Bakonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021. (VII. 27.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2021. 07. 28

Bakonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021. (VII. 27.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

2021.07.28.

Bakonya Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére, és szerveire és az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre, továbbá e rendelet 1. mellékletében feltüntetett a költségvetési szervek gazdálkodásának szabályai alapján gazdálkodó egyéb törzskönyvi jogi személyekre terjed ki.

(2) Az irányított költségvetési szervek és e rendelet 1. mellékletében feltüntetett költségvetési szervek gazdálkodási szabályai szerint gazdálkodó szervek közös megjelöléseként e rendelet az önkormányzati költségvetési szerv megnevezést használja.

(3) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó, e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

A költségvetés teljesített bevételei és kiadásai

2. § (1) Az önkormányzat 2020. évi teljesített költségvetési

a) bevételi főösszegét 90 904 457,-Ft-ban

b) kiadási főösszegét 63 855 871,-Ft-ban állapítja meg

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi teljesített költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezése 1. melléklet szerint.

(3) Az önkormányzat teljesített működési, fenntartási kiadásai összesen: 53 127 561,-Ft.Ebből:

a) személyi juttatás: 17 270 521,-Ft

b) munkaadókat terhelő járulék 2 587 097,-Ft

c) dologi kiadások 23 977 972,-Ft

d) szociális juttatások 4 814 590,-Ft

e) speciális támogatások 869 714,-Ft

f) finanszírozási kiadások 3 607 667,-Ft

(4) Az önkormányzat teljesített felújítási és felhalmozási kiadásai összesen 10 728 310,- Ft. Ebből:

a) a felújítások összege 2 785 110,-Ft

b) a beruházások összege 7 943 200,-Ft

3. § Az önkormányzat fel nem használt maradványa összesen 27 048 586,-Ft, amely összeg év végi maradványa a következő évek felhalmozási maradványainak fedezete, valamint a tisztázatlan kiadás és bevétel rendezése.

4. § Az önkormányzat 2020. évi állami támogatásokkal és hozzájárulásokkal kapcsolatos elszámolását a csatolt 9. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

5. § A Képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát költségvetési szervenként, az 5. számú melléklet szerint 10 főben hagyja jóvá.

6. § Az önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. évi mérleget a 12. számú melléklet szerint 358 754 529,- Ft összeggel jóváhagyja.

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.