Pusztakovácsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2022. 05. 28

Pusztakovácsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról

2022.05.28.

Pusztakovácsi Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk(1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire, a Pusztakovácsi Pipitér Óvodára, a Pusztakovácsi Közös Önkormányzati Hivatalra az elfogadott eredeti költségvetéssel összehasonlítható szerkezetben került bemutatásra

Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének teljesítése

2. § (1) A képviselő-testület a csatolt 1. melléklet és a 2. mellékleteknek megfelelően az Önkormányzat összesített teljesített 2021. évi kiadási főösszegét 313.234.726 forintban, bevételi főösszegét 436.463.521 forintban állapítja meg.

a) Az önkormányzat bevételeit 3. melléklet, kiadásai részletezését a 4. melléklet tartalmazza

b) A Közös Hivatal bevételei és kiadásai részletezését az 5. melléklet és 6. melléklet tartalmazza.

c) A Pipitér Óvoda bevételei és kiadásai részletezését a 7. melléklet és 8. melléklet mutatja be.

d) A képviselő-testület az önkormányzat eredménykimutatását a 9. melléklet, összevont mérlegét a 10. melléklet szerint,fogadja el.

e) A képviselő-testület a felújítások és beruházások teljesítését a 11. melléklet és 12. melléklet alapján hagyja jóvá.

f) Az önkormányzat által folyósított ellátások részletezését a 13. melléklet mutatja be.

g) A közvetett támogatásokat a 14. melléklet tartalmazza

h) A helyi önkormányzat adósságának állományát a 16. melléklet alapján állapítja meg

i) A többéves kihatással járó döntéseket a 17. melléklet tartalmazza.

j) A pénzeszközök változását a 18. mellékletben mutatja be.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2021.évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 19. mellékletben mutatja be.A költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételi és kiadási előirányzatait a 20. melléklet tartalmazza.

Létszám előirányzat és teljesítés

3. § A képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évre teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá: Pusztakovácsi Pipitér Óvoda: 8 fő, Közös Hivatal 9 fő, Önkormányzat 6 fő, a közfoglalkoztatottak teljesített éves létszáma 38 fő.

Pénzmaradvány megállapítása, jóváhagyása

4. § A képviselő-testület az önkormányzat 2021.évi pénzmaradványát a 15. mellékletben foglalt részletezés szerint 123.228.795 Ft összegben hagyja jóvá, ebből az önkormányzat pénzmaradványa 121.071.064 Ft, Közös Önkormányzati Hivatalé 1.193.197 Ft, Pipitér Óvodáé 964.534 Ft

Az önkormányzat vagyona

5. § (1) Az önkormányzat 2021.december 31.-i állapot szerinti összevont vagyonát a képviselő testület a 21. melléklet és 22. mellékletek szerint 444.578.004 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat vagyonkimutatásában szereplő ingatlanvagyon számviteli nyilvántartás szerint bruttó értékének és az ingatlan vagyonkataszteri nyilvántartásban szereplő ingatlanvagyon bruttó értékének egyezősége biztosított

Záró rendelkezések

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

2021. évi költségvetési bevétele

Rovat megnevezése

Rovat száma

2021. évi előirányzat

Módosított ei.

Teljesítés

Kötelező önkorm. feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Összesen

Kötelező önk.feladat

Kötelező önk.feladat

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

77607456

77607456

77798384

77798384

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

24208500

24208500

25006500

25006500

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B1131

29465360

29465360

30027975

30027975

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B1132

14377084

14377084

15807238

15807238

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2270000

2270000

2270000

2270000

Működési célú központosított előirányzatok

B115

0

6618153

6618153

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

0

266000

266000

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

147928400

0

0

147928400

157794250

157794250

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

0

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

72002000

72002000

78202000

77993082

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

219930400

0

0

219930400

235996250

235787332

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

0

0

46691000

46691131

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0

0

0

0

46691000

46691131

Vagyoni tipusú adók

B34

2400000

2400000

2400000

2426700

Értékesítési és forgalmi adók

B351

5000000

5000000

7000000

8248124

Fogyasztási adók

B352

0

0

Gépjárműadók

B354

200000

200000

0

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

0

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

0

200000

114972

Közhatalmi bevételek

B3

7600000

0

0

7600000

9600000

10789796

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

0

0

0

Szolgáltatások ellenértéke

B402

5800000

5800000

5800000

6254679

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

0

0

Tulajdonosi bevételek

B404

0

0

0

0

Ellátási díjak

B405

2600000

2600000

2600000

2530311

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

837567

837567

837567

779917

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

Kamatbevételek

B4082

0

0

24

Egyéb működési bevételek

B411

3200000

3200000

200000

24628

Működési bevételek

B4

12437567

0

0

12437567

9437567

9589559

Immateriális javak értékesítése

B51

0

Ingatlanok értékesítése

B52

0

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

78740

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

0

0

0

78740

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B64

0

275000

Működési célú támogatás bevétele

B65

0

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

0

0

0

0

275000

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B74

0

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0

0

0

0

Költségvetési bevételek

B1-B7

239967967

0

0

239967967

301724817

303211558

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

0

0

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

0

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

0

0

0

0

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

0

0

0

0

0

0

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

127167866

127167866

127168021

127168021

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

0

Maradvány igénybevétele

B813

127167866

0

0

127167866

127168021

127168021

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

0

6083942

Központi, irányító szervi támogatás

B816

0

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

127167866

0

0

127167866

127168021

133251963

Finanszírozási bevételek

B8

127167866

127167866

127168021

133251963

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

367135833

0

0

367135833

428892838

436463521

2. melléklet

2021. évi költségvetés kiadásai

Rovat megnevezése

Rovat száma

2021. évi előirányzat

Módosított ei.

Teljesítés

Kötelező önkorm. feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Összesen

Kötelező önk.feladat

Kötelező önk.feladat

Személyi juttatások

K1

147781000

0

0

147781000

159097000

156481818

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

22212000

0

0

22212000

21447000

21311730

Dologi kiadások

K3

65803698

0

0

65803698

68918703

61259736

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

14656000

0

0

14656000

14656000

13178000

Helyi önk.előző évi elszámolásából adódó befizetések

K5021

26000

24617

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

1500000

1500000

1270000

1029029

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

200000

200000

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

30000

30000

Tartalékok

K513

1000000

1000000

1000000

Egyéb működési célú kiadások

K5

2500000

0

0

2500000

2526000

1283646

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

32000

32000

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

0

400000

400000

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

320000

320000

242568

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

3214000

16864000

4663013

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

947000

4588000

1333144

Beruházások

K6

4481000

0

0

0

22204000

6670725

Ingatlanok felújítása

K71

71125000

71125000

105611000

37430658

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

19205000

19205000

28516000

9701278

Felújítások

K7

90330000

0

0

90330000

134127000

47131936

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök ÁHT-n belülre

K82

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0

Költségvetési kiadások

K1-K8

347763698

343282698

422975703

307317591

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

5917135

5917135

5917135

5917135

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

0

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

5917135

0

0

5917135

5917135

5917135

Finanszírozási kiadások

K9

5917135

0

0

5917135

5917135

5917135

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

353680833

0

0

349199833

428892838

313234726

3. melléklet

2021. évi költségvetés bevételei

Rovat megnevezése

Rovat száma

2021. évi előirányzat

2021.évi Módosított ei.

Teljesítés

Kötelező önkorm. feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Összesen

Kötelező önk.feladat

Kötelező önk.feladat

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

77607456

77607456

77798384

77798384

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

24208500

24208500

25006500

25006500

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B1131

29465360

29465360

30027975

30027975

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B1132

14377084

14377084

15807238

15807238

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2270000

2270000

2270000

2270000

Működési célú központosított előirányzatok

B115

0

6618153

6618153

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

0

266000

266000

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

147928400

0

0

147928400

157794250

157794250

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

0

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

72002000

72002000

78202000

77993082

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

219930400

0

0

219930400

235996250

235787332

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

0

0

46691000

46691131

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0

0

0

0

46691000

46691131

Vagyoni tipusú adók

B34

2400000

2400000

2400000

2426700

Értékesítési és forgalmi adók

B351

5000000

5000000

7000000

8248124

Fogyasztási adók

B352

0

0

Gépjárműadók

B354

200000

200000

0

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

0

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

0

200000

114972

Közhatalmi bevételek

B3

7600000

0

0

7600000

9600000

10789796

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

0

0

0

Szolgáltatások ellenértéke

B402

300000

300000

300000

467587

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

0

0

Tulajdonosi bevételek

B404

0

0

0

0

Ellátási díjak

B405

2600000

2600000

2600000

2530311

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

837567

837567

837567

779917

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

Kamatbevételek

B4082

0

0

22

Egyéb működési bevételek

B411

3200000

3200000

200000

12942

Működési bevételek

B4

6937567

0

0

6937567

3937567

3790779

Immateriális javak értékesítése

B51

0

Ingatlanok értékesítése

B52

0

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

78740

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

0

0

0

78740

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B64

0

275000

Működési célú támogatás bevétele

B65

0

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

0

0

0

0

275000

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B74

0

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0

0

0

0

Költségvetési bevételek

B1-B7

234467967

0

0

234467967

296224817

297412778

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

0

0

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

0

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

0

0

0

0

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

0

0

0

0

0

0

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

124071433

124071433

124071433

124071433

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

0

Maradvány igénybevétele

B813

124071433

0

0

124071433

124071433

124071433

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

0

6083942

Központi, irányító szervi támogatás

B816

0

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

124071433

0

0

124071433

124071433

130155375

Finanszírozási bevételek

B8

124071433

124071433

124071433

130155375

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

358539400

0

0

358539400

420296250

427568153

4. melléklet

2021. évi költségvetési kiadás

Rovat megnevezése

Rovat száma

2021. évi előirányzat

Módosított ei.

Teljesítés

Kötelező önkorm. feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Összesen

Kötelező önk.feladat

Kötelező önk.feladat

Személyi juttatások

K1

60015000

0

0

60015000

69137000

67761540

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

8577000

0

0

8577000

7077000

7006551

Dologi kiadások

K3

41338265

0

0

41338265

47508115

43271895

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

14656000

0

0

14656000

14656000

13178000

Helyi önk.előző évi elszámolásából adódó befizetések

K5021

26000

24617

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

1500000

1500000

1270000

1029029

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

200000

200000

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

30000

30000

Tartalékok

K513

1000000

1000000

1000000

0

Egyéb működési célú kiadások

K5

2500000

0

0

2500000

2526000

1283646

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

32000

32000

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

0

400000

400000

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

320000

320000

320000

242568

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

2914000

2914000

16465000

4564553

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

866000

866000

4480000

1306560

Beruházások

K6

4100000

0

0

4100000

21697000

6545681

Ingatlanok felújítása

K71

81720000

81720000

105611000

37430658

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

22065000

22065000

28516000

9701278

Felújítások

K7

103785000

0

0

103785000

134127000

47131936

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök ÁHT-n belülre

K82

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0

Költségvetési kiadások

K1-K8

234971265

234971265

296728115

186179249

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

0

0

0

0

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

5917135

5917135

5917135

5917135

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

117651000

117651000

117651000

114400705

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

123568135

0

0

123568135

123568135

120317840

Finanszírozási kiadások

K9

123568135

0

0

123568135

123568135

120317840

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

358539400

0

0

358539400

420296250

306497089

5. melléklet

2021. évi költségvetés bevétele

Rovat megnevezése

Rovat száma

2021. évi előirányzat

Módosított ei.

Teljesítés

Kötelező önkorm. feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Összesen

Kötelező önkorm. feladat

Kötelező önkorm. feladat

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

0

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

0

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

0

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

0

Működési célú központosított előirányzatok

B115

0

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

0

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

0

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

0

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

0

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0

0

0

0

0

0

Vagyoni tipusú adók

B34

0

Értékesítési és forgalmi adók

B351

0

Fogyasztási adók

B352

0

Gépjárműadók

B354

0

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

0

Közhatalmi bevételek

B3

0

0

0

0

0

0

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

0

Szolgáltatások ellenértéke

B402

0

20000

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

0

Tulajdonosi bevételek

B404

0

Ellátási díjak

B405

0

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

0

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

Kamatbevételek

B4082

0

1

Egyéb működési bevételek

B411

0

5263

Működési bevételek

B4

0

0

0

0

0

25264

Immateriális javak értékesítése

B51

0

Ingatlanok értékesítése

B52

0

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

0

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

0

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

0

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0

0

0

0

Költségvetési bevételek

B1-B7

0

0

0

0

0

25264

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

0

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

0

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

0

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

0

0

0

0

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

2098000

2098000

2098155

2098155

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

0

Maradvány igénybevétele

B813

2098000

0

0

2098000

2098155

2098155

Központi, irányító szervi támogatás

B816

70107000

70107000

70107000

67927719

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

72205000

0

0

72205000

72205155

70025874

Finanszírozási bevételek

B8

72205000

72205000

72205155

70025874

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

72205000

0

0

72205000

72205155

70051138

6. melléklet

közös Önkormányzati Hivatal kö2021. évi költségvetési kiadásai

Rovat megnevezése

Rovat száma

2021. évi előirányzat

Módosított ei.

Teljesítés

Kötelező önkorm. feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Összesen

Kötelező önkorm.feladat

Kötelező önkorm.feladat

Személyi juttatások

K1

56010000

0

0

56010000

57814000

56652338

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

8195000

0

0

8195000

9440000

9437233

Dologi kiadások

K3

8000000

0

0

8000000

4825155

2643326

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

0

0

0

0

0

0

Elvonások és befizetések

K5023

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K511

Tartalékok

K512

Egyéb működési célú kiadások

K5

0

0

0

0

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

99000

98460

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

27000

26584

Beruházások

K6

0

0

0

0

126000

125044

Ingatlanok felújítása

K71

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

Felújítások

K7

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0

0

0

0

Költségvetési kiadások

K1-K8

72205000

0

0

72205000

72205155

68857941

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

0

0

0

0

0

0

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

0

0

0

0

0

0

Finanszírozási kiadások

K9

0

0

0

0

0

0

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

72205000

0

0

72205000

72205155

68857941

7. melléklet

Pipitér Óvoda 2021. évi költségvetési bevételei

Rovat megnevezése

Rovat száma

2021. évi előirányzat

Módosított ei.

Teljesítés

Kötelező önkorm. feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Összesen

Kötelező önkorm. feladat

Kötelező önkorm. feladat

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

0

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

0

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

0

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

0

Működési célú központosított előirányzatok

B115

0

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

0

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

0

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

0

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

0

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0

0

0

0

0

0

Vagyoni tipusú adók

B34

0

Értékesítési és forgalmi adók

B351

0

Fogyasztási adók

B352

0

Gépjárműadók

B354

0

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

0

Közhatalmi bevételek

B3

0

0

0

0

0

0

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

0

Szolgáltatások ellenértéke

B402

5500000

5500000

5500000

5767092

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

0

Tulajdonosi bevételek

B404

0

Ellátási díjak

B405

0

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

0

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

Kamatbevételek

B4082

0

1

Egyéb működési bevételek

B411

0

6423

Működési bevételek

B4

5500000

0

0

5500000

5500000

5773516

Immateriális javak értékesítése

B51

0

Ingatlanok értékesítése

B52

0

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

0

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

0

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

0

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0

0

0

0

Költségvetési bevételek

B1-B7

5500000

0

0

5500000

5500000

5773516

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

0

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

0

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

0

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

0

0

0

0

0

0

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

998433

998433

1482305

1482305

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

0

Maradvány igénybevétele

B813

998433

0

0

998433

998433

998433

Központi, irányító szervi támogatás

B816

47544000

47544000

47544000

46472986

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

48542433

0

0

48542433

48542433

47471419

Finanszírozási bevételek

B8

48542433

48542433

48542433

47471419

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

54042433

0

0

54042433

54042433

53244935

8. melléklet

Pipitér Óvoda 2021. évi költségvetési kiadásai

Rovat megnevezése

Rovat száma

2021. évi előirányzat

Módosított ei.

Teljesítés

Kötelező önkorm. feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Összesen

Kötelező önkorm. feladat

Kötelező önkorm. feladat

Személyi juttatások

K1

31756000

0

0

31756000

32146000

32067940

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

5440000

0

0

5440000

4930000

4867946

Dologi kiadások

K3

16465433

0

0

16465433

16585433

15344515

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

0

0

0

0

0

0

Elvonások, befizetések

K5023

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K511

Tartalékok

K512

Egyéb működési célú kiadások

K5

0

0

0

0

0

0

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

0

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

300000

300000

300000

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

81000

81000

81000

Beruházások

K6

381000

0

0

381000

381000

Ingatlanok felújítása

K71

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

Felújítások

K7

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0

0

0

0

Költségvetési kiadások

K1-K8

54042433

0

0

54042433

54042433

52280401

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

0

0

0

0

0

0

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

0

0

0

0

0

0

Finanszírozási kiadások

K9

0

0

0

0

0

0

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

54042433

0

0

54042433

54042433

52280401

9. melléklet

Községi Önkormányzat eredménykimutatás 2021. évi

TÁRGY ÉV

01. Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

10 512 220

02.Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredménysz.bevételei

9 084 738

03.Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei

96 095

I.Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele

19 693 053

06.Központi működési célú támogatás eredményszemléletű bevétele

157 794 250

07.Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevétele

77 993 082

08.Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

46 691 131

09.Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

1 848 293

III.Egyéb eredményszemléletű bevételek

284 326 756

10Anyagköltség

19 314 879

11.Igénybevett szolgáltatások értéke

28 849 010

11.Eladott áruk beszerzési értéke

-

12.Eladott(közvetített)szolgáltatások értéke

-

IV.Anyagjellegű ráfordítások

48 163 889

13.Bérköltség

141 950 515

14.Személyi jellegű egyéb kifizetések

15 573 191

15.Bérjárulékok

20 921 799

V.Személyi jellegű ráfordítások

178 445 505

VI.Értékcsökkenési leírás

11 147 941

VII.Egyéb ráfordítások

40 310 866

A)TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE

25 951 608

16.Kapott(járó) osztalék,részesedés

-

17.Kapott(járó)kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek

24

18.Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei

-

18.a -ebből árfolyamnyereség

-

VIII.Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei

24

19.Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások

-

20. Részesedések,értékpapírok,pénzeszközök értékvesztése

-

21.Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai

-

21.a -ebből árfolyamveszteség

-

IX.Pénzügyi műveletek ráfordításai

-

B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE

24

C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY

25 951 632

10. melléklet

Egyszerűsített mérleg 2021. évi

ELŐZŐ ÉV

TÁRGY ÉV

ESZKÖZÖK

A)NEMZETI VAGYONBA TART. BEFEKTETETT ESZK. ÖSSZESEN:

281 428 571

313 150 469

I. Immateriális javak

7 552

-

II.Tárgyi eszközök

281 211 019

312 838 869

III.Befektetett pénzügyi eszközök

210 000

311 600

IV.Koncesszióba,vagyonkezelésbe adott eszközök

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZK. ÖSSZESEN

370 855

329 812

I. Készletek

370 855

329 812

C) PÉNZESZKÖZÖK

128 111 687

99 030 371

D) KÖVETELÉSEK

9 587 289

32 155 692

I.Költségvetési évben esedékes követelések

3 700 850

2 205 454

II.Költségvetési évet követően esedékes köv.

3 678 920

4 323 197

III.Követelés jellegű sajátos elszámolások

2 207 519

25 627 041

E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

- 637 982

- 295 678

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

-

207 338

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

418 860 420

444 578 004

FORRÁSOK

G) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN

396 441 114

422 392 746

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

295 043 104

295 043 104

III.Pénzeszk.kívül egyéb eszk.induláskori értéke

-

-

IV. Felhalmozott eredmény

111 863 637

101 398 010

VI. Mérleg szerinti eredmény

- 10 465 627

25 951 632

H) KÖTELEZETTSÉGEK

9 068 320

8 080 715

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

530 460

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

5 917 135

6 121 638

III.Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

3 151 185

1 428 617

I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

13 350 986

14 104 543

II.Költségek,ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

13 350 986

14 104 543

FORRÁSOK ÖSSZESEN

0

418 860 420

444 578 004

11. melléklet

A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként

Feladat megnevezése

2021. eredeti e.i.

2021.mód.e.i.

2021.tény

Immateriális javak beszerzése,létesítése

32 000

32 000

Ingatlanok

400 000

400 000

urnafal építés

400 000

400 000

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése

3 790 000

16 433 000

4 532 553

MFP Orvosi eszköz beszerzés

2 363 000

2 363 000

2 362 205

Könyvespolcok

130 000

133 800

Óvoda kisértékű tárgyi eszköz

300 000

300 000

-

Fűnyíró traktor vásárlás

520 000

518 898

Mobiltelefon

120 000

111 811

Közfoglalkoztatás eszköz vásárlás

1 005 000

1 005 000

Kisértékű eszközök beszerzése

108 000

104 441

Falugondnoki busz beszerzés

11 811 000

Kamera

117 023

Szőnyeg

76 000

179 375

Informatikai eszközök

320 000

451 000

274 568

Laptop

160 000

170 000

125 504

Számítógép

160 000

150 000

117 064

32 000

32 000

Hivatal kisértékű

99 000

98 460

Beruházási célú ÁFA

866 000

4 507 000

1 306 560

összesen:

4 976 000

21 823 000

6 545 681

BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN:

9 813 000

21 823 000

6 545 681

12. melléklet

helyi önkormányzat nevében végzett kiadásai célonként

felújítási cél megnevezése

2021.ered.e.i.

2021.mód.e.i.

2021.tény

Ingatlanok felújítása

81 720 000

105 611 000

37 430 658

Óvoda

71 125 000

95 016 000

23 368 544

Orvosi rendelő felújítás

10 595 000

10 595 000

10 475 500

Önkormányzati bérlakás felújítás

3 586 614

Felújítás ÁFA

22 065 000

28 516 000

9 701 278

összesen:

103 785 000

134 127 000

47 131 936

FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN:

103 785 000

134 127 000

47 131 936

13. melléklet

Lakosságnak juttatott támogatások

Támogatás

2021.eredeti .e.i.

2021.mód.e.i.

2021.tény

Szociális, rászorultsági ellátás

Lakhatásal kapcsolatos ellátások

0

Családi támogatások (Gyvt Erzsébet utalvány)

Egyéb nem intézményi ellátások

14656000

14656000

Egyéb önkormányzat rendeletében megállapított

40000

Köztemetés

0

0

0

Települési támogatás

2838000

Önk. Által saját hatáskörben adott más ellátás

10300000

összesen:

14656000

14656000

13178000

ELLÁTOTTAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:

14656000

14656000

13178000

14. melléklet

Pusztakovácsi Községi Önkormányzat az Áht. 24. §. (4) bekezdés c.) pontja szerinti közvetett támogatások

Támogatás megnevezése

létszám (fő)

Összeg (e/Ft.)

ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege

lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege

helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként

ebből:

magánszemély kommunális adója

építményadó

telekadó

helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege

egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege

Támogatás mindösszesen:

15. melléklet

Egyszerűsített pénzmaradvány

Önkorm

Hivatal

Óvoda

Alaptevékenység költségvetési bevételei

297412778

25264

5773516

Alaptevékenység költségvetési kiadásai

186179249

68857941

52280401

I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege

111233529

-68832677

-46506885

Alaptevékenység finanszírozási bevételei

130155375

70025874

47471419

Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

120317840

0

0

II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege

9837535

70025874

47471419

A) Alaptevékenység maradványa

121071064

1193197

964534

III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege

0

0

0

IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege

0

0

0

B) Vállalkozási tevékenység maradványa

0

0

0

C) Összes maradvány

121071064

1193197

964534

D) Alaptevék. kötelezettségvállalással terhelt maradványa

0

E) Alaptevékenység szabad maradványa

121071064

1193197

964534

F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség

0

0

0

G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa

0

0

0

16. melléklet

Tájékoztató az önkormányzat adósságállományáról

A kimutatásban az önkormányzat

- adósságállománya,

- az önkormányzat által nyújtott hitelek állománya

szerepel egymással szembe állítva, mérlegszerűen.

(A kimutatás a rendelkezésre álló analitikus nyilvántartási rendszer alapján került kidolgozásra.)

A bemutatott mérlegek:

I. Az önkormányzati adósság és a hitelállomány lejárat szerinti bontásban,

II. Az önkormányzati adósság és a hitelállomány hitelezők szerinti bontásban, valamint

III. Az önkormányzati adósság és a hitelállomány eszközök szerinti bontásban.

I. Az önkormányzat adóssága és hitelállománya lejárat szerint

Lejárat

Megnevezés

Összeg

2021. évi terv

2021. évi tény

2020. évi tény

Az önkormányzat adósságállománya

1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök

2. Beruházási és fejlesztési hitelek

3. Egyéb hosszú lejáratú (hitel) kötelezettségek

4. Rövid lejáratú kölcsönök

5. Rövid lejáratú hitelek

6. Egyéb rövid lejáratú (hitel) kötelezettségek

Összes adósságállomány:

Az önkormányzat által nyújtott hitelek állománya

1. Tartósan adott kölcsönök összesen

2. Egyéb hosszú lejáratú (hitel) kötelezettségek

3. Rövid lejáratú kölcsönök

4. Egyéb (hitel) követelések

5. Összes hitelállomány:

Megnevezés

2021. évi terv

2021. évi tény

2020. évi tény

1. Összes adósságállomány

2. Összes hitelállomány

3. Adott és kapott hitelek egyenlege (1-2)

Szöveges indoklás

Az önkormányzat adósságállománya …………………. (növekvő/csökkenő) tendenciát mutat.

Az adósságállományon belül a legnagyobb adóssági tétel csoportot jelenti a

Ennek az adósságnak a keletkezési oka, körülményei:

Az önkormányzat által nyújtott hitelek állománya …………………. (növekvő/csökkenő) tendenciát mutat.

Az önkormányzat által nyújtott hitelek közül a legnagyobb hitelállománnyal a

rendelkezik.

Az önkormányzat ezeket a hiteleket az alábbi okból nyújtotta:

Összességében megállapítható, hogy az adott és kapott hitelek egyenlege a beszámoló évére kimutatott állomány alapján …………... Ft.

II. Az önkormányzat adósság- és hitelállománya hitelezők szerinti bontásban

A csoportosítás szempontja a hitelező, amelyből kiderül, hogy az önkormányzat adóssága hány hitelezőtől és milyen összegű hitelezésből származik, illetve, hogy az önkormányzat által nyújtott hitelek kinél, mely szerveknél vannak, s azok milyen összeget tesznek ki.

Az önkormányzat adósságállománya hitelezők szerinti bontásban

Sorszám

A hitelező neve

Összeg

2021. évi terv

2021. évi tény

2020 évi tény

1.

2.

3.

I. Belföldi hitelek összesen:

1.

2.

3.

II. Külföldi hitelek összesen:

III Hitelek mindösszesen (I.+II.):

Az önkormányzat által nyújtott hitelek esetében a hitellel érintettek

Sorszám

A hitellel érintett neve, megnevezése

Összeg

2021. évi terv

2021. évi tény

2019. évi tény

1.

2.

3.

Nyújtott hitelek összesen:

17. melléklet

Tájékoztató az önkormányzat többéves kihatással döntéseinek számszerűsítéséről évenkénti bontásban

Sor-szám

Döntés megnevezése

Érintett évek

Döntés indoklása a fedezetre

2019. tény

2021. terv

2021.tény

2021. terv

2022. terv

2023. terv

történő utalással

1.

K:

K:

K:

K:

K:

K:

B:

B:

B:

B:

B:

B:

2.

K:

K:

K:

K:

K:

K:

-

B:

B:

B:

B:

B:

B:

3.

K:

K:

K:

K:

K:

K:

-

B:

B:

B:

B:

B:

B:

4.

K:

K:

K:

K:

K:

K:

-

B:

B:

B:

B:

B:

B:

5.

-

K:

K:

K:

K:

K:

K:

-

B:

B:

B:

B:

B:

B:

6.

-

K:

K:

K:

K:

K:

K:

-

B:

B:

B:

B:

B:

B:

7.

-

K:

K:

K:

K:

K:

K:

-

B:

B:

B:

B:

B:

B:

8.

-

K:

K:

K:

K:

K:

K:

-

B:

B:

B:

B:

B:

B:

9.

-

K:

K:

K:

K:

K:

K:

-

B:

B:

B:

B:

B:

B:

10.

-

K:

K:

K:

K:

K:

K:

-

B:

B:

B:

B:

B:

B:

18. melléklet

Pénzeszközök változása

Megnevezés

Pusztakovácsi Község Önkormányzata

Pipitér Óvoda

Közös Hivatal

Önkormányzat mindösszesen

1

Nyitó pénzkészlet 2021. január 1-én ebből

126 190 419

933 113

988 155

128 111 687

2

Ÿ Bankszámlák egyenlege

125 992 549

833 323

952 665

127 778 537

3

Ÿ Pénztárak , betétk. egyenlege

197 870

99 790

35 490

333 150

4

Bevételek ( + )

298 158 787

17 141 176

50 274 219

365 574 182

5

Kiadások ( - )

327 462 966

17 123 355

50 069 177

394 655 498

6

Záró pénzkészlet 2021. december 31-én ebből

96 886 240

950 934

1 193 197

99 030 371

7

Ÿ Bankszámlák egyenlege

96 534 140

760 074

1 090 257

98 384 471

8

Ÿ Pénztárak, betétk. egyenlege

352 100

190 860

102 940

645 900

19. melléklet

Előirányzat felhasználási ütemterv

BEVÉTELEK

ei.felh.ütemterv

01.hó

02.hó

03.hó

04.hó

05.hó

06.hó

07.hó

08.hó

09.hó

10.hó

11.hó

12.hó

összesen

állami támogatás

13 149 530

13 149 520

13 149 520

13 149 520

13 149 520

13 149 520

13 149 520

13 149 520

13 149 520

13 149 520

13 149 520

13 149 520

157 794 250

működési célú bevétel

770 272

770 272

770 272

770 272

770 272

770 272

770 272

770 272

770 272

770 272

770 272

1 116 567

9 589 559

adóbevételek

792 690

792 690

792 690

792 690

792 690

792 690

792 690

792 690

2 070 206

792 690

792 690

792 690

10 789 796

tám.ért.m.c.átvett

6 499 429

6 499 423

6 499 423

6 499 423

6 499 423

6 499 423

6 499 423

6 499 423

6 499 423

6 499 423

6 499 423

6 499 423

77 993 082

m.célra átvett

353740

353 740

pénzmaradvány

20383390

20 383 390

Megelőlegezés

6083942

6 083 942

működési bevétel

21 211 921

21 211 905

21 211 905

41 595 295

21 211 905

21 211 905

21 211 905

21 211 905

22 489 421

21 211 905

21 565 645

27 642 142

282 987 759

koncessziós díj

0

Előz.évi pénzm.fejl.

50000000

56784631

106 784 631

Felh.c.

46691131

46 691 131

BEVÉTELEK

21 211 921

21 211 905

21 211 905

41 595 295

21 211 905

71 211 905

21 211 905

21 211 905

21211905

21 211 905

21 565 645

27 642 142

436 463 521

személyi juttatás

13 041 151

13 041 157

13 041 151

13 041 151

13 041 151

13 041 151

13 041 151

13 041 151

13 041 151

13 041 151

13 041 151

13 041 151

156 493 818

munka.terh.jár

1 775 977

1 775 983

1 775 977

1 775 977

1 775 977

1 775 977

1 775 977

1 775 977

1 775 977

1 775 977

1 775 977

1 775 977

21 311 730

dologi kiadások

5 104 978

5 104 978

5 104 978

5 104 978

5 104 978

5 104 978

5 104 978

5 104 978

5 104 978

5 104 978

5 104 978

5 104 978

61 259 736

Ellátottak juttatásai

1 098 000

1 100 000

1 098 000

1 098 000

1 098 000

1 098 000

1 098 000

1 098 000

1 098 000

1 098 000

1 098 000

1 098 000

13 178 000

tám.ért.m.c.átadott

106 976

106 970

106 970

106 970

106 970

106 970

106 970

106 970

106 970

106 970

106 970

106 970

1 283 646

Áht.belüli megel.v.fiz.

5 917 135

5 917 135

tartalék

0

Mc-tám.kölcs kiadása

működési célú kiadás

27 044 217

21 129 088

21 127 076

21 127 076

21 127 076

21 127 076

21 127 076

21 127 076

21 127 076

21 127 076

21 127 076

21 127 076

259 444 065

Felhalmozási kiadások

beruházás

550000

550000

550000

550000

550000

550000

550000

550000

550000

550000

550000

620725

6670725

felújítás

3920000

3920000

3920000

3920000

3920000

3920000

3920000

3920000

3920000

3920000

3920000

4011936

47131936

Fejlesztési kiadások

4470000

4470000

4470000

4470000

4470000

4470000

4470000

4470000

4470000

4632661

53802661

Műk.és fejl.kiad.össz

31 514 217

25 599 088

25 597 076

25 597 076

25 597 076

25 597 076

25 597 076

21 127 076

21 127 076

25 597 076

25 597 076

25 759 737

313 246 726

20. melléklet

költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszáma főbb csoportonként

Bevételek

s.szám

megnevezés

rovat szám

2022.év

2023.év

2024.év

1.

Önk.műk.támogatás

B11

149 800 000

149 500 000

149 900 000

2.

M.c.tám.ÁHT. Belülr

B1.

68 500 000

68 500 000

69 500 000

3.

Közhatalmi bevét

B3.

9 400 000

9 500 000

9 500 000

4.

Mük.bevételek

B4.

11 980 000

12 020 000

12 150 000

5.

M.c.kölcs.vissz

B6.

6.

Tulajd.bevétel

B.7

Bevételek összesen

239 680 000

239 520 000

241 050 000

Kiadások

s.szám

megnevezés

rovat szám

2022.év

2023.év

2024.év

1.

személyi juttatás

K1

144 800 000

144 500 000

145 300 000

2.

Munkad.terh.járulék

K2

21 968 000

21 868 000

19 800 000

3.

Dologi kiadások

K3

52 112 000

51 752 000

54 550 000

4.

Ellátottak p.b.juttat

K4

15 200 000

15 000 000

15 000 000

5.

Tám.kölcs.nyújt

K508

6.

Támog.ÁHT.belülre

K506

5 600 000

6 400 000

6 400 000

Kiadások összesen

239 680 000

239 520 000

241 050 000

21. melléklet

2021. évi vagyonmérleg

Megnevezés

Előző év állományi érték

Tárgy év

ESZKÖZÖK

A)

Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök

281428571

313150469

I)

Immateriális javak

7552

II)

Tárgyi eszközök

281211019

312838869

1.

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

259678002

277477568

2.

Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

9290911

8992757

3.

Beruházások

12242106

26368544

III.

Befektetett pénzügyi eszközök

210000

311600

B)

Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök

3101937

3101937

I.

Készletek

370855

329812

II.

Értékpapírok

C)

Pénzeszközök

128111687

99030371

I.

Lekötött bankbetétek

II.

Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

212010

645900

III-IV.

Forintszámlák, devizaszámlák

142930532

98384471

V.

Idegen pénzeszközök

D)

Követelések

9587289

32155692

I.

Költségvetési évben esedékes követelések

3700850

2205454

II.

Költségvetési évet követően esedékes követelések

3678920

4323197

III.

Követelés jellegű sajátos elszámolások

2207519

2574941

E)

Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások

-637982

-295678

F)

Aktív időbeli elhatárolások

-

-

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

418860420

444578004

FORRÁSOK

G)

Saját tőke

396441114

422392746

I.

Nemzeti vagyon induláskori értéke

12753718

12753718

II.

Nemzeti vagyon változásai

160317660

160317660

III.

Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

10971726

10971726

IV.

Felhalmozott eredmény

111863637

101398010

V.

Eszközök értékhelyesbítésének forrása

-

-

VI.

Mérleg szerinti eredmény

-10465627

25951632

H)

Kötelezettségek

9074740

8080715

I.

Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

6420

530460

II.

Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

5917135

6121638

III.

Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

3151185

1428617

I)

Egyéb sajátos forrás oldali elszámolások

J)

Passzív időbeli elhatárolások

13350986

14104543

FORRÁSOK ÖSSZESEN

418860420

444578004

22. melléklet

Vagyonkimutatás

Megnevezés

Sorszám

Előző év

Tárgyév

Index (%)

1

2

3

4

5

ESZKÖZÖK

A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

A

281428571

313150469

111,27

I. IMMATERIÁLIS JAVAK

A/I

7552

0,92

1. Vagyoni értékű jogok

A/I/1

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/1/a

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/I/1/b

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/1/c

0

0

d) Üzleti vagyon

A/I/1/d

0

0

2. Szellemi termékek

A/I/2

7552

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/2/a

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/I/2/b

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/2/c

692372

0

d) Üzleti vagyon

A/I/2/d

-684820

0

3. Immateriális javak értékhelyesbítése

A/I/3

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/3/a

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/I/3/b

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/3/c

0

0

d) Üzleti vagyon

A/I/3/d

0

0

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK

A/II

281211019

312838869

111,25

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

A/II/1

259678002

277477568

106,85

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/1/a

8244528

8090252

98,13

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/1/b

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/1/c

217003629

230110895

106,04

d) Üzleti vagyon

A/II/1/d

34429845

39276421

114,08

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

A/II/2

9290911

8992757

96,79

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/2/a

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/2/b

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/2/c

9261856

8963702

96,78

d) Üzleti vagyon

A/II/2/d

29055

29055

100

3. Tenyészállatok

A/II/3

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/3/a

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/3/b

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/3/c

0

0

d) Üzleti vagyon

A/II/3/d

0

0

4. Beruházások, felújítások

A/II/4

12242106

26368544

215,39

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/4/a

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/4/b

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/4/c

0

0

d) Üzleti vagyon

A/II/4/d

12242106

26368544

215,39

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

A/II/5

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/5/a

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/5/b

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/5/c

0

0

d) Üzleti vagyon

A/II/5/d

0

0

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

A/III

210000

311600

148,38

1. Tartós részesedések

A/III/1

210000

311600

148,38

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/III/1/a

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/III/1/b

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/1/c

210000

311600

148,38

d) Üzleti vagyon

A/III/1/d

0

0

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

A/III/2

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/III/2/a

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/III/2/b

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/2/c

0

0

d) Üzleti vagyon

A/III/2/d

0

0

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

A/III/3

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/III/3/a

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/III/3/b

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/3/c

0

0

d) Üzleti vagyon

A/III/3/d

0

0

IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK

A/IV

0

0

1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

A/IV/1

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/IV/1/a

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/IV/1/b

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/IV/1/c

0

0

d) Üzleti vagyon

A/IV/1/d

0

0

2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése

A/IV/2

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/IV/2/a

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/IV/2/b

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/IV/2/c

0

0

d) Üzleti vagyon

A/IV/2/d

0

0

B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK

B

370855

329812

88,93

I. Készletek

B/I

370855

329812

88,93

II. Értékpapírok

B/II

0

0

C/ PÉNZESZKÖZÖK

C

128111687

99030371

77,3

I. Lekötött bankbetétek

C/I

0

0

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

C/II

333150

645900

193,87

III. Forintszámlák

C/III

127778537

98384471

76,99

IV. Devizaszámlák

C/IV

0

0

D/ KÖVETELÉSEK

D

9587289

32155692

335,39

I. Költségvetési évben esedékes követelések

D/I

3700850

2205454

59,59

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

D/II

3678920

4323197

117,51

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

D/III

2207519

2574941

116,64

E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

E

-637982

-295678

46,35

F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

F

0

207338

0

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

A+..+F

418860420

444578004

106,14

FORRÁSOK

G/ SAJÁT TŐKE

G

396441114

422392746

106,54

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

G/I

12753718

12753718

100

II. Nemzeti vagyon változásai

G/II

160317660

160317660

100

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

G/III

10971726

10971726

100

IV. Felhalmozott eredmény

G/IV

111863637

101398010

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

G/V

0

0

VI. Mérleg szerinti eredmény

G/VI

-10465627

25951632

H/ KÖTELEZETTSÉGEK

H

9074740

8080715

89,04

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

H/I

6420

530460

826,26

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

H/II

5917135

6121638

103,45

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

H/III

3151185

1428617

45,33

I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

I

0

0

J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)

J

13350986

14104543

105,64

FORRÁSOK ÖSSZESEN

G+...+J

418860420

444578004

106,14

MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK

L

"0"-ra írt eszközök

L/1

43820488

42313553

96,56

Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök

L/2

11649367

16500570

141,64

Használatban lévő készletek

L/3

0

0

01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)

L/4

18714400

18714400

100

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pont ja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)

L/5

0

0

Függő követelések

L/6

-2812839

-2812839

-100

Függő kötelezettségek

L/7

98431531

98431531

100

Biztos (jövőbeni) követelések

L/8

0

0