Örvényes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2016. (VII.11.) önkormányzati rendelete

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételének rendjéről

Hatályos: 2016. 07. 20- 2023. 07. 01

Örvényes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2016. (VII.11.) önkormányzati rendelete

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételének rendjéről

2016.07.20.

Örvényes Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. §-ában és 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörben eljáró Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály véleményének a kikérésével a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) Jelen rendelet hatálya kiterjed Örvényes község közigazgatási területén levő valamennyi ingatlan tulajdonosánál, tulajdonos közösségénél, birtokosnál vagy használójánál (a továbbiakban együtt: ingatlanhasználó), valamint a közigazgatás területén belül működő gazdálkodó szervezeteknél, intézményeknél keletkező, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvényben (a továbbiakban: Ht.) meghatározott hulladékra, azok szállítására, kezelésére, hulladékgazdálkodási közszolgáltatásra és annak alanyaira.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott gazdálkodó szervezet esetében jelen rendelet hatálya a települési vegyes hulladékra terjed ki e rendelet 5. § (5) és (6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően.

2. Az önkormányzat hulladékgazdálkodással kapcsolatos feladatai

2. § (1) Az önkormányzat – Ht-ben meghatározottakon túl – a hulladékgazdálkodással összefüggésben a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben kapott felhatalmazás alapján jelen rendeletben szabályozza az önkormányzat által szervezett és kötelező igénybevétel alá eső települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatások szabályait.

(2) A Képviselő-testület a vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak megfelelően dönt a Közszolgáltató kiválasztásáról.

(3) Az állami hulladékgazdálkodási közfeladatok ellátására koordináló szervezet került létrehozásra, mely a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: Koordináló szerv).

3. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás

3. § (1) Örvényes Község közigazgatási területén a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás teljesítésére kizárólagosan jogosult a Balatonfüredi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (székhelye: 8230 Balatonfüred, Fürdő u. 20.), aki e minőségében közszolgáltatónak minősül (a továbbiakban: Közszolgáltató).

(2) A települési hulladék környezetkárosítást kizáró módon történő ártalmatlanítását, az elkülönítetten gyűjtött hulladék begyűjtését, előkezelését, hasznosítására történő átadását az Észak-Balatoni Hulladékgazdálkodási Kft. (a továbbiakban: ÉBH Kft.) biztosítja. Az ÉBH Kft. az elkülönítetten gyűjtött hulladék begyűjtését a Közszolgáltató bevonásával végzi.

(3) Az elkülönítetten gyűjtött hulladék előkezelése, valamint hasznosítására történő átadás az ÉBH Kft. veszprémi válogatóművében történik.

(4) A települési hulladék a Királyszentistváni Hulladékkezelő Központban kerül elhelyezésre.

4. A közszolgáltató hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos jogai és kötelezettségei

4. § (1) A Közszolgáltató kötelessége a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás elvégzésére vonatkozó Kormányrendelettel és a Ht-ben meghatározottakkal összhangban – az e rendeletben és a közszolgáltatási szerződésben foglaltak szerint, a környezetvédelmi, valamint az egyéb jogszabályi előírások megtartásával

a) a közszolgáltatás igénybevételére köteles, vagy azt igénybe vevő ingatlanhasználóktól a Közszolgáltató szállítóeszközeihez rendszeresített (szabványos) gyűjtőedényben, vagy külön szabályozott esetekben a Közszolgáltató által biztosított, a Közszolgáltató emblémájával ellátott műanyag zsákban gyűjtött egyéb települési vegyes hulladék és háztartási hulladék házhoz menő járattal történő rendszeres begyűjtése és elszállítása,

b) Örvényes Község közszolgáltatással ellátott területén található, természetes és a nem természetes személy, intézmények által kirakott összes háztartási, vagy ahhoz hasonló jellegű hulladék rendszeres begyűjtése és elszállítása, ártalmatlanítása,

c) Örvényes Község közszolgáltatással ellátott területén keletkező lomhulladék begyűjtése, elszállítása.

(2) A Közszolgáltató a magasabb szintű jogszabályokban és e rendeletben foglaltak szerint köteles eleget tenni adatszolgáltatási és nyilvántartási kötelezettségének.

5. Az ingatlanhasználókra vonatkozó szabályok

5. § (1) Az ingatlanhasználó a Ht. rendelkezéseivel összhangban köteles az önkormányzat által szervezett közszolgáltatás igénybevételére az ingatlanán keletkező háztartási hulladék e rendeletben előírtak szerinti gyűjtésére, a Közszolgáltatónak történő átadására, valamint a közszolgáltatási díj megfizetésére.

(2) Az ingatlanhasználó a közszolgáltatási díjat a hatályos jogszabályok alapján kijelölt Koordináló szervnek fizeti meg, a Koordináló szerv által kiállított számla alapján.

(3) Az ingatlanhasználó alapvető kötelessége az (1) bekezdés tekintetében, hogy

a) a hulladékgyűjtése során megfelelő gondossággal járjon el annak érdekében, hogy a hulladék mások testi épségét és egészségét, valamint jó közérzetét ne veszélyeztesse;

b) a település természetes és épített környezetét ne szennyezze, a növény- és állatvilágot ne károsítsa;

c) az ingatlanán keletkező hulladék mennyiségének alacsony szinten tartása, felesleges hulladékot ne bocsásson ki, a rendelkezésre álló szelektív gyűjtési lehetőséget igénybe vegye;

d) elősegítse a Közszolgáltató által bevezetésre kerülő elkülönítetten gyűjtött hulladékgyűjtést és elszállítást.

(4) Az ingatlantulajdonosa köteles a Közszolgáltatónak 15 napon belül bejelenteni, ha tulajdonos változás vagy egyéb ok miatt a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik, vagy ha ez irányú kötelezettsége megszűnik.

(5) Gazdálkodó szervezet akkor köteles a közszolgáltatás igénybevételére, ha a gazdasági tevékenységével összefüggésben keletkezett települési hulladékának kezeléséről (hasznosításáról vagy ártalmatlanításáról) a Ht. 31. §-ában foglaltaknak megfelelően nem gondoskodik.

(6) A gazdálkodó szervezet a háztartási hulladékhoz hasonló nem elkülönítetten gyűjtött hulladékának kezeléséről a közszolgáltatás keretében illetőleg az ingatlantulajdonosa útján köteles gondoskodni. A gazdálkodó szervezet köteles az ilyen hulladékának elkülönített gyűjtésére.

(7) A ingatlanhasználó a települési vegyes hulladékot szabványos, az ingatlanhasználónál keletkező hulladékmennyiségnek megfelelő méretű gyűjtőedényben gyűjti, melynek használata kötelező. A kötelező közszolgáltatás a Közszolgáltató által az ingatlanhasználók számára megvásárlásra biztosított gyűjtőedényekben történik. A gyűjtőedények mérete vegyes hulladék vonatkozásában a következő

a) 120 literes edényzet vagy 80 liter űrmértékű gyűjtőedény természetes személy ingatlanhasználók számára, vagy

b) 60 liter űrmértékű edényzet az egyedüli és életvitelszerű ingatlanhasználók számára.

(8) A (7) bekezdés b) pontjában meghatározott 60 literes gyűjtőedényt csak a lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használó természetes személy választhatja. Annak tényét, hogy a lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használja az önkormányzat által kiadott igazolás Közszolgáltató részére történő benyújtásával kell bizonyítania. Az egyedüli és életvitelszerű ingatlanhasználónak az a természetes személy minősül, aki a lakcíme szerinti ingatlanban egyedül lakik, melyet Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője által kiadott igazolással a Közszolgáltató felé igazol.

(9) Az ingatlanhasználó, az idényjellegű nyaraló, üdülő ingatlanán keletkezett települési hulladékra vonatkozóan április 15-től október 15-ig köteles igénybe venni hulladékgazdálkodási közszolgáltatást és a Közszolgáltatóval szerződést kötni.

6. Az ingatlanhasználó jogai és kötelességei

6. § (1) A meghatározott időszakon kívül az idényjellegű nyaraló, üdülő ingatlanán a használat folytán keletkezett települési hulladék kezeléséről az ingatlanhasználó köteles gondoskodni.

(2) Az ingatlanhasználó köteles ingatlanonként legalább 1 db, szabványos, a szerződött hulladék mennyiségének megfelelő méretű hulladékgyűjtő edényt (kuka) saját költségen beszerezni, használni. Üdülő ingatlan esetén a gyűjtőedényt, a Közszolgáltató emblémájával ellátott hulladékgyűjtő zsák egységcsomag megvásárlásával is ki lehet váltani. A hulladékgyűjtő zsák egységcsomag a szerződésben rögzített tárolóedény méretének megfelelő és a szállítási alkalmakkal megegyező darabszámú, a Közszolgáltató emblémájával ellátott hulladékgyűjtő zsákot tartalmaz. A hulladékgyűjtő zsák egységcsomag a Közszolgáltató székhelyén szerezhető be, vételára a csomag megvásárlásakor fizetendő.

(3) A Közszolgáltató jogosult a szerződött ingatlanhasználót felszólítani a megkötött közszolgáltatási szerződés módosítására, ha az ingatlanhasználó rendszeresen a szerződött mennyiségen felül, nem az előírtaknak megfelelő módon, többlethulladékot helyez el a hulladékgyűjtő edényben vagy az mellett.

(4) Az ingatlanhasználónál a szokásos mennyeiségen felül keletkező hulladék eseti összegyűjtésére – a közszolgáltatási szerződésben rögzített mértéken felül – a Közszolgáltató emblémájával ellátott hulladékgyűjtő zsák szerezhető be a Közszolgáltató székhelyén a Közszolgáltatótól. A hulladékgyűjtő zsák ára magába foglalja az egyszeri szállítási díjat és a zsák előállítási költségét.

7. A közszolgáltatás ellátásának rendje és módja

7. § (1) A rendszeres települési hulladékszállításba bekapcsolt területeken a természetes személy ingatlanhasználótól a települési hulladék elszállítása heti egy alkalommal, a Közszolgáltató által meghatározott napon történik. Kivételt képeznek az idényjellegű üdülőingatlanok, melyek esetében április 15 és október 15 között történik a szállítás heti egy alkalommal.

(2) Nem természetes személy ingatlanhasználótól a települési hulladék elszállítása a szerződésben meghatározottak alapján, de legalább heti egy alkalommal történik.

(3) A szállítás napját – és annak esetleges változását – a Közszolgáltató állapítja meg és közli az érintettekkel, valamint az önkormányzattal.

(4) A települési hulladék a gyűjtőedényben tömörítés nélkül úgy helyezhető el, hogy annak fedele zárható legyen, valamint a hulladékszállítás során a Közszolgáltató alkalmazottainak egészségét, testi épségét ne veszélyeztesse, a gépi ürítést ne akadályozza, az ürítő berendezést ne károsítsa.

(5) A gyűjtőedény mellé csak a Közszolgáltatótól vásárolt, egyedi jelzéssel ellátott hulladékgyűjtő zsákban lehet hulladékot kitenni.

(6) A hulladékszállító jármű személyzete a hulladékot elszállításkor az ingatlan bejárata előtti közterületen veszi át. Ahol a közút méreteinél fogva az ingatlan megközelítése köztisztasági járművel nem lehetséges, a települési hulladék átvétele a legközelebbi alkalmas helyen történik.

(7) A hulladékgyűjtő edények közterületre való kihelyezéséről és a hulladék kiürítése utáni eltávolításáról az ingatlanhasználó köteles gondoskodni a hulladékszállítás napján. A hulladékgyűjtő edényeket közterületre a közlekedést nem akadályozó módon szabad kihelyezni úgy, hogy hulladék átadása a környezet veszélyeztetését, szennyezését, károsítását, a hulladék kiszóródását kizáró módon megtörténhessen. A kihelyezett gyűjtőedény helyét tisztán, akadálymentesen, télen hótól, síkosságtól mentesen kell tartani.

(8) A szállítás alkalmával az átvételkor szennyeződött terület megtisztításáról s Közszolgáltató köteles gondoskodni, valamint a Közszolgáltató felelős a szállításra használt gépek, berendezések környezetvédelmi szempontból kifogástalan műszaki állapotba tartásáért is.

(9) Hulladékszállítást csak fedett, vagy letakart gépjárművel szabad végezni.

(10) A Közszolgáltató köteles a hulladékgyűjtő edények ürítését gondosan végezni.

(11) A hulladékszállító jármű személyzete a hulladékgyűjtő edényeket kiürítés után köteles az átvétel helyére visszahelyezni.

(12) Tilos a kihelyezet hulladékgyűjtő edények tartalmának válogatása, szétszórás, a hulladékgyűjtőbe égő gyufaszál, cigarettavég, egyéb gyulladást előidéző, vagy robbanó anyagok bedobása, elhelyezése.

(13) A hulladékgyűjtő edényzet karbantartásáról és fertőtlenítéséről az ingatlanhasználó szükség szerint köteles gondoskodni.

8. A közszolgáltatás díjfizetése

8. § (1) Az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat ellátásához kapcsolódó hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlanhasználó a Koordináló szerv részére közvetlenül vagy Koordináló szerv által megbízott díjbeszedő útján közszolgáltatási díjat köteles fizetni.

(2) Az ingatlanhasználó változása esetén a közszolgáltatás díját az ingatlanhasználó váltás bejelentése hónapjának utolsó napjáig a régi, azután pedig az új ingatlanhasználó köteles fizetni.

(3) A fizetendő közszolgáltatási díj a Koordináló szerv vagy általa megbízott díjbeszedő által összeállított számla kézhezvételét követően, a számlában feltüntetett fizetési határidőig kell kiegyenlíteni. A számla átadása történhet megbízott útján, személyesen vagy postán.

(4) Ha az ingatlanhasználó az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat ellátásához kapcsolódó díjat nem fizeti meg és díjhátraléka keletkezik, akkor a Koordináló szerv által küldött fizetési felszólításért jogosult az adminisztrációs díjat kiszámlázni az ingatlanhasználó részére. Ha a számla kiegyenlítésére a felszólítás dátumát követően került sor, a befizetett összeg először az adminisztrációs díjjal kerül elszámolásra, a fennmaradó összeggel pedig a közszolgáltatási díjhátralékot csökkenti a Koordináló szerv.

(5) Az ingatlanhasználó az adataiban bekövetkező változásokat a Koordináló szervnek 15 napon belül köteles bejelenteni.

(6) Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az az ingatlanhasználó, aki hulladékkal kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, ha a Koordináló szerv az ingatlanhasználó számára a közszolgáltatást felajánlotta, vagy rendelkezésre állását igazolja.

(7) A közszolgáltatásért fizetendő díj a Koordináló szervet illeti meg. A közszolgáltatási díjat az ingatlanhasználó a Koordináló szerv által megküldött számla alapján köteles megfizetni, a közszolgáltatási szerződésben meghatározott gyakorisággal.

(8) A díj megfizethető csekken vagy átutalással a Koordináló szerv részére.

(9) Késedelmes díjfizetés esetén a Koordináló szerv jogosult késedelmi kamat felszámítására.

9. A közszolgáltatás díjfizetése alóli mentesség

9. § (1) Szüneteltethető a közszolgáltatás az ingatlanhasználó részéről, amennyiben díjtartozása a Koordináló szerv felé nem áll fenn és az ingatlana folyamatosan, legalább 30 napig, üdülőingatlanok esetében a teljes használati szezonban használaton kívül van.

(2) A szünetelés időtartamára közszolgáltatási díjat nem kell fizetni.

(3) A szünetelés iránti kérelmet a Közszolgáltatónál kell benyújtani, legkésőbb a tárgyévet követő január 20-ig. Mellékelni vagy utólag - legkésőbb a tárgyévet követő január 20-ig – csatolni kell a szüneteléssel érintett időszakra vonatkozó a közüzemi szolgáltató által leolvasottan „0” fogyasztást igazoló közüzemi számla másolatát.

10. Záró rendelkezés

10. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Örvényes Község Önkormányzat Képviselő-testületének a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételének rendjéről szóló 8/2014. (VIII.26.) önkormányzati rendelete.