Gyöngyöshalász Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról

Hatályos: 2022. 05. 21

Gyöngyöshalász Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról

2022.05.21.

Gyöngyöshalász Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetési szerveire.

(2) A zárszámadási rendelet elkülönítetten tartalmazza:

a) az önkormányzat önkormányzati szintre összesített zárszámadását,

b) az önkormányzat által irányított költségvetési szervek zárszámadását.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti összesített zárszámadás a (2) bekezdés b) pont szerinti zárszámadások összesítése.

2. Az Önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek összesített 2021. évi költségvetésének teljesítése

2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek összesített 2021. évi teljesített

a) kiadási főösszegét 976 682 ezer forintban,

b) bevételi főösszegét 976 682 ezer forintban

állapítja meg.

(2) Az önkormányzat (1) bekezdés szerinti, az Önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek összesített 2021. évi teljesített költségvetésének fő számai:

a) a teljesített költségvetési és finanszírozási bevételek összege: 976 682 ezer forint,

b) a teljesített költségvetési és finanszírozási kiadások összege: 976 682 ezer forint,

c) a teljesített költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési és finanszírozási bevételek, valamint a teljesített költségvetési és finanszírozási kiadások különbözete - 0 forint. (1. melléklet)

3. § (1) Az Önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek összesített 2021. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 199 542 ezer forint,

b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 200 975 ezer forint,

c) B3 Közhatalmi bevételek: 301 162 ezer forint,

d) B4 Működési bevételek: 18477 ezer forint,

e) B5 Felhalmozási bevételek: 6900 ezer forint,

f) B6 Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint,

g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,

h) Költségvetési bevételek összesen (B1-től B7-ig): 727 056 ezer forint,

i) B8 Finanszírozási bevételek: 249 626 ezer forint,

j) Bevételek összesen: 976 682 ezer forint.

(2) Az Önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek összesített 2021. évi teljesített költségvetési és finanszírozási bevételeiből:

a) teljesített működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 969 782 ezer forint,

b) teljesített felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 6900 ezer forint.

(3) Az (1) bekezdés a)–b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások teljesítését a 8. melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzaton belül a teljesített helyi adó bevételeket szintén a 8. melléklet tartalmazza.

(4) A helyi önkormányzat pénzeszközeinek változását a 2. melléklet tartalmazza.

(5) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek nem voltak. (9. melléklet)

4. § (1) Az Önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek összesített 2021. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:

a) K1. Személyi juttatások: 157 314 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 23 944 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások: 126 173 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 19909 ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 477 475 ezer forint,

f) K6. Beruházások: 37 537 ezer forint,

g) K7. Felújítások. 100 ezer forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint,

i) Költségvetési kiadások összesen (K1-től K8-ig): 842 452 ezer forint,

j) K9. Finanszírozási kiadások: 134 230 ezer forint,

k) Kiadások összesen: 976 682 ezer forint.

(2) Az Önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek összesített teljesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 939 045 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 37 637 ezer forint.

5. § A helyi önkormányzat nevében végzett teljesített beruházási kiadások beruházásonkénti, a tárgyi eszköz beszerzések, valamint a teljesített felújítási kiadások felújításonkénti megoszlását és összegét a 14. melléklet tartalmazza.

6. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásainak, szociális, rászorultság jellegű ellátásainak teljesítése:

a) Oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai (Arany János Tehetséggondozó Program): 60 ezer forint,

b) Települési támogatás kiadásai, Önkormányzat által saját hatáskörben adott támogatásai, ellátottak pénzbeli juttatásai összesen: 19 849 ezer forint.

7. § (1) Az Önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek összesített költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 254 794 ezer forint, melyből:

a) az általános tartalék 254 794 ezer forint,

b) a céltartalék 0 ezer forint.

(2) Az (1) bekezdés szerinti tartalékok felhasználását 10. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek összesített 2021. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa: 254 794 ezer forintban kerül jóváhagyásra. A jóváhagyott maradvány a 11. számú melléklet szerint használható fel.

8. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek teljesített kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 9. melléklet tartalmazza.

9. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 51 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 51 fő.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat, és az önkormányzat által irányított költségvetési szerveknél foglalkoztatottak száma megbontva:

a) Önkormányzat:

aa) választott tisztségviselők 12 fő

ab) közalkalmazott 6 fő

b) Polgármesteri Hivatal:

ba) - jegyző 1 fő

bb) - köztisztviselő 8 fő

bc) - fizikai alkalmazott 6 fő

c) Általános Művelődési Központ: közalkalmazott 18 fő.

(3) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2021. évre vonatkozó, teljesített - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 0 fő.

10. § Az Önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek összesített, teljesített költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) a teljesített működési bevételek és a teljesített működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 0 ezer forint többlet/hiány,

b) a teljesített felhalmozási bevételek és a teljesített felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 0 ezer forint többlet/hiány.

3. A Polgármesteri Hivatal 2021. évi költségvetésének teljesítése

11. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat által irányított Polgármesteri Hivatal teljesített 2021. évi zárszámadásának

a) kiadási főösszegét: 61 252 ezer forintban,

b) bevételi főösszegét: 61 252 ezer forintban

állapítja meg.

(2) A Polgármesteri Hivatal teljesített költségvetésének fő számai:

a) a teljesített költségvetési és finanszírozási bevételek összege: 61 252 ezer forint,

b) a teljesített költségvetési és finanszírozási kiadások összege: 61 252 ezer forint,

c) a teljesített költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési és finanszírozási bevételek, valamint a teljesített költségvetési és finanszírozási kiadások különbözete - 0 forint.

12. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2021. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,

b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,

c) B3 Közhatalmi bevételek: 0 forint,

d) B4 Működési bevételek: 9 ezer forint,

e) B5 Felhalmozási bevételek: 0 forint,

f) B6 Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint,

g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,

h) Költségvetési bevételek összesen (B1-től B7-ig): 9 ezer forint,

i) B8 Finanszírozási bevételek: 61 244 ezer forint,

j) Bevételek összesen: 61 252 ezer forint.

(2) A Polgármesteri Hivatal 2021. évi teljesített költségvetési és finanszírozási bevételeiből:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 61 252 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 ezer forint.

13. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2021. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:

a) K1. Személyi juttatások: 49 682 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 7489 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások: 3990 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 91 ezer forint,

f) K6. Beruházások: 0 forint,

g) K7. Felújítások. 0 forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint,

i) Költségvetési kiadások összesen (K1-től K8-ig): 61 252 ezer forint,

j) K9. Finanszírozási kiadások: 0 forint,

k) Kiadások összesen: 61 252 ezer forint.

(2) A Polgármesteri Hivatal 2021. évi teljesített költségvetési és finanszírozási kiadásaiból:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 61 252 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 0 forint.

14. § (1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal– közfoglalkoztatottak nélküli – 2021. évre teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 15 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 15 fő.

ba) jegyző 1 fő

bb) köztisztviselő 8 fő

bc) fizikai alkalmazott 6 fő

(2) A Polgármesteri Hivatalnál közfoglalkoztatottak 2021. évre vonatkozó teljesített éves átlaglétszáma 0 fő.

15. § A Polgármesteri Hivatal teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 11. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A teljesített költségvetési egyenlegen belül:

a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 0 forint többlet/hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 0 forint többlet/hiány.

4. Az Önkormányzat Általános Művelődési Központ költségvetési szervének 2021. évi költségvetésének teljesítése

16. § (1) A Képviselő-testület az Általános Művelődési Központ költségvetési szerv 2021. évi zárszámadásának

a) kiadási főösszegét: 90 891 ezer forintban,

b) bevételi főösszegét: 90 891 ezer forintban

állapítja meg.

(2) Az Általános Művelődési Központ költségvetési szerv teljesített költségvetésének fő számai:

a) a teljesített költségvetési és finanszírozási bevételek összege: 90 891 ezer forint,

b) a teljesített költségvetési és finanszírozási kiadások összege: 90 891 ezer forint,

c) a teljesített költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési és finanszírozási bevételek, valamint a teljesített költségvetési és finanszírozási kiadások különbözete - 0 forint.

17. § (1) Az Általános Művelődési Központ 2021. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,

b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,

c) B3 Közhatalmi bevételek: 0 forint,

d) B4 Működési bevételek: 7564 ezer forint,

e) B5 Felhalmozási bevételek: 0 forint,

f) B6 Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint,

g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,

h) Költségvetési bevételek összesen (B1-től B7-ig): 7564 ezer forint,

i) B8 Finanszírozási bevételek: 83 327 ezer forint,

j) Bevételek összesen: 90 891 ezer forint.

(2) Az Általános Művelődési Központ költségvetési szerv 2021. évi teljesített költségvetési és finanszírozási bevételeiből:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 90 891 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 forint.

18. § (1) Az Általános Művelődési Központ költségvetési szerv 2021. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:

a) K1. Személyi juttatások: 62 458 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 10 023 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások: 18 245 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 164 ezer forint,

f) K6. Beruházások: 0 forint,

g) K7. Felújítások. 0 forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint,

i) Költségvetési kiadások összesen (K1-től K8-ig): 90 891 ezer forint,

j) K9. Finanszírozási kiadások: 0 forint,

k) Kiadások összesen: 90 891 ezer forint.

(2) Az Általános Művelődési Központ költségvetési szerv 2021. évi teljesített költségvetési és finanszírozási kiadásaiból:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 90 891 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 0 ezer forint.

19. § (1) A Képviselő-testület az Általános Művelődési Központ költségvetési szerv – közfoglalkoztatottak nélküli – 2021. évre teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 18 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 18 fő.

- közalkalmazott 18 fő

(2) Az Általános Művelődési Központ költségvetési szervnél közfoglalkoztatottak 2021. évre vonatkozó teljesített éves átlaglétszáma 0 fő.

20. § Az Általános Művelődési Központ költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 16. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A teljesített költségvetési egyenlegen belül:

a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 0 forint többlet/hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 0 forint többlet/hiány.

5. Az Önkormányzat saját költségvetésének teljesítése

21. § (1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2021. évi zárszámadásának

a) kiadási főösszegét: 966 177 ezer forintban,

b) bevételi főösszegét: 966 177 ezer forintban

állapítja meg.

(2) Az önkormányzat teljesített költségvetésének fő számai:

a) a teljesített költségvetési és finanszírozási bevételek összege: 966 177 ezer forint,

b) a teljesített költségvetési és finanszírozási kiadások összege: 966 177 ezer forint,

c) a teljesített költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési és finanszírozási bevételek, valamint a teljesített költségvetési és finanszírozási kiadások különbözete - 0 forint.

22. § (1) Az önkormányzat 2021. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 199 542 ezer forint,

b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 200 975 ezer forint,

c) B3 Közhatalmi bevételek: 301 162 ezer forint,

d) B4 Működési bevételek: 10 904 ezer forint,

e) B5 Felhalmozási bevételek: 6900 ezer forint,

f) B6 Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint,

g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,

h) Költségvetési bevételek összesen (B1-től B7-ig): 719 483 ezer forint,

i) B8 Finanszírozási bevételek: 246 694 ezer forint,

j) Bevételek összesen: 966 177 ezer forint.

(2) Az önkormányzat 2021. évi teljesített költségvetési és finanszírozási bevételeiből:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 765 202 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 200 975 ezer forint.

(3) Az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítését, évenkénti bontásban és összesítve a 3. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat közvetett támogatásait a 4. melléklet tartalmazza.

23. § (1) Az önkormányzat 2021. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:

a) K1. Személyi juttatások: 45 174 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 6432 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások: 103 937 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 19909 ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 477 220 ezer forint,

f) K6. Beruházások: 37 537 ezer forint,

g) K7. Felújítások. 100 000 ezer forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint,

i) Költségvetési kiadások összesen (K1-től K8-ig): 690 309 ezer forint,

j) K9. Finanszírozási kiadások: 275 868 ezer forint,

k) Kiadások összesen: 966 177 ezer forint.

(2) Az önkormányzat 2021. évi teljesített költségvetési és finanszírozási kiadásaiból:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 928 540 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 37 637 ezer forint.

24. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat – közfoglalkoztatottak nélküli –létszám 2021. évre vonatkozó teljesítését az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 18 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 18 fő.

ba) választott tisztségviselők 12 fő

bb) közalkalmazott 6 fő

(2) Az önkormányzat költségvetésében a közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2021. évre vonatkozó teljesített átlag létszáma 0 fő.

6. Adósságot keletkeztető ügylet

25. § (1) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési céljai azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötésére volt szükség.

(2) A (1) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek együttes összege: 100 millió forint. Az önkormányzat adósságállományát a 6. melléklet tartalmazza.

26. § Az önkormányzatnak a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit az 5. melléklet tartalmazza.

7. Egyéb rendelkezések

27. § (1) Az Önkormányzat helyi adó bevételeit és annak felhasználását a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az Önkormányzat környezetvédelmi alapjának teljesített bevételeit és kiadásait a 13. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat vagyonát részletesen a 7. melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat és intézményei összevont 2020. évi maradványát a 11. melléklet tartalmazza.

28. § Ez a rendelet 2022. május 21-én lép hatályba.