Mártély Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetésé ről

Hatályos: 2022. 05. 26 - 2022. 06. 14

Mártély Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetésé ről

2022.05.26.

Mártély Községi Önkormányzat Képviselő-testülete – az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) Mártély Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a feszített gazdálkodási körülményekre figyelemmel alkotja meg költségvetési rendeletét. A költségvetésben szereplő kiemelt előirányzatok fokozott betartása valamennyi érintett intézmény vezetőjének elsődleges feladata.

(2) A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre, szerveire és bizottságaira, valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (Mártély Községi Önkormányzat Gondozási Központja (továbbiakban Gondozási Központ), Mártélyi Általános Művelődési Központ.

2. § A Képviselő-testület a költségvetési címrendet a következők szerint határozza meg a 2022. évre:

1. Cím 1. Mártély Községi Önkormányzat

2. Alcím

a) 1. Mártély Községi Önkormányzat

b) 2. Gondozási Központ

c) 3. Mártélyi Általános Művelődési Központ

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

3. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg:

a)1 bevételi főösszegét 389 238 eFt-ban,

b)2 kiadási főösszegét 389 238 eFt-ban.

3. A költségvetés részletezése

4. § (1) A 3. §-ban megállapított bevételi főösszegnek és kiadási főösszegnek, valamint az önkormányzat és költségvetési szervei, valamint egyes kiemelt feladatai címek, rovatrendek, előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti részletezését összesítve e rendelet az 1. melléklete tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát, valamint egyes kiemelt feladatai címek, rovatrendek, előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti részletezését e rendelet a 2. melléklete tartalmazza.

(3) A Gondozási Központ bevételi és kiadási előirányzatát, valamint egyes kiemelt feladatai címek, rovatrendek, előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti részletezését e rendelet a 3. melléklete tartalmazza.

(4) A Mártélyi Általános Művelődési Központ óvodai egységének gyermekétkeztetésre vonatkozó bevételi és kiadási előirányzatát, valamint egyes kiemelt feladatai címek, rovatrendek, előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti részletezését e rendelet a 4. melléklete tartalmazza.

(5) Az Önkormányzatot 2022. évben megillető központi költségvetési támogatások jogcímenkénti bontását e rendelet az 5. melléklete tartalmazza.

(6) Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2022. évre engedélyezett létszámát e rendelet a 6. melléklete tartalmazza.

(7) Az Önkormányzat önként vállalt feladatairól készült kimutatást e rendelet a 7. melléklete tartalmazza.

(8) Az Önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemtervét e rendelet a 8. melléklete tartalmazza.

(9) Az Önkormányzat közvetett támogatásairól szóló kimutatást e rendelet a 9. melléklete tartalmazza.

(10) A Tartalékok előirányzat részletezését e rendelet a 10. melléklete tartalmazza.

(11) Az Áht. 24. § (4) bekezdés d) pontja előírja, hogy a 29/A § szerinti tervszámoknak megfelelően az önkormányzatoknak a költségvetési év és az azt követő három év kiemelt előirányzatainak tervszámait is be kell mutatniuk egy gördített költségvetési tervezetben, amelyet e rendelet a 11. melléklete tartalmaz.

(12) Az Önkormányzat Európai Uniós forrásból megvalósuló projektjeit e rendelet a 12. melléklete tartalmazza.

5. § Az Önkormányzat 2022. évben a magánszemélyek kommunális adóból származó teljes bevételét működési bevételként kívánja elszámolni.

6. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2022. évi költségvetésben az önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről gondoskodjon, ennek érdekében szerződéseket kössön és módosítson, ideértve a vagyonbiztosításhoz kötődő döntéseket is, kivéve a 100 E Ft értéket meghaladó ingó -, értékhatártól függetlenül az ingatlan vagyontárgy elidegenítését, valamint tegyen intézkedéseket a jóváhagyott kiadási előirányzat célirányos felhasználására.

(2) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek saját folyó bevételeik beszedésére, valamint a jóváhagyott kiadási előirányzatok célirányos felhasználására a jogszabályi előírások és a Képviselő-testület felhatalmazása alapján saját hatáskörben jogosultak és kötelesek.

(3) Az Önkormányzat által igényelt állami hozzájárulások alapjául szolgáló mutatószámok kimutatásáért, a tanügyi statisztikai adatokért, az egyéb szakmai dokumentumokon alapuló kimutatások megfelelő, pontos vezetéséért az intézmény vezetője teljes körű felelősséggel tartozik.

7. § (1) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek a jóváhagyott bevételi és kiadási előirányzatuk főösszegének módosítását - az intézményi költségvetés bevételi főösszegét meghaladó többletbevételből - saját hatáskörben kezdeményezhetik. Kiemelt bevételi jogcím többletteljesítése esetén - amíg más bevételi jogcím teljesítése nem éri el az előirányzatot - az intézményi költségvetési főösszeg csak támogatási szerződés alapján, meghatározott célra átvett felhalmozási és működési célú pénzeszközökkel emelhető.

(2) Ha az (1) bekezdésben meghatározott bevételi többlet miatt kerül sor a bevételi előirányzat emelésére, saját hatáskörben a dologi kiadások kiadási előirányzatának módosítása az intézmény részéről kezdeményezhető.

(3) A kiemelt előirányzatok között átcsoportosításra átruházott hatáskörben a polgármester jogosult a költségvetési főösszeg 5%-áig. A kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításról a polgármester a Képviselő-testület soron következő rendes ülésén köteles tájékoztatást nyújtani.

(4) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek a saját hatáskörben kezdeményezett előirányzat módosításáról, azt részletesen indokolva, folyamatosan tájékoztatják a polgármestert.

(5) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 132. §-a szerinti illetményalap 2022. évben 38 650 forint, a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 62. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Képviselőtestület az illetményalapot 51.500 Ft-ban állapítja meg.

8. § (1) Az előző évi – a Képviselő-testület által jóváhagyott – költségvetési maradvány összegével az intézmények költségvetését a Képviselő-testület módosítja.

(2) A polgármester intézkedik 3.000 e Ft feletti olyan pénzeszköz lekötéséről, amely több mint három hónapig nem kerül felhasználásra. A pénzösszeget lekötni, annak várható felhasználásáig, az Önkormányzat számlavezető bankjánál lehet.

9. § (1) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek szakmai feladataik ellátása, az önkormányzati körön kívüli költségvetési források igénybevételére irányuló tevékenységeik (pályázatok, megállapodások stb.) az alapító okiratban megjelölt, alapfeladatok ellátása minőségének javítására irányulhatnak.

(2) Az intézmények kizárólag a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatot abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat költségvetési többlettámogatást igényel. Többlettámogatási igénnyel nem járó szakmai pályázat benyújtása esetén az intézmény vezetőjének tájékoztatási kötelezettsége van a polgármester felé.

10. § (1) Az Önkormányzat költségvetési elszámolási számláit 2022. évben a Takarékbank vezeti.

(2) Az Önkormányzat költségvetési szervei átmenetileg szabad pénzeszközeiket csak az (1) bekezdés szerinti pénzintézetnél helyezhetik el tartós betétként. A betét elhelyezés - a lekötés időtartama alatt - a költségvetési szerv részéről nem eredményezhet finanszírozási igényt. A tartós betétről tájékoztatni kell a polgármestert.

11. § (1) A hitelműveletekkel kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

(2) A hitelszerződés aláírására e rendelet felhatalmazása alapján az Önkormányzat képviseletében a polgármester és a jegyző jogosult.

12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A 3. § a) pontja a Mártély Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. § a) pontja szerint módosított szöveg.

2

A 3. § b) pontja a Mártély Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. § b) pontja szerint módosított szöveg.

3

Az 1. melléklet a Mártély Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

4

A 2. melléklet a Mártély Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 4. melléklet a Mártély Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 10. melléklet a Mártély Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.