Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V. 18.) önkormányzati rendelete

Jánossomorja Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2014 (XI.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 05. 18 - 2022. 05. 17

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V. 18.) önkormányzati rendelete

Jánossomorja Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2014 (XI.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.05.18.

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Jánossomorja Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2014 (XI.12.) önkormányzati rendelet 33. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A képviselő-testület az alábbi állandó bizottságokat hozza létre:)

„b) Humánpolitikai Bizottság, létszáma 5 fő.”

2. § (1) A Jánossomorja Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2014 (XI.12.) önkormányzati rendelet 3. számú. melléklete helyébe a 1. melléklet lép.

(2) A Jánossomorja Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2014 (XI.12.) önkormányzati rendelet 5. számú. melléklete helyébe az 2. melléklet lép.

(3) A Jánossomorja Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2014 (XI.12.) önkormányzati rendelet 6. számú. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

3. § Ez a rendelet kihirdetést követően lép hatályba.

1. melléklet

3. számú melléklet
Az állandó bizottságok feladat- és hatásköre

I. Valamennyi bizottság feladat- és hatásköre

1. A bizottság az előkészítésben részt vesz, előzetesen állást foglal és véleményezi:

a) a költségvetésről és a zárszámadásról szóló rendelet tervezetet;

b) bizottság feladatkörét érintő előterjesztéseket;

c) a bizottság feladatát érintő területen működő intézmények vezetőinek megbízását;

d) az önkormányzat választási ciklusra szóló gazdasági programjának tervezetét;

e) a bizottság feladatkörét érintő önkormányzati rendelet-tervezeteket, határozat-tervezeteket.

2. A bizottság dönt:

a) munkatervének megállapításában;

b) a képviselő-testület által átruházott jogkörökben.

3. A bizottság ellenőrzi határozatainak és a feladatkörét érintő képviselő-testületi határozatoknak a végrehajtását a végrehajtásért felelős személyek beszámoltatása útján.

4. A bizottság kapcsolatot tart a feladatkörét érintő szakterületen működő intézményekkel és a lakossági önszerveződő közösségekkel.

II. Az egyes bizottságok feladat- és hatásköre

5. Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság

5.1. Előzetesen állást foglal a képviselő-testület hatáskörébe tartozó alábbi ügyekben:

a) a vagyonkezeléssel és vagyongazdálkodással kapcsolatos koncepció, rendelet megállapításában, módosításában;

b) az árak és díjak megállapításában;

c) településfejlesztési koncepció megállapításában;

d) településrendezési eszközök megállapításában, módosításában;

e) környezetvédelemmel, hulladékgazdálkodással, köztisztasággal kapcsolatos koncepciók, rendeletek megállapításában, módosításában;

f) közterületek hasznosításával kapcsolatos koncepciók, rendeletek megállapításában, módosításában;

g) városüzemeltetéssel, közlekedéssel, közútkezeléssel kapcsolatos koncepciók, rendeletek megállapításában, módosításában;

h) temetőkkel kapcsolatos rendelet megállapításában, módosításában;

i) lakásokkal és egyéb helyiségekkel kapcsolatos rendeletek megállapításában, módosításában;

j) közszolgáltatásokkal kapcsolatos rendeletek megállapításában, módosításában;

k) önkormányzati vagyon átminősítésében

l) a polgármester javadalmazása és egyéb juttatásai tekintetében

m) forgalomképes vállalkozói vagyonba tartozó ingatlanok értékestésre történő kijelöléséről, értékesítéséről

5.2. Átruházott hatáskörben dönt a képviselő-testület hatáskörébe tartozó alábbi ügyekben:

a) - a behajthatatlan követelések számviteli leírásának engedélyezésében;

b) 100.000,- Ft-ot meghaladó, de 500.000,- Ft-ot el nem érő követelés esetében részben vagy egészben lemondhat a követelésről csődegyezségi megállapodás során, bírósági egyezség esetében, felszámolási eljárás során, ha a felszámoló által írásban adott nyilatkozat alapján az várhatóan nem térül meg, a végrehajtás során nem, vagy csak részben térült meg, ha a követelés bizonyítottan csak veszteséggel vagy aránytalanul nagy ráfordítással érvényesíthető,

c) a bíróság előtt nem érvényesíthető követelésekről történő lemondásról,

d) az önkormányzat hatáskörébe tartozó nem igazgatási jellegű közútkezelői feladatokról;

e) az önkormányzat hatáskörébe tartozó helyi forgalomszervezési és közlekedési módosításokhoz kapcsolódó tervek, koncepciók és tanulmányok készítéséről;

f) a költségvetésben meghatározott városüzemeltetési és fenntartási feladatok ellátásáról, a pénzfelhasználás módjáról, illetve ezek módosításáról;

g) ingatlan elővásárlási jogról való lemondásról 5 millió forint értékhatárig;

h) önkormányzati tulajdonú ingatlant érintő tulajdonosi nyilatkozatok kiadásáról;

i) önkormányzati tulajdonban álló ingatlanon történő székhely-, telephely-, fióktelep-létesítés esetén a cégeljáráshoz szükséges tulajdonosi nyilatkozat kiadásáról;

j) az önkormányzat tulajdonában álló lakások, és nem lakás céljára szolgáló helyiségek tekintetében bérlői kezdeményezésre irányuló komfortfokozat emelését célzó munkát engedélyez,

k) az önkormányzat tulajdonában álló lakások, és nem lakás céljára szolgáló helyiségek tekintetében a bérbeadói hozzájárulás megadja vagy megtagadja átalakítás, korszerűsítés elvégzése esetén,

5.3. Nyilvántartja, vizsgálja és ellenőrzi a polgármester és az önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozatát.

5.4. Vizsgálja az összeférhetetlenséget, méltatlanságot.

5.5. Figyelemmel kíséri a költségvetési bevételek és kiadások alakulását.

5.6. Kezdeményezheti a pénzügyi és gazdasági ellenőrzéseket az önkormányzatnál és annak intézményeinél.

5.7. Vizsgálja a hitelfelvétel indokait, gazdasági megalapozottságát.

5.8. A bizottság állásfoglalásával terjeszthető elő a képviselő-testület elé az önkormányzat gazdasági ciklusprogramja, költségvetési rendelet-tervezete, a költségvetési rendelet módosítása, továbbá a költségvetési beszámoló.

5.9. A bizottság véleményével ellátva kerülhet a képviselő-testület elé minden olyan előterjesztés, amely pénzügyi tartalmú, pénzügyi kihatással jár.

5.10. Javaslatot tesz az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok eladása, bérbeadása, egyéb hasznosítása tárgyában.

6. Humánpolitikai Bizottság

6.1. Előzetesen állást foglal a képviselő-testület hatáskörébe tartozó alábbi ügyekben:

a) önkormányzati közoktatási, közművelődési és sportintézmények alapítása, átszervezése vagy megszüntetése,

b) a közoktatást érintő pénzügyi, gazdasági, vagyonjogi előterjesztések,

c) közművelődést, sportot és civilkapcsolatokat érintő pénzügyi, gazdasági, vagyonjogi előterjesztések,

d) a területén működő önkormányzati közoktatási, közművelődési intézmények magasabb vezetői álláspályázatának feltételei és kiírása,

e) az önkormányzati közoktatási, közművelődési és sportintézmények vezetőinek megbízására irányuló javaslatok.

6.2. Átruházott hatáskörben dönt a képviselő-testület hatáskörébe tartozó alábbi ügyben:

a külön rendeletben meghatározott olyan pályázati pénzek elosztásáról, mely összegre működési célú pályázatot nyújthatnak be magánszemélyek, civil szervezetek
6.3. A képviselő-testület elé terjeszti a kulturális intézmény alapító okiratával, SZMSZ-ével, minőségirányítási programjával kapcsolatos észrevételeit.
6.4. A bizottság előkészíti a városi ünnepségek programját és rendezvényeit.
6.5. Beszámoltatja a kulturális, közoktatási és sporttevékenységet végző közintézményeket.
6.6. Naprakész kapcsolatot tart a város civil szervezeteivel, az önszerveződő csoportokkal.

7. Szociális és Egészségügyi Bizottság

7.1. Előzetesen állást foglal a képviselő-testület hatáskörébe tartozó alábbi ügyekben:

a) a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények alapítása, megszűntetése, illetve szervezeti átalakítása, új szociális formák bevezetése

b) a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatást nyújtó intézmények alapítása, megszűntetése, illetve szervezeti átalakítása, új ellátási formák bevezetése

c) személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények vezetőinek megbízása

d) évente egy alkalommal véleményezi a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató szakmai eredményességét, szakmai program végrehajtását, a gazdálkodás szabályszerűségét és hatékonyságát.

7.2. Átruházott hatáskörben dönt a képviselő-testület hatáskörébe tartozó alábbi ügyben:

a) elbírálja a rendkívüli települési támogatásokat

b) elbírálja a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-pályázatokat”

2. melléklet

5. számú melléklet
A polgármester átruházott hatáskörben:

1. dönt rendkívüli települési támogatás megállapításáról azonnali esetben,

2. vagyonhoz kapcsolódó tulajdonosi nyilatkozatokat tesz,

3. megköti a hatáskörrel rendelkező szerv döntése alapján a vagyonkezelői, vagyonhasznosítási szerződéseket,

4. megköti a hatáskörrel rendelkező szerv döntése alapján a határozatlan idejű ingatlanbérleti szerződéseket,

5. megilleti a tulajdonos önkormányzatot hatósági eljárásban megillető nyilatkozattételi jog,

6. engedélyezi a közterület-használatot, megköti az azzal kapcsolatos szerződéseket, vagy a kérelmet elutasítja

7. dönt az önkormányzat hatáskörébe tartozó igazgatási jellegű közútkezelői feladatokról

8. dönt a lomtalanítással kapcsolatos feladatok ellátásáról

9. hozzájárul önkormányzati tulajdonban lévő forgalomképes ingatlanok tekintetében út- és közmű céljából szolgalmi jog bejegyzéséhez.

10. dönt a forgalomképtelen, a korlátozottan forgalomképes, az üzleti vagyon visszterhes hasznosításáról (bérbe, haszonbérbe adás útján) - amennyiben a vagyontárgy hasznosítására irányuló szerződés időtartama az egy évet nem haladja meg

11. jogszabályban meghatározott feltételek esetén gondoskodik az elhunyt személy közköltségen történő eltemetéséről

12. dönt a címer, zászló, logó használatának engedélyezéséről

13. az önkormányzat tulajdonában álló lakások, és nem lakás céljára szolgáló helyiségek tekintetében megköti a bérleti szerződéseket illetve a bérleti szerződést felmondja a Ltv. 24-25. §-ok alapján

14. az önkormányzat tulajdonában álló lakások tekintetében bérbeadói jogokat gyakorol az önkormányzat hivatala, intézményei, valamint közérdekű feladatot ellátó szervek szakember ellátottsága biztosítása érdekében illetve méltányosság, valamint szociális helyzetbe bekövetkezett változás alapján történő bérbeadás esetén

15. bérbeadói hozzájárulást ad vagy megtagad az önkormányzat tulajdonában álló bérlakásba történő befogadás esetén,

16. az önkormányzat tulajdonában álló lakások, és nem lakás céljára szolgáló helyiségek tekintetében megállapodást köt a bérleti jogviszony közös megegyezéssel vagy bérbeadói felmondással történő megszüntetéséről,

17. önkormányzat tulajdonában álló bérlakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek tekintetében pályázatot ír ki a bérbeadásra

18. önkormányzat tulajdonában álló bérlakások tekintetében bérleti jogviszonyról történő lemondást elfogad

19. önkormányzat tulajdonában álló bérlakások tekintetében meghatározza a bérbeadás jogcímét üres vagy megüresedő lakás esetén.

20. önkormányzat tulajdonában álló bérlakások tekintetében részletfizetést és halasztást engedélyez

21. jogosultként bejegyzett jelzálogjog törléséhez hozzájárulást ad

22. 1668/17, 1668/19, 1668/20, 1668/21, 1668/22, 1668/23, 1668/24, 1668/25, 1668/26, 1668/27, 1668/28, 1668/30, 1668/31, 1668/32, 1668/33, 1668/2, 1668/3, 1668/4, 1668/5, 1668/6, 1668/7, 1668/8, 1668/10, 1668/11 hrsz-ú ingatlanok esetén hozzájárulást ad elidegenítési és terhelési tilalom bejegyzéséhez a hitelintézetek és a Magyar Államkincstár javára

23. a településképi véleményezési eljárás, településképi bejelentési eljárás, településképi kötelezés településképvédelmi-tájékoztatás és szakmai konzultáció lefolytatása

24. döntés a 100%-os intenzitású pályázat benyújtásáról az önkormányzati tulajdonú ingatlanokat érintő beruházási, felújítási pályázatok kivételével”

3. melléklet

1. A Jánossomorja Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2014 (XI.12.) önkormányzati rendelet 6. számú. mellékletében foglalt táblázat a következő 043610. sorral egészül ki:

043610

Egyéb energiaipar igazgatása és támogatása”

2. A Jánossomorja Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2014 (XI.12.) önkormányzati rendelet 6. számú. mellékletében foglalt táblázat a következő 081061. és 082030. sorral egészül ki:

081061

Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás

082030

Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)”