Nikla Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 10/2018. (XI.28.) önkormányzati rendelete

Nikla helyi építési szabályzatáról szóló 5/2005. (IV.5) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 11. 29 - 2018. 11. 29

Nikla Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6/A. § (3) bekezdésében és a 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, és a 6. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes területrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet VI. fejezetének eljárási szabályai alapján a következőket rendeli el:

3. § (1) A HÉSZ az e rendelet 1. melléklete szerinti 2.2. rajzszámú 4. melléklettel – külterületi szabályozási terv – egészül ki.


(2) A HÉSZ az e rendelet 2. melléklete szerinti 2.3. rajzszámú 5. melléklettel – belterületi szabályozási terv – egészül ki.


(3) A HÉSZ az e rendelet 3. melléklete szerinti 2.4. rajzszámú 6. melléklettel – Hódoshát településrész szabályozási terve – egészül ki.


(4) A HÉSZ az e rendelet 4. melléklete szerinti 2.5. rajzszámú 7. melléklettel – Takácshegy településrész szabályozási terve – egészül ki.


(5) A HÉSZ az e rendelet 5. melléklete szerinti 2.6. rajzszámú 8. melléklettel – Táncsics Mihály utca szabályozási terve – egészül ki.

4. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.


(2) Az 1-2. §-ok és a 3. § (6)-(7) bekezdései a rendelet kihirdetését követő második napon lépnek hatályba, és az azt követő napon hatályukat vesztik.


 (3) A rendelet kihirdetéséről és egységes szerkezetbe foglalásáról a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.
Nikla, 2018. november 27.
            Dr. Fülöpné Kesztyüs Ágota                                                Hajdu Szabina

                          polgármester                                                                  jegyző


Záradék:


A rendelet 2018. november 28. napján kihirdetésre került.Nikla, 2018. november 28.


                                                                                                          Hajdu Szabina

                                                                                                                 jegyző