Somogyszentpál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2022. 05. 21

Somogyszentpál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról

2022.05.21.

Somogyszentpál Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire, a Somogyszentpáli Tündérrózsa Óvodára és a Községi Könyvtárra.

Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének teljesítése

2. § A képviselő-testület a csatolt 1. melléklet és 2. mellékleteknek megfelelően az Önkormányzat teljesített 2021. évi kiadási főösszegét 308.214.809 forintban, bevételi főösszegét 445.908.920 forintban állapítja meg.

a) A képviselő-testület az önkormányzat, összevont mérlegét a 3. melléklet eredménykimutatását a 4. melléklet szerint,fogadja el.

b) A helyi önkormányzat adósságának állományát az 5. melléklet alapján állapítja meg

c) A képviselő-testület a beruházások teljesítését a 6. melléklet és felújítások teljesítését a 7. melléklet alapján hagyja jóvá.

d) Az Európai Uniós forrásból megvalósuló projekteket a 8. melléklet mutatja be.

e) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeit és kiadásait mérleg szerinti bontásban e rendelet 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

f) A képviselő-testület a Somogyszentpáli Tündérrózsa Óvoda és a Községi Könyvtár önállóan működő költségvetési szerv bevételei és kiadásai előirányzatait mérleg szerinti bontásban e rendelet 10. melléklete valamint a 11. melléklete szerint hagyja jóvá.

g) A közvetett támogatásokat a 12. melléklet tartalmazza

h) A költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételi és kiadási előirányzatait a 13. melléklet tartalmazza.

i) A többéves kihatással járó döntéseket a 14. melléklet tartalmazza.

j) A képviselő-testület az önkormányzat 2021.évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 15. mellékletben mutatja be A pénzeszközök változását a 17. mellékletben mutatja be.

.

Létszám előirányzat és teljesítés

3. § A képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá: átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 25 fő, az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám – 29 fő. A közfoglalkoztatottak teljesített éves létszám-előirányzata 23 fő.

Pénzmaradvány megállapítása, jóváhagyása

4. § A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2021.évi pénzmaradványát a 16. mellékletben foglalt részletezés szerint 137.694.111 Ft összegben hagyja jóvá. A pénzmaradvány összegéből az önkormányzat pénzmaradványa 134.393.085 Ft, a Tündérrózsa Óvodáé 3.207.198 Ft, a Községi Könyvtáré 93.828 Ft A képviselő-testület a Tündérrózsa Óvoda felülvizsgált 2021.évi pénzmaradványának összegét visszaengedményezi, bevételi többlet címén 3.207.198 Ft összegben, a Községi Könyvtárét 93.828 Ft összegben.

Az önkormányzat vagyona

5. § Az önkormányzat 2021.december 31.-i állapot szerinti összevont vagyonát a képviselő testület a 18. melléklet és 19. melléklet szerint 2.259.711.137 Ft-ban állapítja meg. Az önkormányzat vagyonkimutatásában szereplő ingatlanvagyon számviteli nyilvántartás szerint bruttó értékének és az ingatlan vagyonkataszteri nyilvántartásban szereplő ingatlanvagyon bruttó értékének egyezősége biztosított

Záró rendelkezések

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

Az önkormányzat költségvetési bevétele

Sor-
szám

Rovat megnevezés

Rovat
száma

Önkor-mányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Tündérrózsa Óvoda

Módosított előirányzat

Teljesítés

Könyvtár

Módosított előirányzat

Teljesítés

Összesen

Módosított előirányzat

Teljesítés

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

65 825 904

81 974 317

81 974 317

0

0

0

0

0

0

65 825 904

81 974 317

81 974 317

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

14 409 330

14 433 330

14 433 330

14 409 330

14 433 330

14 433 330

1.2.

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

22 512 000

23 922 770

23 922 770

22 512 000

23 922 770

23 922 770

1.3.

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása

B1131

15 563 480

19 893 842

19 893 842

15 563 480

19 893 842

19 893 842

1.4.

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B1132

11 071 094

11 435 675

11 435 675

11 071 094

11 435 675

1.5.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 270 000

2 270 000

2 270 000

2 270 000

2 270 000

2 270 000

1.6.

Működési célú központosított előirányzatok

B115

9 096 380

9 096 380

0

9 096 380

9 096 380

1.7.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

922 320

922 320

0

922 320

922 320

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

61 885 000

89 570 200

82 340 014

0

0

0

61 885 000

89 570 200

82 340 014

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

B12

0

0

0

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

0

0

0

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

0

0

0

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

0

0

0

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

61 885 000

89 570 200

82 340 014

61 885 000

89 570 200

82 340 014

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0

13 988 210

17 347 477

0

13 988 210

17 347 477

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

0

0

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

0

0

0

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

0

0

0

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

0

0

0

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

13 988 210

17 347 477

0

13 988 210

17 347 477

4.

Közhatalmi bevételek

B3

6 500 000

6 500 000

3 856 908

0

6 500 000

6 500 000

3 856 908

4.1

Jövedelemadók

B311

0

0

0

4.2

Vagyoni tipusú adók

B34

6 000 000

6 000 000

3 843 365

6 000 000

6 000 000

3 843 365

4.3

Értékesítési és forgalmi adók

B351

0

0

0

4.4

Gépjárműadók

B354

0

0

0

0

4.5

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

0

0

0

4.6

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

500 000

500 000

13 543

500 000

500 000

13 543

5.

Működési bevételek

B4

2 540 000

21 985 000

34 013 822

6 200 000

9 700 000

7 472 239

0

0

0

8 740 000

31 685 000

41 486 061

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

B401

0

50 735

0

0

50 735

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

B402

0

1 600 000

6 524 165

6 200 000

9 700 000

7 373 072

6 200 000

11 300 000

13 897 237

5.3.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

0

0

0

5.4.

Tulajdonosi bevételek

B404

15 115 000

14 593 706

0

15 115 000

14 593 706

5.5.

Ellátási díjak

B405

2 000 000

2 000 000

2 120 262

7 800

2 000 000

2 000 000

2 128 062

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

540 000

3 270 000

3 888 477

540 000

3 270 000

3 888 477

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

0

0

5.8

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek

B4081

6 507 775

5.8.

Kamatbevételek

B4082

41 160

1

0

0

41 161

5.9.

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

77 840

0

0

77 840

5.10.

Egyéb működési bevételek

B411

209 702

91 366

0

0

301 068

6.

Felhalmozási bevételek

B5

0

1 250 000

1 250 000

0

0

0

1 250 000

1 250 000

6.1

Tulajdonosi bevétel

B404

0

0

0

0

6.2

Immateriális javak értékesítése

B51

0

0

0

6.3

Ingatlanok értékesítése

B52

0

0

0

6.4

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

1 250 000

1 250 000

0

1 250 000

1 250 000

6.5

Részesedések értékesítése

B54

0

0

0

6.6

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

0

0

0

7.

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

380 000

405 000

0

0

380 000

405 000

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

0

0

0

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

0

0

0

7.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások

B64

380 000

210 000

0

380 000

210 000

7.4

Egyéb működési célú átvett péneszközök

B65

195 000

195 000

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0

0

0

8.1.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

0

0

0

8.2.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

0

0

0

0

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

0

0

0

0

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

B1-B7

136 750 904

215 647 727

221 187 538

6 200 000

9 700 000

7 472 239

0

0

0

142 950 904

225 347 727

228 659 777

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

0

0

0

0

0

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

0

0

0

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

0

0

0

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

0

0

0

11.

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

0

3 592 225

0

0

0

3 592 225

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

0

0

0

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

0

0

0

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

3 592 225

0

0

3 592 225

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

0

0

0

12

Maradvány igénybevétele

B813

208 275 096

209 144 333

209 144 333

1 847 000

1 459 423

1 459 423

0

0

0

210 122 096

210 603 756

210 603 756

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

208 275 096

209 144 333

209 144 333

1 847 000

1 459 423

1 459 423

210 122 096

210 603 756

210 603 756

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

0

0

0

13.

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

0

0

3 053 162

38 857 000

38 857 000

39 006 424

1 284 000

1 284 000

400 000

40 141 000

40 141 000

42 459 586

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

3 053 162

0

0

3 053 162

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

0

0

0

13.3.

Központi, irányító szervi támogatás

B816

38 857 000

38 857 000

39 006 424

1 284 000

1 284 000

400 000

40 141 000

40 141 000

39 406 424

13.4.

Betétek megszüntetése

B817

0

0

0

13.5.

Központi irányítószervi támogatás

B818

0

0

0

14.

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

0

0

0

0

0

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

0

0

0

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

0

0

0

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

0

0

0

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

0

0

0

14.5.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

0

0

0

Finanszírozási bevételek

B8

208 275 096

209 144 333

215 789 720

40 704 000

40 316 423

40 465 847

1 284 000

1 284 000

400 000

250 263 096

250 744 756

256 655 567

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

345 026 000

424 792 060

436 977 258

46 904 000

50 016 423

47 938 086

1 284 000

1 284 000

400 000

393 214 000

476 092 483

485 315 344

2. melléklet

Önkormányzat költségvetési kiadásai

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Önkormány-zat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Tündérrózsa Óvoda

Módosított előirányzat

Teljesítés

Könyvtár

Módosított előirányzat

Teljesítés

Összesen

Módosított előirányzat

Teljesítés

1.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI

132539964

253397014

232860501

46904000

49836423

44563908

1284000

1284000

306172

180727964

304517437

277730581

1.1.

Személyi juttatások összesen

K1

57661000

70399000

67664522

28767000

28787000

27747262

880000

630000

0

87308000

99816000

95411784

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

8299000

8299000

7633012

4907000

4500000

4257745

154000

154000

13360000

12953000

11890757

1.3.

Dologi kiadások

K3

45710964

147502014

138127074

13230000

16549423

12558901

250000

500000

306172

59190964

164551437

150992147

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

14369000

12219000

10080370

14369000

12219000

10080370

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

K5

6500000

14978000

9355523

0

0

0

6500000

14978000

9355523

1.5.1.

Elvonások és befizetések

K502

598000

576160

0

598000

576160

1.5.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

0

0

0

1.5.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

0

0

0

1.5.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

0

0

0

1.5.5.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

6500000

6300000

956238

6500000

6300000

956238

1.5.6.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

0

0

0

1.5.7.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

1980000

1780000

0

1980000

1780000

1.5.8.

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

0

0

0

1.5.9.

Kamattámogatások

K510

0

0

0

1.5.10.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

0

6100000

6043125

0

6100000

6043125

2.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI

169212000

128121010

29464212

0

180000

166980

0

0

0

169212000

128301010

29631192

2.1.

Beruházások

K6

14347000

26656010

25130112

180000

166980

14347000

26836010

25297092

2.2.

Felújítások

K7

154865000

101465000

2554100

154865000

101465000

2554100

2.3.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0

0

2.3.1

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

0

0

0

2.3.2

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

0

0

0

2.3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

0

0

0

2.3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

0

0

0

0

2.3.6.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

0

0

0

2.3.7.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

0

0

0

2.3.8.

Lakástámogatás

K87

0

0

0

2.3.9.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

0

0

0

0

3.

TARTALÉKOK

K512

500000

500000

0

500000

500000

0

3.1.

Általános tartalék

500000

500000

0

500000

500000

0

3.2.

Céltartalék

0

0

0

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

K1-K8

302251964

382018024

262324713

46904000

50016423

44730888

1284000

1284000

306172

350439964

433318447

307361773

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

0

0

0

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

0

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

0

0

0

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

0

0

0

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

0

0

0

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

0

0

0

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

0

0

0

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

0

0

0

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

0

0

0

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

42774036

42774036

42039460

42774036

42774036

42039460

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

0

0

0

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

2633036

2633036

2633036

2633036

2633036

2633036

7.3.

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

40141000

40141000

39406424

40141000

40141000

39406424

7.4.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

0

0

0

7.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

0

0

0

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

0

0

0

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

0

0

0

8.3.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

0

0

0

8.4.

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

0

0

0

8.5.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

0

0

0

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

K9

42774036

42774036

42039460

0

0

0

0

0

0

42774036

42774036

42039460

10.

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

345026000

424792060

304364173

46904000

50016423

44730888

1284000

1284000

306172

393214000

476092483

349401233

3. melléklet

Önkormányzat költségvetési mérleg

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

Működési célú

142 950 904

209 729 517

209 657 300

Működési célú

183 861 000

307 650 473

280 363 617

Pénzforgalmi bevételek

142 950 904

209 729 517

209 657 300

Pénzforgalmi kiadások

180 727 964

304 517 437

277 730 581

Működési célú támogatások

65 825 904

81 974 317

81 974 317

Személyi jellegű kiadások

87 308 000

99 816 000

95 411 784

Működési bevételek

8 740 000

31 685 000

41 486 061

Munkaadót terhelő járulékok

13 360 000

12 953 000

11 890 757

Közhatalmi bevételek

6 500 000

6 500 000

3 856 908

Dologi és egyéb folyó kiadások

59 190 964

164 551 437

150 992 147

Működési célra átvett pénzeszközök

61 885 000

89 570 200

82 340 014

Ellátottak pénzbeli juttatásai

14 369 000

12 219 000

10 080 370

Mc.tám.kölcs.vissaztérülése

Egyéb működési kiadás

6 500 000

14 978 000

9 355 523

Pénzforgalom nélküli kiadások

3 133 036

3 133 036

2 633 036

Működési célú tartalékok

500 000

500 000

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.

2 633 036

2 633 036

2 633 036

Felhalmozási célú

0

15 618 210

19 002 477

Felhalmozási célú

169 212 000

128 301 010

27 851 192

Pénzforgalmi bevételek

Pénzforgalmi kiadások

169 212 000

128 301 010

27 851 192

Felhalmozási támogatások ÁH belülről

13 988 210

17 347 477

Beruházási kiadások

14 347 000

26 836 010

25 297 092

Felhalmozási bevételek

1 250 000

1 250 000

Felújítások

154 865 000

101 465 000

2 554 100

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

380 000

405 000

Egyéb felhalmozási kiadás

0

0

0

Pénzügyi befektetések kiadásai

Pénzforgalmi nélküli kiadások

Felhalmozási tartalék

BEVÉTELEK ÖSSZESEN
(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)

142 950 904

225 347 727

228 659 777

KIADÁSOK ÖSSZESEN

353 073 000

435 951 483

308 214 809

Államháztartáson belüli megelőlegezések

3 053 162

Belföldi értékpapírok bev

3 592 225

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY

127 725 273

207 291 706

79 555 032

Működési hiány

75 214

75 214

70 706 317

Felhalmozási hiány

153 593 790

109 298 533

8 848 715

A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

Belső forrásból

210 122 096

210 603 756

210 603 756

Működési célú hiteltörlesztés

I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele

40 910 096

41 391 756

41 391 756

Felhalmozási célú hiteltörlesztés

II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele

169 212 000

169 212 000

169 212 000

Külső forrásból

Likviditási hitelfelvétel

Felhalmozási célú hitelfelvétel

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

353 073 000

435 951 483

445 908 920

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

353 073 000

435 951 483

308 214 809

Működési célú bevételek összesen

183 861 000

251 121 273

251 049 056

Működési célú kiadások összesen

183 861 000

307 650 473

280 363 617

Felhalmozási célú bevételek összesen

169 212 000

184 830 210

188 214 477

Felhalmozási célú kiadások összesen

169 212 000

128 301 010

27 851 192

4. melléklet

Eredménykimutatás

TÁRGY ÉV

01. Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

3 492 342

02.Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredménysz.bevételei

15 885 614

03.Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei

12 249 612

I.Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele

31 627 568

06.Központi működési célú támogatás eredményszemléletű bevétele

81 974 317

07.Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevétele

79 779 978

08.Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

17 347 477

09.Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

8 472 795

III.Egyéb eredményszemléletű bevételek

187 574 567

10Anyagköltség

18 020 067

11.Igénybevett szolgáltatások értéke

70 319 836

11.Eladott áruk beszerzési értéke

-

12.Eladott(közvetített)szolgáltatások értéke

-

IV.Anyagjellegű ráfordítások

88 339 903

14.Bérköltség

64 088 624

15.Személyi jellegű egyéb kifizetések

27 641 593

16.Bérjárulékok

10 571 376

V.Személyi jellegű ráfordítások

102 301 593

VI.Értékcsökkenési leírás

13 968 846

VII.Egyéb ráfordítások

85 731 768

A)TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE

- 71 139 975

18.Részesedésekből származó eredményszem.bev

292 100

19.Befektetett pü-i.eszközökből származó bevételek

6 507 775

20.Kapott(járó)kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek

41 161

18.Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei

-

18.a -ebből árfolyamnyereség

-

VIII.Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei

6 841 036

24.Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások

5 821

20. Részesedések,értékpapírok,pénzeszközök értékvesztése

-

21.Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai

-

21.a -ebből árfolyamveszteség

-

IX.Pénzügyi műveletek ráfordításai

5 821

B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE

6 835 215

C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY

- 64 304 760

5. melléklet

Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiból eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

Sor-szám

MEGNEVEZÉS

Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei

2021

2021

2022

1.

Helyi adók

4 100 000

4 300 000

4 300 000

2.

Osztalék, koncessziós díjak, hozambevétel

3.

Díjak, pótlékok, bírságok

-

-

-

4.

Tárgyieszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése és hasznosítása, vagyonhasznosításból és értékesítésből származó bevétel

5.

Részvények, részesedések értékesítése

6.

Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek

7.

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

8.

Saját bevételek (1+..+7)

4 100 000

4 300 000

4 300 000

9.

Saját bevételek (8.sor) 50 %

2 050 000

2 150 000

2 150 000

10.

Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+…+18)

-

-

-

11.

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

12.

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

13.

Hitelt megtestesítő értékpapír

14.

Váltó kibocsátás

15.

Pénzügyi lizing

16.

Visszavásárlási kötelezettség

17.

Fedezeti betét

18.

Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték

19.

Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+…+27)

-

-

-

20.

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

21.

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

22.

Hitelt megtestesítő értékpapír

23.

Adott váltó

24.

Pénzügyi lizing

25.

Visszavásárlási kötelezettség

26.

Fedezeti betét

27.

Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték

28.

Fizetési kötelezettség összesen (10+19)

29.

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9+28)

-

-

-

6. melléklet

Önkormányzat (beruházási) felhalmozási kiadási előirányzatai beruházásonként

Beruházás megnevezése

2021. évi előirányzat

2021. évi módosított
előirányzat

2021. évi teljesítés

Falugondnoki gépjármű beszerzés

11 297 000

11 300 000

11 025 606

Kommunális eszköz beszerzés

5 920 000

5 317 236

Közösségszervezéshez kapcs.eszközök

1 200 000

1 180 314

DRV beruházás

1 066 000

1 066 000

Hangszerek

395 000

392 520

EFOP-1. kisértékű eszközök beszerzése

450 000

330 320

Egyéb kisértékű eszköz beszerzés

710 000

529 331

Óvoda tűzhely, bojler beszerzés

140 000

131 480

ÁFA

3 050 000

5 655 010

5 324 285

Önkormányzat összesen:

14 347 000

26 836 010

25 297 092

7. melléklet

önkormányzat felújítási kiadási előirányzata

Felújítás megnevezése

2021. évi előirányzat

2021. évi módosított
előirányzat

2021. évi teljesítés

Orvosi rendelő felújítása

29 966 568

28 867 000

0

Óvoda felújítás

94 200 000

94 200 000

2 554 100

Összesen

124 166 568

123 067 000

2 554 100

8. melléklet

Európai Uniós forrásokból finanszírozott projekt forrásösszetétele 2019-2021.

Sor-szám

MEGNEVEZÉS

SAJÁT ERŐ

TÁMOGATÁS

ÖSSZESEN

ÖSSZESEN

2019-2021. év

2019-2021. év

2019-2021. év

2019-2021. év

2019-2021. év

2019-2021. év

saját erő

támogatás

bekerülési költség

1.

EFOP-1.6.2

0

0

199694

0

0

0

199694

199694

2.

EFOP-2.4.1

0

0

198598

0

198598

198598

ÖSSZESEN:

0

0

398292

0

0

0

0

398292

398292

9. melléklet

Önkormányzat bevételei, kiadásai

Sor-
szám

Előirányzat csoport , kiemelt előirányzat megnevezése

Rovat
száma

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

65 825 904

81 974 317

81 974 317

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

14 409 330

14 433 330

14 433 330

1.2.

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

22 512 000

23 922 770

23 922 770

1.3.

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása

B1131

15 563 480

19 893 842

19 893 842

1.4.

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B1132

11 071 094

11 435 675

11 435 675

1.5.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 270 000

2 270 000

2 270 000

1.6.

Működési célú központosított előirányzatok

B115

9 096 380

9 096 380

1.7.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

922 320

922 320

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

61 885 000

89 570 200

82 340 014

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

B12

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

61 885 000

89 570 200

82 340 014

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0

13 988 210

17 347 477

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

13 988 210

17 347 477

4.

Közhatalmi bevételek

B3

6 500 000

6 500 000

3 856 908

Jövedelemadók

B311

4.1.

Vagyoni tipusú adók

B34

6 000 000

6 000 000

3 843 365

4.2.

Értékesítési és forgalmi adók

B351

0

0

4.3.

Gépjárműadók

B354

0

4.4.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

4.5.

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

500 000

500 000

13 543

5.

Működési bevételek

B4

2 540 000

21 985 000

34 013 822

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

B401

0

0

50 735

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

B402

0

1 600 000

6 524 165

5.3.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

0

0

5.4.

Tulajdonosi bevételek

B404

15 115 000

14 593 706

5.5.

Ellátási díjak

B405

2 000 000

2 000 000

2 120 262

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

540 000

3 270 000

3 888 477

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

5.8.

Kamatbevételek

B408

6 507 775

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

41 160

77 840

5.10.

Egyéb működési bevételek

B411

209 702

6.

Felhalmozási bevételek

B5

0

1 250 000

1 250 000

6.1

Tulajdonosi bevételek

6.2

Immateriális javak értékesítése

B51

6.3

Ingatlanok értékesítése

B52

6.4

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

1 250 000

1 250 000

6.5

Részesedések értékesítése

B54

6.6

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

7.

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

380 000

405 000

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

380 000

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0

8.1.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

8.2.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

0

0

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

0

0

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

B1-B7

136 750 904

215 647 727

221 187 538

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

0

0

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

11.

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

0

0

0

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

12

Maradvány igénybevétele

B813

208 275 096

209 144 333

209 144 333

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

208 275 096

209 144 333

209 144 333

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

13.

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

0

0

3 053 162

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

3 053 162

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

13.3.

Központi, irányító szervi támogatás

B816

13.4.

Betétek megszüntetése

B817

13.5.

Központi irányítószervi támogatás

B818

Sor-
szám

Előirányzat csoport , kiemelt előirányzat megnevezése

Rovat
száma

0

0

Eredeti előirányzat

14.

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

0

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

14.5.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

Finanszírozási bevételek

B8

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI

132539964

253397014

231080501

1.1.

Személyi juttatások összesen

K1

57661000

70399000

67664522

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

8299000

8299000

7633012

1.3.

Dologi kiadások

K3

45710964

147502014

138127074

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

14369000

12219000

10080370

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

K5

6500000

14978000

7575523

1.5.1.

Elvonások és befizetések

K502

0

598000

576160

1.5.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

1.5.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

1.5.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

1.5.5.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

6500000

6300000

956238

1.5.6.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

1.5.7.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

1980000

1780000

1.5.8.

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

1.5.9.

Kamattámogatások

K510

1.5.10.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

6100000

6043125

2.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI

169212000

128121010

29464212

2.1.

Beruházások

K6

14347000

26656010

25130112

2.2.

Felújítások

K7

154865000

101465000

2554100

2.3.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

2.3.1

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

2.3.2

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

2.3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

2.3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

0

0

0

2.3.6.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

2.3.7.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

2.3.8.

Lakástámogatás

K87

2.3.9.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

0

0

0

3.

TARTALÉKOK

K512

500000

500000

0

3.1.

Általános tartalék

500000

500000

0

3.2.

Céltartalék

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

K1-K8

302251964

382018024

260544713

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

42774036

42774036

42039460

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

2633036

2633036

2633036

7.3.

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

40141000

40141000

39406424

7.4.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

7.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

8.3.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

8.4.

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

8.5.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

K9

42774036

42774036

42039460

10.

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

345026000

424792060

302584173

Engedélyezett létszám előirányzat (fő)

12

13

25

polgármester

1

1

1

pályázat

2

6

közművelődés

1

1

1

háziorvos

3

3

3

Közfoglalkoztatott létszám (fő)

8

6

14

6

10. melléklet

Községi könyvtár állami feladatok kiadásai, bevétele

Sor-
szám

Előirányzat csoport , kiemelt előirányzat megnevezése

Rovat
száma

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1.

BEVÉTELEK

1.1.

Működési bevételek

B4

0

0

0

1.2.

Készletértékesítés ellenértéke

B401

1.3.

Szolgáltatások ellenértéke

B402

1.4.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

1.5.

Tulajdonosi bevételek

B404

1.6.

Ellátási díjak

B405

1.7.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

1.8.

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

1.9.

Kamatbevételek

B408

1.10.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

1.11.

Egyéb működési bevételek

B410

0

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

0

0

0

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

B12

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

5.

Közhatalmi bevételek

B3

6.

Felhalmozási bevételek

B5

8.

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

9.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

10

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

B1-B7

0

0

0

10.1.

Maradvány igénybevétele

B813

0

0

0

10.2.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

0

0

0

11.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

11.1.

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

12.

Központi, irányító szervi támogatás

B816

1284000

1284000

400000

13.

Finanszírozási bevételek

B8

1284000

1284000

400000

14.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

1284000

1284000

400000

KIADÁSOK

1.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI

1284000

1284000

306172

1.1.

Személyi juttatások összesen

K1

880000

630000

0

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

154000

154000

0

1.3.

Dologi kiadások

K3

250000

500000

306172

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

K5

2.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI

2.1.

Beruházások

K6

2.2.

Felújítások

K7

2.3.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

K1-K8

1284000

1284000

306172

Engedélyezett létszám előirányzat (fő)

0

0

0

könyvtáros

0

0

0

Közfoglalkoztatott létszám (fő)

0

0

0

11. melléklet

Tündérrózsa Óvoda bevételei kiadásai

Sor-
szám

Előirányzat csoport , kiemelt előirányzat megnevezése

Rovat
száma

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1.

BEVÉTELEK

1.1.

Működési bevételek

B4

6200000

9700000

7472239

1.2.

Készletértékesítés ellenértéke

B401

1.3.

Szolgáltatások ellenértéke

B402

6200000

9700000

7373072

1.4.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

1.5.

Tulajdonosi bevételek

B404

1.6.

Ellátási díjak

B405

7800

1.7.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

1.8.

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

1.9.

Kamatbevételek

B408

1

1.10.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

1.11.

Egyéb működési bevételek

B411

91366

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

0

0

0

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

B12

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

5.

Közhatalmi bevételek

B3

6.

Felhalmozási bevételek

B5

8.

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

9.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

10

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

B1-B7

6200000

9700000

7472239

10.1.

Maradvány igénybevétele

B813

1847000

1459423

1459423

10.2.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

1847000

1459423

1459423

11.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

11.1.

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

12.

Központi, irányító szervi támogatás

B816

38857000

38857000

36736737

13.

Finanszírozási bevételek

B8

38857000

38857000

36736737

14.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

46904000

50016423

45668399

KIADÁSOK

1.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI

46904000

49836423

44563908

1.1.

Személyi juttatások összesen

K1

28767000

28787000

27747262

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

4907000

4500000

4257745

1.3.

Dologi kiadások

K3

13230000

16549423

12558901

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

K5

2.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI

2.1.

Beruházások

K6

180000

166980

2.2.

Felújítások

K7

2.3.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

K1-K8

46904000

50016423

44730888

Engedélyezett létszám előirányzat (fő)

8,5

8,5

8

óvodapedagógus

3

3

4

dajka

2

2

2

konyha

2,5

2,5

2

Közfoglalkoztatott létszám (fő)

0

0

0

12. melléklet

Közvetett támogatások

Támogatás megnevezése

Összeg

ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege

0

lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege

0

helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként

0

helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege

0

egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege( szemétszállítás)

0

13. melléklet

önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportonként

Bevételek

s.szám

megnevezés

rovat szám

2022.év

2023.év

2024.év

1.

Önk.műk.támogatás

B11

69800000

69000000

69000000

2.

M.c.tám.ÁHT. Belülr

B1.

34000000

34100000

34500000

3.

Közhatalmi bevét

B3.

6000000

6000000

6200000

4.

Mük.bevételek

B4.

8000000

8150000

8250000

5.

M.c.kölcs.vissz

B6.

6.

Tulajd.bevétel

B.7

Bevételek összesen

117800000

117250000

117950000

Kiadások

s.szám

megnevezés

rovat szám

2022.év

2023.év

2024.év

1.

személyi juttatás

K1

56000000

56500000

56500000

2.

Munkad.terh.járulék

K2

11000000

11200000

11200000

3.

Dologi kiadások

K3

31800000

30350000

30850000

4.

Ellátottak p.b.juttat

K4

11000000

11200000

11200000

5.

Tám.kölcs.nyújt

K508

6.

Támog.ÁHT.bülülre

K506

8000000

8000000

8200000

Kiadások összesen

117800000

117250000

117950000

14. melléklet

Többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

2019

2021

2021

2022

2023

összesen

hosszú lejáratra kapott kölcsönök

tartozások fejlesztési célú
kötvénykibocsátásból

tartozások működési célú
kötvénykibocsátásból

beruházási és fejlesztési hitelek

működési célú hosszú lejáratú hitelek

egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

15. melléklet

Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemterv

ei.felh.ütemterv

01.hó

02.hó

03.hó

04.hó

05.hó

06.hó

07.hó

08.hó

09.hó

10.hó

11.hó

12.hó

összesen

állami támogatás

6 831 193

6 831 193

6 831 193

6 831 193

6 831 193

6 831 193

6 831 193

6 831 193

6 831 193

6 831 193

6 831 193

6 831 194

81 974 317

működési célú bevétel

3 457 171

3 457 171

3 457 171

3 457 171

3 457 171

3 457 171

3 457 171

3 457 171

3 457 171

3 457 171

3 457 171

3 457 180

41 486 061

adóbevételek

1 400 000

400 000

1 425 000

500 000

131 908

3 856 908

tám.ért.m.c.átvett

6 861 667

6 861 667

6 861 667

6 861 667

6 861 667

6 861 667

6 861 667

6 861 667

6 861 667

6 861 667

6 861 667

6 861 677

82 340 014

m.célra átvett

210000

195000

405 000

pénzmaradvány

41 391 756

41 391 756

Tám megelőlegezés

3053162

3 053 162

működési bevétel

58 541 787

17 150 031

18 550 031

17 550 031

17 150 031

17 150 031

17 150 031

17 150 031

18 575 031

17 860 031

17 476 939

20 203 213

254 507 218

felhalmozási bevétel

3592225

1250000

4 842 225

Előz.évi pénzm.fejl.

99 212 000

70000000

169 212 000

Felh.c.átvett

17347477

17 347 477

BEVÉTELEK

157 753 787

17 150 031

88 550 031

17 550 031

17 150 031

17 150 031

17 150 031

17 150 031

18 575 031

17 860 031

17 476 939

21 453 213

445 908 920

személyi juttatás

7 950 982

7 950 982

7 950 982

7 950 982

7 950 982

7 950 982

7 950 982

7 950 982

7 950 982

7 950 982

7 950 982

7 950 982

95 411 784

munka.terh.jár

990896

990896

990896

990896

990896

990896

990896

990896

990896

990896

990896

990901

11 890 757

dologi kiadások

12582679

12582679

12582679

12582679

12582679

12582679

12582679

12582679

12582679

12582679

12582679

12582678

150992147

Ellátottak pénbeli juttatásai

840000

840000

840000

840000

840000

840000

840000

840000

840000

840000

840000

840370

10080370

tám.ért.m.c.átadott

779626

779626

779626

779626

779626

779626

779626

779626

779626

779626

779626

779637

9355523

áht.belüli megel. v.fiz.

2633036

2633036

tartalék

0

Mc-tám.kölcs kiadása

működési célú kiadás

25 777 219

23 144 183

23 144 183

23 144 183

23 144 183

23 144 183

23 144 183

23 144 183

23 144 183

23 144 183

23 144 183

23 144 568

280 363 617

Felhalmozási kiadások

felújítás

500000

500000

500000

1054100

2554100

beruházás

2100000

2100000

2100000

2100000

2100000

2100000

2100000

2100000

2100000

2100000

2100000

2197092

25297092

Fejlesztési kiadások

27851192

Műk.és fejl.kiad.össz

25 777 219

23 144 183

23 144 183

23 144 183

23 144 183

23 144 183

23 144 183

23 144 183

23 144 183

23 144 183

23 144 183

23 144 568

308 214 809

16. melléklet

Egyszerűsített pénzmaradvány

Önkorm

Könyvtár

Óvoda

Alaptevékenység költségvetési bevételei

221187538

0

7472239

Alaptevékenység költségvetési kiadásai

260544713

306172

44730888

I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege

-39357175

-306172

-37258649

Alaptevékenység finanszírozási bevételei

215789720

400000

40465847

Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

42039460

0

0

II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege

173750260

400000

40465847

A) Alaptevékenység maradványa

134393085

93828

3207198

III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege

0

0

0

IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege

0

0

0

B) Vállalkozási tevékenység maradványa

0

0

0

C) Összes maradvány

134393085

93828

3207198

D) Alaptevék. kötelezettségvállalással terhelt maradványa

0

E) Alaptevékenység szabad maradványa

134393085

93828

3207198

F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség

0

0

0

G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa

0

0

0

17. melléklet

Pénzeszközök változása

Megnevezés

Somogyszentpál Község Önkormányzata

Tündérrózsa Óvoda

Községi Könyvtár

Önkormányzat mindösszesen

1

Nyitó pénzkészlet 2021. január 1-én ebből

220 899 224

1 240 429

0

222 139 653

2

Ÿ Bankszámlák egyenlege

219 081 619

984 884

0

220 066 503

3

Ÿ Pénztárak , betétk. egyenlege

1 817 605

255 545

0

2 073 150

4

Bevételek ( + )

267 095 617

15 856 823

400 000

283 352 440

5

Kiadások ( - )

349 798 417

15 397 341

306 172

365 501 930

6

Záró pénzkészlet 2021. december 31-én ebből

138 196 424

1 699 911

93 828

139 990 163

7

Ÿ Bankszámlák egyenlege

137 315 984

1 699 911

93 828

139 109 723

8

Ÿ Pénztárak, betétk. egyenlege

880 440

0

0

880 440

18. melléklet

Vagyonkimutatás

Megnevezés

Sorszám

Előző év

Tárgyév

Index (%)

1

2

3

4

5

ESZKÖZÖK

A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

A

2105295397

2110012068

100,22

I. IMMATERIÁLIS JAVAK

A/I

629000

0

1. Vagyoni értékű jogok

A/I/1

629000

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/1/a

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/I/1/b

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/1/c

629000

0

d) Üzleti vagyon

A/I/1/d

0

2. Szellemi termékek

A/I/2

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/2/a

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/I/2/b

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/2/c

0

d) Üzleti vagyon

A/I/2/d

0

3. Immateriális javak értékhelyesbítése

A/I/3

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/3/a

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/I/3/b

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/3/c

0

d) Üzleti vagyon

A/I/3/d

0

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK

A/II

2100974172

2110012068

100,43

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

A/II/1

1928798110

1924810810

99,79

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/1/a

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/1/b

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/1/c

1928798110

1924810810

99,79

d) Üzleti vagyon

A/II/1/d

0

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

A/II/2

630325

14122402

224,04

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/2/a

-45562929

-45562929

100

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/2/b

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/2/c

46193254

59685331

129,2

d) Üzleti vagyon

A/II/2/d

0

3. Tenyészállatok

A/II/3

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/3/a

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/3/b

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/3/c

0

d) Üzleti vagyon

A/II/3/d

0

4. Beruházások, felújítások

A/II/4

171545737

170686756

99,49

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/4/a

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/4/b

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/4/c

0

d) Üzleti vagyon

A/II/4/d

171545737

170686756

461,9

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

A/II/5

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/5/a

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/5/b

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/5/c

0

d) Üzleti vagyon

A/II/5/d

0

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

A/III

3692225

392100

10,62

1. Tartós részesedések

A/III/1

100000

392100

392,1

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/III/1/a

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/III/1/b

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/1/c

0

0

d) Üzleti vagyon

A/III/1/d

100000

392100

392,1

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

A/III/2

3592225

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/III/2/a

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/III/2/b

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/2/c

0

0

d) Üzleti vagyon

A/III/2/d

3592225

0

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

A/III/3

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/III/3/a

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/III/3/b

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/3/c

0

0

d) Üzleti vagyon

A/III/3/d

0

0

IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK

A/IV

0

0

1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

A/IV/1

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/IV/1/a

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/IV/1/b

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/IV/1/c

0

0

d) Üzleti vagyon

A/IV/1/d

0

0

2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése

A/IV/2

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/IV/2/a

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/IV/2/b

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/IV/2/c

0

0

d) Üzleti vagyon

A/IV/2/d

0

0

B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK

B

2228958

29125

1,3

I. Készletek

B/I

2228958

29125

1,3

II. Értékpapírok

B/II

C/ PÉNZESZKÖZÖK

C

222139653

140015500

63,03

I. Lekötött bankbetétek

C/I

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

C/II

2073150

880440

42,46

III. Forintszámlák

C/III

220066503

139135060

63,22

IV. Devizaszámlák

C/IV

D/ KÖVETELÉSEK

D

8004330

3443378

43,01

I. Költségvetési évben esedékes követelések

D/I

7523299

3064378

40,73

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

D/II

0

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

D/III

481031

379000

78,79

E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

E

9096396

5214861

57,32

F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

F

996205

996205

100

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

A+..+F

2347760939

2259711137

96,25

FORRÁSOK

G/ SAJÁT TŐKE

G

2305551610

2241246850

97,21

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

G/I

5333464161

5333464161

100

II. Nemzeti vagyon változásai

G/II

787602

787602

100

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

G/III

23924156

23924156

100

IV. Felhalmozott eredmény

G/IV

-3142871856

-3052624309

97,12

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

G/V

VI. Mérleg szerinti eredmény

G/VI

88156629

-61325582

-69,56

H/ KÖTELEZETTSÉGEK

H

35987959

11310411

31,42

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

H/I

20985399

751540

35,81

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

H/II

2633036

3068652

116,54

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

H/III

12369524

7490219

60,55

I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

I

0

J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)

J

8312288

6608662

79,5

FORRÁSOK ÖSSZESEN

G+...+J

2347760939

2259711137

96,25

MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK

L

"0"-ra írt eszközök

L/1

8602004

Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök

L/2

8602004

Használatban lévő készletek

L/3

0

01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)

L/4

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pont ja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)

L/5

0

Függő követelések

L/6

-7027279

-7027279

0

Függő kötelezettségek

L/7

159480

159480

Biztos (jövőbeni) követelések

L/8

0

19. melléklet

Vagyonmérleg

Megnevezés

Előző év állományi érték

Tárgy év

ESZKÖZÖK

A)

Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök

2105295397

2110012068

I)

Immateriális javak

629000

0

II)

Tárgyi eszközök

2100974172

2110012068

1.

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

1928798110

1924810810

2.

Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

630325

14122402

3.

Beruházások

171545737

170686756

III.

Befektetett pénzügyi eszközök

3692225

392100

B)

Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök

2228958

2228958

I.

Készletek

2228958

29125

II.

Értékpapírok

C)

Pénzeszközök

222139653

140015500

I.

Lekötött bankbetétek

II.

Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

2073150

880440

III-IV.

Forintszámlák, devizaszámlák

220066503

139135060

V.

Idegen pénzeszközök

D)

Követelések

8004330

3443378

I.

Költségvetési évben esedékes követelések

7523299

3064378

II.

Költségvetési évet követően esedékes követelések

III.

Követelés jellegű sajátos elszámolások

481031

379000

E)

Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások

9096396

5214861

F)

Aktív időbeli elhatárolások

996205

996205

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

2347760939

2259711137

FORRÁSOK

G)

Saját tőke

2305551610

2241246850

I.

Nemzeti vagyon induláskori értéke

5333464161

5333464161

II.

Nemzeti vagyon változásai

787602

787602

III.

Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

23924156

23924156

IV.

Felhalmozott eredmény

-3142871856

-3052624309

V.

Eszközök értékhelyesbítésének forrása

-

-

VI.

Mérleg szerinti eredmény

88156629

-61325582

H)

Kötelezettségek

35987959

11310411

I.

Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

20985399

751540

II.

Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

2633036

3068652

III.

Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

12369524

7490219

I)

Egyéb sajátos forrás oldali elszámolások

J)

Passzív időbeli elhatárolások

8312288

6608662

FORRÁSOK ÖSSZESEN

2347760939

2259711137