Nikla Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 11/2018. (XII.12.) önkormányzati rendelete

az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 3/2014. (II.05.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 12. 13 - 2018. 12. 14

Nikla Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében és a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1. § Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 3/2014. (II.05.) önkormányzati rendelet 5. § (6) bekezdése helyében az alábbi rendelkezés lép:


„(6) Az egyedi kérelemre történő támogatás esetenként az 200.000 Ft-ot nem haladhatja meg. A támogatás formája vissza nem térítendő pénzügyi támogatás.”2. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.


(2) A rendelet kihirdetéséről és egységes szerkezetbe foglalásáról a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.
Nikla, 2018. december 11.
             Dr. Fülöpné Kesztyüs Ágota                                                         Hajdu Szabina

                        polgármester                                                                            jegyző

Záradék:


A rendelet 2018. december 12. napján kihirdetésre került.Nikla, 2018. december 12.
                                                                                                                     Hajdu Szabina

                                                                                                                           jegyző