Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete

a községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(III.5.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 05. 27 - 2022. 05. 28

Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete

a községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(III.5.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2022.05.27.

Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének Előkészítő Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § (1) A községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(III.5.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Kör.) 4. §-ában meghatározott költségvetési bevételi főösszeg 179.112.228Ft-ra (Százhetvenkilencmillió-száztizenkettőezer-kettőszázhuszonnyolc forintra) változik.

(2) A Kör. 4. §-ában meghatározott költségvetési kiadási főösszeg 220.429.743Ft-ra (Kettőszázhúszmillió-négyszázhuszonkilencezer-hétszáznegyvenhárom forintra) változik.

(3) A Kör. 4. §-ában a költségvetési egyenleg 41.317.515Ft.

2. § (1) A Kör. 1. melléklete (Bevételek) helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

(2) A Kör. 2. melléklete (Kiadások) helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

(3) A Kör. 3. melléklete (Előirányzat felhasználási ütemterv) helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

(4) A Kör. 4. melléklete (Bevételek és kiadások tevékenységenként) helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

(5) A Kör. 5. melléklete (Működési mérleg, Felhalmozási mérleg, Összevont mérleg) helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

(6) A Kör. 7. melléklete (Kimutatás a 2021. évi bérjellegű juttatásokról) helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

(7) A Kör. 8. melléklete (Az önkormányzat által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásai) helyébe e rendelet 7. melléklete lép.

(8) A Kör. 9. melléklete (A központi költségvetési kapcsolatokból származó támogatások) helyébe e rendelet 8. melléklete lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Rendelkezéseit 2021. december 31-étől kell alkalmazni.

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2022. május 28. napjával.