Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete

az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályokról

Hatályos: 2022. 06. 02

Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete

az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályokról

2022.06.02.

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXV. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörben eljáró Somogy Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § (1) A rendelet területi hatálya Ságvár község belterületén, és külterületén lévő zártkerti ingatlanokon folytatott avar és kerti hulladék égetésére terjed ki.

(2) A rendelet területi hatálya nem terjed ki az (1) bekezdésben fel nem sorolt külterületi ingatlanokra, valamint az erdőről és az erdő védelméről szóló 2009. évi XXXVII. törvény hatálya alá tartozó erdőterületekre. A külterületi ingatlanokon irányított égetést az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014 (XII. 5.) BM rendelet 226-228. §-aiban, az erdőben történő égetésre pedig az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szó 2009. évi XXXVII. törvény 64-67. §-aiban foglaltakat kell alkalmazni.

(3) A rendelet tárgyi hatálya nem terjed ki a kerti szalonnasütésre, grillezésre, bográcsozásra vagy az egyéb módon történő szabadtéri főzés szabályaira, kivéve, ha azokra is országos, megyei vagy helyi tűzgyújtási tilalom vonatkozik.

(4) E rendelet alkalmazásában avar és kerti hulladék: a belterületi, valamint a külterületen lévő zártkerti ingatlanok rendeltetésszerű használatával kapcsolatosan keletkező a hulladékról szóló törvényben meghatározott zöldhulladék (a továbbiakban: zöldhulladék).

2. § (1) Az ingatlanon keletkező zöldhulladék kezelése az ingatlan tulajdonosának, kezelőjének, bérlőjének, használójának (továbbiakban együtt: ingatlanhasználó) feladata.

(2) Az ingatlanon keletkező zöldhulladék kezelését a hulladékról szóló törvény értelmében elsődlegesen komposztálással kell megoldani. Az ingatlanhasználó a nem komposztálható zöldhulladék mennyiséget vagy a komposztálásra nem alkalmas, de az ingatlanon keletkező zöldhulladékot elkülönítetten gyűjti és a hulladékszállítást végző szolgáltató részére adja át.

(3) Amennyiben (2) bekezdés szerint a zöldhulladék kevés mennyiségű vagy nagyobb mennyisége miatt az ott meghatározott módokon már nem kezelhető, vagy a kezelési módok mindegyikét már igénybe vette az ingatlanhasználó, akkor égetéssel megsemmisíthető.

3. § (1) Az égetés szerdai és pénteki munkanapokon 14.00 órától 20.00 óráig végezhető.

(2) A füstképződés csökkentése érdekében a zöldhulladékot előzetesen el kell szikkasztani vagy szárítani.

(3) A zöld hulladék elégetési szándéka esetén valamennyi szomszédos ingatlan tulajdonosát előzetesen tájékoztatni kell legalább az előző napon az égetés várható időpontjáról, amennyiben az égetés időpontja várhatóan meghaladja az egy órát.

(4) Közterületen csak a polgármester előzetes engedélyével lehet az égetést végrehajtani.

4. § (1) Az égetést megfelelően kialakított biztonságos, tűzrakásra alkalmas helyen, a vagyoni és személyi biztonságot nem veszélyeztető módon, az építményektől vagy gyúlékony anyagoktól a lehető legtávolabbi és egyenlő tűztávolságban lehet végezni, nagykorú cselekvőképes személy folyamatos felügyelete, és a lakókörnyezet lehető legkisebb zavarása mellett.

(2) Tilos a zöldhulladék égetése

a) párás, ködös, esős, havas vagy szeles időjárás esetén,

b) ha az arra illetékes szerv általános tűzgyújtási tilalmat rendel el,

c) közművezetékek és távvezetékek alatt és azok tűztávolságában (5 méter),

d) belterületen és külterületen lévő zártkerti ingatlanon lábon álló növényzet, tarló esetében,

e) abban az esetben, ha a gyúlékony anyagtól vagy építménytől az égetésért felelős személy kellő gondossága mellett sem biztosított kellő tűztávolság,

f) egészségügyi, oktatási, kulturális, szociális intézmények, nyitott sportlétesítmények 200 méteres körzetében az intézmény működésének ideje alatt, valamint az egyházi és vallási rendeltetésű ingatlanok 200 méteres körzetében az egyházi szertartások, rendezvények ideje alatt,

g) ünnepnapokon.

(3) Amennyiben a tűz meggyújtását követően következik be a (2) bekezdés a) pontja szerinti időjárási állapot bármelyike, az égetést azonnal abba kell hagyni és a (6) bekezdés szerint kell eljárni.

(4) A tulajdonos az égetés megkezdése előtt köteles a tűzoltáshoz szükséges eszközöket a helyszínen biztosítani (pl.: oltóvíz, homok, kézi szerszámok, felügyelet stb.).

(5) A zöldhulladék nem tartalmazhat más kommunális, vagy ipari eredetű, továbbá veszélyes hulladéknak minősülő anyagot. Az égetés folyamatának gyorsítására légszennyező vagy veszélyes segédanyag nem alkalmazható.

(6) Az égetés végén a felügyeletet ellátó személynek meg kell győződnie arról, hogy a tűz elhamvadt és gondoskodni kell az égetés helyének beáztatásáról és homok vagy földréteggel történő lefedéséről.

5. § Ez a rendelet 2022. június 1-jén lép hatályba.

6. §1

1

A 6. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.