Nikla Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2018. (XII.12.) önkormányzati rendelete

az intézményi térítési díjakról szóló 15/2015. (X.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 01. 01 - 2019. 01. 02

Nikla Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény a 151. § (2f) bekezdése és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 6. és 8. pontjában, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 151. § (2) bekezdés b) pontjában, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (2) bekezdés f) pontjában, valamint Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában biztosított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1. § Az intézményi térítési díjakról szóló 15/2015. (X.13.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe e rendelete 1. melléklete lép.2. § Az intézményi térítési díjakról szóló 15/2015. (X.13.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe e rendelete 2. melléklete lép.3. § (1) Ez a rendelet 2019. január 01. napján lép hatályba, és 2019. január 02. napján hatályát veszti.


(2) A rendelet kihirdetéséről és egységes szerkezetbe foglalásáról a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.
Nikla, 2018. december 11.             Dr. Fülöpné Kesztyüs Ágota                                                        Hajdu Szabina

                        polgármester                                                                           jegyző

Záradék:


A rendelet 2018. december 12. napján kihirdetésre került.Nikla, 2018. december 12.                                                                                                                     Hajdu Szabina

                                                                                                                           jegyző