Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete

a helyi köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 16/2013 (XI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 07. 01 - 2022. 07. 02

Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete

a helyi köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 16/2013 (XI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.07.01.

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában és 42. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 40. § (5) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró a fogyasztók területileg illetékes érdek-képviseleti szervek, és a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 18/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 107. § (1) bekezdés j) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § A helyi köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 16/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelet 24. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A temetkezési szolgáltatók a köztemető igénybevételéért és a ravatalozó (2) bekezdésben meghatározott kötelező igénybevételéért, valamint a halott-hűtő berendezés használatáért a rendelet 2. mellékletében meghatározott temető használati díjat kötelesek fizetni a fenntartónak.”

2. § A helyi köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 16/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelet 28. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A köztemető halott-hűtőjébe a hűtés során gondoskodni kell arról, hogy a ravatalozásig, hamvasztásig, illetve az eltemetésig az elhunyt megfelelő azonosítása minden kétséget kizáróan biztosítható legyen. A holttest hűtéséről - halott-hűtő berendezésben - az eltemetésig folyamatosan gondoskodni kell.”

3. § (1) A helyi köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 16/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) A helyi köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 16/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

4. § Ez a rendelet 2022. július 1-jén lép hatályba.

1. melléklet

1. A helyi köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 16/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 1.1. és 1.2. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

1.1.

egyes sírhely

19 050

1.2.

kettes sírhely

38 100”

2. A helyi köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 16/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 2.1. és 2.2. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

2.1.

egyszemélyes urnafülke

82 550

2.2.

kétszemélyes urnafülke

114 300”

3. A helyi köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 16/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 3.1. és 3.2. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

3.1.

urnasírhely 10 évre

19 050

3.2.

urna elhelyezése sírboltban 25 évre

82 550”

4. A helyi köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 16/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 4.1–5. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

4.1.

kétszemélyes sírbolthely

114 300

4.2.

négyszemélyes sírbolthely

190 500

5.

Rátemetés díja

19 050”

2. melléklet

1. A helyi köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 16/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 1. –3. . sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A
Megnevezés

B
Díj összege (forint))

1.

A temetkezési szolgáltatók temető használati díja

25 400/temetés

2.

A temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők által fizetendő temető fenntartási hozzájárulási díja

5 080/nap

3.

A temetőbe való behajtás díja

1 270/alkalom”

2. A helyi köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 16/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 4. és 5. sorral egészül ki:

(A
Megnevezés

B
Díj összege (forint))

4

Az üzemeltető által biztosított szolgáltatások igénybevételéért a temetkezési szolgáltatók által fizetendő díjak:
az elhunyt hűtése nem ságvári lakos esetében

3 175/fő/nap

5

Az üzemeltető által biztosított szolgáltatások igénybevételéért a temetkezési szolgáltatók által fizetendő díjak:
az elhunyt hűtése ságvári lakos esetében

0/fő/nap”