Mártély Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló zárszámadás elfogadásáról, az állami hozzájárulás elszámolásáról, a maradvány felhasználásáról

Hatályos: 2022. 05. 26

Mártély Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló zárszámadás elfogadásáról, az állami hozzájárulás elszámolásáról, a maradvány felhasználásáról

2022.05.26.

Mártély Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Képviselő-testület a következőket rendeli el:

1. § Mártély Községi Önkormányzata Mártély Községi Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2021. évi szabályairól szóló többször módosított 3/2021. (II.23.) önkormányzati rendelet végrehajtását 439.560.455 Ft, azaz Négyszázharminckilencmillió-ötszázhatvanezer-négyszázötvenöt forint bevétellel, 352.129.702 Ft, azaz Háromszázötvenkétmillió-százhuszonkilencezer-hétszázkettő forint kiadással a mellékletekben részletezett tartalommal jóváhagyja.

Bevételek

2. § Az 1. §. szerinti bevétel rovatonkénti meghatározását az Önkormányzat és intézményei összevont szinten az 1. melléklet, az Önkormányzat vonatkozásában az 2. melléklet, az intézmények tekintetében a Mártély Községi Önkormányzat Gondozási Központja (továbbiakban Gondozási Központ) bevételeit a 3. melléklet, az Általános Művelődési Központ bevételeit a 4. melléklet tartalmazza.

3. § (1) Az Önkormányzat és intézményei összevont, működési célú támogatása államháztartáson belülről (B1 rovat) 128.109 eFt.

(2) Az Önkormányzat és intézményei összevont felhalmozási célú támogatása államháztartáson belülről (B2 rovat) 0 eFt.

(3) Az Önkormányzat és intézményei összevont, közhatalmi bevételei (B3 rovat) 45.287 eFt.

(4) Az Önkormányzat és intézményei összevont működési bevételei (B4 rovat) 39.081 eFt.

(5) Az Önkormányzat és intézményei összevont felhalmozási bevételei (B5 rovat) 276 eFt.

(6) Az Önkormányzat és intézményei összevont működési célú átvett pénzeszközei (B6 rovat) 850 eFt.

(7) Az Önkormányzat és intézményei összevont felhalmozási célú átvett pénzeszközei (B7 rovat) 0 eFt.

(8) Az Önkormányzat és intézményei összevont, maradvány igénybe-vételéből származó bevétele (B 813 rovat) 222.833 eFt.

(9) Az Önkormányzat és intézményei összevont, államháztartáson belüli megelőlegezés bevétele (B814 rovat) 3.124 eFt.

Kiadások

4. § Az 1. §. szerinti kiadás rovatonkénti meghatározását az Önkormányzat és intézményei összevont szinten az 1. melléklet, az Önkormányzat vonatkozásában az 2. melléklet, az intézmények tekintetében a Gondozási Központ kiadásait a 3. melléklet, az Általános Művelődési Központ kiadásait a 4. melléklet tartalmazza.

5. § (1) Az Önkormányzat és intézményei összevont személyi juttatásai (K1 rovat) 93.085 eFt.

(2) Az Önkormányzat és intézményei összevont munkaadót terhelő járulékai és szociális hozzájárulási adója (K2 rovat) 12.959 eFt.

(3) Az Önkormányzat és intézményei összevont dologi kiadásai (K3 rovat) 96.702 eFt.

(4) Az Önkormányzat és intézményei összevont ellátottak pénzbeli juttatásai (K4 rovat) 379 eFt

(5) Az Önkormányzat és intézményei összevont egyéb működési célú kiadásai (K5 rovat) 7.145 eFt.

(6) Az Önkormányzat és intézményei összevont beruházási kiadásai (K6 rovat) 18.342 eFt.

(7) Az Önkormányzat és intézményei összevont felújítási kiadásai (K7 rovat) 2.268 eFt.

(8) Az Önkormányzat és intézményei összevont egyéb felhalmozási kiadásai (K 8 rovat) 118.087 eFt.

(9) Az Önkormányzat és intézményei összevont államháztartáson belüli megelőlegezések kiadása (K914 rovat) 3.163 eFt.

6. § (1) Az Önkormányzat bevétele 406.140 eFt, kiadása 320.177 eFt, melyek részletezését a 2. melléklet tartalmazza.

(2) A Gondozási Központ bevétele 32.169 eFt, kiadása 31.849 eFt, melynek részletezését a 3. melléklet tartalmazza.

(3) Az Általános Művelődési Központ bevétele 76.970 eFt, kiadása 75.823 eFt, melynek részletezését a 4. melléklet tartalmazza.

7. § (1) Mártély Községi Önkormányzat és intézményei engedélyezett létszámát az 5. melléklet tartalmazza.

(2) Mártély Községi Önkormányzat részére 2021. évben kiutalt állami támogatások teljesítését a 6. melléklet tartalmazza.

(3) Mártély Községi Önkormányzatát 2021. évben ténylegesen megillető állami támogatásait a 7. melléklet tartalmazza.

(4) A Képviselő-testület az állami támogatások elszámolását a 7. melléklet szerint tudomásul veszi azzal, hogy az Önkormányzat a központi költségvetési támogatások elszámolásából eredő visszafizetési kötelezettsége 306 eFt.

8. § A Képviselő-testület jelen rendelete 8. mellékletével az Önkormányzat maradvány-kimutatását 87.431 eFt összeggel fogadja el, 9. mellékletével - az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 86. § (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelően - a mellékletben kimutatott maradvány felhasználását hagyja jóvá.

9. § (1) Az Önkormányzat és intézményei önként vállalt, nem kötelező feladatai bevételeit és kiadásait a 10. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat közvetett támogatásait a helyi adók vonatkozásában a 11. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat következő évekre áthúzódó kötelezettségeit a 12. melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett költségvetési keretszámait a 13. melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből származó kötelezettségeinek teljesítését a 14. melléklet tartalmazza.

10. § A Képviselő-testület jelen rendelete 15. mellékletével az Önkormányzat könyvviteli mérlegét, 16. mellékletével az Önkormányzat és intézményei összevont vagyonkimutatását, 17. mellékletével az Önkormányzat és intézményei összevont pénzkészletének negyedéves időszakonkénti változását hagyja jóvá.

Vegyes és záró rendelkezés

11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.