Bölcske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2022. 05. 28

Bölcske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

2022.05.28.

Bölcske Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed

a) Bölcske Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat) és annak bizottságaira,

b) az Önkormányzat költségvetési szerveire és

c) mindazon magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező

szervezetekre, amelyek az Önkormányzat költségvetésében szereplő előirányzatokból részesülnek.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) Bölcske Községi Önkormányzat képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő –testület) az Önkormányzat összevont 2021.évi

a) teljesített bevételi főösszegét 889.473.112 Ft

b) teljesített kiadási főösszegét 744.568.710 Ft

összegben állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti önkormányzati szinten összesített 2021. évi költségvetésének pozitív egyenlege 144.904.402 Ft

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegei teljesítését, valamint a saját bevétellel nem fedezett kiadásokhoz nyújtott központi támogatási előirányzatok teljesítését, előirányzati csoportok, és kiemelt előirányzatok bontásban az 1. melléklet és a 2. melléklet tartalmazza.

3. § A Bölcske Községi Önkormányzat összevont 2021. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa 144.904.402 Ft-ban kerül jóváhagyásra. A jóváhagyott maradvány alakulását a 21. melléklet tartalmazza.

4. § (1) A 2. § (1) bekezdésben meghatározott teljesített bevételi és kiadási főösszegeket rovatrend szerinti bontásban

a) Bölcske Községi Önkormányzat vonatkozásában a 3. melléklet,

b) a Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal vonatkozásában a 5. melléklet,

c) a Bölcskei Mesevár Óvoda vonatkozásában a 7. melléklet,

d) a Bölcske Szociális Alapszolgáltatási Központ vonatkozásában a 9. melléklet

tartalmazza.

(2) A Képviselő-testület a működési és felhalmozási mérlegeket

a) Bölcske Községi Önkormányzat vonatkozásában a 4. melléklet,

b) a Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal vonatkozásában a 6. melléklet,

c) a Bölcskei Mesevár Óvoda vonatkozásában a 8. melléklet,

d) a Bölcske Szociális Alapszolgáltatási Központ vonatkozásában a 10. melléklet

szerint hagyja jóvá.

(3) A 2. § (1) bekezdésben meghatározott 2021. évi teljesített bevételeit és kiadásait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a rendelet 11. melléklete tartalmazza.

5. § (1) Az Önkormányzat teljesített beruházási, fejlesztési kiadásait, az egyes intézmények beruházási és fejlesztési kiadásának részletezését a 12. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat és az Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek (a továbbiakban együtt: költségvetési szerv) költségvetési létszámát, a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát a 19. melléklet tartalmazza.

6. § A képviselő-testület az európai uniós forrásból származó támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

7. § (1) Az önkormányzat 2021. évi összevont mérlegét a Képviselő-testület az alábbi mérlegfőösszeggel hagyja jóvá: 2 317 906 060 Ft.

(2) A mérleget a rendelet 20. melléklete tartalmazza.

(3) A Képviselő-testület a több éves kihatással járó kötelezettségek teljesítését éves bontásban a 18. melléklet szerint fogadja el.

(4) Az Önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 14. melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat általnyújtott hitelek és kölcsönök állományát a 15. melléklet tartalmazza.

(6) Az Önkormányzata a 17. mellékletben foglaltak szerint hosszú távú elkötelezettségekkel nem rendelkezik.

8. § Az önkormányzat 2021. évi vagyonkimutatását a Képviselő-testület 22. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. Adósságot keletkeztető ügylet

9. § Az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét a 16. melléklet tartalmazza.

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai

10. § Az Önkormányzat és a költségvetési szervek éves költségvetés alapján, az alapító okiratuknak megfelelően, a vonatkozó jogszabályi előírások szerint gazdálkodnak és önállóan gazdálkodnak a részükre jóváhagyott személyi kiadások és létszám előirányzatokkal. Az előirányzatok betartásáért a költségvetési szervek vezetői fegyelmi felelősséggel tartoznak.

11. § (1) A polgármester átruházott hatáskörben nettó 500.000 Ft összeghatárig jogosult árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésére.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, vagy annak következményei elhárítása érdekében a polgármester az Önkormányzat költségvetése körében átmeneti – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht) rendelkezéseitől eltérő – intézkedést hozhat, melyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

12. § (1) Az előző évi pénzmaradvány – az előző évben vállalt kötelezettségek áthúzódó teljesítésével összefüggő kiadások kivételével – a képviselő-testület jóváhagyását követően használható fel.

(2) Az állami normatív hozzájárulások és a központi támogatások zárszámadáskor történő elszámolásakor az igénylés és a teljesítés közötti eltérés miatt keletkezett visszafizetési kötelezettség a költségvetési szervek esetében 100 % - os mértékben az intézményt terheli.

(3) A képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2020. évi gazdálkodás lezárásakor az állami normatívákkal való elszámolásnál jelentkező, az Önkormányzat számára a központi költségvetésből járó összeget nem adja át a költségvetési szerveknek.

(4) A költségvetési szerv vezetője köteles a tartozás állományáról adatot szolgáltatni az alábbiak szerint: a költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25. napja szerinti állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5. napjáig az Önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

(5) A működési célú forráshiány finanszírozásának érdekében annak felmerülésekor a költségvetési szerv vezetőjének írásban benyújtott igénye alapján a képviselő-testület a felhalmozási célú többletbevételek működési célú kiadásokra történő átcsoportosítását rendelheti el.

5. A gazdálkodás szabályai

13. § (1) A költségvetési szervek e rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett a költségvetési szervek vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal az elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.

(3) A költségvetési szerv által a számára ellátott feladatok fedezetéül a nyilvántartásaiban elkülönített előirányzatok szolgálnak, amelyet a költségvetési szerv saját érdekében használ fel.

(4) A költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa a költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.

(5) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével és a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságokért a felelősség a költségvetési szerv vezetőjét terheli.

(6) A költségvetési szervek vezetői az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

14. § Az általános és a céltartalék felosztása és a felhasználásáról szóló döntés meghozatala – a 15. § (2) bekezdésében foglalt kivétellel - a képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik.

15. § A költségvetési szervek pénzellátása – a személyi kiadásokhoz kapcsolódó elszámolási különbözetek figyelembevételével - a felhasználási szükséglethez igazodóan, időarányosan, havi több részletre bontva történik. Soron kívüli finanszírozás kiutalásáról – a költségvetési szerv vezetőjének kérése alapján – a polgármester dönt és erről tájékoztatja a képviselő-testületet a soron következő ülésen.

16. § (1) Az Önkormányzat számlavezető pénzintézete a Takarékbank Zrt.

(2) Az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet alapján az Önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek és a Bölcskei Roma Nemzetiségi Önkormányzat a Takarékbank Zrt-nél vezeti a bankszámláit, más banknál bankszámlát nem nyithatnak.

17. § A költségvetési szervek vezetői felelősek a feladatmutatóhoz kötött állami normatív hozzájárulások igénylését megalapozó mutatószámok valóságtartalmáért, a normatív elszámoláshoz szükséges dokumentumok helyességéért, valamint kötelesek a normatív támogatás alapját képező mutatószámokról a jogszabályok által meghatározott naprakész nyilvántartásokat vezetni.

18. § A beruházások ütemezésénél tekintetbe kell venni az Önkormányzat fejlesztési forrásainak várható alakulását. A 13. mellékletben nem szereplő beruházási igények megvalósíthatóságáról a képviselő-testület eseti határozattal dönt a források rendelkezésre állásának függvényében.

19. § A költségvetési szerv vezetője felelős a feladatai ellátásához a szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybevételéért, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáért, a költségvetési szerv gazdálkodásában a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséért, a gazdálkodási lehetőségek és kötelezettségek összhangjáért.

6. Záró rendelkezések

20. § Az önkormányzat a belső ellenőrzés működtetéséről a Paksi Többcélú Kistérségi Társulás útján gondoskodik.

7. Záró rendelkezések

21. § Ez a rendelet 2022. május 30. napján lép hatályba.

22. § Hatályát veszti az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 4/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelet.