Szenyér Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021 (III.1.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 05. 31

Szenyér Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021 (III.1.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

2022.05.31.

Szenyér Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 34. §. (2) bekezdésében, 71. §. (1) bekezdésében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. §. (4) bekezdésének h; pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f; pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §. (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére, szervei, valamint intézményére.

2. § (1) A képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Szenyér Község Önkormányzatának címrendjét e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

I.

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak

főösszege

3. § (1)1 A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését

a) 127.461 e Ft. költségvetési kiadással, melyből

aa) működési költségvetési kiadás 78.063 e Ft.

ab) felhalmozási költségvetési kiadás 48.406 e Ft.

ac) Áht-n belüli megelőlegezés 992 e Ft.

b) 83.753 e Ft. költségvetési bevétellel, melyből

ba) működési költségvetési bevétel 71.648 e Ft.

bb) felhalmozási költségvetési bevétel 12.105 e Ft.

c) 43.708 e Ft. költségvetési hiánnyal, melyből

ca) belső finanszírozású bevétel (maradvány) működési célú 12.637 e Ft., felhalmozási célú 31.071 e Ft.

cb) külső finanszírozású bevétel ( hitel felvétele), működési célú 0 e Ft., felhalmozási célú 0 e Ft.

cc) külső finanszírozású kiadás ( hitel törlesztés)

külső finanszírozású kiadás ( hitel törlesztés) működési célú 0 e Ft., felhalmozási célú 0 e Ft.

állapítja meg.
(2) 2 Az önkormányzat összevont mérlegét e rendelet 1. melléklete szerint hagyja jóvá.
(3) A képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. §. (2) bekezdés f; pontja, valamint a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. §. (1) a; pontja bekezdésére tekintettel a fejlesztési célú hitel a felvételét nem tervezi az önkormányzat.

4. §

Az önkormányzat működési és felhalmozási bevételei és kiadásai

(1) 3 Az önkormányzat működési bevételeit és kiadásait e rendelet 2.melléklete szerint hagyja jóvá.
(2) 4 Az önkormányzat felhalmozási bevételeit és kiadásait e rendelet 3. melléklete szerint hagyja jóva.

5. §

Az önkormányzat bevételei és kiadás

(1) 5 A képviselő-testület az önkormányzat kiadásait kormányzati funkció szerinti megbontásban e rendelet 4. melléklete szerint hagyja jóvá.
(2) 6 A képviselő-testület a beruházási előirányzatokat célonként e rendelet 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) 7 Az önkormányzat felújítási terveit e rendelet 6. melléklete szerint hagyja jóvá.
(4) 8 A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát, valamint a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát e rendelet 7. melléklete szerint hagyja jóvá.
(5) A képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat nem állapítja meg.
(6) A képviselőtestület az önkormányzat kötelező feladatait és önként vállalt feladatait költségvetési bevételei, valamint kiadásai szerinti bontásban e rendelet 9. melléklete szerint hagyja jóvá.
(7) A képviselő-testület a költségvetési évet követő évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait a 10. melléklet tartalmazza.

7. §

A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési pénzmaradványának felhasználását e rendelet 11. melléklete szerint hagyja jóvá.

8. §

A bevételi többlet kezelése

(1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 500 e Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.

9. §

Tartalékok

(1) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 0 e Ft összegben állapítja meg.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat működési tartalékát 1.207 e Ft összegben állapítja meg.

II.

A 2021. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

10. § (1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

(2) A Polgármester jogosult a 2021. évi közfoglalkoztatási pályázatok benyújtására. A pályázat eredményének függvényében a létszámadatokban bekövetkezett változás a soron következő költségvetési rendeletmódosítás keretében kerül átvezetésre.

(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a B11. Önkormányzatok működési támogatásai rovaton megtervezett költségvetési bevételi előirányzat és a B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás rovaton megtervezett költségvetési bevételi előirányzat módosítására a K513. Tartalékok rovaton megtervezett költségvetési kiadási előirányzattal szemben.

(4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az (2) bekezdésben megjelölt kivétellel a B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről, a B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, a B6. Működési célú átvett pénzeszközök és a B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök rovatain megtervezett költségvetési bevételi előirányzatok módosítására a bevételhez kapcsolódó célnak megfelelő költségvetési kiadási előirányzatok egyidejű módosításával.

(5) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra 5.000 e Ft összegig.

(6) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a Képviselő-testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja.

(7) A Képviselő-testület a Polgármester Mötv. 68. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazása vonatkozásában az értékhatárt 3 000 e Ft-ban állapítja meg.

(8) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül az intézmény vezetője a felelős.

(9) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.

11. § (1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv maradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető maradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen az, amikor az önkormányzat működése fizetésképtelenség miatt veszélybe kerül.

12. §

A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai

Az önkormányzat és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók az előirányzat módosításával. Az előirányzatok megváltoztatása e költségvetési rendeletben meghatározottak szerint történik.

13. §

Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások

(1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám (álláshely)-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.

14. §

Szolgáltatási szerződés

(1) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervekben szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételének szabályai.
(2) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet meghatározott feltételekkel vehető igénybe.
(3) A szolgáltatási szerződést 100 ezer forint felett írásban kell megkötni.
(4) A szerződéskötés feltétele, hogy
a) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy
b) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.
(5) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.
(6) A feladat ellátásának részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.
(7) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:
a) az ellátandó feladatot,
b) a díjazás mértékét,
c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,
d) a szerződés időtartamát,
e) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,
f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.

15. §

Önkormányzati biztos kirendelése

Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességi elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át vagy a 150 M Ft-ot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztos bíz meg.

16. §

A költségvetés módosítása

A képviselő-testület előirányzat-módosítást – az első negyedév kivételével – negyedévente, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosíthatja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon – az Áht. 14. §. (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő – testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

17. §

Záró és egyéb rendelkezések

(1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedései (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) az éves zárszámadásban kerülnek bemutatásra. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2021. január 1-től kell alkalmazni.

1. melléklet

Az önkormányzat címrendje

1.melléklet a 1/2020. (II.28.) önkormányzati rendelethez

Szenyér Község Önkormányzata Képviselő-testületének

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Az önkormányzat Címrendje

1. Szenyér Község Önkormányzata

2. melléklet9

Szenyér Község Önkormányzatának 2021. évi működési bevételeinek és kiadásainak módosításáról

1.melléklet a .../2022. (....) önkormányzati rendelethez

2. melléklet a 1/2021. (III.001.) önkormányzati rendelethez

Szenyér Község Önkormányzatának

2021. évi működési bevételeinek és kiadásainak módosításáról

ezer Ft.

Szenyér Község Önkormányzatának összevont bevételei és kiadásai

2020. évi eredeti előirányzat

2020. évi várható teljesítés

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi tervezett módosított ei

2021. évi telj/mód ei %-a

A. Költségvetési bevételek

I. Működési költségvetési bevételek

62 918

71 177

49 586

71 648

144,49%

1.Működési célú támogatások államháztartáson belülről

54 668

58 374

41 036

59 446

144,86%

2. Közhatalmi bevételek

5 250

6 539

2 550

6 050

237,25%

3. Működési bevételek

3 000

6 264

6 000

6 152

102,53%

4. Működési célú átvett pénzeszközök

II. Felhalmozási költségvetési bevételek

25 671

3 620

12 105

334,39%

1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

25 671

3 620

12 105

334,39%

2. Felhalmozási bevételek

3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B. Finanszírozási bevételek

44 995

45 660

43 355

43 708

100,81%

I. Belföldi finanszírozás bevételei

44 995

45 660

43 355

43 708

100,81%

1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (belső finanszírozás)

44 995

45 660

43 355

43 708

100,81%

1.1. Működési célú

13 610

37 775

12 284

12 637

102,87%

1.2. Felhalmozási célú

31 385

7 885

31 071

31 071

100,00%

2. Hitel, kölcsön felvétel (külső finanszírozás)

2.1. Működési célú

2.2. Felhalmozási célú

II. Külföldi finanszírozás bevételei

Megelőlegezés

Bevételek összesen

107 913

142 508

96 561

127 461

132,00%

A. Költségvetési kiadások

I. Működési költségvetési kiadások

71 703

64 998

61 870

78 063

126,17%

1. Személyi juttatások

27 125

26 660

23 534

31 705

134,72%

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 933

3 239

3 701

3 701

100,00%

3. Dologi kiadások

21 800

21 349

22 300

26 346

118,14%

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

9 357

10 865

5 855

8 545

145,94%

5. Egyéb működési célú kiadások

9 488

2 885

6 480

7 766

119,85%

5.1. Működési célú támogatások

3 500

2 885

3 382

5.2. Elvonások és befizetések

1 891

5.3. Általános tartalék

5.4. Működési célú tartalék

5 988

1 207

5.5 Céltartalék

5.6 Vizi közmű fejl.

II. Felhalmozási költségvetési kiadások

36 210

33 556

34 691

48 406

139,53%

1. Beruházások

34 210

12 707

4 620

21 245

459,85%

2. Felújítások

2 000

20 849

30 071

27 161

90,32%

3. Egyéb felhalmozási célú kiadások

3.1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás

3.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre

3.3. Felhalmozási célú tartalék

B. Finanszírozási kiadások

I. Belföldi finanszírozás kiadásai

1. Hitel-, kölcsöntörlesztés

1.1. Működési célú

1.2. Felhalmozási célú

II. Külföldi finanszírozás kiadásai

Megelőlegezés

992

Kiadások összesen

107 913

98 554

96 561

127 461

132,00%

3. melléklet10

2021. évi működési bevételeinek és kiadások

2.melléklet a .../2022. (....) önkormányzati rendelethez3. melléklet a 1/2021. (III.01.) önkormányzati rendelet hez

Szenyér Község Önkormányzatának

2021. évi működési bevételeinek és kiadásainak módosításáról

ezer Ft-ban

Működési bevételek - kiadások

2020. évi eredeti előirányzat

2020. évi várható teljesítés

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi tervezett módosított ei

2021. évi telj/mód ei %-a

A. Működési költségvetési bevételek

I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

54 668

58 374

41 036

59 446

144,86%

15534+683+26389

1. Önkormányzatok működési támogatásai

30 933

34 891

24 810

28 552

115,08%

15534+683

1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

14 771

14 771

11 327

1.1.1. Hivatal működésének támogatása

1.1.2. Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása

5 251

5 251

1.1.2.1. Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása

2 248

2 248

1.1.2.2. Közvilágítás fenntartásának támogatása

1 728

1 728

1.1.2.3. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok

487

487

1.1.2.4. Közutak fenntartásának támogatása

788

788

1.1.3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

7 534

6 000

1.1.4. Üdülőhelyi feladatok támogatása

1.1.5. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok

77

76

1.1 Polgármester illetménykiegészítés

1 909

Beszámítás

1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3. Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

14 362

15 342

11 213

1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1 800

2 000

2 270

1.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

2 778

15534+683

1.6. Elszámolásból származó bevétel

2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

23 735

23 483

16 226

30 894

190,40%

2.1. OEP finanszírozás (védőnői szolgálat)

2.2. Helyi önkormányzatoktól (KÖH)

2.3. Pénzeszközátvétel (Társulástól)

2.4. Közfoglalkoztatás támogatása SMJH Munkaügyi Kirendeltségtől

23 735

23 483

16 226

30 894

190,40%

II. Közhatalmi bevételek

5 250

6 539

2 550

6 050

237,25%

1. Vagyoni típusú adók

900

490

500

500

100,00%

1.1. Építményadó

1.2. Kommunális adó

900

490

500

500

100,00%

1.3. Telekadó

2. Értékesítési és forgalmi adók

4 000

6 027

2 000

5 500

275,00%

2.1 Iparűzési adó

4 000

6 027

2 000

5 500

275,00%

3. Gépjárműadó (40 %-a)

300

0

0

4. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.1. Talajterhelési díj

5. Egyéb közhatalmi bevételek

50

22

50

50

100,00%

5.1. Adópótlék, adóbírság

5.2. Helyszíni bírság, közterület-felügyelet által kiszabott bírság

5.3. Igazgatási szolgáltatási díjak

6. Termőföld bérbeadás

III. Működési bevételek

3 000

6 264

6 000

6 152

102,53%

IV. Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések

2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B. Finanszírozási bevételek

11 610

37 775

12 284

12 637

102,87%

I. Belföldi finanszírozás bevételei

11 610

37 775

12 284

12 637

102,87%

1. Előző év működési célú maradvány igénybevétele (belső finanszírozás)

11 610

37 775

12 284

12 637

102,87%

2. Működési célú hitelfelvétel (külső finanszírozás)

II. Külföldi finanszírozás bevételei

Megelőlegezés

Működési bevételek összesen

74 528

108 952

61 870

84 285

136,23%

A. Működési költségvetési kiadások

I. Személyi juttatások

27 125

26 660

23 534

31 705

134,72%

Törvény sz.illetmény

18 120

19 206

16 165

20 520

126,94%

Normatív jutalom

0

295

332

746

224,70%

Béren kívülli juttatás

400

0

568

170

29,93%

Közlekedési költségtér.

0

11

0

Jubileumi jutattás

0

0

0

Foglal. egyéb sajátos jutt.

750

264

750

198

26,40%

Választott tisztségvis.

6 019

6 178

5 719

7 413

129,62%

Egyéb jogviszony, külső szem. jut.

1 836

706

0

2 658

II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 933

3 239

3 701

3 701

100,00%

III. Dologi kiadások

21 800

21 349

22 300

26 346

118,14%

Készlet beszerzés

9 500

7 554

8 000

10 886

136,08%

Kommunális szolg.

800

678

800

795

99,38%

Szolgáltatás

7 000

9 360

9 500

9 770

102,84%

Különféle befizetések, egyéb dologi

4 500

3 757

4 000

4 895

122,38%

IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai

9 357

10 865

5 855

8 545

145,94%

V. Egyéb működési célú kiadások

9 488

2 885

6 480

7 765

119,83%

15534+660

1. Működési célú támogatások

3 500

2 885

3 382

2. Elvonások és befizetések

1 891

3. Általános tartalék

4. Működési célú tartalék

5 988

1 207

5. Céltartalék

6. Vízi közmű fejl önerő

B.Finanszírozási kiadások

I. Belföldi finanszírozás kiadásai

1. Működési célú hitel-, kölcsöntörlesztés

II. Külföldi finanszírozás kiadásai

Megelőlegezés

992

4. melléklet11

2021. évi felhalmozási bevételeinek és kiadásainak zárszámadásáról

Szenyér Község Önkormányzatának

2021. évi felhalmozási bevételeinek és kiadásainak zárszámadásáról

ezer Ft-ban

Felhalmozási bevételek - kiadások

2020. évi eredeti előirányzat

2020. évi várható teljesítés

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi tervezett módosított ei

2021. évi telj/mód ei %-a

A. Felhalmozási költségvetési bevételek

36 210

33 556

34 691

43 176

124,46%

I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

4 825

25 671

3 620

12 105

334,39%

1. Európai Uniós forrásból származó bevételek

2. Hazai forrásból származó bevételek

4 825

25 671

3 620

II. Felhalmozási bevételek

1. Immateriális javak értékesítése

2. Ingatlanok értékesítése (önkormányzati lakás értékesítés törlesztő részlete)

3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

4. Részesedések értékesítése

5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések

2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B. Finanszírozási bevételek

I. Belföldi finanszírozás bevételei

31385

7 885

31071

31 071

100,00%

1. Előző év felhalmozási célú maradvány igénybevétele (belső finanszírozás)

31385

7 885

31071

31 071

100,00%

2. Felhalmozási célú hitelfelvétel (külső finanszírozás)

II. Külföldi finanszírozás bevételei

Felhalmozási bevételek összesen

36 210

33 556

34 691

48 406

139,53%

A. Felhalmozási költségvetési kiadások

I. Beruházások

34 210

12 707

4 620

21 245

459,85%

1. Önkormányzati beruházások

1.1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló beruházások

1.2. Hazai támogatásból megvalósuló beruházások

4 620

1.3. Saját forrásból megvalósítandó beruházások

34 210

12 707

2. Intézményi beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)

II. Felújítások

2 000

20 849

30 071

27 161

90,32%

1. Önkormányzati felújítások

2 000

20 849

30 071

2. Intézményi felújítás

III. Egyéb felhalmozási célú kiadások

1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre

2. Felhalmozási célú tartalék

B. Finanszírozási kiadások

I. Belföldi finanszírozás kiadásai

1. Felhalmozási célú hitel-, kölcsöntörlesztés

II. Külföldi finanszírozás kiadásai

Felhalmozási kiadások összesen

36 210

33 556

34 691

48 406

139,53%

5. melléklet12

Szenyér Község Önkormányzatának 2021. évi kiadásainak kormányzati funkció szerinti megbontása

4. melléklet a .../2022. (.... ) önkormányzati rendelethez

5. melléket a 1/2021. (III.01.) önkormányzati rendelet hez

Szenyér Község Önkormányzatának funkció szerinti megbontásának módosításáról

Ssz.

Ebből

A;

Intézmény/kormányzati funkció

Összes kiadás

Személyi juttatás

Munkaadókat terhelő jár.

Dologi jellegű kiadások

Ellátottak pénzbeli jutt.

Egyéb műk.célú tám.

Visszafiz.

kormányzati funkció

2020. évi eredeti ei

2020. évi várható teljesítés

2021. évi eredeti ei

2021. évi tervezett módosított ei

2021. évi telj/mód ei %-a

2020. évi eredeti ei

2020. évi várható teljesítés

2021. évi eredeti ei

2021. évi tervezett módosított ei

2021. évi telj/mód ei %-a

2020. évi eredeti ei

2020. évi várható teljesítés

2021. évi eredeti ei

2021. évi tervezett módosított ei

2021. évi telj/mód ei %-a

2020. évi eredeti ei

2020. évi várható teljesítés

2021. évi eredeti ei

2021. évi tervezett módosított ei

2021. évi telj/mód ei %-a

2020. évi eredeti ei

2020. évi várható teljesítés

2021. évi eredeti ei

2021. évi tervezett módosított ei

2021. évi telj/mód ei %-a

2020. évi eredeti ei

2020. évi várható teljesítés

2021. évi eredeti ei

2021. évi tervezett módosított ei

2021. évi telj/mód ei %-a

2020. évi eredeti ei

2020. évi várható teljesítés

2021. évi eredeti ei

2021/2020. évi tervezett ei %-a

1.

11130

Önkormányzati igazgatás

23883

18154

19775

28959

146,44%

9095

10188

8607

11859

137,78%

500

1372

1388

1203

86,67%

4800

3319

3300

8132

246,42%

9488

2038

6480

7765

68,30%

1237

2.

13320

Köztemető fennt.

0

129

100

38

38,00%

129

100

38

38,00%

3.

11350

Önk. vagyon gazd.

0

1081

1000

1244

124,40%

1081

1000

1244

124,40%

4.

32020

Tűz. és hat.

0

0

0

0

5.

41231

Közfoglalkoztatás

20773

17560

20023

27441

137,05%

14273

11760

11102

14921

134,40%

3000

1095

1721

1721

100,00%

3500

4705

7200

10799

149,99%

6.

45160

Közutak

0

0

0

0

7.

51040

Nem v. hull.

0

0

0

0

8.

52020

Szennyvíz

0

0

0

0

9.

63020

Víztermelés

0

879

0

0

32

847

10.

64010

Közvilágítás

2000

1245

1250

1175

94,00%

2000

1245

1250

1175

94,00%

11.

66010

Zöldterület

0

136

0

399

136

399

12.

66020

Község városgazd(komm.csoport)

7950

8320

7000

1869

26,70%

1087

874

174

135

7950

7059

7000

860

12,29%

13.

72111

Háziorvosi alapell.

0

0

0

0

14.

72311

Fogorvosi alapell.

0

0

0

0

15.

74031

Család és nővéd.

0

0

0

0

16.

74040

Fertőző megb. Megel.

0

88

0

0

88

17.

10755

Falugondnok

3545

4945

4965

5294

106,63%

3112

3050

3087

3436

111,31%

433

510

478

532

111,30%

1385

1400

1326

94,71%

18.

81030

Sport műk.

0

0

0

0

19.

82042

Könyvtár

4195

1490

1502

1319

87,82%

645

459

738

615

83,33%

68

114

110

96,49%

3550

963

650

594

91,38%

20.

82092

Közművelődés

0

139

0

409

116

20

3

409

21.

96015

Gyermekétk., óvoda

0

0

0

0

22.

102030

Idősek nepp.ell.

0

0

0

0

23.

104037

Intézményen kívüli étk.

0

612

0

815

612

815

24.

104042

Gyermekjóléti

0

0

0

0

25.

107051

Szociális étk.

0

422

400

101

25,25%

422

400

101

25,25%

26.

107060

Egyes szoc.ell.

9357

11035

5855

8999

153,70%

170

454

9357

10865

5855

8545

145,94%

27.

Működési kiadás összesen

71703

66235

61870

78062

126,17%

27125

26660

23534

31705

134,72%

3933

3239

3701

3701

100,00%

21800

21349

22300

26346

118,14%

9357

10865

5855

8545

145,94%

9488

2885

6480

7765

119,83%

0

1237

0

0

Ssz.

Összes kiadás

Ebből

Szakfeladat

Intézmény/szakfeladat

Beruházások

Felújítások

Egyéb felhalmozási kiadás

Lakásépítések

Áht. kívülre irányuló fejl.ber.

2020. évi eredeti ei

2020. évi várható teljesítés

2021. évi eredeti ei

2021. évi tervezett módosított ei

2021. évi telj/mód ei %-a

2020. évi eredeti ei

2020. évi várható teljesítés

2021. évi eredeti ei

2021. évi tervezett módosított ei

2021. évi telj/mód ei %-a

2020. évi eredeti ei

2020. évi várható teljesítés

2021. évi eredeti ei

2021. évi tervezett módosított ei

2021. évi telj/mód ei %-a

2020. évi eredeti ei

2020. évi várható teljesítés

2021. évi eredeti ei

2021. évi tervezett módosított ei

2021. évi telj/mód ei %-a

2020. évi eredeti ei

2020. évi várható teljesítés

2021. évi eredeti ei

2021. évi tervezett módosított ei

2021. évi telj/mód ei %-a

2020. évi eredeti ei

2020. évi várható teljesítés

2021. évi eredeti ei

2021. évi tervezett módosított ei

2021. évi telj/mód ei %-a

Tervezett előirányzatai

1.

11130

Önkormányzati igazgatás

89

1967

89

1967

2.

13320

Köztemető fennt.

2941

0

2941

3.

11350

Önk. vagyon gazd.

20849

15071

32501

215,65%

5340

20849

15071

27161

180,22%

4.

32020

Tűz. és hat.

0

5.

413231

Közfoglalkoztatás

7366

3620

12943

357,54%

7366

3620

12943

357,54%

6.

45160

Közutak

0

7.

51040

Nem v. hull.

0

8.

52020

Szennyvíz

0

9.

63020

Víztermelés

0

10.

64010

Közvilágítás

0

11.

66010

Zöldterület

0

12.

66020

Község városgazd

36210

1615

1000

360

36,00%

34210

1615

1000

360

36,00%

2000

13.

72111

Háziorvosi alapell.

0

14.

72311

Fogorvosi alapell.

0

15.

74031

Család és nővéd.

0

16.

76062

Település eü.

0

17.

10755

Falugondnok

98

98

18.

82042

Könyvtár

696

203

696

203

19.

82092

Közművelődés

15000

334

2,23%

334

15000

20.

96015

Gyermekétk.

0

21.

102030

Idősek nepp.ell.

0

22.

104042

Gyermekjóléti

0

23.

104051

Szociális étk.

0

24.

107060

Egyes szoc.ell.

0

25.

Felhalmozási kiadás

36210

33556

34691

48406

139,53%

34210

12707

4620

21245

13,50%

2000

20849

30071

27161

1503,55%

6. melléklet13

Az önkormányzat 2021. évi beruházási céljainak módosításáról

5. melléklet a .../2022.(.... ) önkormányzati rendelethez

6. melléklet a 1/2021. (III.01.) önkormányzati rendelet hez

Szenyér Község Önkormányzatának

Az önkormányzat 2021. évi beruházási céljainak módosítáról

ezer Ft-ban

Ssz.

Beruházási cél megnevezés

2020. évi eredeti ei

2020. évi várható teljesítés

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi tervezett módosított ei

2021. évi telj/mód ei %-a

1.

Közfoglalkoztatás

4825

7365

3620

4090

112,98%

2.

Kegyeleti hűtő

1391

3.

Egyéb beruházások

105

3050

4.

Urnafal

1550

5.

Ingatlan vásárlás

1600

1000

280

28,00%

6.

Könyvtár

696

7.

Traktor beszerzés

8485

8.

Játszótér

4972

9.

Közvilágítás

368

10.

Összesen:

4825

12707

4620

21245

459,85%

7. melléklet14

Az önkormányzat 2021. évi felújításainak módosításáról

6. melléklet a .../2022. (.... ) önkormányzati rendelethez

7. melléklet a 1/2021.(III.01.) önkormányzati rendelet hez

Szenyér Község Önkormányzatának

Az önkormányzat 2021. évi felújításainak módosításáról

ezer Ft-ban

Ssz.

Felújítási cél megnevezés

2020. évi eredeti előirányzat

2020. évi várható teljesítés

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi tervezett módosított ei

2021. évi telj/mód ei %-a

2016. évi tervezett módosítás 2016.12.31.

1.

Épület felújítás, műemlékvédelem

2000

0

2000

2.

Orvosi rendelő felújítás

0

7464

7464

3.

Út felújítás

0

13385

0

4.

Ingatlan felújítás

0

0

2400

27161

1131,71%

5.

Vis maior

0

0

3087

6.

Faluház felújítás

0

0

15000

7.

Tervdokumentáció

0

0

120

8.

Összesen

0

20849

30071

27161

90,32%

8. melléklet15

Az önkormányzat 2021. évi létszámadatainak meghatározása

7. melléklet a .../2022. ( ….. ) önkormányzati rendelethez

8. melléklet a 1/2021. (III.01.) önkormányzati rendelet hez

Szenyér Község Önkormányzatának

Az önkormányzat 2021. évi létszám adatainak módosításáról

ezer Ft-ban

Ssz.

Megnevezés

2020. évi eredeti előirányzat

2020. évi várható teljesítés

2021. évi tervezett eredeti előirányzat

2021. évi tervezett módosított ei

2021. évi telj/mód ei %-a

1

Közfoglalkoztatás

18

18

10

20

200,00%

2

Önkormányzat

2

2

2

3

150,00%

3

Falugondnok

1

1

1

1

100,00%

4

Összesen:

21

21

13

24

184,62%

9. melléklet

Szenyér Község Önkormányzatának 2021. évi kötelező és önként vállalt feladatok megoszlása

9. melléklet a ... /2021. (.... ) önkormányzati rendelethez

Szenyér Község Önkormányzatának 2021. évi kötelező és önként vállalt feladatatok megoszlása

ezer Ft-ban

Szenyér Község Önkormányzatának összevont bevételei és kiadásai

2020. évi eredeti előirányzat

2021. évi tervezett eredeti előirányzat

2021/2020. évi módoított ei/ tervezett ei %-a

2021. évi kötelező feladat

2021. évi önként vállalt feladatok

A. Költségvetési bevételek

I. Működési költségvetési bevételek

62 918

49 586

78,81%

30 810

18 776

1.Működési célú támogatások államháztartáson belülről

54 668

41 036

75,06%

24 810

16226

2. Közhatalmi bevételek

5 250

2 550

48,57%

2550

3. Működési bevételek

3 000

6 000

200,00%

6 000

0

4. Működési célú átvett pénzeszközök

0

II. Felhalmozási költségvetési bevételek

3 620

3620

1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

3 620

3620

2. Felhalmozási bevételek

3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

B. Finanszírozási bevételek

44 995

43 355

96,36%

12 284

31071

I. Belföldi finanszírozás bevételei

44 995

43 355

96,36%

12 284

31071

1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (belső finanszírozás)

44 995

43 355

96,36%

12 284

31071

1.1. Működési célú

13 610

12 284

90,26%

12 284

1.2. Felhalmozási célú

31 385

31 071

99,00%

31 071

2. Hitel, kölcsön felvétel (külső finanszírozás)

2.1. Működési célú

2.2. Felhalmozási célú

II. Külföldi finanszírozás bevételei

0

Bevételek összesen

107 913

96 561

89,48%

43 094

53 467

A. Költségvetési kiadások

I. Működési költségvetési kiadások

71 703

61 870

86,29%

41 847

20 023

1. Személyi juttatások

27 125

23 534

86,76%

12 432

11102

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 933

3 701

94,10%

1 980

1721

3. Dologi kiadások

21 800

22 300

102,29%

15 100

7200

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

9 357

5 855

62,57%

5 855

5. Egyéb működési célú kiadások

9 488

6 480

68,30%

6 480

5.1. Működési célú támogatások

3 500

3 382

96,63%

3 382

5.2. Elvonások és befizetések

1 891

1 891

5.3. Általános tartalék

5.4. Működési célú tartalék

5 988

1 207

20,16%

1 207

5.5 Céltartalék

5.6 Vizi közmű fejl.

II. Felhalmozási költségvetési kiadások

36 210

34 691

95,81%

34 691

1. Beruházások

34 210

4 620

13,50%

4 620

2. Felújítások

2 000

30 071

1503,55%

30 071

3. Egyéb felhalmozási célú kiadások

3.1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás

3.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre

3.3. Felhalmozási célú tartalék

B. Finanszírozási kiadások

I. Belföldi finanszírozás kiadásai

1. Hitel-, kölcsöntörlesztés

1.1. Működési célú

1.2. Felhalmozási célú

II. Külföldi finanszírozás kiadásai

Kiadások összesen

107 913

96 561

89,48%

41 847

54 714

10. melléklet

Szenyér Község Önkormányzatának 2022-2024 évek gördülő tervezése

10. melléklet a .../2021. (.... ) önkormányzati rendelethez

Szenyér Község Önkormányzatának 2022-2022-2024 évek gördülő tervezése

ezer Ft-ban

Szenyér Község Önkormányzatának összevont bevételei és kiadásai

2020. évi eredeti előirányzat

2021. évi tervezett eredeti előirányzat

2021/2020. évi tervezett ei %-a

2022. év eredeti előirányzata

2023. év eredeti előirányzata

2024. év eredeti előirányzata

A. Költségvetési bevételek

I. Működési költségvetési bevételek

62 918

49 586

78,81%

51 074

52 350

53136

1.Működési célú támogatások államháztartáson belülről

54 668

41 036

75,06%

42 267

43 324

43974

2. Közhatalmi bevételek

5 250

2 550

48,57%

2 627

2 692

2733

3. Működési bevételek

3 000

6 000

200,00%

6 180

6 335

6430

4. Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

II. Felhalmozási költségvetési bevételek

3 620

3 729

3 822

3879

1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

3 620

3 729

3 822

3879

2. Felhalmozási bevételek

0

0

0

3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

B. Finanszírozási bevételek

44 995

43 355

96,36%

44 656

45 772

46459

I. Belföldi finanszírozás bevételei

44 995

43 355

96,36%

44 656

45 772

46459

1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (belső finanszírozás)

44 995

43 355

96,36%

44 656

45 772

46459

1.1. Működési célú

13 610

12 284

90,26%

12 653

12 969

13163

1.2. Felhalmozási célú

31 385

31 071

99,00%

32 003

32 803

33295

2. Hitel, kölcsön felvétel (külső finanszírozás)

0

0

0

2.1. Működési célú

0

0

0

2.2. Felhalmozási célú

0

0

0

II. Külföldi finanszírozás bevételei

0

0

0

Bevételek összesen

107 913

96 561

89,48%

99 458

101 944

103473

A. Költségvetési kiadások

0

0

0

I. Működési költségvetési kiadások

71 703

61 870

86,29%

63 726

65 319

66299

1. Személyi juttatások

27 125

23 534

86,76%

24 240

24 846

25219

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 933

3 701

94,10%

3 812

3 907

3966

3. Dologi kiadások

21 800

22 300

102,29%

22 969

23 543

23896

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

9 357

5 855

62,57%

6 031

6 181

6274

5. Egyéb működési célú kiadások

9 488

6 480

68,30%

6 674

6 841

6944

5.1. Működési célú támogatások

3 500

3 382

96,63%

3 483

3 571

3624

5.2. Elvonások és befizetések

1 891

1 948

1 996

2026

5.3. Általános tartalék

0

0

0

5.4. Működési célú tartalék

5 988

1 207

20,16%

1 243

1 274

1293

5.5 Céltartalék

0

0

0

5.6 Vizi közmű fejl.

0

0

0

II. Felhalmozási költségvetési kiadások

36 210

34 691

95,81%

35 732

36 625

37174

1. Beruházások

34 210

4 620

13,50%

4 759

4 878

4951

2. Felújítások

2 000

30 071

1503,55%

30 973

31 747

32224

3. Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

3.1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás

0

0

0

3.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre

0

0

0

3.3. Felhalmozási célú tartalék

0

0

0

B. Finanszírozási kiadások

0

0

0

I. Belföldi finanszírozás kiadásai

0

0

0

1. Hitel-, kölcsöntörlesztés

0

0

0

1.1. Működési célú

0

0

0

1.2. Felhalmozási célú

0

0

0

II. Külföldi finanszírozás kiadásai

0

0

0

Kiadások összesen

107 913

96 561

89,48%

99 458

101 944

103473

11. melléklet

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványa

11. melléklet a ... /2021. ( ....) önkormányzati rendelethez

Szenyér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

2021. évi költségvetési rendelete

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló

előző évek költségvetési maradványa

e Ft-ban

Ssz.

Megnevezés

2020. évi tervezett előirányzat

2021. évi tervezett előirányzat

1.

Költségvetési hiány

0

0

2.

Előző évek költségvetési maradványa

44 995

43 355

1

A 3. § (1) bekezdése a Szenyér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 3. § (2) bekezdése a Szenyér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

3

A (1) bekezdés a Szenyér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

4

A (2) bekezdés a Szenyér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

5

A (1) bekezdés a Szenyér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

6

A (2) bekezdés a Szenyér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

7

A (3) bekezdés a Szenyér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

8

A (4) bekezdés a Szenyér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

9

A 2. melléklet a Szenyér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 3. melléklet a Szenyér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

11

A 4. melléklet a Szenyér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

12

Az 5. melléklet a Szenyér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

13

A 6. melléklet a Szenyér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

14

A 7. melléklet a Szenyér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

15

A 8. melléklet a Szenyér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.