Nikla Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 10/2018. (XI.28.) önkormányzati rendelete

Nikla helyi építési szabályzatáról szóló 5/2005. (IV.5) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 12. 01 - 2018. 12. 01

Nikla Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6/A. § (3) bekezdésében és a 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, és a 6. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes területrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet VI. fejezetének eljárási szabályai alapján a következőket rendeli el:

1. § Nikla helyi építési szabályzatáról szóló 5/2005. (IV.5.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: HÉSZ) 2. § (1) bekezdés b./ pontja az alábbi bf. alponttal egészül ki:


„bf. beépítésre nem szánt különleges megújuló energia-hasznosítási terület (Kb-En)”2. § A HÉSZ az alábbi 16/A. §-al egészül ki:


„Beépítésre nem szánt különleges megújuló energia-hasznosítási területek


16/A. §


(1) A területen csak terepszint fölé emelő tartószerkezetre helyezett elektromos áram-termelő napelemek, valamint a napelem-park működtetéséhez szükséges technikai és biztonsági építmények és létesítmények helyezhetők el.


(2) A napelempark telke bekerítendő.


(3) A napelempark lakóterülettel érintkező telekhatárán a terület használatba vételéig a napelempark telkén belül látvány-takaró élősövény telepítendő.”

(6) A HÉSZ 5. mellékletét képező 2.3. rajzszámú belterületi szabályozási tervének módosítással érintett területre vonatkozó normatartalma helyébe, e rendelet 6. melléklete szerinti módosítással érintett terület normatartalma lép.


(7) A HÉSZ 5. mellékletét képező 2.3. rajzszámú belterületi tervlap jelmagyarázatának normatartalma helyébe e rendelet 6. melléklete szerinti jelmagyarázatának normatartalma lép.

4. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.


(2) Az 1-2. §-ok és a 3. § (6)-(7) bekezdései a rendelet kihirdetését követő második napon lépnek hatályba, és az azt követő napon hatályukat vesztik.


 (3) A rendelet kihirdetéséről és egységes szerkezetbe foglalásáról a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.
Nikla, 2018. november 27.
            Dr. Fülöpné Kesztyüs Ágota                                                Hajdu Szabina

                          polgármester                                                                  jegyző


Záradék:


A rendelet 2018. november 28. napján kihirdetésre került.Nikla, 2018. november 28.


                                                                                                          Hajdu Szabina

                                                                                                                 jegyző


Mellékletek