Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 6.) önkormányzati rendelete

Közterület elnevezéséről, a házszámozás szabályairól

Hatályos: 2022. 05. 07

Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 6.) önkormányzati rendelete

Közterület elnevezéséről, a házszámozás szabályairól

2022.05.07.

Zsámbok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) E rendelet hatálya a Zsámbok Község közigazgatási területén fekvő közterületekre és telkekre, illetve azok tulajdonosaira, használóira terjed ki.

(2) Zsámbok Község közigazgatási területén új közterületet elnevezni, új házszámot megállapítani, korábban megállapított közterületnevet és házszámot megváltoztatni e rendelet szabályai szerint lehet.

2. § E rendelet alkalmazásában:

a) közterület: közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy önkormányzati tulajdonban álló földterület, amelyet az ingatlan-nyilvántartás ekként tart nyilván,

b) házszám: a telek egyedi azonosítására szolgáló megjelölés.

2. Közterület elnevezésének szabályai

3. § (1) Közterület elnevezése az egyediségét és beazonosítható előtagból és a közterület jellegére utaló utótagból áll.

(2) Közterületet személyről, tárgyról, állatról, növényről, földrajzi névről vagy fogalomról lehet elnevezni.

(3) ) Közterület elnevezésénél figyelemmel kell lenni Zsámbok történelmére, hagyományaira, szokásaira, földrajzi és egyéb sajátosságaira, kulturális, természeti, történelmi értékeire, a közterületnek a településen belüli elhelyezkedésére, a magyar nyelv követelményeire, az egyszerűségre és a közérthetőségre.

(4) A közterületek elnevezése során alkalmazni kell a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben foglaltakat.

(5) A közterületnév előtagjának meg kell egyeznie a személy által használt családi és utónévvel.

(6) Kizárólag a családi nevet alkalmazni csak akkor szabad, ha a névadó személyiség így is, vagy így ismert, vagy ha az elnevezés egy családról történik.

(7) A (5) és (6) bekezdésben foglaltaktól eltérni akkor lehet, ha a személy nem eredeti nevén vált ismertté.

(8) Ha a névadó személy foglalkozása, hivatása vagy egyéb ismertetőjegye szorosan kapcsolódik a személynévhez, akkor ez a közterületnévben is feltüntethető.

(9) Közterület-elnevezéssel emléket állítani olyan magyar személynek lehet,

a) akinek közismert tevékenysége a nemzet történelmében kiemelkedő jelentőségű volt, és személye közmegbecsülésnek örvend;

b) aki a tudomány, művelődés, sport vagy a társadalmi élet egyéb területén kimagaslóan jelentőset tett vagy alkotott, és ezáltal személyének emléke megőrzésre méltó;

c) akinek a település történetében kiemelkedő szerepe volt, tevékenységével hozzájárult Zsámbok egészének vagy egy részének fejlődéséhez.

(10) Közterületet elnevezni olyan nem magyar személyről is lehet, akinek élete, munkássága az emberiség egyetemes történelmében kiemelkedő jelentőségű volt.

(11) Valós személyről legkorábban halálát követő tíz év elmúltával nevezhető el közterület.

4. § (1) Újonnan létesített közterületet a közterület létrejöttét követően, a közterületnek a földhivatali ingatlan nyilvántartásba való bejegyzésétől számított legfeljebb 90 napon belül kell elnevezni.

(2) Az elnevezett közterület folytatásaként kialakuló utca, útszakasz külön elnevezési eljárás nélkül a már elnevezett közterületrész nevét veszi fel.

5. § (1) Közterület elnevezésére, illetve elnevezésének megváltoztatására javaslatot tehet:

a) a polgármester, az alpolgármester,

b) a települési képviselő,

c) a képviselő-testület bizottsága,

d) az érintett közterülettel határos telkekkel rendelkezni jogosultak több mint egynegyede,

e) a jegyző mint címképző szerv.

(2) A közterület elnevezéséről szóló képviselő-testületi döntést a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, továbbá lehetőség szerint az önkormányzat honlapján és hivatalos lapjában közzé kell tenni.

(3) A képviselő-testület közterület elnevezéséről, elnevezés megváltoztatásáról hozott döntése alapján a jegyző a közterületnevet az általa vezetett címnyilvántartásban átvezeti, egyúttal értesíti a lakcímnyilvántartás és az ingatlan-nyilvántartás szerveit, valamint a településen közszolgáltatás végzőket az új közterület elnevezésről.

(4) Az utca nevének megváltoztatása esetén a régi utcanév-táblát l évig kinn kell hagyni úgy, hogy azt 3 cm széles piros csíkkal, átlósan át kell húzni. Az új utcanév-táblát közvetlenül a régi fölött vagy alatt kell elhelyezni.

(5) A tulajdonos az utcanév-táblát és az emléktáblát csak a felújítási, karbantartási, korszerűsítési munkálatok szükséges idejére, ideiglenesen távolíthatja el. Az eltávolítás ideje alatt köteles az utcanév-táblát és emléktáblát megőrizni és a munkák befejezése után azt az eredeti helyére felszerelni (felszereltetni). Az eltávolítással és visszahelyezéssel kapcsolatos költségek ilyen esetben a tulajdonost terhelik.

3. A házszámok megállapításának szabályai

6. § (1) Azonos közterülethez csatlakozó telkek házszámozása 1-től kezdődően növekvő arab számozással történik, oly módon, hogy

a) mindkét oldalán telkekkel ellátott út jellegű közterületek esetén a közterület –házszámozás növekedésének irányát tekintve – jobb oldalán lévő ingatlanok páratlan, a bal oldalán lévő ingatlanok páros számozást kapnak,

b) kizárólag az egyik oldalán telkekkel ellátott út jellegű közterületek esetén a házszámozás egyesével folyamatosan is történhet,

c) terek esetén a házszámozás az óramutató járásával megegyező irányú, egyesével folyamatos.

(2) A házszámozás a közterületnek a magasabb rendű, főbb közlekedési úthoz csatlakozó végétől kezdődik. Abban az esetben, ha az utak azonos rendűek, a házszámozást a meglévő nagyobb telekszámmal rendelkező utcától kell kezdeni.

(3) A házszámoknak 1-től kezdődően folyamatosnak kell lennie és növekednie kell. Az ettől eltérően kialakult számozást – a lehető legkevesebb változtatással járó módon – címrendezési eljárásban rendezni kell.

(4) Kialakult számozás után megosztott ingatlanok eredeti (alátörés nélküli) sorszáma megszűnik, s az újonnan kialakított telkek számának megfelelően, a számsor növekedésének irányában az a, b, c, d stb. alátörést kap.

(5) A kialakult házszámozást követően egyesített telek házszáma az egyesített telkek legalacsonyabb és legmagasabb házszámából áll, kötőjellel összekapcsolva.

(6) Amennyiben egy ingatlan több közterülettel is érintkezik, elsődlegesen arra a közterületre kell számozni, ahová a bejárata nyílik, azonban a házszámozása illeszkedhet a kialakult állapothoz is.

(7) A településen az (1)-(2) bekezdésben foglaltaktól eltérően kialakult házszámozás – amennyiben a telkek egyedi beazonosíthatósága biztosított – fenntartható, azonban újonnan kialakított közterületekhez kapcsolódó telkek házszámkiosztása, illetve teljes közterületek átszámozása során a rendelet szerint kell eljárni.

(8) Az ingatlan házszámának megváltoztatása különösen akkor indokolt, ha

a) a központi címregiszterben vagy az ingatlan nyilvántartásban nem szerepel az ingatlan házszáma, csak a helyrajzi száma, vagy egyéb címelemek hiányoznak, illetve több ingatlan azonos házszámmal, címelemmel szerepel,

b) az ingatlan házszáma, címelemei nem felelnek meg a jogszabályi előírásoknak,

c) az ingatlan megosztására, vagy más ingatlannal történt egyesítésére került sor.

(9) Az ingatlan tulajdonosa köteles a megállapított házszámot tartalmazó táblát az ingatlan utcafronti kerítésére, házfalára vagy külön tartószerkezeten, a közterületről jól látható módon kihelyezni és folyamatos karbantartásáról gondoskodni.

(10) A tulajdonos a házszámtáblát csak a felújítási, karbantartási korszerűsítési munkálatok idejére ideiglenesen távolíthatja el. A munkák befejezése után a táblát vissza kell helyezni. Az ezzel kapcsolatos költségek a tulajdonost terhelik.

4. Záró rendelkezések

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

8. § Hatályát veszti Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületek elnevezéséről szóló 3/1992 (IV.1.) önkormányzati rendelete.