Balatonszabadi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 05. 28- 2022. 09. 30

Balatonszabadi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

2022.05.28.

Balatonszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.

2. A költségvetés bevételi és kiadásai

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését

a)1 589.389.568.- Ft költségvetési bevétellel,

b)2 763.471.737.- Ft költségvetési kiadással,

c) - 174.082.169.- Ft költségvetési egyenleggel, ebből:

ca) 184.694.922.- Ft finanszírozási bevétellel,

cb) 10.612.753.- Ft finanszírozási kiadással,

d)3 összesen: 774.084.490.- Ft bevétellel,

e)4 774.084.490.- Ft kiadással

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat, valamint a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási előirányzatokat a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását, a költségvetési egyenleg összegét önkormányzati szinten a 3. melléklet részletezi.

(4) A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 2. melléklet részletezi.

3. A költségvetés részletezése

3. § (1) Az önkormányzatnak 2021. évben adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei nincsenek.

(2) Az önkormányzat 2022. évben a 4. melléklet szerinti beruházási kiadásokat tervezi.

(3) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot költségvetési szervenként, feladatonként a 5. melléklet, 6. melléklet, 7. melléklet szerint határozza meg.

(4) Az önkormányzat a kiadások között

a)5 7.148.822.- Ft általános,

b)6 111.026.006.- Ft céltartalékot állapít meg, melyből

ba) működési céltartalék 0.- Ft,

bb) felhalmozási céltartalék 111.026.006.- Ft.

(5) A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának. Az általános- és céltartalékok részletezését a 8. melléklet tartalmazza.

(6) A költségvetési szervek együttes létszámát 2022. évben 49 főben állapítja meg.

(7) A közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást a rendelet 10. melléklete, a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a rendelet 9. melléklete tartalmazza.

(8) A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait a rendelet 12. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

(9) A 2022. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a rendelet 11. melléklete tartalmazza.

(10) Az Önkormányzat EU-s projektjeinek részletezését a 13. melléklet tartalmazza.

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) A költségvetési szervek e rendelet mellékleteiben meghatározott előirányzatokkal, az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) előírásai szerint állítják össze elemi költségvetésüket.

(5) Amennyiben helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost bíz meg.

(6) Abban az esetben, ha a költségvetési szerv elismert tartozásállománnyal rendelkezik a költségvetési szerv vezetője köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni az önkormányzat jegyzője részére.

(7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

(9) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a Polgármesteri Hivatal vezetőjét, valamint a Balatonszabadi Aranyalma Óvodája vezetőjét, hogy az e rendeletben előírt bevételeket szedje be és a jóváhagyott kiadásokat teljesítse.

(10) A költségvetés végrehajtása során kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig - a bevételek teljesülési ütemére figyelemmel - vállalható és a kifizetések ezen összegek határáig teljesíthetőek.

(11) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Önkormányzat költségvetésében szereplő általános tartalék terhére 500.000.- Ft felhasználásáról saját hatáskörben, utólagos beszámolási kötelezettséggel döntsön.

(12) Az önkormányzat és az irányításuk alá tartozó költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be pályázatot abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel. Egyéb esetben a pályázat csak akkor indítható, ha arra a szükséges fedezet a költségvetésben biztosított.

(13) A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának.

(14) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a költségvetési szervek vezetőit a szerv költségvetésében kormányzati funkciókon belüli és közötti átcsoportosításra.

(15) A költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető.

(16) A Balatonszabadi Aranyalma Óvodája és Bölcsődéje kezességet nem vállalhat.

5. Az előirányzatok módosítása

5. § (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

(2) A képviselő-testület a jóváhagyott kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.

(3) A költségvetési szervek kiemelt előirányzatokon belüli bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben egymás között átcsoportosíthatóak.

(4) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével – negyedévenként – a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon - a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(5) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(6) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek, valamint a munkamegosztási megállapodásban foglalt előirányzatok felett rendelkező költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

(7) Az önkormányzat időközi költségvetési jelentést készít, mely az államháztartási számviteli kormányrendelet alapján a költségvetési jelentést, valamint egyes kiegészítő információkat tartalmaz.

6. A gazdálkodás szabályi

6. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A Balatonszabadi Aranyalma Óvodája és Bölcsődéje az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal az e rendeletben megállapított összegben rendelkezik.

(3) Az önkormányzat által az irányítása alá tartozó költségvetési szervek számára ellátott feladatok fedezetéül a nyilvántartásaiban erre elkülönített előirányzatok szolgálnak, amelyet az irányítása alá tartozó szervek érdekében használ fel.

(4) Az önkormányzat feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa az irányítása alá tartozó költségvetési szerv költségvetésében a részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.

(5) A költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(6) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek működéséhez szükséges intézményei finanszírozást a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja.

7. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

7. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, a Balatonszabadi Aranyalma Óvodája és Bölcsődéje esetében az intézményvezető felelős.

(2) A jegyző köteles belső kontrollrendszert működtetni, amely biztosítja a helyi önkormányzat rendelkezésére álló források szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását. Köteles gondoskodni a belső ellenőrzés működtetéséről, illetve a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek ellenőrzéséről is. Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról megbízási szerződéses jogviszony útján gondoskodik.

8. Záró rendelkezések

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Balatonszabadi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

2

A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Balatonszabadi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

A 2. § (1) bekezdés d) pontja a Balatonszabadi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

4

A 2. § (1) bekezdés e) pontja a Balatonszabadi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 3. § (4) bekezdés a) pontja a Balatonszabadi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

6

A 3. § (4) bekezdés b) pontja a Balatonszabadi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

7

Az 1. melléklet a Balatonszabadi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 2. melléklet a Balatonszabadi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 3. melléklet a Balatonszabadi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 4. melléklet a Balatonszabadi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

11

Az 5. melléklet a Balatonszabadi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

12

A 6. melléklet a Balatonszabadi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

13

A 7. melléklet a Balatonszabadi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

14

A 8. melléklet a Balatonszabadi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

15

A 9. melléklet a Balatonszabadi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

16

A 11. melléklet a Balatonszabadi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.