68%

2. Közhatalmi bevételek

12 702 000

12 912 000

12 291 362

95,19%

Vagyoni típusú adók

1 700 000

1 875 000

1 889 736

100,79%

Értékesítési és forgalmi adók

11 000 000

11 000 000

10 346 356

94,06%

Gépjárműadók

0

0

0

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

0

0

0

Egyéb közhatalmi bevételek

2 000

37 000

55 270

149,38%

3. Működési bevételek

2 349 423

2 941 285

2 862 201

97,31%

Készletértékesítés ellenértéke

1 200 000

1 200 000

1 565 400

130,45%

Szolgáltatások ellenértéke

560 000

560 000

74 500

13,30%

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

170 000

170 000

124 247

73,09%

Tulajdonosi bevételek

324 000

554 000

685 566

123,75%

Ellátási díjak

0

0

0

Kamatbevételek

0

0

18

Biztosító által fizetett kártérítés

0

363 000

362 750

99,93%

Egyéb működési bevételek

95 423

94 285

49 720

52,73%

4. Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó
megtérülések államháztartáson kívülről

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök
visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (6+7+8)

8 684 000

9 694 000

7 372 758

76,05%

6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

7 184 000

7 694 000

6 371 908

82,82%

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson
belülről

7 184 000

7 694 000

6 371 908

82,82%

7. Felhalmozási bevételek

1 500 000

2 000 000

1 000 850

50,04%

Immateriális javak értékesítése

0

0

0

Ingatlanok értékesítése

1 500 000

2 000 000

1 000 850

50,04%

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

Kamatbevételek

0

0

0

8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök
visszatérülése államháztartáson belülről

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök
visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)

51 576 168

53 544 216

50 469 079

94,26%

9. Maradvány igénybevétele

21 543 832

21 543 832

21 543 832

100,00%

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

21 543 832

21 543 832

21 543 832

100,00%

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

0

0

0

10. Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

567 952

567 952

100,00%

11. Lekötött bankbetét megszüntetése

0

0

0

12. Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

IV. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (9+10+11+12)

21 543 832

22 111 784

22 111 784

100,00%

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+II+III+IV)

73 120 000

75 656 000

72 580 863

95,94%

2. melléklet

Önkormányzat és költségvetési szervek kiadási előirányzatai

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Tény 2021.12.31.

Teljesítés
%

I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

48 874 770

50 281 770

42 957 725

85,43%

Kötelező feladatok

48 874 770

50 281 770

42 957 725

85,43%

Személyi jellegű kiadások

19 141 000

18 987 000

18 915 321

99,62%

Munkaadót terhelő járulékok

2 267 000

2 747 000

2 743 720

99,88%

Dologi jellegű kiadások

17 463 770

19 207 770

17 069 209

88,87%

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 000 000

1 000 000

640 000

64,00%

Egyéb működéi célú támogatások

9 003 000

8 340 000

3 589 475

43,04%

Önként vállalt feladatok

0

0

0

Személyi jellegű kiadások

0

0

0

Munkaadót terhelő járulékok

0

0

0

Dologi jellegű kiadások

0

0

0

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

Egyéb működéi célú
támogatások

0

0

0

II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

23 803 000

24 932 000

24 266 505

97,33%

Kötelező feladatok

23 803 000

24 932 000

24 266 505

97,33%

Beruházás

6 077 000

7 857 000

7 314 567

93,10%

Felújítás

16 706 000

17 075 000

16 951 938

99,28%

Egyéb felhalmozási célú
támogatások ÁHT-n belülre

1 020 000

0

0

Felhalmozási célú
visszatérítendő támogatás

0

0

0

Önként vállalt feladatok

0

0

0

Beruházás

0

0

0

Felújítás

0

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II)

72 677 770

75 213 770

67 224 230

89,38%

III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

442 230

442 230

442 230

100,00%

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

442 230

442 230

442 230

100,00%

Forgatási célú értékpapír vásárlás

0

0

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN

73 120 000

75 656 000

67 666 460

89,44%

3. melléklet

Az Önkormányzat 2021. évi kiadásai kormányzati funkció szerinti bontásbanKötelező feladatok


Személyi juttatások

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzáj. adó


Dologi kiadások


Ellátottak pénzbeli juttatásai


Egyéb működési célú kiadásokBeruházásokFelújítások


Egyéb
felhalmozási célú kiadások


Finanszírozási kiadásokÖsszesen

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

5 475 313

834 655

2 163 232

0

0

0

0

0

0

8 473 200

013320 Köztemető fenntartás és működtetés

0

0

86 334

0

0

0

0

0

0

86 334

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi
költségvetéssel

0

0

11 104

0

594 480

0

0

0

442 230

1 047 814

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

0

0

0

0

2 904 155

0

0

0

0

2 904 155

041237 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

9 915 476

1 347 324

4 658 360

0

0

5 528 153

0

0

0

21 449 313

045160 Útfenntartás

0

0

177 800

0

0

0

0

0

0

177 800

062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk

0

0

0

0

0

0

16 831 938

0

0

16 831 938

064010 Közvilágítás

0

0

1 409 795

0

0

0

0

0

0

1 409 795

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb
szolgáltatások

3 524 532

561 741

5 471 336

0

90 840

1 470 000

0

0

0

11 118 449

072111 Háziorvosi alapellátás

0

0

383 137

0

0

0

0

0

0

383 137

082044 Könyvtári szolgáltatások

0

0

288 523

0

0

0

0

0

0

288 523

082093 Közművelődés

0

0

2 419 588

0

0

316 414

120 000

0

0

2 856 002

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni
ellátások, támogatások

0

0

0

640 000

0

0

0

0

0

640 000

Kötelező feladatok összesen

18 915 321

2 743 720

17 069 209

640 000

3 589 475

7 314 567

16 951 938

0

442 230

67 666 460Önként vállalt feladatokSzemélyi juttatások

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzáj. adóDologi kiadások


Ellátottak pénzbeli juttatásai


Egyéb működési célú kiadásokBeruházásokFelújítások


Egyéb
felhalmozási célú kiadásokFinanszírozási kiadásokÖsszesen

Önként vállalt feladatok összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mindösszesen

18 915 321

2 743 720

17 069 209

640 000

3 589 475

7 314 567

16 951 938

0

442 230

67 666 460

4. melléklet

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege

BEVÉTELEK

Eredeti előirányzat

Módosított
előirányzat

Tény 2021.12.31.

Teljesítés
%

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

Pénzforgalmi bevételek

Működési célú

42 892 168

43 850 216

43 096 321

98,28%

Működési célú támogatások államháztartáson
belülről

27 840 745

27 996 931

27 942 758

99,81%

Közhatalmi bevételek

12 702 000

12 912 000

12 291 362

95,19%

Működési bevételek

2 349 423

2 941 285

2 862 201

97,31%

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

Felhalmozási célú

8 684 000

9 694 000

7 372 758

76,05%

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson
belülről

7 184 000

7 694 000

6 371 908

82,82%

Felhalmozási célú bevételek

1 500 000

2 000 000

1 000 850

50,04%

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások ÁHT-
n kívülről

0

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

51 576 168

53 544 216

50 469 079

94,26%

Maradvány igénybevétele

21 543 832

21 543 832

21 543 832

100,00%

I. Előző év költségvetési maradványának
igénybevétele

21 543 832

21 543 832

21 543 832

100,00%

II. Előző év vállalkozási maradványának
igénybevétele

0

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

567 952

567 952

100,00%

Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

21 543 832

22 111 784

22 111 784

100,00%

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

73 120 000

75 656 000

72 580 863

95,94%

KIADÁSOK

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Tény 2021.12.31.

Teljesítés
%

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

Pénzforgalmi kiadások

Működési célú

48 874 770

50 281 770

42 957 725

85,43%

Személyi jellegű kiadások

19 141 000

18 987 000

18 915 321

99,62%

Munkaadót terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó

2 267 000

2 747 000

2 743 720

99,88%

Dologi és egyéb folyó kiadások

17 463 770

19 207 770

17 069 209

88,87%

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 000 000

1 000 000

640 000

64,00%

Egyéb működési célú kiadások

9 003 000

8 340 000

3 589 475

43,04%

Felhalmozási célú

23 803 000

24 932 000

24 266 505

97,33%

Beruházások

6 077 000

7 857 000

7 314 567

93,10%

Felújítások

16 706 000

17 075 000

16 951 938

99,28%

Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre

1 020 000

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

72 677 770

75 213 770

67 224 230

89,38%

Államháztartáson belüli megelőlegezések
visszafizetése

442 230

442 230

442 230

100,00%

Forgatási célú értékpapírok vásárlása

0

0

0

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

442 230

442 230

442 230

100,00%

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

73 120 000

75 656 000

67 666 460

89,44%

5. melléklet

Az önkormányzat és költségvetési szervei beruházási kiadásai feladatonként

feladat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Tény 2021.12.31.

Teljesítés
%

Asztal+pad Dózsa u. 16.

1 470 000

1 470 000

1 470 000

100,00%

Eszköz beszerzés közfoglalkoztatás

4 416 000

4 416 000

4 408 153

99,82%

TF 325 kapálógép

0

210 000

210 000

100,00%

Sthil FS460 C-EM benzinmotoros kasza 2db

0

660 000

660 000

100,00%

MS261 motorfűrész

0

250 000

250 000

100,00%

Economy sártor 6*12m

0

510 000

0

0,00%

Konyhapult közösségi tér

0

150 000

150 000

100,00%

Egyéb tárgyi eszköz beszerzés

191 000

191 000

166 414

87,13%

Összesen

6 077 000

7 857 000

7 314 567

93,10%

6. melléklet

Az önkormányzat és költségvetési szervei felújítási kiadásai feladatonként

feladat megnevezése

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

Tény
2021.12.31.

Teljesítés
%

Dózsa u. 16. épület felújítás

14 268 000

16 433 000

16 309 938

99,25%

Hivatal felújítás

2 438 000

642 000

642 000

100,00%

Összesen

16 706 000

17 075 000

16 951 938

99,28%

7. melléklet

Létszám-előirányzat


Költségvetési szerv

Módosított előirányzat

Tény 2021.12.31.

Közalkalmaz ott

Választott tisztségvisel
ő

MT. hatálya alá tartozó


Összesen

Közalkalmaz ott

Választott tisztségvisel
ő

MT. hatálya alá tartozó


Összesen

Önkormányzat

0

5

11

16

0

5

11

16

Összesen

0

5

11

16

0

5

11

16

8. melléklet

Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata

Módosított előirányzat

Tény 2021.12.31.

10 fő 8 órás foglalkoztatás 3 hónapra


10 fő


10 fő

10 fő 8 órás foglalkoztatás 9 hónapra

Összesen

10

10

9. melléklet

Vagyonmérleg

Sorsz.

Megnevezés

Előző időszak

Tárgyi időszak

1

Vagyoni értékű jogok

0

0

2

Szellemi termékek

0

0

3

Immateriális javak értékhelyesbítése

0

0

4

Immateriális javak

0

0

5

Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

240486384

259226921

5.a.

Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

0

0

5.b

Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és
kapcsolódó vagyoni értékű jogok

0

0

5.c

Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és vagyoni értékű jogok

240486384

259226921

5.d

Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

0

0

6.

Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

18685099

22848505

6.a

Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek

0

0

6.b

Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek,
berendezések, felszerelések, járművek

0

0

6.c

Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezése, felszerelések,
járművek

0

0

6.d

Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek

18685099

22848505

7.

Tenyészállatok

491250

491250

7.a

Forgalomképtelen tenyészállatok

0

0

7.b

Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok

0

0

7.c

Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok

0

0

7.d

Üzleti tenyészállatok

491250

491250

8.

Beruházások, felújítások

6836916

642000

9.

Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

0

0

10.

Tárgyi eszközök

266499649

283208676

11.

Tartós részesedések

66611

66611

11.a

Forgalomképtelen tartós részesedések

0

0

11.b

Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések

0

0

11.c

Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések

0

0

11.d

Üzleti tartós részesedések

66611

66611

12.

Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

0

0

12.a

Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

0

0

12.b

Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt
megtestesítő értékpapírok

0

0

12.c

Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

0

0

12.d

Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

0

0

13.

Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

0

0

14.

Befektetett pénzügyi eszközök

66611

66611

15.

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

46460482

43681545

16.

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése

0

0

17.

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

46460482

43681545

18.

NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

313026742

326956832

19.

Vásárolt készletek

0

0

20.

Átsorolt, követelés fejében átvett készletek

0

0

21.

Egyéb készletek

0

0

22.

Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek

0

0

23.

Növendék-, hízó és egyéb állatok

0

0

24.

Készletek

0

0

25.

Nem tartós részesedések

67350

67350

26.

Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

0

0

26.a

Forgalomképtelen forgatási hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

67350

67350

26.b

Nemzgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű forgatási
hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

67350

67350

26.c

Korlátozottan forgalomképes forgatási hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

0

0

26.d

Üzleti forgatási hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

87660

56725

27.

Értékpapírok

17152820

24066184

28.

NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK

0

0

29.

Hosszú lejáratú betétek

0

0

30.

Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

17240480

24122909

31.

Forintszámlák

0

0

32.

Devizaszámlák

0

0

33.

Idegen pénzeszközök

1069615

696892

34.

PÉNZESZKÖZÖK

240188

610637

35.

Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások
bevételeire államháztartáson belülről

0

0

36.

Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások
bevételeire államháztartáson belülről

0

0

37.

Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre

0

0

38.

Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre

0

0

39.

Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre

1309803

1307529

40.

Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett
pénzeszközre

0

0

41.

Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett
pénzeszközre

0

0

42.

Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre

7294729

6201513

43.

Költségvetési évben esedékes követelések

0

0

44.

Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú
támogatások bevételeire államháztartáson belülről

0

0

45.

Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú
támogatások bevételeire államháztartáson belülről

313026742

326956832

46.

Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre

0

0

47.

Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre

0

0

48.

Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre

0

0

49.

Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett
pénzeszközre

0

0

50.

Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú
átvett pénzeszközre

0

0

51.

Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási
bevételekre

0

0

52.

Költségvetési évet követően esedékes követelések

7294729

6201513

53.

Adott előlegek

8872860

2199762

54.

Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása

0

0

55.

Más által beszedett bevételek elszámolása

0

0

56.

Forgótőke elszámolása

20000

45000

57.

Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés
elszámolása

0

0

58.

Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások
megtérítésének elszámolása

0

0

59.

Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási
ellátások elszámolása

0

0

60.

Követelés jellegű sajátos elszámolások

8892860

2244762

61.

KÖVETELÉSEK

17497392

9753804

62.

EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

9160032

14333061

63.

Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása

0

0

64.

Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

0

0

65.

Halasztott ráfordítások

0

0

66.

AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

0

0

67.

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

356991996

375233956

68.

Nemzeti vagyon induláskori értéke

230565537

230565537

69.

Nemzeti vagyon változásai

19583804

19583804

70.

Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

12705451

12705451

71.

Felhalmozott eredmény

57228884

85013049

72.

Eszközök értékhelyesbítésének forrása

0

0

73.

Mérleg szerinti eredmény

28438598

3197914

74.

SAJÁT TŐKE

348522274

351065755

75.

Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra

0

0

76.

Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő
járulékokra és szociális hozzájárulási adóra

0

0

77.

Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

40300

0

78.

Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli
juttatásaira

0

0

79.

Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú
kiadásokra

0

0

80

Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra

0

0

81

Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra

0

0

82

Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú
kiadásokra

0

0

83

Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra

0

0

84

Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

40300

0

85

Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi
juttatásokra

0

0

86

Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat
terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra

0

0

87

Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

0

0

88

Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli
juttatásaira

0

0

89

Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési
célú kiadásokra

0

0

90

Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra

0

0

91

Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra

0

0

92

Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási
célú kiadásokra

0

0

93

Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási
kiadásokra

442230

567952

94

Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

442230

567952

95

Kapott előlegek

6280708

21772166

96

Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása

0

0

97

Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

9800

0

98

Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok

0

0

99

Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási
kötelezettség elszámolása

0

0

100

Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások
megtérítésének elszámolása

0

0

101

Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás
elszámolása

0

0

102

Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

6290508

21772166

103

KÖTELEZETTSÉGEK

6773038

22340118

104

EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

0

0

105

KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

0

0

106

Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása

0

0

107

Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

1696684

1828083

108

Halasztott eredményszemléletű bevételek

0

0

109

PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

1696684

1828083

110

FORRÁSOK ÖSSZESEN

356991996

375233956

10. melléklet

Maradvány-kimutatás

Sorsz.

Megnevezés

Állomány

1

Alaptevékenység költségvetési bevételei

50 469 079

2

Alaptevékenység költségvetési kiadásai

67 224 230

I

Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

-16 755 151

3

Alaptevékenység finanszírozási bevételei

22 111 784

4

Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

442 230

II

Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

21 669 554

A)

Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

4 914 403

5

Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei

0

6

Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai

0

III

Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)

0

7

Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei

0

8

Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai

0

IV

Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)

0

B)

Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)

0

C)

Összes maradvány (=A+B)

4 914 403

D)

Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

0

E)

Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

4 914 403

F)

Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)

0

G)

Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)

0

11. melléklet

Közvetett támogatások

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Tény 2021.12.31.

Teljesítés
%

Magánszemélyek kommunális adója

0

0

0

15/2010.(XII.9.) ÖR 7. § alapján

Gépjárműadó mentesség

0

0

0

1991. évi LXXXII tv. 5. § a) pontja alapján

0

0

0

1991. évi LXXXII tv. 5. § b) pontja alapján

0

0

0

1991. évi LXXXII tv. 5. § e) pontja alapján

0

0

0

Mindösszesen

0

0

0

12. melléklet

Lakosságnak juttatott támogatások

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

Tény
2021.12.31.

Teljesítés
%

Szociális, rászorultsági ellátás

1 070 000

1 070 000

665 000

62,15%

Bursa Hungarica

70 000

70 000

25 000

35,71%

Települési támogatás

1 000 000

1 000 000

640 000

64,00%

Önkormányzat által saját hatáskörben
megállapított természetbeni ellátás

0

0

0

Mindösszesen

1 070 000

1 070 000

665 000

62,15%

13. melléklet

Az önkormányzat és intézményei pénzeszköz változásának levezetése

Megnevezés

Önkormányzat

1

Nyitó pénzkészlet 2021. január 1-én ebből

17 240 480

2

□Bankszámlák egyenlege

17 152 820

3

□Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

87 660

4

Bevételek ( + )

72 809 197

5

Kiadások ( - )

65 926 768

6

Záró pénzkészlet 2021. december 31-én ebből

24 122 909

7

□Bankszámlák egyenlege

24 066 184

8

□Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

56 725

14. melléklet

Szőkedencs Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

Sor- szá m


MEGNEVEZÉS

Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei


ÖSSZESEN

2021.

2022.

2023.

2024.

1

Helyi adók

12 236 092

11 000 000

1 000 000

10 000 000

22 000 000

2

Osztalék, koncessziós díjak, hozambevétel

678 066

-

3

Díjak, pótlékok, bírságok

55 270

-


4

Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése és hasznosítása, vagyonhasznosításból és értékesítésből származó bevétel


-

5

Részvények, részesedések értékesítése

0

6

Vállalatértékesítésből, privatizációból származó
bevételek

0

7

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

0

8

Saját bevételek (1+… .+7)

12 969 428

11 000 000

1 000 000

10 000 000

22 000 000

9

Saját bevételek (8. sor) 50%-a

6 484 714

5 500 000

500 000

5 000 000

11 000 000

10

Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési
kötelezettség (11+…..+18)

-

-

-

-

11

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

-

12

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

0

13

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

0

14

Váltó kibocsátás

0

15

Pénzügyi lízing

0

16

Visszavásárlási kötelezettség

0

17

Fedezeti betét

0

18

Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték

0

19

Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+…..+27)


0


0


0


0


0

20

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

0

21

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

0

22

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

0

23

Adott váltó

0

24

Pénzügyi lízing

0

25

Visszavásárlási kötelezettség

0

26

Fedezeti betét

0

27

Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték

0

28

Fizetési kötelezettség összesen (10+19)

-

-

-

-

-

29

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-
28)

6 484 714

5 500 000

500 000

5 000 000

11 000 000

15. melléklet

Az Önkormányzat adósságának állománya

2021.

2022.

2023.

2024.

Működési célú hitel

0

0

0

0

Működési cél összesen

0

0

0

0

Felhalmozási célú hitel

0

0

0

0

Felhalmozási cél összesen

0

0

0

0

Mindösszesen

0

0

0

0

16. melléklet

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

feladat megnevezése

2021.

2022.

2023.

2024.

2025.

2026.

2027.

2028.

Összesen

hosszú lejáratra kapott kölcsönök

0

tartozások fejlesztési célú
kötvénykibocsátásból


0

tartozások működési célú
kötvénykibocsátásból


0

beruházási és fejlesztési hitelek

0

működési célú hosszú lejáratú hitelek

0

egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

0

Összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17. melléklet

Szőkedencs Község Önkormányzata költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatai

Megnevezés

2022. évi előirányzat

2023. évi előirányzat

2024. évi előirányzat

Személyi juttatások

23 213 000

24 000 000

24 500 000

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó


2 459 000


2 600 000


2 850 000

Dologi kiadások

19 412 048

20 000 000

20 500 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 612 000

1 500 000

1 500 000

Egyéb működési célú kiadások

4 968 000

5 000 000

6 000 000

Egyéb felhalmozási célú kiadások

35 000

35 000

35 000

Beruházások

19 636 000

1 000 000

1 500 000

Felújítások

5 937 000

1 500 000

2 000 000

Finanszírozási kiadások

567 952

580 000

580 000

Kiadások összesen

77 840 000

56 215 000

59 465 000

Működési célú támogatások
államháztartáson belülről

33 074 780

34 000 000

35 500 000

Közhatalmi bevételek

10 850 000

11 000 000

11 500 000

Működési bevételek

2 340 817

2 500 000

2 500 000

Működési célú átvett
pénzeszközök

0

0

0

Felhalmozási bevételek

26 660 000

2 500 000

3 500 000

Finanszírozási bevételek

4 914 403

6 215 000

6 465 000

Bevételek összesen

77 840 000

56 215 000

59 465 000

18. melléklet

Előirányzat-felhasználási terv

megnevezés

jan.

febr.

márc.

ápr.

máj.

jún.

júl.

aug.

szept.

okt.

nov.

dec.

összesen

BEVÉTELEK

Önkormányzatok
működési támogatásai

937 244

937 244

937 244

937 244

937 244

937 244

937 244

937 244

937 244

937 244

937 244

937 247

11 246 931

Működési célú
támogatások ÁHT-n belülről


1 391 319


1 391 319


1 391 319


1 391 319


1 391 319


1 391 319


1 391 319


1 391 319


1 391 319


1 391 319


1 391 319


1 391 318


16 695 827

Közhatalmi bevételek

0

0

5 950 250

275 750

0

0

0

5 500 820

350 410

214 132

12 291 362

Működése bevételek

0

339 126

150 250

55 000

658 000

230 400

39 000

50 500

650 900

310 920

298 026

80 079

2 862 201

Működési célú átvett
pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n
belülről


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0


6 371 908


6 371 908

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

1 000 850

0

0

0

0

0

0

0

1 000 850

Felhalmozási célú átvett
pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanszírozási bevételek

21 543 832

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

567 952

22 111 784

Összesen

23 872 395

2 667 689

8 429 063

2 659 313

3 987 413

2 558 963

2 367 563

2 379 063

8 480 283

2 989 893

2 626 589

9 562 636

72 580 863

KIADÁSOK

Működési kiadáosk

3 579 810

3 579 810

3 579 810

3 579 810

3 579 810

3 579 810

3 579 810

3 579 810

3 579 810

3 579 810

3 579 810

3 579 815

42 957 725

Felhalmozási kiadások

2 022 209

2 022 209

2 022 209

2 022 209

2 022 209

2 022 209

2 022 209

2 022 209

2 022 209

2 022 209

2 022 209

2 022 206

24 266 505

Finanszírozási kiadások

442 230

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

442 230

Összesen

6 044 249

5 602 019

5 602 019

5 602 019

5 602 019

5 602 019

5 602 019

5 602 019

5 602 019

5 602 019

5 602 019

5 602 021

67 666 460