Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete

a közterületek használatának rendjéről szóló 7/2020. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 07. 01 - 2022. 07. 01

Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete

a közterületek használatának rendjéről szóló 7/2020. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.07.01.

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és e) pontjaiban, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 2. pontjában, a 13. alcímtekintetében a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 37. § (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 18/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 107. § (1) bekezdés j)pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § A közterületek használatának rendjéről szóló 7/2020 (II.25.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. § Ez a rendelet 2022. július 1-jén lép hatályba.

1. melléklet

1. melléklet
Közterület használati díjak

A

B

C

Ssz.

Jogszabályi hivatkozás

Közterület-használat célja

Közterület-használati díj mértéke

1.

A rendelet 5. § (1) a)

építési munkával kapcsolatos állvány, ideiglenes építmény, a munkavégzéshez szükséges munkaeszközök, építőanyag és építési hulladék, valamint hulladék gyűjtésére szolgáló nyitott konténer 3 napon túli elhelyezésére,

300 forint/m2/nap

2.

A rendelet 5. § (1) b)

tüzelőanyag 3 napon túli tárolására,

200 forint/m2/nap

3.

A rendelet 5. § (1) c)

kereskedelmi vagy szolgáltatási célú ideiglenes árusítóhely elhelyezéséhez,

2 000 forint/m2/nap

4.

A rendelet 5. § (1) d)

büfékocsi elhelyezéséhez,

6 000 forint/egység/nap

5.

A rendelet 5. § (1) e)

mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi tevékenységre,

10 000 forint/egység/ hónap

6.

A rendelet 5. § (1) f)

mozgó árusításra,

10 000 forint/egység/ hónap

7.

A rendelet 5. § (1) g)

alkalmi árusításra,

5 000 forint/m2/ hónap

8.

A rendelet 5. § (1) h)

idényjellegű árusításra,

5 000 forint/m2/ hónap

9.

A rendelet 5. § (1) i)

árusító automata elhelyezéséhez,

7 000 forint/m2/ hónap

10.

A rendelet 5. § (1) j)

hangos hirdetésre,

3 000 forint/egység/ hónap

11.

A rendelet 5. § (1) k)

a közterületbe 10 cm-en túl benyúló kirakatszekrény, üzleti védőtető, ernyőszerkezet, hirdető berendezés, cég- és címtábla elhelyezéséhez,

2 000 forint/m2/hónap

12.

A rendelet 5. § (1) l)

a kereskedőnek, ha az üzlete homlokzatával érintkező közterületet ideiglenesen vagy idényjelleggel árusításra kívánja használni,

2 500 forint/m2/hónap

13.

A rendelet 5. § (1) m)

vendéglátó-ipari előkert, kerthelyiség, terasz kialakítására,

2 500 forint/m2/hónap

14.

A rendelet 5. § (1) n)

önálló hirdetőberendezés és reklámhordozó, függetlenül attól, hogy fix vagy mozgatható kivitelű, beleértve a közterület légterében kifeszített önálló hirdető berendezéseket is,

3 000 forint/ m2/hónap

15.

A rendelet 5. § (1) o)

üzleti tevékenységgel kapcsolatos kirakodáshoz,

2 500 forint/ m2/hónap

16.

A rendelet 5. § (1) p)

kiállítás, sport és kulturális rendezvények, továbbá mutatványos, cirkuszi tevékenység céljára,

500 forint/m2/nap

17.

A rendelet 5. § (1) q)

filmforgatáshoz,

turisztikailag kiemelt közterületen:
1 000 forint/m2/nap

turisztikailag nem kiemelt közterületen:
800 forint/m2/nap

18.

A rendelet 5. § (1) r)

üzemen kívül helyezett és üzemképtelen jármű maximum 30 napos tárolására 5 t maximális össztömegig,

300 forint/ jármű/nap

19.

A rendelet 5. § (1) s)

a folyamatos járműtárolásra,

10 000 forint/jármű/hónap

20.

A rendelet 5. § (1) t)

a köztárgyak elhelyezéséhez, a köztisztasággal kapcsolatos tárgyak kivételével,

5 000 forint/köztárgy/hónap

21.

A rendelet 5. § (1) u)

a gyülekezési törvény hatálya alá nem tartozó közterületi rendezvény, esemény megrendezéséhez,

200 forint/m2/nap

22.

A rendelet 5. § (1) v)

a közterületek fentiekben fel nem sorolt, rendeltetéstől eltérő használatához.

egyedi megállapodás alapján”