Ebergőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2022. 06. 27

Ebergőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról

2022.06.27.

Ebergőc község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendelem el:

Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Ebergőc község Önkormányzatára.

(2) Ebergőc község Önkormányzatának adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerve a Sopronkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal.

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének teljesítése

2. § (1) Ebergőc község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2021. évi költségvetése teljesítésének bevételi főösszegét 110.827.306, - Ft-ban kiadási főösszegét 37.093.898,- Ft-ban állapítja meg a rendelet 1. melléklete szerint, egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek alapján.

(2) Az Önkormányzat 2021. évi teljesített összevont kiadásait a 2. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat 2021. évi teljesített összevont bevételeit a 3. melléklet tartalmazza.

(4) Ebergőc község Önkormányzatának létszám kimutatása a 4. melléklet szerinti.

(5) Az Önkormányzat beruházás és felújítás teljesítését az 5. melléklet tartalmazza.

(6) Általános és cél szerinti tartalékok kimutatását a 6. melléklet tartalmazza.

(7) Adósságot keletkeztető ügyletek adatszolgáltatása nemleges, a 7. melléklet és 8. melléklet alapján.

(8) EU projekteket a 9. melléklet tartalmazza, amely nemleges.

(9) A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási célú tagolását a 10. melléklet mutatja be, amely adatot nem tartalmaz.

(10) Az Irányító szervi támogatások folyósítását a 11. melléklet táblázat tartalmazza, mely nemleges.

(11) Lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a 12. melléklet szerint.

(12) Átadott pénzeszközök, támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése a 13. melléklet szerinti.

(13) Átvett pénzeszközök, támogatások, kölcsönök bevételei a 14. melléklet szerinti.

(14) Helyi adóbevételek kimutatása a 15. mellékletben történik.

(15) A 16. melléklet tartalmazza a pénzmaradvány kimutatást.

(16) Az Önkormányzat eredmény-kimutatása a 17. melléklet szerinti.

(17) 2020. és 2021. évi mérlegek tekintetében 18. melléklet az Önkormányzat mérlege.

(18) Az Önkormányzat 2021. évi vagyonkimutatását a 19. melléklet tartalmazza.

Pénzmaradvány, közvetett támogatások

3. § (1) Az Önkormányzat 2021. évi gazdálkodása során keletkezett, felülvizsgált költségvetési pénzmaradvány 73.733.408, - Ft-ban kerül meghatározásra.

(2) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdés c.) pontja szerinti támogatások esetén, méltányossági alapon mentesség biztosítására nem került sor.

Adósságállomány, részesedések

4. § (1) Ebergőc község Önkormányzatának adósságállománya 2021. december 31-én 0.- Ft.

(2) Ebergőc község Önkormányzatának tulajdonában álló gazdálkodási szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, részesedéseket a 18. számú melléklet tartalmazza.

Vagyonkimutatás

5. § Az Önkormányzat pénzügyi nyilvántartások alapján 2021. december 31-i fordulónappal elkészített vagyonkimutatását a 19. számú melléklet tartalmazza.

Záró rendelkezések

6. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Ebergőc község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.12.) önkormányzati rendelete és Ebergőc község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról szóló 4/2021. (V.26.) önkormányzati rendelete. A rendelet kihirdetésének napja: 2022. május 26.