Gyanógeregye Község Önkormányzata Képviselő-testülete 16/2020. (XII.8.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról szóló 14/2015. (IX. 8.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 01. 01 - 2021. 01. 02

Gyanógeregye Község Önkormányzata Képviselő-testületének

16/2020. (XII. 8.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról szóló

14/2015. (IX. 8.) önkormányzati rendelet módosításárólGyanógeregye Község Önkormányzata Képviselő-testületének

a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és h) pontjában és

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény

13.§ (1) bekezdés 13. pontjában megállapított feladatkörében

- a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény 37.§ (4) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörben eljáró Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara véleményének kikérésével –,

a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló

2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése alapján

a képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva,

Gyanógeregye Község Polgármestere a következőket rendeli el:1.§     Gyanógeregye Község Önkormányzatának Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 14/2015. (IX. 8.)                                 önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 2.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2.§ Az iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 1,7%.”


2.§      Hatályát veszti az Ör. 3.§-a.


3.§      Ez a rendelet 2021. január 1. napján lép hatályba.

  


Sejber Tiborné

polgármester

Dr. Varga Krisztina

jegyző


Kihirdetési záradék:

A rendelet 2020. december 8. napján kihirdetésre került.Dr. Varga Krisztina

jegyzőMellékletek