Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2022. 05. 27

Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

2022.05.27.

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § Ságvár Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) képviselő-testülete a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

a) 543 274 848 forint költségvetési bevétellel,

b) 445 136 589 forint költségvetési kiadással,

c) 97 684 467 forint költségvetési maradvánnyal

hagyja jóvá.

2. § Az Önkormányzat képviselő-testülete az Önkormányzat

a) mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten, valamint a bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a rendelet 1. mellékletében,

b) működési bevételeinek és kiadásainak, valamint a tőkejellegű bevételeinek és kiadásainak mérlegét a rendelet 2. mellékletében,

c) beruházási és felújítási kiadásait a rendelet 3. és 4. mellékleteiben,

d) az Európai uniós támogatással megvalósuló programok és projektek valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását a rendelet 5. mellékletében,

e) és a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a rendelet 6. és 7. mellékleteiben,

f) valamint költségvetési szerveinek maradványát és annak felhasználását a rendelet 8. mellékletében

g) 2021. évi zárszámadásának pénzügyi mérlegét a rendelet 9. mellékletében,

h) többéves kihatással járó döntéseiből származó kötelezettségeit a rendelet 10. mellékletében,

i) által nyújtott hitelek és kölcsönök alakulását, lejárat és eszközök szerinti bontásban a rendelet 11. mellékletében,

j) adósságállományának alakulását lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban a rendelet 12. mellékletében,

k) által adott közvetett támogatásokat (kedvezmények) a rendelet 13. mellékletében,

l) kimutatását a 2021. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról a rendelet 14. mellékletében,

m) vagyonkimutatását a rendelet 15. mellékletében,

n) tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulását a rendelet 16. mellékletében,

o) pénzeszközei változásának levezetését a rendelet 17. mellékletében

foglaltaknak megfelelően fogadja el.

3. § (1) A képviselő-testület felkéri az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szerv vezetője a költségvetési maradványnak a 2022. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

5. § Ez a rendelet az önkormányzat 2021.évi költségvetésről szóló 8/2021. (II.23.) önkormányzati rendelet hatály vesztésével egyidejűleg veszíti hatályát.

1. melléklet

Ságvár Község Önkormányzata 2021. évi zárszámadás: Pénzügyi mérleg

1. Önként vállalt feladatok

1.1. Bevételek

A
Bevételi jogcím

B
Eredeti előirányzat

C
Módosított előirányzat

D
Teljesítés

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

192 108 951

257 599 004

257 599 004

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

77 678 928

77 934 423

77 934 423

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

55 682 220

60 179 420

60 179 420

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

26 582 760

41 713 556

41 713 556

1.4.

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

28 011 663

30 210 861

30 210 861

1.5.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

4 153 380

4 222 284

4 222 284

1.6.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

0

42 860 437

42 860 437

1.7.

Elszámolásból származó bevételek

0

478 023

478 023

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

64 466 000

47 122 155

45 783 944

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

0

0

0

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

0

0

0

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

0

0

0

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

0

0

0

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

64 466 000

47 122 155

45 783 944

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

0

0

0

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

102 386 000

154 184 655

139 848 264

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

2 130 000

19 823 655

19 823 655

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

0

0

0

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

0

0

0

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

0

0

0

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

100 256 000

134 361 000

120 024 609

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

100 256 000

100 256 000

85 534 953

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.9.)

46 800 000

46 800 000

54 799 531

4.1.

Magánszemélyek jövedelemadói

0

0

1 500

4.2.

Építményadó

7 000 000

7 000 000

7 330 756

4.3.

Telekadó

1 200 000

1 200 000

1 135 651

4.4.

Magányszemélyek kommunális adója

8 000 000

8 000 000

9 272 983

4.5.

Iparűzési adó

30 000 000

30 000 000

35 886 982

4.6.

Talajterhelési díj

200 000

200 000

364 430

4.7.

Gépjárműadó

0

0

0

4.8.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

0

0

0

4.9.

Egyéb közhatalmi bevételek

400 000

400 000

807 229

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

27 648 000

39 574 000

43 349 521

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

0

0

0

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

8 460 000

8 460 000

11 874 419

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

298 000

298 000

543 004

5.4.

Tulajdonosi bevételek

12 700 000

21 425 000

20 726 134

5.5.

Ellátási díjak

0

0

0

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

4 490 000

7 632 000

7 340 319

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

613 000

613 000

1 338 230

5.8.

Kamatbevételek

6 000

6 000

8 874

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

0

0

0

5.10.

Biztosítók által fizetett kártérítés

0

0

181 095

5.11.

Egyéb működési bevételek

1 081 000

1 140 000

1 337 446

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

4 000 000

4 000 000

0

6.1.

Immateriális javak értékesítése

0

0

0

6.2.

Ingatlanok értékesítése

4 000 000

4 000 000

0

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

6.4.

Részesedések értékesítése

0

0

0

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

0

0

0

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

0

0

0

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

0

0

0

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

0

0

0

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

0

0

0

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

0

0

0

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

400 000

1 797 000

1 894 584

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

0

0

0

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

0

0

0

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

400 000

1 797 000

1 894 584

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

0

0

0

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

437 808 951

551 076 814

543 274 848

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

0

0

0

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

0

0

0

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

0

0

0

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

0

0

0

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

104 072 592

104 072 592

104 072 592

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

104 072 592

104 072 592

104 072 592

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

0

0

0

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

0

8 553 278

8 553 278

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

8 553 278

8 553 278

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

0

0

0

13.3.

Lekötött betétek megszüntetése

0

0

0

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

0

0

0

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

0

0

0

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

0

0

0

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

104 072 592

112 625 870

112 625 870

17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

541 881 543

663 702 684

655 900 718

1.2. Kiadások

A
Kiadási jogcím

B
Eredeti előirányzat

C
Módosított előirányzat

D
Teljesítés

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

372 779 020

443 439 705

382 064 505

1.1.

Személyi juttatások

140 180 000

145 590 600

142 329 978

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

22 003 000

22 525 700

20 298 062

1.3.

Dologi kiadások

72 889 000

109 125 300

61 223 221

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 000 000

5 100 000

5 091 750

1.5

Egyéb működési célú kiadások

133 707 020

161 098 105

153 121 494

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1 717 100

1 748 300

1 748 300

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

2 661 882

2 661 882

2 661 882

1.8.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

0

0

0

1.9.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

0

0

0

1.10.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

128 428 038

145 863 123

137 986 512

1.11.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

0

0

0

1.12.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

0

0

0

1.13.

- Árkiegészítések, ártámogatások

0

0

0

1.14.

- Kamattámogatások

0

0

0

1.15.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

900 000

10 824 800

10 724 800

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

56 470 000

81 036 000

63 072 084

2.1.

Beruházások

48 644 000

60 812 000

42 923 216

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

0

0

0

2.3.

Felújítások

2 142 000

20 140 000

20 137 526

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

0

0

0

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

5 684 000

84 000

11 342

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

0

0

0

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

0

0

0

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

0

0

0

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

5 684 000

84 000

11 342

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

0

0

0

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

0

0

0

2.12.

- Lakástámogatás

0

0

0

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

0

0

0

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

28 948 165

26 146 621

0

3.1.

Általános tartalék

10 246 165

20 836 621

0

3.2.

Céltartalék

18 702 000

5 310 000

0

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

458 197 185

550 622 326

445 136 589

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

76 000 000

105 396 000

105 395 304

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

76 000 000

105 396 000

105 395 304

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

0

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

0

0

0

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

0

0

0

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

0

0

0

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

0

0

0

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

0

0

0

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)

7 684 358

7 684 358

7 684 358

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

0

0

0

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

7 684 358

7 684 358

7 684 358

7.3.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

0

0

0

7.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

0

0

0

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

0

0

0

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

0

0

0

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

0

0

0

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

0

0

0

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

0

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

83 684 358

113 080 358

113 079 662

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

541 881 543

663 702 684

558 216 251

1.3. Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

A
Megnevezés

B
Eredeti előirányzat

C
Módosított előirányzat

D
Teljesítés

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)

-20 388 234

454 488

98 138 259

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)

20 388 234

-454 488

-453 792

2. Kötelező feladatok mérlege

2.1. Bevételek

A
Bevételi jogcím

B
Eredeti előirányzat

C
Módosított előirányzat

D
Teljesítés

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

192 108 951

257 599 004

257 599 004

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

77 678 928

77 934 423

77 934 423

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

55 682 220

60 179 420

60 179 420

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

26 582 760

41 713 556

41 713 556

1.4.

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

28 011 663

30 210 861

30 210 861

1.5.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

4 153 380

4 222 284

4 222 284

1.6.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

0

42 860 437

42 860 437

1.7.

Elszámolásból származó bevételek

0

478 023

478 023

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

64 466 000

47 122 155

45 783 944

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

0

0

0

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

0

0

0

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

0

0

0

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

0

0

0

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

64 466 000

47 122 155

45 783 944

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

0

0

0

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

102 386 000

154 184 655

139 848 264

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

2 130 000

19 823 655

19 823 655

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

0

0

0

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

0

0

0

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

0

0

0

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

100 256 000

134 361 000

120 024 609

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

100 256 000

100 256 000

85 534 953

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.9.)

46 800 000

46 800 000

54 799 531

4.1.

Magánszemélyek jövedelemadói

0

0

1 500

4.2.

Építményadó

7 000 000

7 000 000

7 330 756

4.3.

Telekadó

1 200 000

1 200 000

1 135 651

4.4.

Magányszemélyek kommunális adója

8 000 000

8 000 000

9 272 983

4.5.

Iparűzési adó

30 000 000

30 000 000

35 886 982

4.6.

Talajterhelési díj

200 000

200 000

364 430

4.7.

Gépjárműadó

0

0

0

4.8.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

0

0

0

4.9.

Egyéb közhatalmi bevételek

400 000

400 000

807 229

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

19 351 000

30 558 000

32 372 550

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

0

0

0

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

4 220 000

4 220 000

4 307 859

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

288 000

288 000

520 004

5.4.

Tulajdonosi bevételek

10 900 000

19 625 000

20 726 134

5.5.

Ellátási díjak

0

0

0

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

2 856 000

5 279 000

5 291 138

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

0

0

0

5.8.

Kamatbevételek

6 000

6 000

8 874

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

0

0

0

5.10.

Biztosítók által fizetett kártérítés

0

0

181 095

5.11.

Egyéb működési bevételek

1 081 000

1 140 000

1 337 446

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

4 000 000

4 000 000

0

6.1.

Immateriális javak értékesítése

0

0

0

6.2.

Ingatlanok értékesítése

4 000 000

4 000 000

0

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

6.4.

Részesedések értékesítése

0

0

0

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

0

0

0

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

0

0

0

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

0

0

0

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

0

0

0

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

0

0

0

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

0

0

0

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

400 000

1 797 000

1 894 584

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

0

0

0

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

0

0

0

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

400 000

1 797 000

1 894 584

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

0

0

0

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

429 511 951

542 060 814

532 297 877

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

0

0

0

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

0

0

0

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

0

0

0

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

0

0

0

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

104 072 592

104 072 592

104 072 592

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

104 072 592

104 072 592

104 072 592

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

0

0

0

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

0

8 553 278

8 553 278

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

8 553 278

8 553 278

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

0

0

0

13.3.

Lekötött betétek megszüntetése

0

0

0

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

0

0

0

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

0

0

0

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

0

0

0

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

104 072 592

112 625 870

112 625 870

17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

533 584 543

654 686 684

644 923 747

2.2. Kiadások

A
Kiadási jogcím

B
Eredeti előirányzat

C
Módosított előirányzat

D
Teljesítés

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

367 458 020

434 996 105

374 203 399

1.1.

Személyi juttatások

139 345 000

144 631 500

141 579 834

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

21 808 000

22 296 000

20 175 546

1.3.

Dologi kiadások

71 098 000

104 870 000

57 134 275

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 000 000

5 100 000

5 091 750

1.5

Egyéb működési célú kiadások

131 207 020

158 098 605

150 221 994

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1 717 100

1 748 300

1 748 300

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

2 661 882

2 661 882

2 661 882

1.8.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

0

0

0

1.9.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

0

0

0

1.10.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

126 828 038

143 763 623

135 887 012

1.11.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

0

0

0

1.12.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

0

0

0

1.13.

- Árkiegészítések, ártámogatások

0

0

0

1.14.

- Kamattámogatások

0

0

0

1.15.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

0

9 924 800

9 924 800

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

56 470 000

81 036 000

63 072 084

2.1.

Beruházások

48 644 000

60 812 000

42 923 216

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

0

0

0

2.3.

Felújítások

2 142 000

20 140 000

20 137 526

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

0

0

0

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

5 684 000

84 000

11 342

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

0

0

0

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

0

0

0

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

0

0

0

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

5 684 000

84 000

11 342

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

0

0

0

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

0

0

0

2.12.

- Lakástámogatás

0

0

0

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

0

0

0

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

28 948 165

26 146 621

0

3.1.

Általános tartalék

10 246 165

20 836 621

0

3.2.

Céltartalék

18 702 000

5 310 000

0

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

452 876 185

542 178 726

437 275 483

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

76 000 000

105 396 000

105 395 304

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

76 000 000

105 396 000

105 395 304

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

0

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

0

0

0

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

0

0

0

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

0

0

0

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

0

0

0

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

0

0

0

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)

7 684 358

7 684 358

7 684 358

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

0

0

0

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

7 684 358

7 684 358

7 684 358

7.3.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

0

0

0

7.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

0

0

0

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

0

0

0

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

0

0

0

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

0

0

0

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

0

0

0

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

0

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

83 684 358

113 080 358

113 079 662

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

536 560 543

655 259 084

550 355 145

2.3. Költségvetési és finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

A
Megnevezés

B
Eredeti előirányzat

C
Módosított előirányzat

D
Teljesítés

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)

-23 364 234

-117 912

95 022 394

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)

20 388 234

-454 488

-453 792

3. Önként vállalt feladatok mérlege

3.1. Bevételek

A
Bevételi jogcím

B
Eredeti előirányzat

C
Módosított előirányzat

D
Teljesítés

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

0

0

0

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

0

0

0

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

0

0

0

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

0

0

0

1.4.

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

0

0

0

1.5.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

0

0

0

1.6.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

0

0

0

1.7.

Elszámolásból származó bevételek

0

0

0

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

0

0

0

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

0

0

0

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

0

0

0

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

0

0

0

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

0

0

0

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

0

0

0

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

0

0

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

0

0

0

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

0

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

0

0

0

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

0

0

0

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

0

0

0

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

0

0

0

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

0

0

0

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.9.)

0

0

0

4.1.

Magánszemélyek jövedelemadói

0

0

0

4.2.

Építményadó

0

0

0

4.3.

Telekadó

0

0

0

4.4.

Magányszemélyek kommunális adója

0

0

0

4.5.

Iparűzési adó

0

0

0

4.6.

Talajterhelési díj

0

0

0

4.7.

Gépjárműadó

0

0

0

4.8.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

0

0

0

4.9.

Egyéb közhatalmi bevételek

0

0

0

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

8 297 000

9 016 000

10 976 971

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

0

0

0

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

4 240 000

4 240 000

7 566 560

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

10 000

10 000

23 000

5.4.

Tulajdonosi bevételek

1 800 000

1 800 000

0

5.5.

Ellátási díjak

0

0

0

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 634 000

2 353 000

2 049 181

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

613 000

613 000

1 338 230

5.8.

Kamatbevételek

0

0

0

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

0

0

0

5.10.

Biztosítók által fizetett kártérítés

0

0

0

5.11.

Egyéb működési bevételek

0

0

0

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

0

0

0

6.1.

Immateriális javak értékesítése

0

0

0

6.2.

Ingatlanok értékesítése

0

0

0

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

6.4.

Részesedések értékesítése

0

0

0

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

0

0

0

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

0

0

0

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

0

0

0

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

0

0

0

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

0

0

0

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

0

0

0

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

0

0

0

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

0

0

0

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

0

0

0

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

0

0

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

0

0

0

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

8 297 000

9 016 000

10 976 971

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

0

0

0

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

0

0

0

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

0

0

0

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

0

0

0

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

0

0

0

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

0

0

0

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

0

0

0

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

0

0

0

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

0

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

0

0

0

13.3.

Lekötött betétek megszüntetése

0

0

0

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

0

0

0

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

0

0

0

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

0

0

0

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

0

0

0

17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

8 297 000

9 016 000

10 976 971

3.2. Kiadások

A
Kiadási jogcím

B
Eredeti előirányzat

C
Módosított előirányzat

D
Teljesítés

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

4 831 000

7 938 100

7 399 995

1.1.

Személyi juttatások

635 000

672 100

463 144

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

164 000

185 200

78 031

1.3.

Dologi kiadások

1 532 000

4 081 300

3 959 320

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

1.5

Egyéb működési célú kiadások

2 500 000

2 999 500

2 899 500

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

0

0

0

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

0

0

0

1.8.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

0

0

0

1.9.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

0

0

0

1.10.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1 600 000

2 099 500

2 099 500

1.11.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

0

0

0

1.12.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

0

0

0

1.13.

- Árkiegészítések, ártámogatások

0

0

0

1.14.

- Kamattámogatások

0

0

0

1.15.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

900 000

900 000

800 000

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

0

0

0

2.1.

Beruházások

0

0

0

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

0

0

0

2.3.

Felújítások

0

0

0

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

0

0

0

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

0

0

0

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

0

0

0

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

0

0

0

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

0

0

0

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

0

0

0

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

0

0

0

2.12.

- Lakástámogatás

0

0

0

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

0

0

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

0

0

0

3.1.

Általános tartalék

0

0

0

3.2.

Céltartalék

0

0

0

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

4 831 000

7 938 100

7 399 995

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

0

0

0

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

0

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

0

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

0

0

0

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

0

0

0

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

0

0

0

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

0

0

0

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

0

0

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)

0

0

0

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

0

0

0

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

0

0

0

7.3.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

0

0

0

7.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

0

0

0

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

0

0

0

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

0

0

0

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

0

0

0

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

0

0

0

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

0

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

0

0

0

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

4 831 000

7 938 100

7 399 995

3.3. Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

A Megnevezés

B
Eredeti előirányzat

C
Módosított előirányzat

D
Teljesítés

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)

3 466 000

1 077 900

3 576 976

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)

0

0

0

4. Államigazgatási feladatok mérlege

4.1. Bevételek

A
Bevételi jogcím

B
Eredeti előirányzat

C
Módosított előirányzat

D
Teljesítés

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

0

0

0

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

0

0

0

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

0

0

0

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

0

0

0

1.4.

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

0

0

0

1.5.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

0

0

0

1.6.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

0

0

0

1.7.

Elszámolásból származó bevételek

0

0

0

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

0

0

0

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

0

0

0

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

0

0

0

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

0

0

0

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

0

0

0

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

0

0

0

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

0

0

0

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

0

0

0

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

0

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

0

0

0

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

0

0

0

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

0

0

0

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

0

0

0

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

0

0

0

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.9.)

0

0

0

4.1.

Magánszemélyek jövedelemadói

4.2.

Építményadó

0

0

4.3.

Telekadó

4.4.

Magányszemélyek kommunális adója

4.5.

Iparűzési adó

4.6.

Talajterhelési díj

4.7.

Gépjárműadó

4.8.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.9.

Egyéb közhatalmi bevételek

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

0

0

0

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosítók által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

0

0

0

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

0

0

0

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

0

0

0

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

0

0

0

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

0

0

0

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

0

0

0

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

0

0

0

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

0

0

0

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lekötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

0

0

0

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

0

0

0

17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

0

0

0

4.2. Kiadások

A
Kiadási jogcím

B
Eredeti előirányzat

C
Módosított előirányzat

D
Teljesítés

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

490 000

505 500

461 111

1.1.

Személyi juttatások

200 000

287 000

287 000

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

31 000

44 500

44 485

1.3.

Dologi kiadások

259 000

174 000

129 626

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

1.5

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

0

0

0

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

0

0

0

1.8.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

0

0

0

1.9.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

0

0

0

1.10.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

0

0

0

1.11.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

0

0

0

1.12.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

0

0

0

1.13.

- Árkiegészítések, ártámogatások

0

0

0

1.14.

- Kamattámogatások

0

0

0

1.15.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

0

0

0

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

0

0

0

2.1.

Beruházások

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

0

0

0

3.1.

Általános tartalék

3.2.

Céltartalék

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

490 000

505 500

461 111

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

0

0

0

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

0

0

0

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)

0

0

0

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

7.3.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

7.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

0

0

0

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

0

0

0

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

490 000

505 500

461 111

4.3. Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

A
Megnevezés

B
Eredeti előirányzat

C
Módosított előirányzat

D
Teljesítés

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)

-490 000

-505 500

-461 111

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)

0

0

0

2. melléklet

Ságvár Község Önkormányzata 2021. évi zárszámadás: Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

1. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Bevételek

Kiadások

A
Megnevezés

B
Eredeti előirányzat

C
Módosított előirányzat

D
Teljesítés

A
Megnevezés

B
Eredeti előirányzat

C
Módosított előirányzat

D
Teljesítés

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

192 108 951

257 599 004

257 599 004

Személyi juttatások

140 180 000

145 590 600

142 329 978

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

64 466 000

47 122 155

45 783 944

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

22 003 000

22 525 700

20 298 062

3.

2.-ból EU-s támogatás

0

32 055 000

0

Dologi kiadások

72 889 000

109 125 300

61 223 221

4.

Közhatalmi bevételek

46 800 000

46 800 000

54 799 531

a) szociális célú tüzifa /önerő/

325 200

324 500

5.

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 000 000

5 100 000

5 091 750

6.

5.-ből EU-s támogatás

0

0

0

a) születési támogatás

80 000

40 000

40 000

7.

Egyéb működési bevételek

27 648 000

39 574 000

43 349 521

b) óvodáztatási támogatás

80 000

150 000

150 000

8.

c) iskolakezdési támogatás

500 000

396 000

396 000

9.

d) időskorúak támogatása

600 000

330 000

330 000

10.

e) eseti támogatás

1 495 000

643 800

643 500

11.

f) temetési támogatás

400 000

40 000

40 000

12.

g) krízistámogatás

2 235 000

3 405 000

3 405 000

13.

h) köztemetés

0

0

0

14.

i) rendszeres gyermekvédeli kedvezm. részesülők támogatása

0

529 000

529 000

15.

Egyéb működési célú kiadások

133 707 020

161 098 105

153 121 494

16.

Tartalékok

28 948 165

26 146 621

17.

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.)

331 022 951

391 095 159

401 532 000

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)

401 727 185

469 586 326

382 064 505

18.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )

104 072 592

112 625 870

112 625 870

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (15.+…+17.)

76 000 000

105 396 000

105 395 304

19.

Költségvetési maradvány igénybevétele

104 072 592

104 072 592

104 072 592

Likviditási célú hitelek törlesztése

0

0

0

20.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

0

0

0

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

0

0

0

21.

Betét visszavonásából származó bevétel

0

0

0

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

76 000 000

105 396 000

105 395 304

22.

ÁHB megelőlegezések

0

8 553 278

8 553 278

ÁHB megelőlegezések visszafizetése

7 684 358

7 684 358

7 684 358

23.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)

0

0

0

Belföldi értékpapírok kiadásai (20.+21.)

0

0

0

24.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

0

0

0

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

0

0

0

25.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

0

0

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

0

0

0

26.

Értékpapírok bevételei

0

0

0

Betét elhelyezése

0

0

0

27.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)

104 072 592

112 625 870

112 625 870

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)

83 684 358

113 080 358

113 079 662

28.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)

435 095 543

503 721 029

514 157 870

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)

485 411 543

582 666 684

495 144 167

29.

Költségvetési hiány:

70 704 234

78 491 167

0

Költségvetési többlet:

0

0

19 467 495

30.

Bruttó hiány:

50 316 000

78 945 655

0

Bruttó többlet:

0

0

19 013 703

2. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Bevételek

Kiadások

A
Megnevezés

B
Eredeti előirányzat

C
Módosított előirányzat

D
Teljesítés

A
Megnevezés

B
Eredeti előirányzat

C
Módosított előirányzat

D
Teljesítés

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

102 386 000

154 184 655

139 848 264

Beruházások

48 644 000

60 812 000

42 923 216

2.

1.-ből EU-s támogatás

100 256 000

100 256 000

85 534 953

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

0

0

0

3.

Felhalmozási bevételek

4 000 000

4 000 000

0

Felújítások

2 142 000

20 140 000

20 137 526

4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

400 000

1 797 000

1 894 584

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

0

0

0

5.

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

0

0

0

Egyéb felhalmozási kiadások

5 684 000

84 000

11 342

6.

Egyéb felhalmozási célú bevételek

7.

8.

9.

10.

11.

Tartalékok

12.

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)

106 786 000

159 981 655

141 742 848

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)

56 470 000

81 036 000

63 072 084

13.

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

0

0

0

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

14.

Költségvetési maradvány igénybevétele

Hitelek törlesztése

15.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

16.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

17.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

0

0

0

Betét elhelyezése

20.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

0

0

0

Pénzügyi lízing kiadásai

21.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

22.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

23.

Értékpapírok kibocsátása

24.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

25.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)

0

0

0

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)

0

0

0

26.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

106 786 000

159 981 655

141 742 848

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

56 470 000

81 036 000

63 072 084

27.

Költségvetési hiány:

0

0

0

Költségvetési többlet:

50 316 000

78 945 655

78 670 764

28.

Bruttó hiány:

0

0

0

Bruttó többlet:

50 316 000

78 945 655

78 670 764

3. melléklet

Ságvár Község Önkormányzata 2021. évi zárszámadás: Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

A
Beruházás megnevezése

B
Teljes költség

C
Kivitelezés kezdési és befejezési éve

D
Felhasználás 2020.
dec. 31-ig

E
Módosított előirányzat 2021.

F
2021. évi teljesítés

G
Összes teljesítés 2021. dec. 31-ig

1

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztés

34 740 000

2021

34 740 000

34 740 000

34 740 000

2

Intelligens gyalogosátkelő rendszer kiépítési /okos zebra/

3 000 000

2021

3 000 000

2 882 900

2 882 900

3

Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés

790 000

2021

790 000

760 200

760 200

4

Ingatlan vásárlás /Kis u./

300 000

2021

300 000

0

5

Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde tetőcserép

2 286 000

2019-2022

2 286 000

2 286 000

2 286 000

6

Kerítés építés /temető/

300 000

2021

300 000

0

7

Ravatalozó terasz burkolás

500 000

2021

500 000

0

8

Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde riasztó

784 000

2021

784 000

9

Smart city mikro cső kiépítés

334 000

2020-2021

334 000

333 332

333 332

10

Egyéb tárgyi eszköz beszerzés

113 000

2021

113 000

112 240

112 240

11

Közfoglalkoztatás/2021.03.22-2022.02.28/

163 000

2021

163 000

162 000

162 000

12

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztés

240 000

2021

240 000

240 000

240 000

13

Kistelepülési önkormányzatok rendezvény támogatás

1 000 000

2021

1 000 000

0

0

14

Közösen a jövőnkért komplex program humán közszolgáltatások fejlesztésére EFOP-1.5.2-16-2017-00006

1 410 000

2 021

1 410 000

1 406 544

1 406 544

15

Kommunális eszközbeszerzés /Magyar Falu progaram/

14 852 000

2021-2022

14 852 000

0

0

16

ÖSSZESEN:

60 812 000

0

60 812 000

42 923 216

42 923 216

4. melléklet

Ságvár Község Önkormányzata 2021. évi zárszámadás: Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

A
Felújítás megnevezése

B
Teljes költség

C Kivitelezés kezdési és befejezési éve

D
Felhasználás 2020.
dec. 31-ig

E
Módosított előirányzat 2021.

F
2021. évi teljesítés

G
Összes teljesítés
2021. dec. 31-ig

1

Vis maior út helyreállítása

3 044 966

2020-2021

902 966

2 142 000

2 140 610

3 043 576

2

Út /Petőfi Sándor u./ Magyar Falu program

17 998 000

2021

0

17 998 000

17 996 916

17 996 916

3

Járda /Fő u.-Kossuth Lajos u./ "Belterületi utak,járdák,hidak felújítása"

23 153 000

2021-2022

0

0

0

0

4

ÖSSZESEN:

44 195 966

902 966

20 140 000

20 137 526

21 040 492

5. melléklet

Ságvár Község Önkormányzata 2021. évi zárszámadás: Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

1. EU-s projekt neve, azonosítója:Közösen a jövőnkért komplex program human közszolgáltatások fejlesztésére EFOP-1.5.2-16-2017-00006

A
Források, kiadások

B
Összes bevétel,
kiadás - eredeti

C
Összes bevétel,
kiadás - módosított

D
Összes bevétel,
kiadás - eredeti 2021. előtt

E
Összes bevétel,
kiadás - módosított
2021. előtt

F
Összes bevétel,
kiadás - eredeti
2021. évi

G
Összes bevétel,
kiadás - módosított 2021. évi

H
Összes bevétel,
kiadás - eredeti
2021. után

I
Összes bevétel,
kiadás - módosított 2021. után

J
Teljesítés 2021.
előtt

K
Teljesítés
2021. évi

L
Teljesítés
Összesen

M
Teljesítés %-a
2021. 12. 31-ig

1

Saját erő

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

- saját erőből központi támogatás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

EU-s forrás

89 136 972

89 136 972

0

0

0

0

0

0

89 136 972

0

89 136 972

100,00

4

Társfinanszírozás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

Hitel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

Egyéb forrás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7

Források összesen:

89 136 972

89 136 972

0

0

0

0

0

0

89 136 972

0

89 136 972

100,00

8

Kiadások, költségek

9

Személyi jellegű

63 477 317

63 477 317

0

0

9 525 000

11 409 000

0

0

52 117 581

11 359 736

63 477 317

100,00

10

Beruházások, beszerzések

800 000

1 028 347

0

0

0

301 000

0

0

729 318

299 029

1 028 347

100,00

11

Szolgáltatások igénybe vétele

24 859 655

24 631 308

0

0

4 500 000

6 410 000

0

0

17 984 086

5 420 712

23 404 798

95,00

12

Adminisztratív költségek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13

Kiadások összesen:

89 136 972

89 136 972

0

0

14 025 000

18 120 000

0

0

70 830 985

17 079 477

87 910 462

98,60

2. Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2021. évi előirányzata és teljesítése

A
Támogatott neve

B
Eredeti ei.

C
Módosított ei.

D
Teljesítés

1.

-

0

0

0

2.

Összesen:

0

0

0

6. melléklet

Ságvár Község Önkormányzata 2021. évi zárszámadás: Ságvár Község Önkormányzatának pénzügyi mérlege

1. Összes bevétel és kiadás

1.1. Bevételek

A
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

B
Eredeti előirányzat

C
Módosított előirányzat

D
Teljesítés

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

192 108 951

257 599 004

257 599 004

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

77 678 928

77 934 423

77 934 423

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

55 682 220

60 179 420

60 179 420

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

26 582 760

41 713 556

41 713 556

1.4.

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

28 011 663

30 210 861

30 210 861

1.5.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

4 153 380

4 222 284

4 222 284

1.6.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

0

42 860 437

42 860 437

1.7.

Elszámolásból származó bevételek

0

478 023

478 023

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

64 466 000

47 122 155

45 783 944

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

0

0

0

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

0

0

0

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

0

0

0

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

0

0

0

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

64 466 000

47 122 155

45 783 944

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

0

0

0

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

102 386 000

154 184 655

139 848 264

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

2 130 000

19 823 655

19 823 655

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

0

0

0

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

0

0

0

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

0

0

0

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

100 256 000

134 361 000

120 024 609

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

100 256 000

100 256 000

85 534 953

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)

46 800 000

46 800 000

54 799 531

4.1.

Magánszemélyek jövedelemadói

1 500

4.2.

Építményadó

7 000 000

7 000 000

7 330 756

4.3.

Telekadó

1 200 000

1 200 000

1 135 651

4.4.

Magányszemélyek kommunális adója

8 000 000

8 000 000

9 272 983

4.5.

Iparűzési adó

30 000 000

30 000 000

35 886 982

4.6.

Talajterhelési díj

200 000

200 000

364 430

4.7.

Gépjárműadó

0

0

0

4.8.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

0

0

0

4.9.

Egyéb közhatalmi bevételek

400 000

400 000

807 229

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

27 646 000

39 572 000

43 349 450

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

0

0

0

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

8 460 000

8 460 000

11 874 419

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

298 000

298 000

543 004

5.4.

Tulajdonosi bevételek

12 700 000

21 425 000

20 726 134

5.5.

Ellátási díjak

0

0

0

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

4 490 000

7 632 000

7 340 319

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

613 000

613 000

1 338 230

5.8.

Kamatbevételek

5 000

5 000

8 804

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

0

0

0

5.10.

Biztosítók által fizetett kártérítés

0

0

181 095

5.11.

Egyéb működési bevételek

1 080 000

1 139 000

1 337 445

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

4 000 000

4 000 000

0

6.1.

Immateriális javak értékesítése

0

0

0

6.2.

Ingatlanok értékesítése

4 000 000

4 000 000

0

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

6.4.

Részesedések értékesítése

0

0

0

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

0

0

0

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

0

0

0

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

0

0

0

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

0

0

0

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

0

0

0

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

0

0

0

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

400 000

1 797 000

1 894 584

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

0

0

0

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

0

0

0

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

400 000

1 797 000

1 894 584

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

0

0

0

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

437 806 951

551 074 814

543 274 777

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

0

0

0

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

0

0

0

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

0

0

0

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

0

0

0

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

102 212 532

102 212 532

102 212 532

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

102 212 532

102 212 532

102 212 532

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

0

0

0

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

0

8 553 278

8 553 278

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

8 553 278

8 553 278

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

0

0

0

13.3.

Lekötött betétek megszüntetése

0

0

0

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

0

0

0

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

0

0

0

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

0

0

0

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

102 212 532

110 765 810

110 765 810

17.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

540 019 483

661 840 624

654 040 587

1.2. Kiadások

A
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

B
Eredeti előirányzat

C
Módosított előirányzat

D
Teljesítés

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

280 430 020

350 063 705

290 172 349

1.1.

Személyi juttatások

68 974 000

73 540 100

70 316 921

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

10 751 000

11 260 200

9 243 812

1.3.

Dologi kiadások

62 998 000

99 065 300

52 398 372

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 000 000

5 100 000

5 091 750

1.5

Egyéb működési célú kiadások

133 707 020

161 098 105

153 121 494

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1 717 100

1 748 300

1 748 300

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

2 661 882

2 661 882

2 661 882

1.8.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

0

0

0

1.9.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

0

0

0

1.10.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

128 428 038

145 863 123

137 986 512

1.11.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

0

0

0

1.12.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

0

0

0

1.13.

- Árkiegészítések, ártámogatások

0

0

0

1.14.

- Kamattámogatások

0

0

0

1.15.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

900 000

10 824 800

10 724 800

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

55 920 000

80 923 000

62 959 844

2.1.

Beruházások

48 094 000

60 699 000

42 810 976

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

0

0

0

2.3.

Felújítások

2 142 000

20 140 000

20 137 526

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

0

0

0

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

5 684 000

84 000

11 342

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

0

0

0

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

0

0

0

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

0

0

0

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

5 684 000

84 000

11 342

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

0

0

0

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

0

0

0

2.12.

- Lakástámogatás

0

0

0

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

0

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

28 948 165

26 146 621

0

3.1.

Általános tartalék

10 246 165

20 836 621

0

3.2.

Céltartalék

18 702 000

5 310 000

0

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

365 298 185

457 133 326

353 132 193

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.)

76 000 000

105 396 000

105 395 304

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

76 000 000

105 396 000

105 395 304

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

0

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

0

0

0

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

0

0

0

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

0

0

0

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

0

0

0

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

0

0

0

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

98 721 298

99 311 298

99 311 298

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

0

0

0

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

7 684 358

7 684 358

7 684 358

7.3.

Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)

91 036 940

91 626 940

91 626 940

7.4.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

0

0

0

7.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

0

0

0

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.)

0

0

0

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

0

0

0

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

0

0

0

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

0

0

0

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

0

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

174 721 298

204 707 298

204 706 602

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

540 019 483

661 840 624

557 838 795

1.3. Létszám

A
Megnevezés

B
Eredeti előirányzat

C
Módosított előirányzat

D
Teljesítés

1.

Éves tényleges állományi létszám (fő)

26

26

24

2.

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

4

4

2

2. Kötelező feladatok

2.1. Bevételek

A
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

B
Eredeti előirányzat

C
Módosított előirányzat

D
Teljesítés

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

192 108 951

257 599 004

257 599 004

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

77 678 928

77 934 423

77 934 423

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

55 682 220

60 179 420

60 179 420

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

26 582 760

41 713 556

41 713 556

1.4.

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

28 011 663

30 210 861

30 210 861

1.5.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

4 153 380

4 222 284

4 222 284

1.6.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

0

42 860 437

42 860 437

1.7.

Elszámolásból származó bevételek

0

478 023

478 023

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

64 466 000

47 122 155

45 783 944

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

0

0

0

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

0

0

0

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

0

0

0

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

0

0

0

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

64 466 000

47 122 155

45 783 944

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

0

0

0

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

102 386 000

154 184 655

139 848 264

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

2 130 000

19 823 655

19 823 655

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

0

0

0

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

0

0

0

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

0

0

0

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

100 256 000

134 361 000

120 024 609

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

100 256 000

100 256 000

85 534 953

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)

46 800 000

46 800 000

54 799 531

4.1

Magánszemélyek jövedelemadói

0

0

1 500

4.2

Építményadó

7 000 000

7 000 000

7 330 756

4.3

Telekadó

1 200 000

1 200 000

1 135 651

4.4

Magányszemélyek kommunális adója

8 000 000

8 000 000

9 272 983

4.5

Iparűzési adó

30 000 000

30 000 000

35 886 982

4.6

Talajterhelési díj

200 000

200 000

364 430

4.7

Gépjárműadó

0

0

0

4.8

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

0

0

0

4.9

Egyéb közhatalmi bevételek

400 000

400 000

807 229

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

19 349 000

30 556 000

32 372 479

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

0

0

0

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

4 220 000

4 220 000

4 307 859

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

288 000

288 000

520 004

5.4.

Tulajdonosi bevételek

10 900 000

19 625 000

20 726 134

5.5.

Ellátási díjak

0

0

0

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

2 856 000

5 279 000

5 291 138

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

0

0

0

5.8.

Kamatbevételek

5 000

5 000

8 804

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

0

0

0

5.10.

Biztosítók által fizetett kártérítés

0

0

181 095

5.11.

Egyéb működési bevételek

1 080 000

1 139 000

1 337 445

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

4 000 000

4 000 000

0

6.1.

Immateriális javak értékesítése

0

0

0

6.2.

Ingatlanok értékesítése

4 000 000

4 000 000

0

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

6.4.

Részesedések értékesítése

0

0

0

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

0

0

0

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

0

0

0

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

400 000

1 797 000

1 894 584

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

0

0

0

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

0

0

0

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

400 000

1 797 000

1 894 584

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

0

0

0

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

429 509 951

542 058 814

532 297 806

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

0

0

0

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

0

0

0

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

102 212 532

102 212 532

102 212 532

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

102 212 532

102 212 532

102 212 532

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

0

0

0

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

0

8 553 278

8 553 278

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

8 553 278

8 553 278

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

0

0

0

13.3.

Lekötött betétek megszüntetése

0

0

0

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

0

0

0

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

0

0

0

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

102 212 532

110 765 810

110 765 810

17.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

531 722 483

652 824 624

643 063 616

2.2. Kiadások

A
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

B
Eredeti előirányzat

C
Módosított előirányzat

D
Teljesítés

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

275 599 020

342 142 605

282 788 676

1.1.

Személyi juttatások

68 339 000

72 885 000

69 870 099

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

10 587 000

11 075 000

9 165 781

1.3.

Dologi kiadások

61 466 000

94 984 000

48 439 052

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 000 000

5 100 000

5 091 750

1.5

Egyéb működési célú kiadások

131 207 020

158 098 605

150 221 994

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1 717 100

1 748 300

1 748 300

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

2 661 882

2 661 882

2 661 882

1.8.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

0

0

0

1.9.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

0

0

0

1.10.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

126 828 038

143 763 623

135 887 012

1.11.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

0

0

0

1.12.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

0

0

0

1.13.

- Árkiegészítések, ártámogatások

0

0

0

1.14.

- Kamattámogatások

0

0

0

1.15.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

0

9 924 800

9 924 800

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

55 920 000

80 923 000

62 959 844

2.1.

Beruházások

48 094 000

60 699 000

42 810 976

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

0

0

0

2.3.

Felújítások

2 142 000

20 140 000

20 137 526

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

0

0

0

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

5 684 000

84 000

11 342

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

0

0

0

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

0

0

0

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

0

0

0

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

5 684 000

84 000

11 342

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

0

0

0

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

0

0

0

2.12.

- Lakástámogatás

0

0

0

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

0

0

0

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

28 948 165

26 146 621

0

3.1.

Általános tartalék

10 246 165

20 836 621

0

3.2.

Céltartalék

18 702 000

5 310 000

0

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

360 467 185

449 212 226

345 748 520

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.)

76 000 000

105 396 000

105 395 304

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

76 000 000

105 396 000

105 395 304

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

0

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

0

0

0

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

98 721 298

99 311 298

99 311 298

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

0

0

0

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

7 684 358

7 684 358

7 684 358

7.3.

Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)

91 036 940

91 626 940

91 626 940

7.4.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

0

0

0

7.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

0

0

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.)

0

0

0

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

174 721 298

204 707 298

204 706 602

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

535 188 483

653 919 524

550 455 122

2.3. Létszám

A
Megnevezés

B
Eredeti előirányzat

C
Módosított előirányzat

D
Teljesítés

1.

Éves tényleges állományi létszám (fő)

26

26

24

2.

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

4

4

2

3. Önként vállalt feladatok

3.1. Bevételek

A
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

B
Eredeti előirányzat

C
Módosított előirányzat

D
Teljesítés

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

0

0

0

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

1.4.

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

1.5.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.6.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

1.7.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

0

0

0

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

0

0

0

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)

0

0

0

4.1.

Magánszemélyek jövedelemadói

4.2.

Építményadó

0

0

4.3.

Telekadó

4.4.

Magányszemélyek kommunális adója

4.5.

Iparűzési adó

4.6.

Talajterhelési díj

4.7.

Gépjárműadó

4.8.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.9.

Egyéb közhatalmi bevételek

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

8 297 000

9 016 000

10 976 971

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

0

0

0

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

4 240 000

4 240 000

7 566 560

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

10 000

10 000

23 000

5.4.

Tulajdonosi bevételek

1 800 000

1 800 000

0

5.5.

Ellátási díjak

0

0

0

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 634 000

2 353 000

2 049 181

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

613 000

613 000

1 338 230

5.8.

Kamatbevételek

0

0

0

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

0

0

0

5.10.

Biztosítók által fizetett kártérítés

0

0

0

5.11.

Egyéb működési bevételek

0

0

0

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

0

0

0

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

0

0

0

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

0

0

0

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

8 297 000

9 016 000

10 976 971

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

0

0

0

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

0

0

0

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

0

0

0

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

0

0

0

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lekötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

0

0

0

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

0

0

0

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

0

0

0

17.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

8 297 000

9 016 000

10 976 971

3.2. Kiadások

A
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

B
Eredeti előirányzat

C
Módosított előirányzat

D
Teljesítés

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

4 831 000

7 921 100

7 383 673

1.1.

Személyi juttatások

635 000

655 100

446 822

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

164 000

185 200

78 031

1.3.

Dologi kiadások

1 532 000

4 081 300

3 959 320

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

1.5

Egyéb működési célú kiadások

2 500 000

2 999 500

2 899 500

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

0

0

0

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

0

0

0

1.8.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

0

0

1.9.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

0

0

0

1.10.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1 600 000

2 099 500

2 099 500

1.11.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

0

0

0

1.12.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

0

0

0

1.13.

- Árkiegészítések, ártámogatások

0

0

0

1.14.

- Kamattámogatások

0

0

0

1.15.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

900 000

900 000

800 000

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

0

0

0

2.1.

Beruházások

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

0

0

0

3.1.

Általános tartalék

3.2.

Céltartalék

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

4 831 000

7 921 100

7 383 673

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.)

0

0

0

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

0

0

0

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

0

0

0

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

7.3.

Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)

7.4.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

7.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.)

0

0

0

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

0

0

0

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

4 831 000

7 921 100

7 383 673

3.3. Létszám

A
Megnevezés

B
Eredeti előirányzat

C
Módosított előirányzat

D
Teljesítés

1.

Éves tényleges állományi létszám (fő)

0

0

0

2.

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

0

0

0

4. Államigazgatási feladatok

4.1. Bevételek

A
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

B
Eredeti előirányzat

C
Módosított előirányzat

D
Teljesítés

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

0

0

0

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

1.4.

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

1.5.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.6.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

1.7.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

0

0

0

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

0

0

0

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)

0

0

0

4.1.

Magánszemélyek jövedelemadói

4.2.

Építményadó

0

0

4.3.

Telekadó

4.4.

Magányszemélyek kommunális adója

4.5.

Iparűzési adó

4.6.

Talajterhelési díj

4.7.

Gépjárműadó

4.8.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.9.

Egyéb közhatalmi bevételek

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

0

0

0

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosítók által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

0

0

0

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

0

0

0

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

0

0

0

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

0

0

0

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

0

0

0

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

0

0

0

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

0

0

0

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

0

0

0

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lekötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

0

0

0

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

0

0

0

17.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

0

0

0

4.2. Kiadások

A
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

B
Eredeti előirányzat

C
Módosított előirányzat

D
Teljesítés

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

0

0

0

1.1.

Személyi juttatások

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1.3.

Dologi kiadások

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.9.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.10.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1.11.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.12.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.13.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.14.

- Kamattámogatások

1.15.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

0

0

0

2.1.

Beruházások

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

0

0

0

3.1.

Általános tartalék

3.2.

Céltartalék

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

0

0

0

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.)

0

0

0

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

0

0

0

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

0

0

0

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

7.3.

Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)

7.4.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

7.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.)

0

0

0

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

0

0

0

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

0

0

0

4.3. Létszám

A
Megnevezés

B
Eredeti előirányzat

C
Módosított előirányzat

D
Teljesítés

1.

Éves tényleges állományi létszám (fő)

0

0

0

2.

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

0

0

0

7. melléklet

Ságvár Község Önkormányzata 2021. évi zárszámadás: Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi pénzügyi mérlege

1. Összes bevétel és kiadás

1.1. Bevételek

A
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

B
Eredeti előirányzat

C
Módosított előirányzat

D
Teljesítés

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)

2 000

2 000

71

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

0

0

0

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

0

0

0

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

0

0

0

1.4.

Tulajdonosi bevételek

0

0

0

1.5.

Ellátási díjak

0

0

0

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

0

0

0

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

0

0

0

1.8.

Kamatbevételek

1 000

1 000

70

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

0

0

0

1.10.

Biztosítók által fizetett kártérítés

0

0

0

1.11.

Egyéb működési bevételek

1 000

1 000

1

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

0

0

0

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

0

0

0

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

0

0

0

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

0

0

2.4.

- 2.3-ból EU-s támogatás

0

0

0

3.

Közhatalmi bevételek

0

0

0

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

0

0

0

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

0

0

0

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

0

0

4.3.

- 4.2-ből EU-s támogatás

0

0

0

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

0

0

0

5.1.

Immateriális javak értékesítése

0

0

0

5.2.

Ingatlanok értékesítése

0

0

0

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

8.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+7.)

2 000

2 000

71

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

92 897 000

93 487 000

93 487 000

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

1 860 060

1 860 060

1 860 060

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

0

0

0

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

91 036 940

91 626 940

91 626 940

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

92 899 000

93 489 000

93 487 071

1.2. Kiadások

A
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

B
Eredeti előirányzat

C
Módosított előirányzat

D
Teljesítés

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

92 349 000

93 376 000

91 892 156

1.1.

Személyi juttatások

71 206 000

72 050 500

72 013 057

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

11 252 000

11 265 500

11 054 250

1.3.

Dologi kiadások

9 891 000

10 060 000

8 824 849

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

550 000

113 000

112 240

2.1.

Beruházások

550 000

113 000

112 240

2.2.

Felújítások

0

0

0

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

0

0

0

2.4.

- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai

0

0

0

3.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)

92 899 000

93 489 000

92 004 396

1.3. Létszám

A
Megnevezés

B
Eredeti előirányzat

C
Módosított előirányzat

D
Teljesítés

1.

Éves tényleges állományi létszám (fő)

13

13

12

2.

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

0

0

0

2. Kötelező feladatok

2.1. Bevételek

A
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

B
Eredeti előirányzat

C
Módosított előirányzat

D
Teljesítés

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)

2 000

2 000

71

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

0

0

0

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

0

0

0

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

0

0

0

1.4.

Tulajdonosi bevételek

0

0

0

1.5.

Ellátási díjak

0

0

0

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

0

0

0

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

0

0

0

1.8.

Kamatbevételek

1 000

1 000

70

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

0

0

0

1.10.

Biztosítók által fizetett kártérítés

0

0

0

1.11.

Egyéb működési bevételek

1 000

1 000

1

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

0

0

0

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.4.

- 2.3-ból EU-s támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

0

0

0

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.3.

- 4.2-ből EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

0

0

0

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+7.)

2 000

2 000

71

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

92 897 000

93 487 000

93 487 000

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

1 860 060

1 860 060

1 860 060

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

0

0

0

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

91 036 940

91 626 940

91 626 940

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

92 899 000

93 489 000

93 487 071

2.2. Kiadások

A
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

B
Eredeti előirányzat

C
Módosított előirányzat

D
Teljesítés

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

91 859 000

92 853 500

91 414 723

1.1.

Személyi juttatások

71 006 000

71 746 500

71 709 735

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

11 221 000

11 221 000

11 009 765

1.3.

Dologi kiadások

9 632 000

9 886 000

8 695 223

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

550 000

113 000

112 240

2.1.

Beruházások

550 000

113 000

112 240

2.2.

Felújítások

0

0

0

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

0

0

0

2.4.

- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai

0

0

0

3.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)

92 409 000

92 966 500

91 526 963

2.3. Létszám

A
Megnevezés

B
Eredeti előirányzat

C
Módosított előirányzat

D
Teljesítés

1.

Éves tényleges állományi létszám (fő)

13

13

13

2.

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

0

0

0

3. Önként vállalt feladatok

3.1. Bevételek

A
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

B
Eredeti előirányzat

C
Módosított előirányzat

D
Teljesítés

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)

0

0

0

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Biztosítók által fizetett kártérítés

1.11.

Egyéb működési bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

0

0

0

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.4.

- 2.3-ból EU-s támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

0

0

0

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.3.

- 4.2-ből EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

0

0

0

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+7.)

0

0

0

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

0

0

0

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

0

0

0

3.2. Kiadások

A
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

B
Eredeti előirányzat

C
Módosított előirányzat

D
Teljesítés

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

0

17 000

16 322

1.1.

Személyi juttatások

0

17 000

16 322

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

0

0

0

1.3.

Dologi kiadások

0

0

0

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

0

0

0

2.1.

Beruházások

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai

3.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)

0

17 000

16 322

3.3. Létszám

A
Megnevezés

B
Eredeti előirányzat

C
Módosított előirányzat

D
Teljesítés

1.

Éves tényleges állományi létszám (fő)

0

0

0

2.

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

0

0

0

4. Államigazgatási feladatok

4.1. Bevételek

A
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

B
Eredeti előirányzat

C
Módosított előirányzat

D
Teljesítés

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)

0

0

0

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Biztosítók által fizetett kártérítés

1.11.

Egyéb működési bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

0

0

0

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.4.

- 2.3-ból EU-s támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

0

0

0

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.3.

- 4.2-ből EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

0

0

0

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+7.)

0

0

0

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

0

0

0

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

0

0

0

4.2. Kiadások

A
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

B
Eredeti előirányzat

C
Módosított előirányzat

D
Teljesítés

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

490 000

505 500

461 111

1.1.

Személyi juttatások

200 000

287 000

287 000

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

31 000

44 500

44 485

1.3.

Dologi kiadások

259 000

174 000

129 626

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

0

0

0

2.1.

Beruházások

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai

3.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)

490 000

505 500

461 111

4.3. Létszám

A
Megnevezés

B
Eredeti előirányzat

C
Módosított előirányzat

D
Teljesítés

1.

Éves tényleges állományi létszám (fő)

0

0

0

2.

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

0

0

0

8. melléklet

Ságvár Község Önkormányzata 2021. évi zárszámadás: Költségvetési szervek pénzmaradványának alakulása

A
Költségvetési szerv neve

B
Költségvetési maradvány
összege

C
Elvonás (-)

D
Intézményt megillető
maradvány Jóváhagyott

E
Intézményt megillető maradvány
Jóváhagyottból
működési

F
Intézményt megillető
maradvány
Jóváhagyottból
felhalmozási

1

Ságvár Község Önkormányzata

96 201 792

0

96 201 792

62 177 372

34 024 420

2

Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal

1 482 675

0

1 482 675

1 482 675

0

3

Összesen:

97 684 467

0

97 684 467

63 660 047

34 024 420

9. melléklet

Ságvár Község Önkormányzata 2021. évi zárszámadás: Pénzügyi mérleg

1. Bevételek

A
Bevételi jogcím

B
2020. évi tény

C
2021. évi módosított
előirányzat

D
2021.évi teljesítés

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

206 296 198

257 599 004

257 599 004

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

72 139 828

77 934 423

77 934 423

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

60 548 780

60 179 420

60 179 420

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

37 764 155

41 713 556

41 713 556

1.4.

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

25 977 892

30 210 861

30 210 861

1.5.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

3 487 198

4 222 284

4 222 284

1.6.

Működési célú központosított előirányzatok

4 036 800

42 860 437

42 860 437

1.7.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

2 341 545