Bakonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (III. 4.) önkormányzati rendelete

Bakonya Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 03. 04

Bakonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (III. 4.) önkormányzati rendelete

Bakonya Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről

2022.03.04.

Bakonya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya Bakonya Önkormányzatra, annak Képviselő-testületére terjed ki.

(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

Címrend

2. § (1) A Képviselő-testület az Áht. 67. § 3. bekezdése alapján a címrendet e rendelet 4 melléklete szerint hagyja jóvá.

(2) A jogcímcsoporton belüli előirányzatcsoportok a működés és a felhalmozás.

(3) Az előirányzatcsoportok kiemelt előirányzatokra tagozódnak. Az Áht. és az Ámr. rendelkezésein túl kiemelt előirányzatcsoportként megjelöltek azok az előirányzatok, amelyek a költségvetési szerv működéséből, feladataiból eredő azon speciális feladatok megvalósítását szolgálják, amelyek tekintetében hatályos jogszabályi előírások alapján a költségvetési szerv vezetője kötelezettségvállalási jogköre nem vonható el.

(4) A felújítások összessége együtt alkot címet. A felújítási cím európai uniós és nem európai uniós támogatásból megvalósuló alcímekre tagozódik Az alcímeken belüli jogcímcsoportok a kötelező és nem kötelező önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó felújításokat foglalják magukban. A jogcímcsoportokon belül az egyes feladatok soronként megjelöltek.

(5) A fejlesztési feladatok összessége alkot címet. A fejlesztési cím európai uniós és nem európai uniós támogatásból megvalósuló alcímekre tagozódik Az alcímeken belüli jogcímcsoportok a kötelező és nem kötelező önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztéseket foglalják magukban. A jogcímcsoportokon belül az egyes feladatok soronként megjelöltek.

(6) Az egyéb kiadások önálló címet képez, amely önkormányzati kötelező és nem kötelező feladatokat magába foglaló alcímekre, az alcímeken belül közvetlen és közvetett támogatások jogcímcsoportokra oszlik.

II. Fejezet

KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

Az önkormányzat 2022. évi költségvetése

3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022.évi költségvetésének

a) tárgyévi költségvetési bevételét 82 524 187 Ft-ban,

aa) működési költségvetési bevételét 68 524 187 Ft-ban,

ab) felhalmozási költségvetési bevételét 14 000 000 Ft-ban,

b) tárgyévi költségvetési kiadását 82 524 187 Ft-ban,

ba) működési költségvetési kiadását 68 524 187 Ft-ban,

- személyi jellegű kiadások 23 265 200 Ft,

- munkaadókat terhelő járulékok 2 862 886 Ft,

- dologi jellegű kiadások 28 510 000 Ft

- szociális juttatások 5 296 000 Ft,

- speciális célú támogatások 700 000 Ft,

-áh belüli megelőlegezés visszafiz. 862 987 Ft,

-tartalék 7 027 114 Ft,

bb) felhalmozási költségvetési kiadását 14 000 000 Ft-ban,

- beruházások előirányzata: 1 500 000 Ft,

- felújítások előirányzata 12 500 000 Ft,

- egyéb kiadások, támogatások előirányzata: 0 Ft összegben állapítja meg

c) előző év(ek) felhasználható (tervezett) pénzmaradványát 19 496 597 Ft-ban,

ca) c.) pontból a működési hiány finanszírozását szolgáló (tervezett) pénzmaradványát 0 E Ft-ban,

cb) c.) pontból a felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló (tervezett) pénzmaradványát 0 E Ft-ban,

(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított tárgyévi költségvetési bevételeket és kiadásokat az önkormányzat működési bevételét és kiadását összesítve az 8. melléklet szerint a felhalmozási bevételeit és kiadásait a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. § A Képviselő-testület az önkormányzat 3. § (1) bekezdés a) pontjában megállapított bevételeit forrásonként a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. § A Képviselő-testület az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

6. § A Képviselő-testület a felújítási címet a 2. § (4) bekezdésében megjelölt bontásban a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

7. § A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási kiadásai címet a 2. § (5) bekezdésben megjelölt bontásban a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

8. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi

a) általános tartalékát 7 027 114,-Ft-tal,

b) működési céltartalékát 0 Ft-tal,

c) felhalmozási céltartalékát 0 Ft-tal,

ca) felújítási céltartalékát 0 Ft-tal,

cb) beruházási céltartalékát 0 Ft-tal hagyja jóvá.

9. § A Képviselő-testület az önkormányzat éves létszám az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

10. § A Képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a meghatározottak szerint 6 főben hagyja jóvá.

11. § A költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatait - amelyet a Képviselő-testület a költségvetési év folyamatai és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági előrejelzések szerint állapított meg – a 14. melléklet tartalmazza.

12. § A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban a 12. melléklet tartalmazza.

13. § A Képviselő-testület a 2022. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási ütemtervet a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

14. § Az önkormányzat által adott közvetlen támogatásokat tartalmazó kimutatást a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

15. § A Képviselő-testület a lakossági és közösségi szolgáltatások támogatásáról, - amelyeket nem a helyi önkormányzati, helyi kisebbségi önkormányzati költségvetési szervek útján végeztet – a 12. mellékletben foglaltaknak megfelelően döntött.

16. § A Képviselő-testület az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 11. mellékletben foglaltaknak megfelelően döntött.

A költségvetési többlet felhasználása, a költségvetési hiány finanszírozásának módja

17. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a Képviselő-testület pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.

(2) A költségvetési szerv az Áht. 87. § (3) bekezdésének b), c), e) pontjába és (4) bekezdésének b) pontjába tartozó bevételei körében a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli, a többletfeladatokkal összefüggő többletbevételét - a Képviselő-testület egyidejű tájékoztatásával, a tényleges többletnek megfelelő összegű, saját hatáskörű egyidejű előirányzat-módosítás után –kötelező feladatai ellátására használhatja fel.

(3) A költségvetési szerv a személyi juttatások előirányzatából származó megtakarítást év közben, továbbá a pénzmaradvány, illetve előirányzat-maradvány jóváhagyását követően felhasználhatja azzal, hogy a személyi juttatások eredeti előirányzatának megállapításakor számításba vett létszám-előirányzat vagy a munkaidő alap év közbeni csökkentéséből származó tartós megtakarítás jóváhagyás nélkül illetményemelésre is felhasználható.

III. Fejezet

A költségvetés végrehajtásának szabályai

Részletszabályok

18. § A Képviselő-testület a helyi önkormányzati költségvetési szerveknél az Áht. 90. § (4) bekezdésében foglalt megvalósítási terv elkészítésétől 2022. évben eltekint.

Előirányzatok megváltoztatása

19. § (1) A helyi önkormányzat a költségvetését a rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben felsorolt –, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.

(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.

20. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(2) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, és következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti – Áht. rendelkezéseitől eltérő - intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia. (Áht. 78. § (1) bek.) (3) A (2) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet. (Áht. 78. §. (2) bek.)

21. § (1) A polgármester pótköltségvetési rendelettervezetet terjeszt a képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek a helyi önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.

(2) A helyi önkormányzati költségvetés teljesítése jelentős veszélyeztetésének minősül különösen a bevételek jelentős kiesése. Az adott időszakra meghatározott tervezett bevételi kiesés 25 %-a vagy a kiadások 10 %-kal meghaladják a tervezettet.

22. § (1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv

a) személyi juttatási előirányzatát az Ámr. 88. §-ának megfelelően,

b) felhalmozási célú előirányzatát kizárólag az előző évi pénzmaradványa terhére változtathatja meg.

(2) Az önkormányzati költségvetési szerveknél a személyi juttatások év közbeni változtatására a Ámr. 88. §-ban foglaltakat kell alkalmazni, figyelemmel az Áht. 98. §-ában foglaltakra.

(3) A helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-változtatásáról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja a 20. §. (2) bek. meghatározottak szerint. A Képviselő-testület negyedévente, de legkésőbb a költségvetési szerv számára az éves beszámoló irányító szervhez történő megküldésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja ennek megfelelően a költségvetési rendeletét. (Ámr. 68. § (3) bek.)

Költségvetési szervek pénzmaradványa

23. § (1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen, amikor az önkormányzat működése fizetésképtelenség miatt veszélybe kerül a 21. §. (2) bek. szerint.

A támogatások odaítélésének, folyósításának és elszámolásának rendje

24. § (1) A Képviselő-testület minden év február 15-ig a támogatás odaítéléséről dönt a benyújtott kérelem esetén.

(2) A támogatást igénylő és a támogatást nyújtó támogatási szerződést köt. A támogatási szerződésben rögzíteni kell legalább az Ámr. 112. § (6) bekezdésében foglalt feltételeket.

(3) A támogatás folyósítására a támogatási szerződés aláírását követő 15 napon belül kerül sor.

(4) A támogatásban részesülő beszámolási kötelezettséggel tartozik a támogatást odaítélő képviselő-testület felé a folyósítást követő év március 31. napjáig.

IV. Fejezet

Záró rendelkezések

25. § (1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

(2) E rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

26. § Ez a rendelet 2022. március 4-én lép hatályba.