Bakonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (XI. 25.) önkormányzati rendelete

A szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó támogatásról

Hatályos: 2021. 11. 26 - 2022. 04. 14

Bakonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (XI. 25.) önkormányzati rendelete

A szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó támogatásról

2021.11.26.

Bakonya Község Önkormányzata, a Képviselő-testületnek az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

Általános rendelkezések

1. § (1) A belügyminiszter a Magyarország 2021. évi Központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény a 3. melléklet I. Előirányzatok és támogatások 2.2.1. pontja alapján, a helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása jogcímen vissza nem térítendő támogatásban részesítette Bakonya Község Önkormányzatát (a továbbiakban: önkormányzat).

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiegészítő támogatás összegét az önkormányzat a szükséges önerővel, valamint a szállítási költség összegével kiegészíti és a fővárosi és megyei kormányhivatal erdészeti igazgatóságai által nyilvántartott erdőgazdálkodótól történő 60 erdei m3 keménylombos tűzifa vásárlására fordítja.

A rendelet hatálya

2. § (1) A rendelet hatálya Bakonya Község közigazgatási területén - a polgárok személyi adataink és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerinti - bejelentett lakóhellyel, állandó lakcímmel rendelkező, a szociális törvény 3. §-ban meghatározott személyekre terjed ki.

(2) Bakonya Község Önkormányzata térítésmentesen tűzifát biztosít azon szociálisan rászoruló személynek, aki Bakonya Községben bejelentett állandó lakóhelyén életvitelszerűen él, és az e rendeletben meghatározott egyéb feltételeknek megfelel.

Hatáskör

3. § A tűzifa támogatás iránti kérelmeket a képviselő-testület a benyújtásra nyitva álló határidő lejártát követően, legkésőbb 2021. november 30-ig zárt ülésen bírálja el.

Eljárási rendelkezések

4. § (1) Az ellátás iránti kérelmeket írásban, az e rendelet 1. sz. melléklete szerinti formanyomtatványon 2021. november 15. napjáig személyesen vagy meghatalmazás alapján, ügyfélfogadási időben kell benyújtani a Bakonyai Polgármesteri Hivatalban. A fenti határidő elmulasztása jogvesztő, késve érkező kérelmeket a képviselő-testület érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

(2) A rendeletben szabályozott természetbeni támogatásra történő jogosultság elbírálásához a kérelmező köteles a maga és a vele egy háztartásban élő közeli hozzátartozói személyi adatairól, családja vagyoni és jövedelmi viszonyairól nyilatkozni a szükséges igazolásokat mellékelni, vagy annak hivatalból történő megkereséshez hozzájárulni.

(3) A jogosultnak a megállapított ellátás a határozat jogerőre emelkedését követően nyújtható.

(4) Nem állapítható meg tűzifa támogatás annak a személynek, akinek az önkormányzat felé adó tartozása van, kivéve, ha a kérelem benyújtásáig tartozást kiegyenlíti.

(5) Nem állapítható meg tűzifa támogatás annak a személynek, családnak, aki

a) erdőgazdálkodó, erdőtulajdonos, vagy az elmúlt két évben engedéllyel fakitermelést végzett;

b) olyan ingatlanban lakik, amely nem tűzifával fűtött;

c) üresen álló nem lakott ingatlanra igényli, amelyben életvitelszerűen nem lakik, vagy lakhatásra alkalmatlan.

(6) A tűzifa mennyisége a beérkező kérelmek számától és a készlet mennyiségétől függően kerül kiosztására.

(7) A tűzifa támogatottakhoz történő kiszállítására legkésőbb 2021. december 15-ig kerül sor. A szállítás időpontjáról az önkormányzat külön tájékoztatja a támogatottakat.

(8) A tűzifa elszállításáról önkormányzat gondoskodik. A képviselő-testület döntése ellen, annak kézhezvételétől számított 15 napon belül, a Baranya Megyei Kormányhivatalhoz lehet fellebbezést benyújtani.

Szociális célú tűzifa támogatás

5. § (1) Szociális célú tűzifa támogatás természetbeni ellátásként adható annak a személynek vagy családnak, aki a lakásának vagy lakás egy részének a fűtését fatüzelésre alkalmas tüzelőberendezéssel biztosítja, valamint a lakókörnyezete a szociális ellátásokról szóló 2/2015.( II. 26.) számú önkormányzati rendelet szerint rendezett és:

a) akinek háztartásában együtt élő személyek egy főre eső jövedelme nem haladja meg a 100.000 forintot és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona, lakásfenntartási támogatásban részesül.

b) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, és az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 100.000 forintot, valamint

c) 80 évet betöltött egyedül élő személy esetén, ha az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 100.000 forintot

d) Háztartásonként maximum 5 m3 tűzifa adható.

(2) Az azonos lakcímre bejelentkezett személyek közül csak egy személy igényelheti a tűzifa támogatást.

(3) A fenti feltételekről eltérően a hatáskör gyakorlója indokolt esetben méltányosságot gyakorolhat.

(4) Az (1) bekezdésben szereplő jogosultak közül, a kérelmek elbírálása során előnyt élveznek:

a) aktív korúak ellátására,

b) időskorúak járadékára,

c) egyedülálló nyugdíjas / vagy időskorúak járadékában részesülő

d) 70 éven felüli házaspár

e) lakásfenntartási támogatásra jogosult

f) a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család.

g) gyermekét egyedül nevelő szülő

h) három vagy többgyermekes család

i) a családban tartós beteg vagy súlyos fogyatékos családtag él

(5) A támogatás önrészét képviselő-testület a 2021. évi költségvetés terhére biztosítja.

(6) A kérelem elbírálásához a havi rendszerességgel járó jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelmét, a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtását közvetlenül megelőző 12 hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagát kell figyelembe venni.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2022. április 15-én hatályát veszti.