Nikla Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 3/2019. (V.15.) önkormányzati rendelete

Nikla Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.14.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2019. 05. 16 - 2019. 05. 17

Nikla Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk  (1) bekezdésének a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1. § A Nikla Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.14.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:


„3. § A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerve együttes 2018. évi költségvetését


393.987.373,- Ft bevétellel, és 393.987.373,- Ft kiadással állapítja meg.


Ezen belül:

  • a működési célú bevételt                                                              194.426.526,- Ft

    - önkormányzatok költségvetési támogatása                       78.954.465,- Ft

- működési célú támogatásértékű bevételek                        47.704.817,- Ft

- közhatalmi bevételek                                                         12.860.000,- Ft

- működési bevételek                                                           54.357.244,- Ft

- működési célú pénzeszközátvétel áh-on kívülről                   550.000,- Ft


  • a működési célú kiadásokat                                                         145.446.888,- Ft

- a személyi juttatások kiadásait                                          59.152.935,- Ft

- a munkaadókat terh. jár. és a szoc. hoz. adó                    11.410.839,- Ft

- dologi kiadás                                                                     46.940.798,- Ft

- ellátottak pénzbeli juttatásai                                                6.734.000,- Ft

- egyéb működési célú kiadások                                         10.996.122,- Ft

- általános tartalék                                                               10.212.194,- Ft


  • a finanszírozási célú kiadásokat                                                   25.736.525,- Ft


  • a finanszírozási célú bevételeket                                                168.878.571,- Ft


  • a felhalmozási célú bevételt                                                         30.682.276,- Ft

- felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről                  30.082.276,- Ft

- felhalmozási bevételek (egyéb tárgyi eszk.értékesítés)       600.000,- Ft


  • a felhalmozási célú kiadást                                                        222.803.960,- Ft

- beruházási kiadások                                                      152.000.000,- Ft

- felújítási kiadások                                                            70.757.100,- Ft

- egyéb felhalmozási célú kiadások                                          46.860,- Ft


állapítja meg.”2. § A Nikla Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe e rendelete 1. melléklete lép.3. § A Nikla Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe e rendelete 2. melléklete lép.4. § A Nikla Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe e rendelete 3. melléklete lép.5. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.


(2) A rendelet kihirdetéséről és egységes szerkezetbe foglalásáról a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.
Nikla, 2019. május 14.

Dr. Fülöpné Kesztyüs Ágota                                                                     Hajdu Szabina

          polgármester                                                                                          jegyző


Záradék:


A rendelet 2019. május 15. napján kihirdetésre került.Nikla, 2019. május 15.
                  Hajdu Szabina

                        jegyző