Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2020 (VI.30.) önkormányzati rendelete

a közművelődésről

Hatályos: 2022. 07. 01

Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2020 (VI.30.) önkormányzati rendelete

a közművelődésről

2022.07.01.

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet célja és hatálya

1. § Ságvár Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) kinyilvánítja, hogy a közművelődést olyan értékhordozó közösségi tevékenységnek tekinti, amely a lakosság életminőségét javíthatja, ezért fontosnak tartja az önkormányzati feladatvállalást és az azok megvalósításában részt vevő intézmények és szervezetek támogatását.

2. § A rendelet célja, hogy a helyi társadalom művelődési és kulturális igényeinek figyelembevételével, a helyi lehetőségek, sajátosságok alapján meghatározza az Önkormányzat közművelődési feladatait, azok ellátási formáját, módját és mértékét.

3. § (1) A rendelet személyi hatálya kiterjed a közművelődési tevékenységben résztvevőkre, közművelődési tevékenységet is ellátó természetes és jogi személyekre, szervezetekre, azok fenntartóira, működtetőire, alkalmazottjaira és a közművelődési alapszolgáltatást igénybe vevőkre.

(2) A rendelet területi hatálya Ságvár település közigazgatási területére terjed ki.

(3) A rendelet tárgyi hatálya a rendeletben meghatározott közösségi színterekre terjed ki.

2. Az ellátandó közművelődési alapszolgáltatások köre

4. § Az Önkormányzat a település minden lakosának biztosítja a kultúrához való hozzáférés jogát és lehetőségét. A közművelődési alapszolgáltatások meghatározása során arra törekszik, hogy biztosítsa a település minden lakosának és közösségének jogát, hogy

a) megismerje a kulturális örökség javait és ezek jelentőségét a történelem alakulásában, a nemzeti önismerete formálásában, valamint – a rendelkezésre álló eszközök útján – ezen értékek védelmével kapcsolatos ismereteket megszerezze,

b) igénybe vegye a közösségi színtér nyújtotta szolgáltatásokat,

c) gyarapítsa műveltségét, készségeit életének minden szakaszában gyarapítsa, közművelődési jogai érvényesítése érdekében közösséget hozzon létre,

d) a művelődési céljai megvalósításához az önkormányzati feladatvállalásban résztvevő szervezetektől közösségi színteret, szervező, szervezeti és tartalmi segítséget kapjon,

e) a civil közösségek együttműködésének ösztönzésére.

5. § (1) Az Önkormányzat a helyi társadalom művelődési érdekeinek és kulturális szükségleteinek figyelembevételével, a helyi lehetőségek, sajátosságok alapján a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló törvényben (a továbbiakban: Törvény), valamint a közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények és a közösségi színterek követelményeiről szóló EMMI rendeletben (a továbbiakba: Rendelet) foglaltak alapján az alábbi közművelődési alapszolgáltatások biztosításáról gondoskodik:

a) művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása,

b) közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése.

(2) Az Önkormányzat az (1) bekezdésében meghatározott feladatokon felül biztosítja a nyilvános könyvtári ellátás jogszabályban rögzített rendszerének működtetését.

(3) Az Önkormányzat a Törvényben foglaltaknak megfelelően biztosítja a közművelődés helyi, lakossági képviselete érdekében a Közművelődési Kerekasztal alakításának lehetőségét.

3. A közművelődési feladatellátás formája, módja és mértéke

6. § (1) Az Önkormányzat az 5. § (1) bekezdésében meghatározott helyi közművelődési alapszolgáltatási feladatait elsősorban közvetlenül a saját maga által fenntartott és működtetett alábbi közösségi színtér biztosításával látja el: „Művelődési Házacska” – Ságvári Közösségi Tér 8654 Ságvár, Fő utca 16/A.,424/2 hrsz.

(2)1 Az Önkormányzat az (1) bekezdésben megjelölt közösségi színtér használati szabályzatát, a közösségi színtér bérleti díjmentes és díjköteles használatának eseteit, valamint a fizetendő bérleti díjak mértékét a rendelet 1. melléklete szerinti tartalommal határozza meg.

(3) Az Önkormányzat a települési könyvtári ellátás biztosítását a kaposvári Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár szolgáltatásainak igénybevételével teljesíti, feladat-ellátási megállapodás alapján. A könyvtár működési szabályzatát a képviselő-testület külön határozattal fogadja el.

(4) Az Önkormányzat a rendeletben meghatározott közművelődési alapszolgáltatások megvalósítására, a Törvényben foglaltaknak megfelelően, jogi vagy természetes személlyel közművelődési megállapodást köthet. Közművelődési feladat, megállapodás keretében csak akkor látható el, ha azt az önkormányzati közművelődési szervezet saját maga útján nem képes ellátni.

7. § Az 5. § (1) bekezdésben foglaltak megvalósítása érdekében a Törvényben és a Rendeletben foglaltakon túl az Önkormányzat a közösségi színterek számára az alábbi feladatokat határozza meg:

a) Olyan ismeretterjesztő szerveződések, és tevékenységek szervezése, melyek biztosítják a résztvevők testi, szellemi jólétének javítását, életminőségének növelését, különféle szabadidős tevékenységek végzését.

b) A hátrányos helyzetű társadalmi csoportok öntevékeny lehetőségei felkutatásának segítése. Önszerveződő közösségek, helyi civil szervezetek tevékenységének szakmai támogatása.

c) A településen fellelhető értékek, hagyományok feltárása, gyűjtése, gondozása, rendszerbe foglalása, az utókor számára elérhetővé tétele.

d) Szervezi a nyilvános könyvtári feladatok ellátásával kapcsolatos feladatokat.

e) A helyi lakosság önkéntes összefogásán alapuló kezdeményezések, civil szervezetek tevékenységének támogatása, a helyi társadalmi csoportok közti kapcsolatrendszer kiépítése, és gondozása, közösségi élet szervezése.

f) Színházi előadások, filmvetítések, irodalmi estek szervezése.

g) Idősek, hátrányos helyzetben lévő társadalmi csoportok bevonása a kulturális életbe, kapcsolatteremtés, kommunikáció biztosítása, közös programok szervezése a helyi társadalom egyéb rétegeivel.

h) A különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítése és fenntartásának segítése.

i) A szabadidő kulturális célú eltöltéséhez, a szórakozási közösségi igényekhez szükséges feltételek biztosítása.

j) A település helytörténetét bemutató, kulturális hagyományokat felelevenítő, a helyi művészeti értékekre figyelmet felhívó programok szervezése és lebonyolítása.

k) Nemzeti és társadalmi ünnepek szervezése, lebonyolítása.

4. A közművelődési feladatellátás támogatása

8. § Az Önkormányzat támogatja az önkormányzati közművelődési feladatok ellátásában résztvevő, közművelődési célú tevékenységet folytató civil szervezeteket az államháztartáson kívüli forrás átadásának és átvételének szabályairól szóló önkormányzati rendelete alapján.

9. § Az Önkormányzat a közművelődési feladatainak ellátása során együttműködik:

a) a településen működő, közművelődési feladatokat is ellátó, valamint művészeti, hagyományőrző, hagyományápoló, kulturális tevékenységet végző szervezetekkel, csoportokkal, személyekkel,

b) egyházakkal,

c) nevelési-oktatási intézményekkel,

d) civil szervezetekkel, alapítványokkal,

e) környező települések kulturális intézményeivel,

f) egyéb előadókkal,

g) a Somogy Megyei Önkormányzattal,

h) a Nemzeti Művelődési Intézettel,

i) a Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtárral.

5. A közművelődési feladatellátás finanszírozása, irányítása

10. § (1) A közművelődési feladatok ellátásának finanszírozása és forrásai a következők:

a) központi költségvetési támogatás,

b) helyi költségvetési forrás (önkormányzati kiegészítés),

c) pályázati úton elnyerhető támogatás, ideértve az érdekeltségnövelő pályázatot.

(2) Az Önkormányzat a közművelődési feladatainak ellátása érdekében biztosítja a közösségi színtér fenntartásához, illetve az 5. § szerinti közművelődési alapszolgáltatások és további feladatinak teljesítéséhez szükséges személyi, szakképzettségi és tárgyi feltételeket. Az Önkormányzat évente a közművelődési feladatainak finanszírozására az e célra adott központi költségvetési támogatás összegénél kevesebbet nem fordíthat.

11. § A Törvény és a végrehajtására kiadott rendelet által meghatározott közművelődési feladatokat, fenntartói, felügyeleti és egyéb jogköröket a Képviselő-testület gyakorolja. Az Önkormányzat működteti a közösségi színtereket, és gondoskodik a tervszerű közművelődési feladatellátásról.

6. Záró rendelkezések

12. § (1) Ez a rendelet 2020. július 1-jén lép hatályba.

(2) Hatályba lépésével egyidőben hatályát veszíti a közművelődésről és nyilvános könyvtári ellátási feladatokról szóló 21/2008. (XII. 03.) önkormányzati rendelet.

1. melléklet2

„Művelődési Házacska” – Ságvári Közösségi tér Használati szabályzata
Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL törvény (a továbbiakban: Törvény) 78/I. §-a alapján a település közművelődési közösségi színterének használati szabályzatát az alábbiakban határozza meg. A Törvény 73. § (1) bekezdése rögzíti, hogy a közművelődéshez való jog gyakorlása közérdek, a közművelődési tevékenységek támogatása közcél.

1. Az igénybevétel szabályozása

1.1. Az igénybevétel szándékát a művelődésszervezőnél (közművelődési szakembernél) legalább 5 munkanappal a tervezett igénybevétel előtt kell kérni írásban. Rendezvény szervezése esetében a tervezett igénybevétel előtt legalább 15 nappal. A művelődésszervező az állandó közművelődési programok időpontjainak figyelembevételével biztosítja a helyiségeket az igénylőknek. Több kérelmező esetében a helyiség használati igényekről a művelődésszervező dönt.

1.2. A közösségi tér ünnepnapokon, december 24-én, önkormányzati saját szervezésű rendezvények alkalmával, valamint helyhatósági- és országgyűlési választások napján és azt megelőző napon, nem vehetők igénybe.

1.3. A helyhatósági választáson jelöltként nyilvántartásba vett polgármesterjelöltek, képviselőjelöltek, valamint az országgyűlési képviselő-választáson jelöltként nyilvántartásba vett személyek egy-egy alkalommal ingyenesen vehetik igénybe a közösségi színterek helyiségeit kampányrendezvények tartása céljából az 1.1. pontban foglaltak szerint.

1.4. Az önkormányzat a községben működő civil szervezetek és nem bejegyzett helyi szervezetek részére ingyenesen biztosítja közösségi tér igénybevételét. Más szervezetek vonatkozásában a polgármester dönt a helyiségek ingyenes igénybevételének lehetőségéről.

1.5. A közösségi tér használata során a 4. pontban rögzített házirend betartása kötelező.

2. A közösségi tér bérleti díjmentes és díjköteles használata

2.1. Bérleti díjmentes tevékenységek és szolgáltatások: az önkormányzat és civil szervezetei szervezésében megvalósuló rendezvények, a településen működő oktatási intézmények szervezésében megvalósuló rendezvények, e szabályzat 1.3. pontjában meghatározott jelöltek választási kampányának biztosítása, a községben működő civil szervezetek működésének biztosítása, egészségügyi intézmények, vállalkozások, alapítványok ingyenes lakossági szűrései esetén.

A bérleti díjmentes tevékenységek és szolgáltatások alkalmával a rendezvény szervezője haszonszerző tevékenységet nem folytathat.

2.2. Bérleti díjköteles tevékenységek és szolgáltatások: kirakodóvásári tevékenység céljára, illetve minden egyéb üzleti célú vállalkozás, termékbemutató igénybevételére, a nem ságvári székhelyű szervezetek által szervezett kulturális tevékenységek, magánszemélyek részére az általuk szervezett magáncélú rendezvények megtartására, a nem önkormányzat és intézményei által, valamint a nem a községben működő civil szervezetek által szervezett zenés, táncos rendezvények, minden olyan kulturális tevékenység, amely a közösségi színtér költségvetéséből közvetlen kiadással jár.

3. Az közösségi tér használatára vonatkozó megállapodás

Az közösségi tér használatára vonatkozó megállapodás megkötésére a polgármester jogosult. A helyiségek használatára vonatkozó megállapodást, a Bérleti Szerződés tartalmazza. A használatra vonatkozó díjakat a 7. pont tartalmazza.

4. Házirend

4.1. A közösségi teret minden érdeklődő látogathatja, igénybe veheti kulturális szolgáltatásait, berendezéseit, felszerelését és más eszközeit. Az igénybevétel előzetes egyeztetés alapján, teljes körű felelősség vállalásával történhet.

4.2. A belépődíjas rendezvények látogatásának előfeltétele a jegyvásárlás.

4.3. Belépőjegyes rendezvényeken a résztvevő az ellenőrző szelvényét megőrizni köteles, azt kérésre vagy a terembe való visszaérkezéskor külön felhívás nélkül a rendezőknek vagy a felügyeletet végző személynek köteles bemutatni.

4.4. Az érdeklődők zavartalan működését és szórakozását a közösségi és társas élet szabályainak megfelelő kulturált magatartással segítse elő minden látogató.

4.5. A közösségi tér közösségi célokat szolgál, ezért védelme, berendezésének és felszerelésének anyagi felelősséggel történő használata, a tisztaság és rend megóvása minden látogató kötelessége.

4.6. A látogatók személyes tárgyainak megóvásáért, a közösségi térbe behozott tárgyakért és az épület előtt hagyott járművekért az Önkormányzat felelősséget nem vállal.

4.7. A rendezőknek, a rendőrségnek és a tűzoltóknak az utasításait minden látogató köteles végrehajtani.

4.8. A helyiségekben, valamint az épület környékén szemetelni tilos.

4.9. A helyiségekben a nyílt láng használata, valamint a dohányzás szigorúan tilos. Dohányozni a vonatkozó jogszabályi előírások alapján kijelölt helyeken szabad.

4.10. A helyiségek használatba vétele, a megállapodás megkötése és a használati díj befizetése a bérleti szerződésben meghatározottak alapján történik.

4.11. A helyiségekbe szeszesitalt behozni – zártkörű rendezvény kivételével – nem szabad. A helyiségeket ittas állapotban látogatni tilos.

4.12. Az épületekben 14 éven aluliak 20 óra után csak szülő, vagy felnőtt korú személy felügyelete mellett tartózkodhatnak.

4.13. A rendezvény felelőse a rendbontókat ideiglenesen vagy véglegesen kitilthatja a rendezvény területéről.

4.14. A házirend betartásáért, valamint a jogvédelmi előírások betartásáért a rendezvény felelőse egyszemélyben felel.

4.15. A házirend betartása minden látogató számára kötelező.

4.16. A zavartalan művelődés és szórakozás érdekében a közösségi és társas élet szabályainak betartása, a megfelelő kulturált magatartás a közösségi tér valamennyi dolgozójának és látogatójának kötelessége.

4.17. A rendezvényért felelős személy a közösségi színtér kulcsát a rendezvény kezdete előtt legfeljebb egy nappal veheti át átadási-átvételi elismervény ellenében, amelyen aláírásával személyesen vállal felelősséget a közösségi színtér felszereléseinek, berendezéseinek épségéért. Rongálás vagy károkozás esetén a felelősség a rendezvény szervezőjét terheli.

4.18. A rendezvényen történt bármilyen különleges eseményről a vezetőt haladéktalanul értesíteni kell.

4.19. A közösségi tér helyiségeit a fenntartó tisztán köteles átadni az azt igénybe vevőnek/bérlőnek, ahol a használat során keletkezett szemetet, egyéb hulladékot a bérlő köteles összeszedni és elszállítani. A bérlő további kötelessége a bérelt helyiségek kitakarítása, az eredeti állapot visszaállítása (helyiségek kitakarítása - beleértve a mellékhelyiségeket is - valamint a berendezések visszapakolása).

4.20. A rendezvény végeztével valamint a helyiségek kitakarítása után a szervező mihamarabb – legkésőbb a rendezvényt követő napon - visszajuttatja az átvett kulcsot a művelődésszervezőnek, az átadás-átvételi elismervény ellenében.

4.21. „ZÁRTKÖRŰ RENDEZVÉNY"-t zavarni tilos.

5. Nyitvatartási rend: Hétfő: 8.00–12.00, Szerda: 15.00-19.00, Szombat: 08.00–12.00

A fentieken túl az Önkormányzat biztosítja a közösségi tér nyitva tartását a helyi igényeknek és a közösségi tér bérlője kérésének megfelelően, valamint az aktuális rendezvényekhez igazodóan.

6. Közösségi Könyvtár

A könyvtár – a Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata alapján – külön szabályozza működését. A könyvtár a nyitva tartási időben, valamint a könyvtár által rendezett rendezvények alkalmával látogatható.

7. Bérleti díjak

7.1. Üzleti célú, belépőjegyes, bevételes, vagy zártkörű vendéglátás céljából történő igénybevétel esetében 4 óra időtartamra bruttó 12 700 forint, 8 óra időtartamra bruttó 25 400 forint, egész napra bruttó 34 290 forint.

7.2. A helyi művelődési közösségek, klubok, civil szervezetek/egyesületek és intézmények részére a használat díjmentes. A bérleti díjak a rendezvény utáni takarítás díját nem tartalmazzák, a helyiségek takarítása a bérlő feladata és kötelessége. Az utólagos, önkormányzat által végzett takarítás díja: bruttó 19 050 Ft. A bérleti díj tartalmazza a közüzemi szolgáltatásokat, a berendezési tárgyak használatát, a mellékhelyiségek kiegészítőit, valamint a melegítő helyiség eszközeinek használatát is.

1

A 6. § (2) bekezdése a Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

Az 1. melléklet a Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.