Gyanógeregye Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2021. (I.27.) önkormányzati rendelete

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás igénybevételéről és a közterületek tisztán tartásáról szóló 12/2013. (XII. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 01. 28 - 2021. 01. 29

Gyanógeregye Község Önkormányzata Képviselő-testületének

3/2021. (I. 27.) önkormányzati rendelete

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás igénybevételéről és

a közterületek tisztán tartásáról szóló

12/2013. (XII. 17.) önkormányzati rendelet módosításárólGyanógeregye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján,

az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában,

valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény

13.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében

a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló

2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésben biztosított jogkörében

Gyanógeregye Község Önkormányzata Képviselő-testülete

feladat- és hatáskörében eljárva

Gyanógeregye Község Polgármestere

a következőket rendeli el:1. §    Gyanógeregye Község Önkormányzata Képviselő-testületének a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás igénybevételéről és a közterületek tisztán tartásáról szóló 12/2013. (XII. 17.) önkormányzati rendelet 2.§ (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

2.§ (5) A község közigazgatási területén a 2.§ (1) bekezdésében meghatározott helyi közszolgáltatást a Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (9400 Sopron, Harkai domb 0466/31. hrsz.) 2021. január 1. napjától 2025. december 31. napjáig látja el az e rendeletben foglaltak szerint.”


2.§      Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
Sejber Tiborné

polgármester

Dr. Varga Krisztina

jegyzőKihirdetési záradék:

A rendelet 2021. január 27. napján kihirdetésre került.

Dr. Varga Krisztina

jegyző


Mellékletek