Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete

a Gyöngyös Városi Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2022. 05. 28

Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete

a Gyöngyös Városi Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról

2022.05.28.

Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói jogkörében, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Képviselő-testület Gyöngyös Városi Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról készült beszámolót az 1. melléklet alapján az alábbi főösszegek szerint hagyja jóvá:

1. 2021. évi összes bevétel 13.497.740.173 Ft, melyből a költségvetési bevétel 7.726.064.913 Ft,

2. 2021. évi összes kiadás 11.583.214.425 Ft, melyből a költségvetési kiadás 7.695.003.807 Ft.

(2) A Képviselő-testület a 2021. évi teljesített működési és felhalmozási célú bevételeket, illetve kiadásokat mérlegszerűen az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

2. § (1) A Képviselő-testület az 1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott 2021. évi bevételi főösszeg források szerinti teljesítését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

1. Működési célú támogatások 2.810.677.927 Ft

2. Felhalmozási célú támogatások 642.243.197 Ft

3. Közhatalmi bevételek 3.243.184.861 Ft

4. Működési bevételek 814.764.753 Ft

5. Felhalmozási bevételek 123.409.180 Ft

6. Működési célú átvett pénzeszköz 30.465.183 Ft

7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 61.319.812 Ft

8. Hitel, kölcsönfelvétel 0 Ft

9. Folyószámla-hitel igénybevétele 0 Ft

10. Értékpapírok bevételei 893.170.000 Ft

11. Államháztartáson belüli megelőlegezés 88.221.775 Ft

12. Maradvány igénybevétele 2.761.237.023 Ft

13. Irányítószervi támogatás 2.029.046.462 Ft

(2) A 2021. évi bevételi főösszeg részletezését a 2. és 4. melléklet tartalmazz.

3. § (1) A Képviselő-testület az 1. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott 2021. évi kiadási főösszeg kiemelt előirányzatok szerinti teljesítését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

1. Személyi juttatások 1.801.882.520 Ft

2. Munkaadókat terhelő járulékok 274.056.165 Ft

3. Dologi kiadások 1.875.642.360 Ft

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 39.726.800 Ft

5. 5. Egyéb működési célú kiadások 1.866.133.187 Ft

6. Beruházások 910.231.346 Ft

7. Felújítások 777.060.519 Ft

8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 150.270.910 Ft

9. Tartalékok 0 Ft

10. Hitel, kölcsöntörlesztés 81.083.590 Ft

11. Folyószámla-hitel törlesztése 0 Ft

12. Értékpapírok kiadásai 299.370.000 Ft

13. Államháztartáson belüli megelőlegezés törlesztése 85.231.257 Ft

14. Gépjármű lízing 1.019.309 Ft

15. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása 2.029.046.462 Ft

(2) A 2021. évi kiadási főösszeg részletezését intézmények és feladatok szerinti bontásban a 3., az 5., a 6., a 7. és a 8. melléklet tartalmazza.

4. § A Képviselő-testület a 2021. évi létszám-előirányzatok teljesítését a 9. mellékletben részletezettek alapján az alábbiak szerint hagyja jóvá:

1. Az Önkormányzatnál foglalkoztatott tisztségviselők és munkavállalók esetében

a) teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma 28 fő

b) részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma 1 fő

2. Az Önkormányzati Közös Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők és munkavállalók esetében

a) teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma 126 fő

b) részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma 8 fő

3. Az önkormányzati intézményeknél foglalkoztatott közalkalmazottak esetében

a) teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma 252 fő

b) részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma 12 fő

4. Az Önkormányzat által foglalkoztatott közfoglalkoztatottak létszáma 22 fő

5. § A Képviselő-testület Mátrafüred településrész 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról összeállított 14. mellékletben bemutatott költségvetési mérlegét 162.027.879 Ft bevétellel, és 281.200.794 Ft kiadással hagyja jóvá.

6. § (1) Az Önkormányzat több évre vállalt kötelezettség-vállalásainak 2021. évi záró állományát a 10. melléklet tartalmazza.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat által 2021-ben nyújtott közvetett támogatásokat a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat által 2021-ben vállalt, nem kötelező működési jellegű feladatokat a 12. melléklet hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi európai uniós támogatással megvalósuló programjait a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) Az Önkormányzat immateriális javainak és tárgyi eszközeinek 2021. évi állományát a 15. melléklet tartalmazza.

(6) Az Önkormányzat 2021. évi vagyonkimutatását a 16. melléklet tartalmazza.

7. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 17. mellékletben bemutatott 2021. évi konszolidált egyszerűsített mérlegének főösszegét 23.911.177.618 Ft-ban hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetési jelentésének

1. bevételi főösszegét: 13.497.740.173 Ft-ban

2. kiadási főösszegét: 11.583.214.425 Ft-ban hagyja jóvá a 18. melléklet szerint.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 19. melléklet szerinti maradvány-kimutatása alapján a 2021. évi maradvány összegét 1.914.525.748 Ft-ban állapítja meg.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi mérleg szerinti eredményét a 20. melléklet szerinti eredmény-kimutatása alapján 608.854.046 Ft-ban állapítja meg.

8. § (1) A Képviselő-testület az ivóvíz- és szennyvízvagyon hasznosítása révén elszámolt bevételek terhére megvalósított feladatokat a 21. melléklet szerint hagyja jóvá

(2) A Képviselő-testület a pálosvörösmarti feladatokkal kapcsolatos kiadásokat a 22. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület a bérlakások üzemeltetése kapcsán befolyt bevételek felhasználását a 23. melléklet szerint hagyja jóvá.

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

adatok Ft-ban

Ssz.

Bevételek

2021. évi EREDETI előirányzat

2021. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2021.12.31

Teljesítés

Index %

Ssz.

Kiadások összesen

2021. évi EREDETI előirányzat

2021. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2021.12.31

Teljesítés

Index %

Működési

Felhalm.

Összesen

Működési

Felhalm.

Összesen

Működési

Felhalm.

Összesen

Működési

Felhalm.

Összesen

1

Működési célú támogatások

2 601 690 460

2 878 349 095

0

2 878 349 095

2 810 677 927

0

2 810 677 927

97,6

1

Személyi juttatások

1 784 916 994

1 830 304 053

0

1 830 304 053

1 801 882 520

0

1 801 882 520

98,4

2

Felhalmozási célú támogatások

525 683 701

0

927 665 291

927 665 291

0

642 243 197

642 243 197

69,2

2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

282 097 202

284 990 834

0

284 990 834

274 056 165

0

274 056 165

96,2

3

Közhatalmi bevételek

2 813 000 000

3 245 640 000

0

3 245 640 000

3 243 184 861

0

3 243 184 861

99,9

3

Dologi kiadások

1 909 067 507

2 492 599 546

0

2 492 599 546

1 875 642 360

0

1 875 642 360

75,2

- ebből: helyi adók

2 803 500 000

3 229 727 000

0

3 229 727 000

3 229 729 031

0

3 229 729 031

100,0

4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

56 748 000

56 748 000

0

56 748 000

39 726 800

0

39 726 800

70,0

4

Működési bevételek

744 419 362

899 897 959

0

899 897 959

814 764 753

0

814 764 753

90,5

5

Egyéb működési célú kiadások

1 770 736 752

1 918 491 607

0

1 918 491 607

1 866 133 187

0

1 866 133 187

97,3

5

Felhalmozási bevételek

176 991 139

0

125 682 139

125 682 139

0

123 409 180

123 409 180

98,2

6

Beruházások

2 293 685 747

0

1 885 995 434

1 885 995 434

0

910 231 346

910 231 346

48,3

6

Működési célú átvett pénzeszköz

27 243 992

40 233 757

0

40 233 757

30 465 183

0

30 465 183

75,7

- ebből: részesedés szerzés és -növelés

0

0

2 020 000

2 020 000

0

20 000

20 000

1,0

7

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

23 173 068

0

79 625 493

79 625 493

0

61 319 812

61 319 812

77,0

7

Felújítások

989 003 815

0

1 563 801 525

1 563 801 525

0

777 060 519

777 060 519

49,7

8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

104 547 000

0

158 470 910

158 470 910

0

150 270 910

150 270 910

94,8

10

Tartalékok

433 506 300

429 537 594

333 662 224

763 199 818

0

0

0

0,0

8

Költségvetési bevételek összesen (1+...+7)

6 912 201 722

7 064 120 811

1 132 972 923

8 197 093 734

6 899 092 724

826 972 189

7 726 064 913

94,3

11

Költségvetési kiadások összesen (1+...+9)

9 624 309 317

7 012 671 634

3 941 930 093

10 954 601 727

5 857 441 032

1 837 562 775

7 695 003 807

70,2

9

Költségvetési hiány

2 712 107 595

-

2 808 957 171

2 757 507 993

-

1 010 590 586

-

12

Költségvetési többlet

-

51 449 177

-

-

1 041 651 692

-

31 061 106

10

Hitel, kölcsönfelvétel

0

0

0

0

0

0

0

0,0

13

Hitel, kölcsöntörlesztés

81 083 592

81 083 592

0

81 083 592

0

81 083 590

81 083 590

100,0

11

Likvid (folyószámla hitel) igénybevétel

0

0

0

0

0

0

0

0,0

14

Likvid (folyószámla hitel) törlesztés

0

0

0

0

0

0

0

0,0

12

Értékpapírok bevételei

162 771 000

1 854 601 000

0

1 854 601 000

893 170 000

0

893 170 000

48,2

15

Értékpapírok kiadásai

0

1 691 830 000

0

1 691 830 000

1 691 830 000

0

1 691 830 000

100,0

13

ÁHT-n belüli megelőlegezés

0

88 221 775

0

88 221 775

88 221 775

0

88 221 775

100,0

16

ÁHT-n belüli megelőlegezés törlesztése

84 397 129

172 618 904

0

172 618 904

85 231 257

0

85 231 257

49,4

14

Maradvány igénybevétele

2 714 817 316

557 750 116

2 203 486 907

2 761 237 023

557 750 116

2 203 486 907

2 761 237 023

100,0

17

Gépjármű lízing

0

1 019 309

0

1 019 309

1 019 309

0

1 019 309

100,0

15

Irányítószervi támogatás

2 050 792 366

1 997 315 841

47 385 655

2 044 701 496

1 991 996 224

37 050 238

2 029 046 462

99,2

18

Központi, irányítószervi támogatás folyósítása

2 050 792 366

2 036 529 108

8 172 388

2 044 701 496

1 991 996 224

37 050 238

2 029 046 462

99,2

16

Betétek megszüntetése

0

0

0

0

0

0

0

0,0

19

Betét elhelyezés

0

0

0

0

0

0

0

0,0

17

Finanszírozási bevételek összesen (10+...+16)

4 928 380 682

4 497 888 732

2 250 872 562

6 748 761 294

3 531 138 115

2 240 537 145

5 771 675 260

85,5

20

Finanszírozási kiadások összesen (12+...+15)

2 216 273 087

3 983 080 913

8 172 388

3 991 253 301

3 770 076 790

118 133 828

3 888 210 618

97,4

18

Bevételek összesen (8+17)

11 840 582 404

11 562 009 543

3 383 845 485

14 945 855 028

10 430 230 839

3 067 509 334

13 497 740 173

90,3

21

Kiadások összesen (10+16)

11 840 582 403

10 995 752 547

3 950 102 481

14 945 855 028

9 627 517 822

1 955 696 603

11 583 214 425

77,5

2. melléklet

Cím

Alcím

Jogcím

Előirányzat csoport

Kiemelt előirányzat

Sorszám

Cím

Alcím

Előirányzat csoport

BEVÉTELEK
Kiemelt előirányzat

2021. évi EREDETI előirányzat

2021. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2021.12.31

Teljesítés

Index %

Nettó

ÁFA

Bruttó

Nettó

ÁFA

Bruttó

szám

név

I. FEJEZET Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal

2

Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal

779 131 673

792 030 064

684 100

792 714 164

775 292 431

568 906

775 861 337

97,9

1

1

Működési célú támogatások

0

0

0

0

0

0

0

0,0

3

2

Közhatalmi bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0,0

4

3

Működési bevételek

5 084 000

4 450 900

684 100

5 135 000

3 135 561

568 906

3 704 467

72,1

5

4

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

56 692

0

56 692

0,0

8

5

Irányítószervi támogatás működési

718 228 269

730 588 210

0

730 588 210

725 214 641

0

725 214 641

99,3

8

6

Irányítószervi támogatás felhalmozási

36 050 000

35 960 000

0

35 960 000

25 854 583

0

25 854 583

71,9

11

7

Maradvány működési

19 769 404

21 030 954

0

21 030 954

21 030 954

0

21 030 954

100,0

12

8

Maradvány felhalmozási

0

0

0

0

0

0

0

0,0

I. FEJEZET összesen

779 131 673

792 030 064

684 100

792 714 164

775 292 431

568 906

775 861 337

97,9

II. FEJEZET Intézmények

1

Visonta úti Bölcsőde és Családi Napközi

140 444 898

133 714 254

2 496 488

136 210 742

133 714 254

2 496 488

136 210 742

100,0

1

1

Működési célú támogatások

0

0

0

0

0

0

0

0,0

2

2

Felhalmozási célú támogatások

0

150 000

0

150 000

150 000

0

150 000

100,0

4

3

Működési bevételek

14 491 400

10 889 865

2 496 488

13 386 353

10 889 865

2 496 488

13 386 353

100,0

- ebből: élelmezési bevétel

2 141 300

1 334 963

360 440

1 695 403

1 334 963

360 440

1 695 403

100,0

8

4

Irányítószervi támogatás működési

125 924 480

121 086 121

0

121 086 121

121 086 121

0

121 086 121

100,0

- ebből: költségvetési támogatás

74 954 764

74 954 764

0

74 954 764

0

0

0

0,0

8

5

Irányítószervi támogatás felhalmozási

0

474 271

0

474 271

474 271

0

474 271

100,0

11

6

Maradvány működési

29 018

1 113 997

0

1 113 997

1 113 997

0

1 113 997

100,0

2

Dobó Úti Bölcsőde

248 820 072

245 084 927

5 011 168

250 096 095

245 084 927

5 011 168

250 096 095

100,0

1

1

Működési célú támogatások

0

0

0

0

0

0

0

0,0

2

2

Felhalmozási célú támogatások

0

150 000

0

150 000

150 000

0

150 000

100,0

4

3

Működési bevételek

24 009 528

22 164 226

5 011 168

27 175 394

22 164 226

5 011 168

27 175 394

100,0

- ebből: élelmezési bevétel

2 928 425

2 207 698

596 078

2 803 776

2 207 698

596 078

2 803 776

100,0

8

4

Irányítószervi támogatás működési

219 856 506

220 172 142

0

220 172 142

220 172 142

0

220 172 142

100,0

- ebből: költségvetési támogatás

146 901 714

146 901 714

0

146 901 714

0

0

0

0,0

8

5

Irányítószervi támogatás felhalmozási

0

1 014 254

0

1 014 254

1 014 254

0

1 014 254

100,0

11

6

Maradvány működési

23 966

1 584 305

0

1 584 305

1 584 305

0

1 584 305

100,0

3

Gyöngyös Város Óvodái

911 656 499

888 747 449

5 761 419

894 508 868

888 482 353

5 761 419

894 243 772

100,0

1

1

Működési célú támogatások

0

1 579 000

0

1 579 000

1 579 000

0

1 579 000

100,0

4

2

Működési bevételek

34 938 200

25 976 781

5 761 419

31 738 200

25 887 733

5 761 419

31 649 152

99,7

- ebből: élelmezési bevétel

12 936 000

10 185 827

2 750 173

12 936 000

10 185 827

2 750 173

12 936 000

100,0

6

3

Működési célú átvett pénzeszközök

0

73 000

0

73 000

73 000

73 000

100,0

8

4

Irányítószervi támogatás működési

876 635 748

857 677 040

0

857 677 040

857 500 992

0

857 500 992

100,0

- ebből: költségvetési támogatás

733 252 207

0

733 252 207

0

0

0

0,0

8

5

Irányítószervi támogatás felhalmozási

0

2 655 708

0

2 655 708

2 655 708

0

2 655 708

100,0

11

6

Maradvány működési

82 551

785 920

0

785 920

785 920

0

785 920

100,0

4

Vachott Sándor Városi Könyvtár

78 894 949

84 269 260

218 959

84 488 219

84 307 059

181 160

84 488 219

100,0

1

1

Működési célú támogatások

0

2 337 655

0

2 337 655

2 337 655

0

2 337 655

100,0

2

2

Felhalmozási célú támogatások

0

2 112 345

0

2 112 345

2 112 345

0

2 112 345

100,0

4

3

Működési bevételek

1 029 917

745 331

218 959

964 290

783 130

181 160

964 290

100,0

8

4

Irányítószervi támogatás működési

71 234 396

67 792 328

0

67 792 328

68 022 328

0

68 022 328

100,3

- ebből: költségvetési támogatás

31 016 895

31 016 895

0

31 016 895

0

0

0

0,0

8

5

Irányítószervi támogatás felhalmozási

2 862 967

7 281 422

0

7 281 422

7 051 422

0

7 051 422

96,8

11

6

Maradvány működési

1 267 669

1 500 179

0

1 500 179

1 500 179

0

1 500 179

100,0

12

7

Maradvány felhalmozási

2 500 000

2 500 000

0

2 500 000

2 500 000

0

2 500 000

100,0

II. fejezet összesen

1 379 816 418

1 351 815 890

13 488 034

1 365 303 924

1 351 588 593

13 450 235

1 365 038 828

100,0

III. FEJEZET Önkormányzati feladat

1

1

Működési célú támogatások

2 601 690 460

2 874 432 440

0

2 874 432 440

2 806 761 272

0

2 806 761 272

97,6

1

Állami támogatások

2 120 502 906

2 323 329 997

0

2 323 329 997

2 323 329 997

0

2 323 329 997

100,0

1

Normatív állami támogatások Önk.feladatok

1 599 483 128

1 666 964 395

0

1 666 964 395

1 666 964 395

0

1 666 964 395

100,0

2

Normatív állami támogatások társulási feladatok

510 445 088

527 432 901

0

527 432 901

527 432 901

0

527 432 901

100,0

3

Normatíva többlet 2020. évi elszámolás szerint

0

6 857 621

0

6 857 621

6 857 621

6 857 621

100,0

4

Idegenforgami adó kiesés ellentételezése

10 574 690

11 623 780

0

11 623 780

11 623 780

0

11 623 780

100,0

5

Bérkompenzáció

0

0

0

0

0

0

0,0

6

Szociális ágazati összevont pótlék

0

107 837 677

0

107 837 677

107 837 677

0

107 837 677

100,0

7

Kulturális illetménypótlék

0

0

0

0

0

0

0

0,0

8

Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás

0

1 301 000

0

1 301 000

1 301 000

0

1 301 000

100,0

9

Egészségügyi pótlék

0

1 312 623

0

1 312 623

1 312 623

0

1 312 623

100,0

2

Egyéb működési célú támogatások

481 187 554

551 102 443

0

551 102 443

483 431 275

0

483 431 275

87,7

1

NEAK-támogatás

140 012 000

135 989 400

0

135 989 400

135 989 400

0

135 989 400

100,0

2

Közfoglalkoztatás támogatása

4 161 000

15 775 341

0

15 775 341

10 529 120

0

10 529 120

66,7

3

Mezőőri szolgálat működés támogatása

6 480 000

7 470 000

0

7 470 000

7 470 000

0

7 470 000

100,0

4

Fejlesztő foglalkoztatás támogatása

10 510 500

11 329 500

0

11 329 500

11 329 500

0

11 329 500

100,0

5

Társulási koordinátor és pü.ügyintéző személyi juttatás megtérítése (Többcélú Társulás)

6 420 800

6 420 800

0

6 420 800

6 420 800

0

6 420 800

100,0

6

Társulási koordinátor és pü.ügyintéző személyi juttatás megtérítése (Ny-Hevesi Reg. Hull.gazd. Önk. Társulás)

890 876

890 876

0

890 876

890 876

0

890 876

100,0

7

Társulási koordinátor és pü.ügyintéző személyi juttatás megtérítése (Orvosi Ügyelet Mikrotérségi Társulás)

0

213 700

0

213 700

213 700

0

213 700

100,0

8

Szociális ágazati összevont pótlék

12 325 983

0

0

0

0

0

0

0,0

9

"Tisztítsuk meg az országot! Pályázat támogatása

0

22 830 912

0

22 830 912

22 830 912

0

22 830 912

100,0

10

Utcai szociális munka támogatása

8 178 000

8 311 000

0

8 311 000

8 311 000

0

8 311 000

100,0

11

Nyári diákmunka program

0

2 092 500

0

2 092 500

2 092 500

0

2 092 500

100,0

12

Területalapú támogatás

0

49 075

0

49 075

49 075

0

49 075

100,0

13

Kistérség / 2020. évi normatíva elszámolás

0

6 239 615

0

6 239 615

6 239 615

0

6 239 615

100,0

14

Köztemetés megtérítése más helyi önkormányzattól

0

580 614

0

580 614

580 614

0

580 614

100,0

15

Bursa ösztöndíj fel nem használt rész visszautalása

0

50 000

0

50 000

50 000

0

50 000

100,0

16

Autómentes Nap támogatása

0

1 020 000

0

1 020 000

1 020 000

0

1 020 000

100,0

17

A Nemzeti Művelődési Intézet támogatása a COVID által a kulturális ágazatban okozott károk enyhítésére

0

20 000 000

0

20 000 000

20 000 000

0

20 000 000

100,0

Projektek működési célú támogatása

292 208 395

311 839 110

0

311 839 110

249 414 163

0

249 414 163

80,0

18

TOP-7.1.1-16-HE1 -2016-00038 Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése

9 190 652

9 190 652

0

9 190 652

11 657 919

0

11 657 919

126,8

19

EFOP-1.8.7-16-2017-00011 Célzott prevenciós programok a szenvedélybetegségek megelőzése érdekében

0

201 029

0

201 029

201 029

0

201 029

100,0

20

KEHOP-2.2.2-15 Szennyvízelvezetés fejlesztése projekt működési támogatása

0

16 083 017

0

16 083 017

3 020 850

0

3 020 850

18,8

21

KEHOP-2.2.2-15 Szennyvízelvezetés fejlesztése projektből lehívható ÁFA támogatás

283 017 743

286 364 412

0

286 364 412

234 534 365

0

234 534 365

81,9

2

2

Felhalmozási célú támogatások

525 683 701

925 252 946

0

925 252 946

639 830 852

0

639 830 852

69,2

1

TOP-1.4.1-16-HE1 a gyöngyösi Jeruzsálem Úti Bölcsőde és Óvoda fejlesztése

0

25 600 000

0

25 600 000

25 600 000

0

25 600 000

100,0

2

TOP-4.3.1-15-HE1 A gyöngyösi észak-nyugati városrész rehabilitációja

0

78 600 000

0

78 600 000

78 600 000

0

78 600 000

100,0

3

TOP-7.1.1-16 ERFA-2018-00011 MMK kulturális fejlesztése ("Kulcs projekt")

0

31 700 000

0

31 700 000

31 700 000

0

31 700 000

100,0

4

Olimpia úti orvosi rendelő felújítása

0

19 004 294

0

19 004 294

19 004 294

0

19 004 294

100,0

5

Jeruzsálem Úti Bölcsőde konyhafelújítás

0

20 636 365

0

20 636 365

20 636 365

20 636 365

100,0

Projektek felhalmozási célú támogatása

525 683 701

749 712 287

0

749 712 287

464 290 193

0

464 290 193

61,9

1

6

KEHOP-2.2.2-15-2016-00091 Gyöngyös és térsége szennyvízelvezetésének és tisztításának fejlesztése önerő

6 331 896

6 331 896

0

6 331 896

0

0

0

0,0

7

KEHOP-2.2.2-15-2016-00091 Gyöngyös és térsége szennyvízelvezetésének és tisztításának fejlesztése

56 987 063

69 382 128

0

69 382 128

0

0

0

0,0

8

Ingyenes WIFI pontok kialakítása (WIFI4EU pályázat)

4 950 000

0

0

0

0

0

0

0,0

9

TOP-1.1.1-16-HE1-2017-00006 Új ipari terület kialakítása Gyöngyösön

390 633 245

474 535 978

0

474 535 978

390 533 245

0

390 533 245

82,3

10

TOP-1.-2.-1-15-HE1-2016-00014 Kulturális és aktív turizmus fejlesztése Gyöngyösön

0

0

0

0

0

0

0

0,0

11

TOP-2.-1.-1-15-HE1-2016-00002 Aktiv Ház sport- és szabadidőközpont kilakítása

0

57 914 588

0

57 914 588

0

0

0

0,0

12

TOP-3.-2.-1-15-HE1-2016-00005 MMK energetikai korszerűsítése

0

34 400 000

0

34 400 000

0

0

0

0,0

13

VP4-8.5.2-17 Az erdei ökoszisztémák térítésmentesen nyújtott közjóléti funkcióinak fejlesztése

66 781 497

66 781 497

0

66 781 497

33 390 748

0

33 390 748

50,0

14

Víziközművek rendszerek enegiahatékonyságának fejlesztése (VÁRA pályázat)

0

40 366 200

0

40 366 200

40 366 200

0

40 366 200

100,0

15

"Öreg Mátra Kincsei - geotermikus innováció Gyöngyösön és Veresegyházán" pályázat

0

0

0

0

0

0

0

0,0

3

3

Közhatalmi bevételek

2 813 000 000

3 245 640 000

0

3 245 640 000

3 243 184 861

0

3 243 184 861

99,9

1

Helyi adók

2 803 500 000

3 229 727 000

0

3 229 727 000

3 229 729 031

0

3 229 729 031

100,0

1

Építményadó

457 000 000

525 337 000

0

525 337 000

525 337 692

0

525 337 692

100,0

2

Helyi iparűzési adó

2 176 000 000

2 540 638 000

0

2 540 638 000

2 540 638 511

0

2 540 638 511

100,0

3

Idegenforgalmi adó

57 500 000

46 897 000

0

46 897 000

46 897 090

0

46 897 090

100,0

4

Magánszemélyek kommunális adója

113 000 000

116 855 000

0

116 855 000

116 855 738

0

116 855 738

100,0

2

Gépjármű adó

0

0

0

0

0

0

0

0,0

3

Egyéb közhatalmi bevételek

9 500 000

15 913 000

0

15 913 000

13 455 830

0

13 455 830

84,6

1

Talajterhelési díj

500 000

3 198 000

0

3 198 000

3 198 421

0

3 198 421

100,0

2

Adópótlék, adóbírság

5 000 000

4 865 000

0

4 865 000

4 865 797

0

4 865 797

100,0

3

Közösségellenes bírság

4 000 000

4 000 000

0

4 000 000

3 163 578

0

3 163 578

79,1

4

Közterület használat

0

3 850 000

0

3 850 000

2 228 034

0

2 228 034

57,9

4

4

Működési bevételek

659 936 245

623 188 967

198 309 756

821 498 723

622 961 892

114 923 205

737 885 097

89,8

1

Lakások üzemeltetése (VG Zrt.)

180 593 660

164 363 716

0

164 363 716

164 363 716

57 396

164 421 112

100,0

2

- ebből: lakbér bevétel

146 322 660

128 568 041

0

128 568 041

128 568 041

0

128 568 041

100,0

3

- ebből: továbbszámlázott díjak megtérülése

34 271 000

35 795 675

0

35 795 675

35 795 675

57 396

35 853 071

100,2

4

Nem lakás célú helyiségek üzemeltetése (VG Zrt.)

11 618 000

8 528 031

2 159 969

10 688 000

8 525 779

2 102 552

10 628 331

99,4

5

Nem lakás célú helyiségek üzemeltetése (Várostérség Fejlesztő Kft.)

54 541 051

28 474 351

8 766 700

37 241 051

28 449 947

8 753 089

37 203 036

99,9

6

Temetőfenntartás

20 075 000

15 507 000

4 188 000

19 695 000

15 504 229

4 186 141

19 690 370

100,0

7

Parkolók üzemeltetése

55 497 000

37 170 448

8 706 552

45 877 000

37 169 935

8 703 520

45 873 455

100,0

8

Sástó turisztikai létesítmények üzemeltetése

300 000

236 220

63 780

300 000

236 220

63 780

300 000

100,0

Üzemeltetésre átadott vagyontárgyak bevételei összesen

322 624 711

254 279 766

23 885 001

278 164 767

254 249 826

23 866 478

278 116 304

100,0

9

Szennyvízvagyon hasznosítása

90 170 000

71 000 000

19 170 000

90 170 000

71 000 000

19 170 000

90 170 000

100,0

10

Ivóvízvagyon hasznosítása

51 752 500

40 750 000

11 002 500

51 752 500

40 750 000

11 002 500

51 752 500

100,0

11

Köznevelési intézmények élelmezési bev.

65 420 229

55 785 607

15 063 327

70 848 934

55 785 607

15 063 327

70 848 934

100,0

12

TOP-2.1.1-15 Aktív ház projekt bevételéből megtérülő ÁFA

83 316 060

0

83 316 060

83 316 060

0

0

0

0,0

13

Osztalékból származó bevétel (Terra-Vita)

0

6 477 121

0

6 477 121

6 477 121

0

6 477 121

100,0

14

Egyéb önkormányzati működési bevételek

46 652 745

194 896 473

45 872 868

240 769 341

194 699 338

45 820 900

240 520 238

99,9

- ebből Közszolgáltatási Csoport bevétele

5 000 000

4 680 000

320 000

5 000 000

3 349 114

445 938

3 795 052

75,9

5

5

Felhalmozási bevételek

176 991 139

100 803 355

22 876 582

123 679 937

100 475 906

22 876 582

123 352 488

99,7

1

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

175 222 015

99 034 231

22 876 582

121 910 813

99 034 231

22 876 582

121 910 813

100,0

2

Lakások értékesítése (törlesztés)

1 769 124

1 769 124

0

1 769 124

1 441 675

0

1 441 675

81,5

6

6

Működési célú átvett pénzeszközök

27 243 992

40 233 757

0

40 233 757

30 392 183

0

30 392 183

75,5

1

Tagi kölcsön megtérülése

11 347 000

11 347 000

0

11 347 000

6 000 000

0

6 000 000

52,9

2

Új Nap Egyesület átmeneti finanszírozás visszafizetése

6 000 000

6 000 000

0

6 000 000

5 255 045

0

5 255 045

87,6

3

Gyöngyösi Úszó Alapítvány átmeneti finanszírozás visszafizetése

4 999 492

4 999 492

0

4 999 492

1 249 873

0

1 249 873

25,0

4

Gyöngyösi Amatőr Színjátszásért Közhasznú Egyesület átmeneti finanszírozás visszafizetése

500 000

500 000

0

500 000

500 000

0

500 000

100,0

5

Hozzájárulás mezőőri szolgálathoz

397 500

397 500

0

397 500

397 500

0

397 500

100,0

6

"Öreg Mátra Kincsei - geotermikus innováció Gyöngyösön és Veresegyházán" pályázat

0

15 634 920

0

15 634 920

15 634 920

0

15 634 920

100,0

7

Fel nem használt támogatás, szociális ellátás, ill. köztemetés megtérülése

0

1 354 845

0

1 354 845

1 354 845

0

1 354 845

100,0

8

GYAK női szakosztály működtetésére adott kölcsön visszafizetése

4 000 000

0

0

0

0

0

0

0,0

7

7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

23 173 068

79 552 493

0

79 552 493

61 319 812

0

61 319 812

77,1

1

Lakáshoz jutók helyi támogatás megtérülése

4 550 000

9 197 000

0

9 197 000

9 197 019

0

9 197 019

100,0

2

Dolgozók lakásép. támogatás megtérülése

1 650 000

2 722 000

0

2 722 000

2 722 635

0

2 722 635

100,0

3

Gyöngyösi Kézilabda Klub finanszírozás visszafizetése

11 920 000

11 920 000

0

11 920 000

0

0

0

0,0

4

Mátrai Hegyközségek Nonprofit Kft. finanszírozás visszafizetése

2 500 000

2 500 000

0

2 500 000

0

0

0

0,0

5

Gáz-, Zsellérköz csatorna csatlakozási dij

375 000

724 000

0

724 000

724 066

0

724 066

100,0

6

Rákóczi út 23. Társasház

1 762 568

1 762 568

0

1 762 568

1 762 568

0

1 762 568

100,0

7

III.sz. Lakásfenntartó Szövetkezet kölcsön GINOP pályázathoz

0

250 000

0

250 000

250 000

0

250 000

100,0

8

TOP-1.-2.-1-15-HE1-2016-00014 Kulturális és aktív turizmus fejlesztése Gyöngyösön

0

36 121 675

0

36 121 675

36 121 674

0

36 121 674

100,0

9

Közérdekű felajánlások Verseny u. gázrobbanás

415 500

415 500

0

415 500

415 500

0

415 500

100,0

10

Ingyenes WIFI pontok kialakítása (WIFI4EU pályázat)

0

5 516 250

0

5 516 250

5 516 250

0

5 516 250

100,0

11

Kölcsön visszafizetés TDM

0

8 423 500

0

8 423 500

4 610 100

0

4 610 100

54,7

III. fejezet összesen

6 827 718 605

7 889 103 958

221 186 338

8 110 290 296

7 504 926 778

137 799 787

7 642 726 565

94,2

IV. Finanszírozási bevételek

1

Hitel- és kölcsönfelvétel

0

0

0

0

0

0

0

0,0

2

Likvid (folyószámla hitel) igénybevétel

0

0

0

0

0

0

0

0,0

3

Értékpapírok bevételei

162 771 000

1 854 601 000

0

1 854 601 000

893 170 000

0

893 170 000

48,2

4

ÁHT-n belüli megelőlegezés

0

88 221 775

0

88 221 775

88 221 775

0

88 221 775

100,0

5

Maradvány (pénzforgalmi) igénybevétele

2 741 144 708

2 771 409 907

0

2 771 409 907

2 771 409 907

0

2 771 409 907

100,0

11

1

Működési maradvány igénybevétele - kötelezettséggel terhelt

246 122 598

244 263 882

0

244 263 882

244 263 882

0

244 263 882

100,0

11

2

Működési maradvány igénybevétele - szabad

257 215 811

287 470 879

0

287 470 879

287 470 879

0

287 470 879

100,0

12

3

Felhalmozási maradvány igénybevétele kötelezettséggel terhelt

1 999 722 007

2 001 590 854

0

2 001 590 854

2 001 590 854

0

2 001 590 854

100,0

12

4

Felhalmozási maradvány igénybevétele - szabad

238 084 292

238 084 292

0

238 084 292

238 084 292

0

238 084 292

100,0

12

6

Maradvány (pénzkészlet korrekció - függő tétel)

-50 000 000

-38 688 239

0

-38 688 239

-38 688 239

0

-38 688 239

100,0

7

Betétek megszüntetése

0

0

0

0

0

0

0

0,0

IV. fejezet összesen

2 853 915 708

4 675 544 443

0

4 675 544 443

3 714 113 443

0

3 714 113 443

79,4

I-IV. FEJEZET MINDÖSSZESEN

11 840 582 404

14 708 494 355

235 358 472

14 943 852 827

13 345 921 245

151 818 928

13 497 740 173

90,3

3. melléklet

Cím

Alcím

Jogcím

ElőiránVzat csoport

Kiemelt előiránVzat

Sorszám

Cím

Alcím

ElőiránVzat csoport

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat

2021. évi EREDETI előirányzat

2021. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2021.12.31

Teljesítés

Index %

Nettó

ÁFA

Bruttó

Nettó

ÁFA

Bruttó

szám

név

I. FEJEZET

2

1

Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal

779 131 673

776 414 369

16 299 795

792 714 164

740 403 735

11 288 384

751 692 119

94,8

1

1

1

1

Személyi juttatás

591 996 483

601 196 398

0

601 196 398

587 299 504

0

587 299 504

97,7

1

1

2

2

Személyi juttatás járuléka

91 462 141

92 883 167

0

92 883 167

88 136 651

0

88 136 651

94,9

1

1

3

3

Dologi kiadás

59 623 049

54 038 978

8 635 621

62 674 599

44 499 109

5 902 272

50 401 381

80,4

1

2

7

4

Beruházási kiadások (3/B. melléklet)

36 050 000

24 358 818

6 601 182

30 960 000

20 468 471

5 386 112

25 854 583

83,5

1

2

8

5

Felújítási kiadások (3/B. melléklet)

0

3 937 008

1 062 992

5 000 000

0

0

0

0,0

I. fejezet összesen

779 131 673

776 414 369

16 299 795

792 714 164

740 403 735

11 288 384

751 692 119

94,8

II. FEJEZET intézmények

1

1

Visonta Úti Bölcsőde és Családi Napközi

140 444 898

132 270 953

3 939 789

136 210 742

132 195 364

3 923 751

136 119 115

99,9

1

1

1

Személyi juttatás

90 960 916

94 838 612

0

94 838 612

94 838 612

0

94 838 612

100,0

- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret

1 520 700

2 412 150

0

2 412 150

2 412 150

0

2 412 150

100,0

1

2

2

Személyi juttatás járuléka

13 992 043

14 728 842

0

14 728 842

14 728 842

0

14 728 842

100,0

- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret

235 708

373 883

0

373 883

373 883

0

373 883

100,0

1

3

3

Dologi kiadás

35 491 939

22 330 058

3 838 959

26 169 017

22 254 469

3 822 921

26 077 390

99,6

1

4

- ebből: élelmezési kiadás

17 511 900

10 924 920

2 077 199

13 002 119

10 924 920

2 077 199

13 002 119

100,0

2

7

4

Beruházási kiadás

0

373 441

100 830

474 271

373 441

100 830

474 271

100,0

2

1

Dobó Úti Bölcsőde

248 820 072

242 242 488

7 853 607

250 096 095

241 322 887

7 853 607

249 176 494

99,6

1

1

1

Személyi juttatás

165 353 928

168 956 676

0

168 956 676

168 956 676

0

168 956 676

100,0

- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret

2 560 987

4 079 287

0

4 079 287

4 079 287

0

4 079 287

100,0

1

2

2

Személyi juttatás járuléka

25 305 307

27 388 134

0

27 388 134

27 388 134

0

27 388 134

100,0

- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret

396 953

632 290

0

632 290

632 290

0

632 290

100,0

1

3

3

Dologi kiadás

58 160 837

45 098 075

7 638 956

52 737 031

44 178 474

7 638 956

51 817 430

98,3

1

4

- ebből: élelmezési kiadás

30 704 500

22 830 834

4 175 466

27 006 300

22 830 834

4 175 466

27 006 300

100,0

1

7

4

Beruházási kiadás

0

799 603

214 651

1 014 254

799 603

214 651

1 014 254

100,0

3

1

Gyöngyös Város Óvodái

911 656 499

867 431 558

27 077 310

894 508 868

866 636 389

27 077 310

893 713 699

99,9

1

1

1

Személyi juttatás

637 137 861

641 737 861

0

641 737 861

641 690 368

0

641 690 368

100,0

- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret

4 247 160

4 247 160

0

4 247 160

4 247 160

0

4 247 160

100,0

1

2

2

Személyi juttatás járuléka

100 892 557

101 692 557

0

101 692 557

101 640 002

0

101 640 002

99,9

- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret

658 310

658 310

0

658 310

658 310

0

658 310

100,0

1

3

3

Dologi kiadás

173 626 081

121 899 296

26 523 446

148 422 742

121 204 175

26 523 446

147 727 621

99,5

1

4

- ebből: élelmezési kiadás

87 573 640

72 978 033

14 595 607

87 573 640

72 978 033

14 595 607

87 573 640

100,0

1

7

4

Beruházási kiadás

0

2 101 844

553 864

2 655 708

2 101 844

553 864

2 655 708

100,0

4

1

Vachott Sándor Városi Könyvtár

78 894 949

79 921 436

4 566 783

84 488 219

78 466 364

3 162 836

81 629 200

96,6

1

1

1

Személyi juttatás

49 699 474

50 127 462

0

50 127 462

50 127 462

0

50 127 462

100,0

1

2

2

Személyi juttatás járuléka

7 555 052

7 368 613

0

7 368 613

7 368 613

0

7 368 613

100,0

1

3

3

Dologi kiadás

18 777 456

16 393 132

3 317 590

19 710 722

15 116 320

1 965 383

17 081 703

86,7

1

7

4

Beruházási kiadás

2 362 967

2 873 417

531 314

3 404 731

2 774 212

630 519

3 404 731

100,0

1

8

5

Felújítási kiadás

500 000

3 158 812

717 879

3 876 691

3 079 757

566 934

3 646 691

94,1

II. fejezet összesen

1 379 816 418

1 321 866 435

43 437 489

1 365 303 924

1 318 621 004

42 017 504

1 360 638 508

99,7

III. FEJEZET Önkormányzati feladat

1

Személyi juttatások

249 768 332

273 447 044

0

273 447 044

258 969 898

0

258 969 898

94,7

1

1

1

1

Közszolgáltatási Csoport

100 798 000

100 798 000

0

100 798 000

99 466 874

0

99 466 874

98,7

- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret

0

0

0

0

0

0

0

0,0

1

1

2

Önkormányzati személyi jellegű juttatásai

118 666 111

123 481 151

0

123 481 151

118 370 965

0

118 370 965

95,9

1

1

3

Kitüntetésekhez kapcsolódó személyi juttatások

5 880 000

5 880 000

0

5 880 000

3 880 000

0

3 880 000

66,0

1

1

4

Közfoglalkoztatás kiadásai

6 436 215

17 736 444

0

17 736 444

13 559 248

0

13 559 248

76,4

1

1

5

Külföldi kiküldetés, kiadványok, rendezvények személyi jell. kiadásai

7 202 600

7 202 600

0

7 202 600

5 830 167

0

5 830 167

80,9

Projektek személyi jellegű kiadásai össszesen

10 785 406

18 348 849

0

18 348 849

17 862 644

0

17 862 644

97,4

1

1

6

TOP-5.2.1 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló komplex program

1 876 500

1 876 500

0

1 876 500

1 838 782

0

1 838 782

98,0

1

1

7

Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése TOP-7.1.1-16-2016-00038

2 734 587

9 493 165

0

9 493 165

9 044 678

0

9 044 678

95,3

1

1

8

EFOP-1.8.7-16-2017-00011 Célzott prevenciós programok a szenvedélybetegségek megelőzése érdekében

6 174 319

6 979 184

0

6 979 184

6 979 184

0

6 979 184

100,0

2

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho

42 890 102

40 929 521

0

40 929 521

34 793 923

0

34 793 923

85,0

1

1

2

1

Közszolgáltatási Csoport feladatai

15 451 000

15 451 000

0

15 451 000

15 194 830

0

15 194 830

98,3

- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret

0

0

0

0

0

0

0

0,0

1

2

2

Önkormányzati személyi juttatások járulékai

18 711 859

19 411 767

0

19 411 767

14 162 364

0

14 162 364

73,0

1

2

3

Kitüntetésekhez kapcsolódó járulékok

957 900

957 900

0

957 900

591 066

0

591 066

61,7

1

2

4

Külföldi kiküldetés, kiadványok, rendezvények személyi jellegű kiadásainak járulékai

897 400

897 400

0

897 400

953 831

0

953 831

106,3

1

2

5

Közfoglalkoztatás személyi jellegű kiadásainak járulékai

498 813

1 374 634

0

1 374 634

1 178 479

0

1 178 479

85,7

Projektek munkaadókat terhelő járulékai és szoc.ho

6 373 130

2 836 820

0

2 836 820

2 713 353

0

2 713 353

95,6

1

2

6

TOP-5.2.1 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló komplex program

261 772

261 772

0

261 772

244 314

0

244 314

93,3

1

2

7

Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése TOP-7.1.1-16-2016-00038

4 332 224

1 395 196

0

1 395 196

1 289 187

0

1 289 187

92,4

1

2

8

EFOP-1.8.7-16-2017-00011 Célzott prevenciós programok a szenvedélybetegségek megelőzése érdekében

1 779 134

1 179 852

0

1 179 852

1 179 852

0

1 179 852

100,0

3

Dologi kiadások

1 563 388 145

1 240 747 175

942 138 260

2 182 885 435

1 009 555 653

572 981 182

1 582 536 835

72,5

1

1

3

1

Közszolgáltatási Csoport feladatai

29 573 000

36 211 124

1 620 039

37 831 163

21 244 632

1 556 602

22 801 234

60,3

2

1

3

2

Külföldi kiküldetés, kiadványok, rendezvények dologi kiadásai

7 900 000

6 220 472

1 679 528

7 900 000

1 971 514

334 033

2 305 547

29,2

2

1

3

3

Városmarketing feladatok

6 521 450

4 585 577

102 106

4 687 683

4 556 699

97 962

4 654 661

99,3

2

1

3

4

Honlapfejlesztés, applikációfejlesztés a kapcsolódó szervezetfejlesztéssel és marketinggel

1 000 000

1 209 900

260 523

1 470 423

1 209 900

260 523

1 470 423

100,0

2

1

3

5

Takarítási szolgáltatás (önkorm. intézmények)

25 727 558

23 959 900

6 469 173

30 429 073

23 959 900

6 469 173

30 429 073

100,0

2

1

3

6

Közétkeztetéssel kapcsolatos feladatok

148 908 583

138 254 744

37 267 221

175 521 965

138 254 744

37 267 221

175 521 965

100,0

2

1

3

7

Közfoglalkoztatás dologi kiadásai

0

773 409

208 821

982 230

655 548

176 999

832 547

84,8

2

1

3

8

Biztosítási díjak és önrész

13 725 909

15 825 909

0

15 825 909

15 719 596

0

15 719 596

99,3

2

1

3

9

Képviselői keret

3 500 000

1 184 865

16 019

1 200 884

59 331

16 019

75 350

6,3

2

1

3

10

ÁFA-fizetési kötelezettség

50 000 000

0

101 056 730

101 056 730

0

63 629 716

63 629 716

63,0

2

1

3

11

Intézmények karbantartása

17 000 000

15 036 469

3 955 039

18 991 508

5 214 832

1 132 940

6 347 772

33,4

1

1

3

12

Önkormányzat működtetés dologi kiadásai

138 135 650

137 165 721

17 985 913

155 151 634

121 856 076

15 625 868

137 481 944

88,6

1

1

3

13

Kommunális feladatok (3/A melléklet)

530 087 478

444 135 333

116 528 553

560 663 886

412 549 159

100 941 027

513 490 186

91,6

1

1

3

14

Környezetvédelmi Alap kiadásai (3/D. melléklet)

3 000 000

6 397 140

55 132

6 452 272

204 192

55 132

259 324

4,0

1

1

3

15

Lakáscélú dologi kiadások (bontás)

7 000 000

3 691 822

996 792

4 688 614

3 691 822

996 792

4 688 614

100,0

1

1

3

16

Lakáscélú dologi kiadások

0

7 053 445

1 192 655

8 246 100

7 053 445

1 192 655

8 246 100

100,0

1

1

3

17

Rotavírus elleni védőoltás

8 600 000

8 190 476

409 524

8 600 000

7 955 619

397 781

8 353 400

97,1

1

1

3

18

Koronavírus elleni védekezéssel kapcsolatos kiadások

5 000 000

4 464 457

790 403

5 254 860

1 444 768

189 492

1 634 260

31,1

1

1

3

19

Intézmények GDPR feladatai

324 307

255 360

68 947

324 307

255 360

68 947

324 307

100,0

1

1

3

20

Részvételi költségvetés előkészítése

1 000 000

0

0

0

0

0

0

0,0

1

1

3

21

Egyéb dologi kiadások

26 729 715

25 579 229

5 414 686

30 993 915

19 047 748

4 062 570

23 110 318

74,6

1

1

3

22

Drogstratégia megvalósítása (2020. évi mar.)

0

675 000

0

675 000

675 000

0

675 000

100,0

1

1

3

23

Verseny u. 8. számú Társasház kárelhárítás

0

64 625

17 449

82 074

64 625

17 449

82 074

100,0

2

1

3

24

Gyöngyös - Gy.halász közti területcserék kiadásai

0

5 884 170

115 830

6 000 000

2 131 900

31 995

2 163 895

36,1

1

1

3

25

Városrendészet költözésének kiadásai

0

4 593 356

1 240 206

5 833 562

904 598

244 241

1 148 839

19,7

1

1

3

26

Gyöngyösi TV Nonprofit Kft. átvilágítása

0

2 755 906

744 094

3 500 000

2 530 000

683 100

3 213 100

91,8

Projektek dologi kiadásai össszesen

307 104 495

172 149 675

609 424 024

781 573 699

41 928 184

303 023 889

344 952 073

44,1

2

1

3

27

TOP-1.1.1-16-HE1-2017-00006 Új ipari terület kialakítása Gyöngyösön

8 314 403

17 520 693

99 883 087

117 403 780

3 509 283

64 382 507

67 891 790

57,8

2

1

3

28

TOP-1.-2.-1-15-HE1-2016-00014 Kulturális és aktív turizmus fejlesztése Gyöngyösön

1 407 510

1 108 276

299 234

1 407 510

125 984

34 016

160 000

11,4

2

1

3

29

TOP-1.4.1-16-HE1 a gyöngyösi Jeruzsálem Úti Bölcsőde és Óvoda fejlesztése

2 827 169

2 226 117

34 051 825

36 277 942

3 155 697

45 116 029

48 271 726

133,1

2

1

3

30

TOP-2.-1.-1-15-HE1-2016-00002 Aktiv Ház sport- és szabadidőközpont kilakítása

24 508 924

19 298 365

19 520 559

38 818 924

1 987 578

14 788 542

16 776 120

43,2

2

1

3

31

TOP-3.-2.-1-15-HE1-2016-00005 MMK energetikai korszerűsítése

154 600

0

0

0

0

0

0

0,0

2

1

3

32

TOP-4.3.1-15-HE1 A gyöngyösi észak-nyugati városrész rehabilitációja

10 738 312

50 678 107

63 043 278

113 721 385

1 535 871

11 851 388

13 387 259

11,8

2

1

3

33

TOP-5.-2.-1-15-HE1-2016-00001 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló komplex program

9 888 400

7 786 142

2 102 258

9 888 400

3 109 550

353 580

3 463 130

35,0

2

1

3

34

TOP-7.1.1-16-HE1 -2016-00038 Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése

3 507 368

1 695 342

457 743

2 153 085

1 403 969

379 071

1 783 040

82,8

2

1

3

35

TOP-7.1.1-16 ERFA-2018-00011 MMK kulturális fejlesztése

5 589 638

20 865 963

5 633 810

26 499 773

1 101 547

297 418

1 398 965

5,3

1

1

3

36

EFOP-1.8.7-16-2017-00011 Célzott prevenciós programok a szenvedélybetegségek megelőzése érdekében

13 682 936

11 285 007

1 908 971

13 193 978

10 882 987

1 762 020

12 645 007

95,8

2

2

3

37

KEHOP-2.2.2-15-2016-00091 Gyöngyös és térsége szennyvízelvezetésének és tisztításának fejlesztése

16 083 017

12 663 793

3 419 224

16 083 017

2 378 622

642 228

3 020 850

18,8

2

2

3

36

KEHOP-2.2.2-15-2016-00091 Gyöngyös és térsége szennyvízelvezetésének és tisztításának fejlesztése (beruh. FAD)

205 042 238

0

371 808 131

371 808 131

0

159 978 074

159 978 074

43,0

2

1

3

37

"Öreg Mátra Kincsei - geotermikus innováció Gyöngyösön és Veresegyházán" pályázat

10 464 317

2 825 365

13 289 682

0

0

0

0,0

2

1

3

38

VP4-8.5.2-17 Az erdei ökoszisztémák térítésmentesen nyújtott közjóléti funkcióinak fejlesztése

5 359 980

4 220 457

1 139 523

5 359 980

400 000

108 000

508 000

9,5

2

1

3

39

"Tisztítsuk meg az országot!" program

0

12 337 096

3 331 016

15 668 112

12 337 096

3 331 016

15 668 112

100,0

Üzemeltetésre átadott vagyontárgyak dologi kiadásai

232 550 000

174 429 091

34 518 853

208 947 944

174 416 461

34 509 056

208 925 517

100,0

1

1

3

40

Lakások üzemeltetése (VG Zrt.)

87 271 000

79 014 202

11 667 993

90 682 195

79 014 202

11 667 993

90 682 195

100,0

- ebből: üzemeltetési kiadások

53 000 000

43 218 527

11 667 993

54 886 520

43 218 527

11 667 993

54 886 520

100,0

- ebből: továbbszámlázott díjakkal összefüggő kiadások

34 271 000

35 795 675

0

35 795 675

35 795 675

0

35 795 675

100,0

1

1

3

41

Lakások karbantartása, bérbeszámítás, felújítási alap

49 000 000

31 590 415

5 746 334

37 336 749

31 590 405

5 746 334

37 336 739

100,0

1

1

3

42

Nem lakás célú helyiségek üzemeltetése (VG Zrt.)

6 199 000

3 286 102

752 898

4 039 000

3 281 870

751 628

4 033 498

99,9

1

1

3

43

Nem lakás célú helyiségek üzemeltetése (Várostérség Fejlesztő Kft.)

13 732 000

12 385 947

3 346 053

15 732 000

12 385 390

3 344 056

15 729 446

100,0

1

1

3

44

Temetők üzemeltetése

41 573 000

26 655 000

7 198 000

33 853 000

26 649 849

7 195 461

33 845 310

100,0

2

1

3

45

Parkolók üzemeltetése

34 775 000

21 497 425

5 807 575

27 305 000

21 494 745

5 803 584

27 298 329

100,0

4

1

Ellátottak pénzbeli juttatásai

56 748 000

56 748 000

0

56 748 000

39 726 800

0

39 726 800

70,0

1

1

5

1

Szociális feladatok

49 693 000

49 693 000

0

49 693 000

36 071 800

0

36 071 800

72,6

1

1

5

2

Arany János Tehetséggondozó Program

300 000

300 000

0

300 000

300 000

0

300 000

100,0

1

1

5

3

Önkormányzati ösztöndíj rendszer

6 755 000

6 755 000

0

6 755 000

3 355 000

0

3 355 000

49,7

5

Egyéb működési célú kiadások

1 770 736 752

1 918 491 607

0

1 918 491 607

1 866 133 187

0

1 866 133 187

97,3

1

6

1

Átadások GYKK Többcélú Társulás részére

590 287 985

698 019 889

0

698 019 889

698 019 889

0

698 019 889

100,0

1

- ebből: önkormányzati hozzájárulás

57 654 397

50 316 215

0

50 316 215

50 316 215

0

50 316 215

100,0

2

- ebből: normatív állami hozzájárulás

510 445 088

527 432 901

0

527 432 901

527 432 901

0

527 432 901

100,0

3

- ebből: fejlesztő foglalkoztatás támogatása

10 510 500

11 329 500

0

11 329 500

11 329 500

0

11 329 500

100,0

4

- ebből: utcai szociális munka támogatása

8 178 000

8 311 000

0

8 311 000

8 311 000

0

8 311 000

100,0

5

- ebből: hajléktalanok gondozóháza

0

0

0

0

0

0

0

0,0

6

- ebből: szoc.ellátások mélt.tám. és kult.keret

3 500 000

3 500 000

0

3 500 000

3 500 000

0

3 500 000

100,0

7

- ebből: bérkompenzáció

0

23 235 857

0

23 235 857

0

0

0

0,0

8

- ebből: szociális ágazati pótlék

0

72 886 700

0

72 886 700

95 817 650

0

95 817 650

131,5

9

- ebből: egészségügyi pótlék

0

1 007 716

0

1 007 716

1 312 623

0

1 312 623

130,3

1

1

6

2

Önkormányzati hozzájárulás Ny-Hevesi Reg. Hull.gazd. Önk. Társulásnak

428 805

428 805

0

428 805

428 805

0

428 805

100,0

1

1

6

3

Önkormányzati hozzájárulás az Orvosi Ügyelet Mikrotérségi Társulásnak

571 740

571 740

0

571 740

571 740

0

571 740

100,0

2

1

6

4

Céljellegű tám. működésre (3/C melléklet)

582 846 740

610 927 071

0

610 927 071

610 571 476

0

610 571 476

99,9

1

1

6

5

Szolidaritási hozzájárulás

497 251 482

497 251 482

0

497 251 482

497 251 482

0

497 251 482

100,0

1

1

6

6

Roma Nemzetiségi Önkormányzat általános támogatása

2 000 000

2 000 000

0

2 000 000

2 000 000

0

2 000 000

100,0

1

1

6

7

Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat céltámogatás (2020)

500 000

500 000

0

500 000

467 970

0

467 970

93,6

1

1

6

8

Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat általános támogatása

1 000 000

1 000 000

0

1 000 000

918 135

0

918 135

91,8

1

1

6

9

"Öreg Mátra Kincsei - geotermikus innováció Gyöngyösön és Veresegyházán" pályázat

0

2 345 238

0

2 345 238

2 345 238

0

2 345 238

100,0

1

1

6

10

Helyi közösségi közlekedéshez hozzájárulás

80 000 000

79 751 630

0

79 751 630

28 621 000

0

28 621 000

35,9

2

1

6

11

Sportfejlesztési koncepció Cselekvési Terv megvalósítása

2 500 000

0

0

0

0

0

0

0,0

2

1

6

12

Kulturális Koncepció Cselekvési Terv megvalósítása

2 500 000

0

0

0

0

0

0

0,0

2

1

6

13

Ifjúsági Koncepció Cselekvési Terv megvalósítása

1 000 000

1 000 000

0

1 000 000

1 000 000

0

1 000 000

100,0

2

1

6

14

Esélyegyenlőségi Program Cselekvési Terv megvalósítása

500 000

1 000 000

0

1 000 000

854 000

0

854 000

85,4

2

1

6

15

Drogstratégia megvalósítása

350 000

0

0

0

0

0

0

0,0

1

1

6

16

Normatíva elszámolásból eredő kötelezettség

5 000 000

8 602 646

0

8 602 646

7 990 346

0

7 990 346

92,9

1

1

6

17

GYAK kölcsön női szakosztály működtetésére

4 000 000

2 000 000

0

2 000 000

2 000 000

0

2 000 000

100,0

1

1

6

18

COVID segélyalapból nyújtott támogatások

0

4 500 000

0

4 500 000

4 500 000

0

4 500 000

100,0

1

1

6

19

Pályaorientációs munka támogatása (HKIK)

0

300 000

0

300 000

300 000

0

300 000

100,0

1

1

6

20

HIPA 1% többlet befizetés terhére nyújtott tám.

0

1 407 557

0

1 407 557

1 407 557

0

1 407 557

100,0

1

1

6

21

Támogatás a sástói üdülők állagjavítására (Sportfólió)

0

1 000 000

0

1 000 000

1 000 000

0

1 000 000

100,0

1

1

6

22

EFOP 1.8.7-16 pályázat kapcsán támogatás visszafizetés

0

219 403

0

219 403

219 403

0

219 403

100,0

1

1

6

23

Visszatérítendő támogatás kisközösségi rádiós jogosultság megszerzéséhez

0

5 000 000

0

5 000 000

5 000 000

0

5 000 000

100,0

1

1

6

24

Köztemetés megtérítése más önkormányzat részére

266 146

0

266 146

266 146

0

266 146

100,0

1

1

6

25

Támogatás a Könyvtárnak Berze Nagy János monográfia megjelentetéséhez

0

400 000

0

400 000

400 000

0

400 000

100,0

6

Beruházások

2 255 272 780

1 604 557 148

242 929 323

1 847 486 471

840 472 837

36 354 962

876 827 799

47,5

2

2

7

1

Önkormányzat beruházási feladai (3/B. melléklet)

437 884 411

367 170 454

83 907 717

451 078 171

133 763 958

20 541 037

154 304 995

34,2

2

2

7

2

Tőkeemelés Gyöngyös-Strand Kft.

0

1 000 000

0

1 000 000

1 000 000

0

1 000 000

100,0

2

2

7

3

Tőkeemelés Gyöngyös-Sportcsarnok Kft.

0

1 000 000

0

1 000 000

1 000 000

0

1 000 000

100,0

2

2

7

4

Tőkeemelés NHSZ

0

20 000

0

20 000

20 000

0

20 000

100,0

Pályázatok beruházási kiadásai összesen

1 798 059 369

1 231 249 440

158 946 485

1 390 195 925

700 630 697

15 679 424

716 310 121

51,5

2

2

7

5

KEHOP-2.2.2-15-2016-00091 Gyöngyös és térsége szennyvízelvezetésének és tisztításának fejlesztése

166 904 278

191 963 136

0

191 963 136

191 963 136

0

191 963 136

100,0

2

2

7

6

TOP-1.1.1-16-HE1-2017-00006 Új ipari terület kialakítása Gyöngyösön

626 793 032

469 888 888

31 717 500

501 606 388

355 956 666

955 800

356 912 466

71,2

2

2

7

7

TOP-1.4.1-16-HE1 a gyöngyösi Jeruzsálem Úti Bölcsőde és Óyoda fejlesztése

40 447 099

31 848 109

8 598 990

40 447 099

16 393 731

4 426 308

20 820 039

51,5

2

2

7

8

TOP-2.-1.-1-15-HE1-2016-00002 Aktiv Ház sport- és szabadidőközpont kilakítása

243 398 559

202 002 075

40 230 561

242 232 636

53 498 425

134 575

53 633 000

22,1

2

2

7

9

TOP-4.3.1-15-HE1 A gyöngyösi észak-nyugati városrész rehabilitációja

512 032 997

250 639 472

55 603 938

306 243 410

59 388 444

3 966 161

63 354 605

20,7

2

2

7

10

EFOP-1.8.7-16-2017-00011 Célzott prevenciós programok a szenvedélybetegségek megelőzése érdekében

1 985 230

2 043 173

422 057

2 465 230

1 755 732

344 448

2 100 180

85,2

2

2

7

11

TOP-7.1.1-16 ERFA-2018-00011 MMK kulturális fejlesztése

122 434 508

0

0

0

0

0

0

0,0

2

2

7

12

VP4-8.5.2-17 Az erdei ökoszisztémák térítésmentesen nyújtott közjóléti funkcióinak fejlesztése

77 589 666

71 681 083

19 353 893

91 034 976

10 491 059

2 832 586

13 323 645

14,6

2

2

7

13

Ingyenes WIFI pontok kialakítása (WIFI4EU pályázat)

6 474 000

5 543 504

1 496 746

7 040 250

5 543 504

1 496 746

7 040 250

100,0

2

2

7

14

"Öreg Mátra Kincsei - geotermikus innováció Gyöngyösön és Veresegyházán" pályázat

0

0

0

0

0

0

0

0,0

2

2

7

15

"Tisztítsuk meg az országot!" program (IFKA)

0

5 640 000

1 522 800

7 162 800

5 640 000

1 522 800

7 162 800

100,0

2

2

7

16

Lakáscélú beruházási kiadások (vásárlás, alacsony komfortfokozatú lakások bérleti díja)

19 329 000

4 117 254

75 121

4 192 375

4 058 182

134 501

4 192 683

100,0

7

Felújítások

988 503 815

1 281 299 010

273 625 824

1 554 924 834

661 071 992

112 341 836

773 413 828

49,7

2

2

8

1

Önkormányzat felújítási feladatai (3/B. melléklet)

337 171 349

530 918 032

141 765 202

672 683 234

327 750 810

85 591 880

413 342 690

61,4

Pályázatok felújítási kiadásai összesen

643 298 446

750 380 978

131 860 622

882 241 600

333 321 182

26 749 956

360 071 138

40,8

2

2

8

2

TOP-1.4.1-16-HE1 a gyöngyösi Jeruzsálem Úti Bölcsőde és Óyoda fejlesztése

214 743 877

169 089 667

12 203 437

181 293 104

173 699 824

2 297 923

175 997 747

97,1

2

2

8

3

TOP-2.-1.-1-15-HE1-2016-00002 Aktiv Ház sport- és szabadidőközpont kilakítása

422 466 069

332 650 448

89 815 621

422 466 069

89 492 697

24 163 029

113 655 726

26,9

2

2

8

4

TOP-4.3.1-15-HE1 A gyöngyösi észak-nyugati városrész rehabilitációja

0

138 116 554

0

138 116 554

69 058 277

0

69 058 277

50,0

2

2

8

5

TOP-7.1.1-16 ERFA-2018-00011 MMK kulturális fejlesztése

0

105 730 215

28 547 158

134 277 373

829 134

223 866

1 053 000

0,8

2

2

8

6

TOP-1.2.1-15 -Fenntartható turizmus

0

0

0

0

241 250

65 138

306 388

0,0

2

2

8

7

Almássy kúria felújítása INTERREG pályázat keretében

6 088 500

4 794 094

1 294 406

6 088 500

0

0

0

0,0

2

2

8

8

Lakáscélú felújítási kiadások

8 034 020

0

0

0

0

0

0

0,0

8

2

2

Egyéb felhalmozási célú kiadások

104 547 000

158 470 910

0

158 470 910

150 270 910

0

150 270 910

94,8

2

2

9

1

Céljellegű tám. fejlesztésre (nem kötelező feladat 3/C melléklet)

2 000 000

5 062 415

0

5 062 415

3 062 415

0

3 062 415

60,5

2

2

9

2

Gyöngyös-Strand Kft. (pótbefizetés)

58 619 100

64 987 000

0

64 987 000

64 987 000

0

64 987 000

100,0

2

2

9

3

Gyöngyös-Sportcsarnok Kft. (pótbefizetés)

25 512 400

33 777 000

0

33 777 000

33 477 000

0

33 477 000

99,1

2

2

9

4

Lakáshoz jutók helyi támogatása

15 000 000

15 000 000

0

15 000 000

10 400 000

0

10 400 000

69,3

2

2

9

5

Munkáltatói kölcsön

3 000 000

3 000 000

0

3 000 000

1 700 000

0

1 700 000

56,7

2

2

9

6

Verseny u. 8. számú Társasház felújításának támogatása

415 500

333 426

0

333 426

333 426

0

333 426

100,0

2

2

9

7

Kölcsön GINOP pályázathoz (TDM)

0

8 423 500

0

8 423 500

8 423 500

0

8 423 500

100,0

2

2

9

8

Homlokzat felújítás támogatása Mátyás király út 2. számú Társasház

0

6 000 000

0

6 000 000

6 000 000

0

6 000 000

100,0

2

2

9

9

III.sz. Lakásfenntartó Szövetkezet kölcsön GINOP pályázathoz

0

2 500 000

0

2 500 000

2 500 000

0

2 500 000

100,0

2

2

9

10

Támogatás a Jókai u. 24. – Szt. István u. 2. alatti Társasház tetőjavítására

0

18 378 999

0

18 378 999

18 378 999

0

18 378 999

100,0

2

2

9

11

ASP-KÖFOP 1.2.1 VEKOP pályázati elszámolás miatt visszafizetendő

0

453 969

0

453 969

453 969

0

453 969

100,0

2

2

9

12

TOP-3.-2.-1-15-HE1-2016-00005 MMK energetikai korszerűsítése - elszámolás miatt visszafizetendő

0

154 601

0

154 601

154 601

0

154 601

100,0

2

2

9

13

Támogatás a Könyvtárnak Bálint Gazda Emlékterem kialakításához

0

400 000

0

400 000

400 000

0

400 000

100,0

9

Tartalékok

433 506 300

763 199 818

0

763 199 818

0

0

0

0,0

2

1

1

Általános tartalék

118 328 752

388 708 563

0

388 708 563

0

0

0

0,0

2

1

2

Köt. terh. maradvány - működési (projektek nélkül)

204 568 860

0

0

0

0

0

0

0,0

2

3

Céltartalékok

110 608 688

374 491 255

0

374 491 255

0

0

0

0,0

2

1

1

Adócímkézés működési célú (verseny- és utánpótlás sporttevékenység támogatására) 2020

859 970

859 970

0

859 970

0

0

0

0,0

2

2

2

Adócímkézés fejlesztési célú (Ipari Parkba vezető kerékpárút, járda) 2018

2 202 569

2 202 569

0

2 202 569

0

0

0

0,0

2

2

3

Adócímkézés fejlesztési célú (Ipari Parkba vezető kerékpárút, járda) 2019

6 147 909

6 147 909

0

6 147 909

0

0

0

0,0

2

2

4

Adócímkézés fejlesztési célú (Ipari Parkba vezető kerékpárút, járda) 2020

6 186 970

6 186 970

0

6 186 970

0

0

0

0,0

2

2

5

Adócímkézés fejlesztési célú (Ipari Parkba vezető kerékpárút, járda) 2021

6 227 000

6 227 000

0

6 227 000

0

0

0

0,0

2

1

6

Adócímkézés működési célú (oktatási és pályaválasztási célra) 2021

296 000

0

0

0

0

0

0

0,0

2

1

7

Adócímkézés működési célú (verseny- és utánpótlás sporttevékenység támogatására) 2021

593 000

593 000

0

593 000

0

0

0

0,0

2

1

8

Fel nem osztott lakbér bevétel

9 959 640

0

0

0

0

0

0

0,0

2

2

9

Pályázati tartalék

28 715 630

28 715 630

0

28 715 630

0

0

0

0,0

2

1

10

Önkormányzati területek tisztántartása

6 000 000

6 000 000

0

6 000 000

0

0

0

0,0

2

1

11

Ingatlanért életjáradék program

2 000 000

2 000 000

0

2 000 000

0

0

0

0,0

2

1

12

EFOP-1.8.7-16-2017-00011 Célzott prevenciós programok a szenvedély- betegségek megelőzése érdekében

220 000

220 000

0

220 000

0

0

0

0,0

2

1

13

Bugát Pál Természeti Vetélkedő támogatása (Bugát-Richter Alapítvány)

400 000

400 000

0

400 000

0

0

0

0,0

2

1

14

Mikola Sándor Fizika Vetélkedő támogatása (Berze Iskolafejlesztési Alapítvány)

400 000

400 000

0

400 000

0

0

0

0,0

2

1

15

Közfoglalkoztatási tartalék

4 400 000

2 856 061

0

2 856 061

0

0

0

0,0

2

1

16

GYÖNGY Néptáncfesztivál

3 000 000

2 000 000

0

2 000 000

0

0

0

0,0

2

1

17

Gazdasági Program 2021-2025 (GYVT)

2 000 000

2 000 000

0

2 000 000

0

0

0

0,0

2

1

18

ITS felülvizsgálata (GYVT)

3 000 000

3 000 000

0

3 000 000

0

0

0

0,0

2

1

19

COVID segély alap

5 000 000

500 000

0

500 000

0

0

0

0,0

2

1

20

Olimpia úti orvosi rendelő felújítás önerő (10. körzet)

3 000 000

0

0

0

0

0

0

0,0

2

1

21

Temető felújítás fejlesztési terv

10 000 000

0

0

0

0

0

0

0,0

2

1

22

GYAK felnőtt labdarúgók NB III-as versenyeztetése

10 000 000

0

0

0

0

0

0

0,0

2

1

23

COVID által a kulturális ágazatban okozott károk enyhítésére (NMI)

0

20 000 000

0

20 000 000

0

0

0

0,0

2

2

24

Dobó úti bölcsőde Jeruzsálem úti telephely konyhafelújítás önerő

0

0

0

0

0

0

0

0,0

2

2

25

TOP-os pályázati tartalék

0

284 182 146

0

284 182 146

0

0

0

0,0

III. fejezet összesen

7 465 361 226

7 337 890 233

1 458 693 407

8 796 583 639

4 860 995 200

721 677 980

5 582 673 180

63,5

IV. Finanszírozási kiadások

1

Megelőlegezés visszafizetése

84 397 129

172 618 904

0

172 618 904

85 231 257

0

85 231 257

49,4

2

Hitel- és kölcsöntörlesztés

81 083 592

81 083 592

0

81 083 592

81 083 590

0

81 083 590

100,0

3

Likvid (folyószámlahitel) törlesztés

0

0

0

0

0

0

0

0,0

4

Gépjármű lízing

0

1 019 309

0

1 019 309

1 019 309

0

1 019 309

100,0

5

Értékpapírok kiadásai

0

1 691 830 000

0

1 691 830 000

1 691 830 000

0

1 691 830 000

100,0

6

Irányítószervi támogatás folyósítása

2 050 792 366

2 044 701 496

0

2 044 701 496

2 029 046 462

0

2 029 046 462

99,2

1

Intézmény finanszírozás Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal

754 278 269

766 548 210

0

766 548 210

751 069 224

0

751 069 224

98,0

2

Intézmény finanszírozás Visonta Úti Bölcsőde

125 924 480

121 560 392

0

121 560 392

121 560 392

0

121 560 392

100,0

3

Intézmény finanszírozás Dobó Úti Bölcsőde

219 856 506

221 186 396

0

221 186 396

221 186 396

0

221 186 396

100,0

4

Intézmény finanszírozás Gyöngyös Város Óvodái

876 635 748

860 332 748

0

860 332 748

860 156 700

0

860 156 700

100,0

5

Intézmény finanszírozás Városi Könyvtár

74 097 363

75 073 750

0

75 073 750

75 073 750

0

75 073 750

100,0

5

Betét elhelyezés

0

0

0

0

0

0

0

0,0

IV. fejezet összesen

2 216 273 087

3 991 253 301

0

3 991 253 301

3 888 210 618

0

3 888 210 618

97,4

I-IV. FEJEZET MINDÖSSZESEN

11 840 582 403

13 427 424 338

1 518 430 691

14 945 855 028

10 808 230 557

774 983 868

11 583 214 425

77,5

4. melléklet

Az ÖNKORMÁNYZATOT MEGILLETŐ 2021. ÉVI

NORMATÍV ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁS JOGCÍMEI ÉS ÖSSZEGE

adatok Ft-ban

Ssz

Jogcím

Jogszabályi hivatkozás

2021. évi EREDETIT előirányzat

2021. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2021.12.31

Teljesítés

Index %

Mutató
(fő, db)

Normatíva összege

Mutató
(fő, db)

Normatíva összege

Mutató
(fő, db)

Normatíva összege

ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK

I. Helyi önkormányzat működésének általános támogatása

2.m.1.1

542 579 062

542 579 062

542 579 062

100,0

1

Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)

2.m.1.1.1.1

57,24

306 505 571

57,24

306 505 571

0

306 505 571

100,0

2

Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél) beszámítás után

2.m.1.1.1.1

0,00

11 063 074

11 063 074

0

11 063 074

100,0

3

Település üzemeltetés- zöldterület-gazdálkodás támogatása

2.m.1.1.1.2

0

35 506 800

0

35 506 800

0

35 506 800

100,0

4

Település üzemeltetés- közvilágítás támogatása

2.m.1.1.1.3

0

58 840 000

0

58 840 000

0

58 840 000

100,0

5

Településüzemeltetés - köztemető támogatása

2.m.1.1.1.4

0

16 913 832

0

16 913 832

0

16 913 832

100,0

6

Településüzemeltetés - közutak támogatása

2.m.1.1.1.5

0

36 399 135

0

36 399 135

0

36 399 135

100,0

7

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

2.m.1.1.1.6

0

77 184 900

0

77 184 900

0

77 184 900

100,0

8

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

2.m.1.1.1.7

0

165 750

0

165 750

0

165 750

100,0

Szolidaritási hozzájárulás (tájékoztató adat, lásd még 3.melléklet III. fejezet 5. cím 5. sorát!)

2.m.42.5.5

497 251 482

497 251 482

0

0,0

II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

2.m.1.2

650 953 770

671 606 270

671 606 270

100,0

1

Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát

2.m.1.2.1.1

840,3

81 845 220

847,3

82 527 020

0,0

82 527 020

100,0

2

Pedagógusok átlagbéralapú támogatása

2.m.1.2.2.1

75,7

368 015 550

76,5

371 904 750

0,0

371 904 750

100,0

3

Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása

2.m.1.2.3.1.1.1.1

37

15 984 000

36

15 552 000

0

15 552 000

100,0

4

Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása

2.m.1.2.3.1.1.1.2

8

12 888 000

7

11 277 000

0

11 277 000

100,0

5

Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása

2.m.1.2.5.1.1

59

172 221 000

56

185 808 000

0

185 808 000

100,0

6

Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása

0

0

4

1 584 000

0

1 584 000

100,0

7

Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása

0

0

2

2 953 500

0

2 953 500

100,0

III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

345 977 117

389 716 141

389 716 141

100,0

1

Családi bölcsőde

2.m.1.3.2.12.1

16

12 128 000

18

15 471 720

0

15 471 720

100,0

2

Felsőfokú végzettségu kisgyermeknevelok, szaktanácsadók bértámogatása

2.m.1.3.3.1.1

13,9

70 890 000

15,0

76 500 000

0,0

76 500 000

100,0

3

Bölcsodei dajkák, középfokú végzettségu kisgyermeknevelok, szaktanácsadók bértámogatása

2.m.1.3.3.1.2

17,7

75 402 000

19,7

83 922 000

0,0

83 922 000

100,0

4

Bölcsőde üzemeltetési támogatás

2.m.1.3.3.2

0

21 477 000

0

20 123 000

0

20 123 000

100,0

5

Gyermekétkeztetés támogatása - bértámogatás

2.m.1.4.1.1

35,23

83 706 480

34,98

85 001 400

0,00

85 001 400

100,0

6

Gyermekétkeztetés támogatása - üzemeltetés

2.m.1.4.1.2

0

81 921 057

0

108 245 441

0

108 245 441

100,0

7

Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása

2.m.1.4.2

1 588

452 580

1 588

452 580

0

452 580

100,0

III. fejezetből bölcsődék támogatása:

179 897 000

0

196 016 720

0

196 016 720

100,0

IV. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

2.m.1.5.2

0

62 033 790

0

63 062 922

0

63 062 922

100,0

ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖNKORMÁNYZATI FELADATOKRA ÖSSZESEN (I+II+III+IV)

1 601 543 739

1 666 964 395

1 666 964 395

100,0

TÁRSULÁSI FELADATOK

III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

1

Család- és gyermekjóléti szolgálat

2.m.1.3.2.1

0

52 070 000

0

54 053 740

0

54 053 740

100,0

2

Család- és gyermekjóléti központ

2.m.1.3.2.2

0

39 785 000

0

41 731 250

0

41 731 250

100,0

3

Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás

2.m.1.3.2.3.1

190

12 608 400

190

12 838 300

0

12 838 300

100,0

4

Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás

2.m.1.3.2.4.3

69

32 561 100

69

33 916 950

0

33 916 950

100,0

5

Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás

2.m.1.3.2.6.2

71

23 110 500

71

23 876 235

0

23 876 235

100,0

6

Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás

2.m.1.3.2.7.2

24

19 324 800

24

19 955 232

0

19 955 232

100,0

7

Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak - társulás által történő feladatellátás

2.m.1.3.2.7.4

13

6 280 560

13

6 485 440

0

6 485 440

100,0

8

Demens személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás

2.m.1.3.2.8.1

1

732 000

1

746 546

0

746 546

100,0

9

Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás

2.m.1.3.2.9.2

12

5 400 000

12

5 502 960

0

5 502 960

100,0

10

Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás

2.m.1.3.2.10.2

12

5 400 000

12

5 502 960

0

5 502 960

100,0

11

Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás

2.m.1.3.2.11.2

30

9 039 600

30

9 298 800

0

9 298 800

100,0

12

Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény

2.m.1.3.2.11.3

0

10 065 900

0

10 065 900

0

10 065 900

100,0

13

Hajléktalanok átmeneti szállása - társulás által történő feladatellátás

2.m.1.3.2.13.5

15

9 922 275

15

10 201 620

0

10 201 620

100,0

14

Hajléktalanok éjjeli menedékhelye - társulás által történő feladatellátás

2.m.1.3.2.13.7

15

9 922 275

15

10 201 620

0

10 201 620

100,0

15

Hajléktalanok éjjeli menedékhelye időszakos férőhely - társulás által történő feladatellátás

2.m.1.3.2.13.8

10

6 614 850

10

6 801 080

0

6 801 080

100,0

16

Támogató szolgáltatás - alaptámogatás

2.m.1.3.2.14.1

12

3 000 000

12

3 000 000

0

3 000 000

100,0

17

Támogató szolgáltatás - teljesítménytámogatás

2.m.1.3.2.14.2

5 674

15 887 200

5 674

16 386 512

0

16 386 512

100,0

18

Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alaptámogatás

2.m.1.3.2.15.1.1

12

2 000 000

12

2 000 000

0

2 000 000

100,0

19

Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - teljesítménytámogatás

2.m.1.3.2.15.1.2

49

10 339 000

49

10 638 684

0

10 638 684

100,0

20

Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alaptámogatás

2.m.1.3.2.16.1.1

12

2 000 000

12

2 000 000

0

2 000 000

100,0

21

Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás - teljesítménytámogatás

2.m.1.3.2.16.1.2

59

12 449 000

59

12 809 844

0

12 809 844

100,0

22

Egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása - bértámogatás

2.m.1.3.4.1

35

148 191 400

35

155 470 000

0

155 470 000

100,0

23

Egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása - intézmény-üzemeltetés

2.m.1.3.4.2

0

36 100 000

0

36 308 000

0

36 308 000

100,0

24

Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység

3.m. 2.2.3

0,0

37 641 228

0,0

37 641 228

0,0

37 641 228

100,0

ÁLLAMI TÁMOGATÁS TÁRSULÁSI FELADATOKRA ÖSSZESEN

510 445 088

527 432 901

527 432 901

100,0

ÁLLAMI TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN

2 111 988 827

2 194 397 296

2 194 397 296

100,0

5. melléklet

Megnevezés

2021. évi EREDETI előirányzat

2021. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2021.12.31

Teljesítés

Index %

Nettó

ÁFA

Bruttó

Nettó

ÁFA

Bruttó

Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatások

Park fenntartás GYÖNGYÖS

96 000 000

83 464 567

22 535 433

106 000 000

83 464 565

22 535 431

105 999 996

100,0

Park fenntartás MÁTRAFÜRED

10 576 900

8 013 308

2 163 592

10 176 900

7 351 146

1 984 812

9 335 958

91,7

Közterületi játszóeszközök éves karbantartása

7 731 135

6 087 508

1 643 627

7 731 135

5 549 140

1 498 268

7 047 408

91,2

Intézményi játszóeszközök éves karbantartása

3 239 890

3 338 497

901 393

4 239 890

2 944 797

795 093

3 739 890

88,2

Fejlesztési keret 8.körzet- császárfa ültetés utógondozása (2020)

388 620

306 000

82 620

388 620

306 000

82 620

388 620

100,0

Parkfejlesztés 3.körzet

0

14 000

3 780

17 780

14 000

3 780

17 780

100,0

Fejlesztési keret 10.körzet- 2 db fészekhinta (2020)

0

255 278

68 925

324 203

255 278

68 925

324 203

100,0

Új játszóeszköz beszerzés 10.körzet (Visonta Úti Bölcsőde)

0

340 810

92 020

432 830

340 810

92 020

432 830

100,0

Fejlesztési keret 1. körzet Kinizsi tér játszótér fejlesztés (2020)

0

260 030

70 209

330 239

260 030

70 209

330 239

100,0

Parkfejlesztés 1. körzet Kinizsi tér faültetés

0

156 975

42 383

199 358

156 975

42 383

199 358

100,0

Gömbjuharfa ültetés alpolgármesteri keret terhére

0

281 890

76 110

358 000

281 890

76 110

358 000

100,0

Faültetés és pótlás

4 508 000

4 478 739

1 209 261

5 688 000

4 476 821

1 208 742

5 685 563

100,0

Kisegítő mg-i szolgáltatásokkal kapcs. egyéb feladatok

30 500 000

28 005 196

7 674 804

35 680 000

25 766 874

4 635 979

30 402 853

85,2

Parkoló fejlesztés Városkert úton (5. körzet)

0

94 390

25 485

119 875

94 390

25 485

119 875

100,0

Parkfejlesztés dologi kiadás (6. körzet)

0

222 654

60 117

282 771

222 654

60 117

282 771

100,0

Faápolási munkák a temetőkben

2 000 000

2 000 000

0

2 000 000

2 000 000

0

2 000 000

100,0

Összesen

154 944 545

137 319 842

36 649 759

173 969 601

133 485 370

33 179 974

166 665 344

95,8

Közutak üzemeltetése

Út karbantartás, kátyúzás, táblázás, festés GYÖNGYÖS

34 181 251

31 554 197

8 519 634

40 073 831

29 224 647

7 890 655

37 115 302

92,6

Út karbantartás, kátyúzás, táblázás, festés MÁTRAFÜRED

4 500 000

3 656 667

987 300

4 643 967

3 656 609

987 284

4 643 893

100,0

Járdajavítási fel nem osztható keret

4 000 000

4 841 038

1 307 081

6 148 119

2 661 530

718 612

3 380 142

55,0

Földutak karbantartása

3 000 000

2 858 268

771 732

3 630 000

2 856 084

771 143

3 627 227

99,9

Fejlesztési keret 7.körzet - parkoló felfestés Kócsag u. 37. (2020)

37 500

29 528

7 972

37 500

29 528

7 972

37 500

100,0

Kerékpárút forgalomba helyezéssel kapcsolatos kiadások (2020)

0

150 880

40 738

191 618

150 880

40 738

191 618

100,0

Járdafelújítás Gyümölcsös utcában

0

239 742

64 730

304 472

239 742

64 730

304 472

100,0

Sástó Farkas út útburkolat javítása

0

1 496 062

403 937

1 899 999

1 496 062

403 937

1 899 999

100,0

Közutakkal kapcsolatos egyéb feladatok

13 803 022

9 489 420

2 562 145

12 051 565

5 056 622

1 365 288

6 421 910

53,3

Összesen

59 521 773

54 315 802

14 665 269

68 981 071

45 371 704

12 250 359

57 622 063

83,5

Közvilágítás üzemeltetése, energiagazdálkodás

Közvilágítás GYÖNGYÖS

37 700 000

29 655 439

7 617 869

37 273 308

29 648 108

7 613 833

37 261 941

100,0

Közvilágítás MÁTRAFÜRED

2 300 000

2 361 024

608 976

2 970 000

2 359 355

605 613

2 964 968

99,8

Parkfejlesztés 10. körzet dologi kiadás

0

45 000

12 150

57 150

45 000

12 150

57 150

100,0

Kamerák áthelyezése 5. körzet dologi kiadás

0

352 800

95 256

448 056

352 800

95 256

448 056

100,0

Energiagazdálkodással kapcsolatos egyéb feladatok

17 524 000

10 798 183

2 915 509

13 713 692

9 143 975

2 250 869

11 394 844

83,1

Összesen

57 524 000

43 212 446

11 249 760

54 462 206

41 549 238

10 577 721

52 126 959

95,7

Város- és községgazdálkodás

Engedélyek, tervek kiadásai

15 095 000

3 190 789

1 023 511

4 214 300

2 120 000

140 400

2 260 400

53,6

Műszaki ellenőri feladatok

6 980 000

2 002 000

0

2 002 000

980 000

0

980 000

49,0

Parki, intézményi, közterületi év közbeni munkák

6 000 000

5 543 241

1 391 376

6 934 617

4 543 130

356 133

4 899 263

70,6

Városgazdai feladatok kiadásai

12 681 360

8 859 025

2 391 935

11 250 960

8 810 859

1 793 626

10 604 485

94,3

Ingatlanrendezéssel és közbeszerzéssel kapcsolatos kiadások

6 000 000

4 624 409

1 248 591

5 873 000

4 266 876

175 053

4 441 929

75,6

Vagyoncsoport dologi kiadások (értékbecslés, eljárási díj, társasház alapítás ..)

0

0

Településrendezési eszközök készítése, módosítása, karbantartása

5 000 000

3 937 008

1 062 992

5 000 000

0

0

0

0,0

Területrendezések

3 000 000

775 355

637 795

1 413 150

469 400

0

469 400

33,2

Ipari terület hulladékmnentesítés, árok (2020)

3 454 400

2 720 000

734 400

3 454 400

2 720 000

734 400

3 454 400

100,0

Város- és községgazdálkodással kapcsolatos egyéb feladatok

19 900 000

15 628 888

4 219 799

19 848 687

12 284 335

2 887 768

15 172 103

76,4

Fényvető szerelés a Jászsági úton (9. körzet)

0

154 600

41 742

196 342

154 600