Szenyér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2022. 05. 31

Szenyér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról

2022.05.31.

Szenyér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32 cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f; pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére, szervei, valamint intézményére.

2. § (1) A képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Szenyér Község Önkormányzatának címrendjét e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást a következőképpen, a költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege

a) 118.391 e Ft. költségvetési kiadással, melyből

aa) működési költségvetési kiadás 70.684 e Ft.

ab) felhalmozási költségvetési kiadás 46.715 e Ft.

ac) finanszírozási kiadások 992 e Ft.

b) 140.636 e Ft. költségvetési bevétellel, melyből

ba) működési költségvetési bevétel 63.091 e Ft.

bb) felhalmozási költségvetési bevétel 32.591 e Ft.

bc) finanszírozási bevételek 44.954 e Ft.

hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 2. melléklete szerint hagyja jóvá.

(3) Szenyér Község Önkormányzat 2021. évi működési bevételeinek és kiadásainak alakulása e rendelet 3. melléklete szerint állapítja meg.

(4) Szenyér Község Önkormányzat 2021. évi felhalmozási bevételeinek és kiadásainak alakulása e rendelet 4. melléklete szerint állapítja meg.

(5) A képviselő – testület az önkormányzat működési és felhalmozási kiadásinak kormányzati funkciók szerinti és kiemelt előirányzatonkénti teljesített összegét a 5. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

(6) A képviselő- testület a beruházási kiadások célonként a 6. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(7) A képviselő- testület a felújítási kiadások célonként a 7. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

4. § A képviselő - testület az önkormányzatnál 2021. évben foglalkoztatottak létszámát e rendelet 8. melléklete szerint fogadja el.

5. § A képviselő – testület az önkormányzat a 2021. évi eredményének alakulását e rendelet 9. melléklete szerint fogadja el.

6. § A képviselő – testület Szenyér Község Önkormányzatának vagyonkimutatását e rendelet 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

7. § A képviselő – testület az önkormányzat 2021. évi adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek kimutatását a 11. melléklet szerint fogadja el.

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

Az önkormányzat címrendje

1.melléklet a /2022. ( ) önkormányzati rendelethez

Szenyér Község Önkormányzata Képviselő-testületének

az önkormányzat 2021. évi zárszámadásról

Az önkormányzat Címrendje

1. Szenyér Község Önkormányzata

2. melléklet

2021. évi működési bevételeinek és kiadásainak zárszámadásáról

2.melléklet a .../2022. (....) önkormányzati rendelethez

Szenyér Község Önkormányzatának

2021. évi működési bevételeinek és kiadásainak zárszámadásáról

ezer Ft.

Szenyér Község Önkormányzatának összevont bevételei és kiadásai

2020. évi eredeti előirányzat

2020. évi várható teljesítés

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi tervezett módosított ei

2021. évi teljesítés

2021. évi telj/mód ei %-a

A. Költségvetési bevételek

I. Működési költségvetési bevételek

62 918

71 177

49 586

71 648

63 091

88,06%

1.Működési célú támogatások államháztartáson belülről

54 668

58 374

41 036

59 446

53 162

89,43%

2. Közhatalmi bevételek

5 250

6 539

2 550

6 050

6 038

99,80%

3. Működési bevételek

3 000

6 264

6 000

6 152

3 749

60,94%

4. Működési célú átvett pénzeszközök

142

II. Felhalmozási költségvetési bevételek

25 671

3 620

12 105

32 591

269,24%

1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

25 671

3 620

12 105

32 591

269,24%

2. Felhalmozási bevételek

3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B. Finanszírozási bevételek

44 995

45 660

43 355

43 708

43 708

100,00%

I. Belföldi finanszírozás bevételei

44 995

45 660

43 355

43 708

43 708

100,00%

1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (belső finanszírozás)

44 995

45 660

43 355

43 708

43 708

100,00%

1.1. Működési célú

13 610

37 775

12 284

12 637

12 637

100,00%

1.2. Felhalmozási célú

31 385

7 885

31 071

31 071

31 071

100,00%

2. Hitel, kölcsön felvétel (külső finanszírozás)

2.1. Működési célú

2.2. Felhalmozási célú

II. Külföldi finanszírozás bevételei

Megelőlegezés

1 246

Bevételek összesen

107 913

142 508

96 561

127 461

140 636

110,34%

A. Költségvetési kiadások

I. Működési költségvetési kiadások

71 703

64 998

61 870

78 063

70 684

90,55%

1. Személyi juttatások

27 125

26 660

23 534

31 705

30 307

95,59%

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 933

3 239

3 701

3 701

3 246

87,71%

3. Dologi kiadások

21 800

21 349

22 300

26 346

23 320

88,51%

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

9 357

10 865

5 855

8 545

8 041

94,10%

5. Egyéb működési célú kiadások

9 488

2 885

6 480

7 766

5 770

74,30%

5.1. Működési célú támogatások

3 500

2 885

3 382

5.2. Elvonások és befizetések

1 891

5.3. Általános tartalék

5.4. Működési célú tartalék

5 988

1 207

5.5 Céltartalék

5.6 Vizi közmű fejl.

II. Felhalmozási költségvetési kiadások

36 210

33 556

34 691

48 406

46 715

96,51%

1. Beruházások

34 210

12 707

4 620

21 245

20 773

97,78%

2. Felújítások

2 000

20 849

30 071

27 161

25 942

95,51%

3. Egyéb felhalmozási célú kiadások

3.1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás

3.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre

3.3. Felhalmozási célú tartalék

B. Finanszírozási kiadások

I. Belföldi finanszírozás kiadásai

1. Hitel-, kölcsöntörlesztés

1.1. Működési célú

1.2. Felhalmozási célú

II. Külföldi finanszírozás kiadásai

Megelőlegezés

992

992

100,00%

Kiadások összesen

107 913

98 554

96 561

127 461

118 391

92,88%

3. melléklet

Szenyér Község Önkormányzat 2021. évi működési bevételeinek és kiadásainak zárszámadásáról

3.melléklet a .../2022. (....) önkormányzati rendelethez
Szenyér Község Önkormányzatának

2021. évi működési bevételeinek és kiadásainak zárszámadásáról

ezer Ft-ban

Működési bevételek - kiadások

2020. évi eredeti előirányzat

2020. évi várható teljesítés

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi tervezett módosított ei

2021. évi teljesítés

2021. évi telj/mód ei %-a

A. Működési költségvetési bevételek

I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

54 668

58 374

41 036

59 446

53 162

89,43%

15534+683+26389

1. Önkormányzatok működési támogatásai

30 933

34 891

24 810

28 552

29 484

103,26%

15534+683

1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

14 771

14 771

11 327

1.1.1. Hivatal működésének támogatása

1.1.2. Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása

5 251

5 251

1.1.2.1. Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása

2 248

2 248

1.1.2.2. Közvilágítás fenntartásának támogatása

1 728

1 728

1.1.2.3. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok

487

487

1.1.2.4. Közutak fenntartásának támogatása

788

788

1.1.3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

7 534

6 000

1.1.4. Üdülőhelyi feladatok támogatása

1.1.5. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok

77

76

1.1 Polgármester illetménykiegészítés

1 909

Beszámítás

1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3. Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

14 362

15 342

11 213

1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1 800

2 000

2 270

1.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

2 778

15534+683

1.6. Elszámolásból származó bevétel

2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

23 735

23 483

16 226

30 894

23 678

76,64%

2.1. OEP finanszírozás (védőnői szolgálat)

2.2. Helyi önkormányzatoktól (KÖH)

2.3. Pénzeszközátvétel (Társulástól)

2.4. Közfoglalkoztatás támogatása SMJH Munkaügyi Kirendeltségtől

23 735

23 483

16 226

30 894

23 678

76,64%

II. Közhatalmi bevételek

5 250

6 539

2 550

6 050

6 038

99,80%

1. Vagyoni típusú adók

900

490

500

500

364

72,80%

1.1. Építményadó

1.2. Kommunális adó

900

490

500

500

364

72,80%

1.3. Telekadó

2. Értékesítési és forgalmi adók

4 000

6 027

2 000

5 500

5 629

102,35%

2.1 Iparűzési adó

4 000

6 027

2 000

5 500

5 629

102,35%

3. Gépjárműadó (40 %-a)

300

0

0

4. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.1. Talajterhelési díj

5. Egyéb közhatalmi bevételek

50

22

50

50

45

90,00%

5.1. Adópótlék, adóbírság

5.2. Helyszíni bírság, közterület-felügyelet által kiszabott bírság

5.3. Igazgatási szolgáltatási díjak

6. Termőföld bérbeadás

III. Működési bevételek

3 000

6 264

6 000

6 152

3 749

60,94%

IV. Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

142

1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések

2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B. Finanszírozási bevételek

11 610

37 775

12 284

12 637

12 637

100,00%

I. Belföldi finanszírozás bevételei

11 610

37 775

12 284

12 637

12 637

100,00%

1. Előző év működési célú maradvány igénybevétele (belső finanszírozás)

11 610

37 775

12 284

12 637

12 637

100,00%

2. Működési célú hitelfelvétel (külső finanszírozás)

II. Külföldi finanszírozás bevételei

Megelőlegezés

1 245

Működési bevételek összesen

74 528

108 952

61 870

84 285

76 973

91,32%

A. Működési költségvetési kiadások

I. Személyi juttatások

27 125

26 660

23 534

31 705

30 307

95,59%

Törvény sz.illetmény

18 120

19 206

16 165

20 520

20 126

98,08%

Normatív jutalom

0

295

332

746

746

100,00%

Béren kívülli juttatás

400

0

568

170

168

98,82%

Közlekedési költségtér.

0

11

0

Jubileumi jutattás

0

0

0

Foglal. egyéb sajátos jutt.

750

264

750

198

198

100,00%

Választott tisztségvis.

6 019

6 178

5 719

7 413

6 413

86,51%

Egyéb jogviszony, külső szem. jut.

1 836

706

0

2 658

2 656

99,92%

II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 933

3 239

3 701

3 701

3 246

87,71%

III. Dologi kiadások

21 800

21 349

22 300

26 346

23 320

88,51%

Készlet beszerzés

9 500

7 554

8 000

10 886

10 839

99,57%

Kommunális szolg.

800

678

800

795

621

78,11%

Szolgáltatás

7 000

9 360

9 500

9 770

7 224

73,94%

Különféle befizetések, egyéb dologi

4 500

3 757

4 000

4 895

4 636

94,71%

IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai

9 357

10 865

5 855

8 545

8 041

94,10%

V. Egyéb működési célú kiadások

9 488

2 885

6 480

7 765

5 770

74,31%

15534+660

1. Működési célú támogatások

3 500

2 885

3 382

2. Elvonások és befizetések

1 891

3. Általános tartalék

4. Működési célú tartalék

5 988

1 207

5. Céltartalék

6. Vízi közmű fejl önerő

B.Finanszírozási kiadások

I. Belföldi finanszírozás kiadásai

1. Működési célú hitel-, kölcsöntörlesztés

II. Külföldi finanszírozás kiadásai

Megelőlegezés

992

992

100,00%

Működési kiadások összesen

71 703

64 998

61 870

79 054

71 676

90,67%

42583-7378-17096

4. melléklet

2021. évi felhalmozási bevételeinek és kiadásainak zárszámadásáról

4.melléklet a .../2022. ( ....) önkormányzati rendelethez

Szenyér Község Önkormányzatának

2021. évi felhalmozási bevételeinek és kiadásainak zárszámadásáról

ezer Ft-ban

Felhalmozási bevételek - kiadások

2020. évi eredeti előirányzat

2020. évi várható teljesítés

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi tervezett módosított ei

2021. évi teljesítés

2021. évi telj/mód ei %-a

A. Felhalmozási költségvetési bevételek

36 210

33 556

34 691

43 176

63 662

147,45%

I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

4 825

25 671

3 620

12 105

32 591

269,24%

1. Európai Uniós forrásból származó bevételek

2. Hazai forrásból származó bevételek

4 825

25 671

3 620

II. Felhalmozási bevételek

1. Immateriális javak értékesítése

2. Ingatlanok értékesítése (önkormányzati lakás értékesítés törlesztő részlete)

3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

4. Részesedések értékesítése

5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések

2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B. Finanszírozási bevételek

I. Belföldi finanszírozás bevételei

31385

7 885

31071

31 071

31 071

100,00%

1. Előző év felhalmozási célú maradvány igénybevétele (belső finanszírozás)

31385

7 885

31071

31 071

31 071

100,00%

2. Felhalmozási célú hitelfelvétel (külső finanszírozás)

II. Külföldi finanszírozás bevételei

Felhalmozási bevételek összesen

36 210

33 556

34 691

48 406

46 715

96,51%

A. Felhalmozási költségvetési kiadások

I. Beruházások

34 210

12 707

4 620

21 245

20 773

97,78%

1. Önkormányzati beruházások

1.1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló beruházások

1.2. Hazai támogatásból megvalósuló beruházások

4 620

1.3. Saját forrásból megvalósítandó beruházások

34 210

12 707

2. Intézményi beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)

II. Felújítások

2 000

20 849

30 071

27 161

25 942

95,51%

1. Önkormányzati felújítások

2 000

20 849

30 071

2. Intézményi felújítás

III. Egyéb felhalmozási célú kiadások

1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre

2. Felhalmozási célú tartalék

B. Finanszírozási kiadások

I. Belföldi finanszírozás kiadásai

1. Felhalmozási célú hitel-, kölcsöntörlesztés

II. Külföldi finanszírozás kiadásai

Felhalmozási kiadások összesen

36 210

33 556

34 691

48 406

46 715

96,51%

5. melléklet

Szenyér Község önkormányzatának 2021. évi kiadásainak kormányzati funció szerinti megbontása zárszámadáskor

5. melléklet a .../2022. (.... ) önkormányzati rendelethez

Szenyér Község Önkormányzatának 2021. évi kiadásainak kormányzati funkció szeinti megbontása zárszámadáskor

Ssz.

Ebből

A;

Intézmény/kormányzati funkció

Összes kiadás

Személyi juttatás

Munkaadókat terhelő jár.

Dologi jellegű kiadások

Ellátottak pénzbeli jutt.

Egyéb műk.célú tám.

Visszafiz.

kormányzati funkció

2020. évi eredeti ei

2020. évi várható teljesítés

2021. évi eredeti ei

2021. évi tervezett módosított ei

2021. évi teljesítés

2021. évi telj/mód ei %-a

2020. évi eredeti ei

2020. évi várható teljesítés

2021. évi eredeti ei

2021. évi tervezett módosított ei

2021. évi teljesítés

2021. évi telj/mód ei %-a

2020. évi eredeti ei

2020. évi várható teljesítés

2021. évi eredeti ei

2021. évi tervezett módosított ei

2021. évi teljesítét

2021. évi telj/mód ei %-a

2020. évi eredeti ei

2020. évi várható teljesítés

2021. évi eredeti ei

2021. évi tervezett módosított ei

2021. évi teljesítét

2021. évi telj/mód ei %-a

2020. évi eredeti ei

2020. évi várható teljesítés

2021. évi eredeti ei

2021. évi tervezett módosított ei

2021. évi teljesítét

2021. évi telj/mód ei %-a

2020. évi eredeti ei

2020. évi várható teljesítés

2021. évi eredeti ei

2021. évi tervezett módosított ei

2021. évi teljesítét

2021. évi telj/mód ei %-a

2020. évi eredeti ei

2020. évi várható teljesítés

2021. évi eredeti ei

2021/2020. évi tervezett ei %-a

1.

11130

Önkormányzati igazgatás

23883

18154

19775

28959

22539

77,83%

9095

10188

8607

11859

10460

88,20%

500

1372

1388

1203

1203

100,00%

4800

3319

3300

8132

5106

62,79%

9488

2038

6480

7765

5770

68,30%

1237

2.

13320

Köztemető fennt.

0

129

100

38

38

100,00%

129

100

38

38

100,00%

3.

11350

Önk. vagyon gazd.

0

1081

1000

1244

1244

100,00%

1081

1000

1244

1244

100,00%

4.

32020

Tűz. és hat.

0

0

0

0

0

5.

41231

Közfoglalkoztatás

20773

17560

20023

27441

27009

98,43%

14273

11760

11102

14921

14921

100,00%

3000

1095

1721

1721

1289

74,90%

3500

4705

7200

10799

10799

100,00%

6.

45160

Közutak

0

0

0

0

0

7.

51040

Nem v. hull.

0

0

0

0

0

8.

52020

Szennyvíz

0

0

0

0

0

9.

63020

Víztermelés

0

879

0

0

0

32

847

10.

64010

Közvilágítás

2000

1245

1250

1175

1175

100,00%

2000

1245

1250

1175

1175

100,00%

11.

66010

Zöldterület

0

136

0

399

399

100,00%

136

399

399

100,00%

12.

66020

Község városgazd(komm.csoport)

7950

8320

7000

1869

1869

100,00%

1087

874

874

100,00%

174

135

135

100,00%

7950

7059

7000

860

860

100,00%

13.

72111

Háziorvosi alapell.

0

0

0

0

0

14.

72311

Fogorvosi alapell.

0

0

0

0

0

15.

74031

Család és nővéd.

0

0

0

0

0

16.

74040

Fertőző megb. Megel.

0

88

0

0

0

88

17.

10755

Falugondnok

3545

4945

4965

5294

5294

100,00%

3112

3050

3087

3436

3436

100,00%

433

510

478

532

532

100,00%

1385

1400

1326

1326

100,00%

18.

81030

Sport műk.

0

0

0

0

0

19.

82042

Könyvtár

4195

1490

1502

1319

1296

98,26%

645

459

738

615

615

100,00%

68

114

110

87

79,09%

3550

963

650

594

594

100,00%

20.

82092

Közművelődés

0

139

0

409

409

100,00%

116

20

3

409

409

100,00%

21.

96015

Gyermekétk., óvoda

0

0

0

0

0

22.

102030

Idősek nepp.ell.

0

0

0

0

0

23.

104037

Intézményen kívüli étk.

0

612

0

815

815

100,00%

612

815

815

100,00%

24.

104042

Gyermekjóléti

0

0

0

0

0

25.

107051

Szociális étk.

0

422

400

101

101

100,00%

422

400

101

101

100,00%

26.

107060

Egyes szoc.ell.

9357

11035

5855

8999

8495

94,40%

170

454

454

100,00%

9357

10865

5855

8545

8041

94,10%

27.

Működési kiadás összesen

71703

66235

61870

78062

70683

90,55%

27125

26660

23534

31705

30306

95,59%

3933

3239

3701

3701

3246

87,71%

21800

21349

22300

26346

23320

88,51%

9357

10865

5855

8545

8041

94,10%

9488

2885

6480

7765

5770

0,00%

0

1237

0

0

Ssz.

Összes kiadás

Ebből

Szakfeladat

Intézmény/szakfeladat

Beruházások

Felújítások

Egyéb felhalmozási kiadás

Lakásépítések

Áht. kívülre irányuló fejl.ber.

2020. évi eredeti ei

2020. évi várható teljesítés

2021. évi eredeti ei

2021. évi tervezett módosított ei

2021. évi teljesítés

2021. évi telj/mód ei %-a

2020. évi eredeti ei

2020. évi várható teljesítés

2021. évi eredeti ei

2021. évi tervezett módosított ei

2021. évi teljesítés

2021. évi telj/mód ei %-a

2020. évi eredeti ei

2020. évi várható teljesítés

2021. évi eredeti ei

2021. évi tervezett módosított ei

2021. évi teljesítés

2021. évi telj/mód ei %-a

2020. évi eredeti ei

2020. évi várható teljesítés

2021. évi eredeti ei

2021. évi tervezett módosított ei

2021. évi teljesítés

2021. évi telj/mód ei %-a

2020. évi eredeti ei

2020. évi várható teljesítés

2021. évi eredeti ei

2021. évi tervezett módosított ei

2021. évi teljesítés

2021. évi telj/mód ei %-a

2020. évi eredeti ei

2020. évi várható teljesítés

2021. évi eredeti ei

2021. évi tervezett módosított ei

2021. évi teljesítés

2021. évi telj/mód ei %-a

Tervezett előirányzatai

1.

11130

Önkormányzati igazgatás

89

1967

1495

76,00%

89

1967

1495

76,00%

2.

13320

Köztemető fennt.

2941

0

0

2941

3.

11350

Önk. vagyon gazd.

20849

15071

32501

31282

96,25%

5340

5340

100,00%

20849

15071

27161

25942

95,51%

4.

32020

Tűz. és hat.

0

0

5.

413231

Közfoglalkoztatás

7366

3620

12943

12943

100,00%

7366

3620

12943

12943

100,00%

6.

45160

Közutak

0

0

7.

51040

Nem v. hull.

0

0

8.

52020

Szennyvíz

0

0

9.

63020

Víztermelés

0

0

10.

64010

Közvilágítás

0

0

11.

66010

Zöldterület

0

0

12.

66020

Község városgazd

36210

1615

1000

360

360

100,00%

34210

1615

1000

360

360

100,00%

2000

13.

72111

Háziorvosi alapell.

0

0

14.

72311

Fogorvosi alapell.

0

0

15.

74031

Család és nővéd.

0

0

16.

76062

Település eü.

0

0

17.

10755

Falugondnok

98

98

100,00%

98

98

100,00%

18.

82042

Könyvtár

696

203

203

100,00%

696

203

203

100,00%

19.

82092

Közművelődés

15000

334

334

100,00%

334

334

100,00%

15000

20.

96015

Gyermekétk.

0

0

21.

102030

Idősek nepp.ell.

0

0

22.

104042

Gyermekjóléti

0

0

23.

104051

Szociális étk.

0

0

24.

107060

Egyes szoc.ell.

0

0

25.

Felhalmozási kiadás

36210

33556

34691

48406

46715

96,51%

34210

12707

4620

21245

20773

13,50%

2000

20849

30071

27161

25942

1503,55%

6. melléklet

Az önkormányzat 2021. évi beruházási céljainak zárszámadásáról

6. melléklet a .../2022.(.... ) önkormányzati rendelethez

Szenyér Község Önkormányzatának

Az önkormányzat 2021. évi beruházási céljainak zárszámadásáról

ezer Ft-ban

Ssz.

Beruházási cél megnevezés

2020. évi eredeti ei

2020. évi várható teljesítés

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi tervezett módosított ei

2021. évi teljesítét

2021. évi telj/mód ei %-a

1.

Közfoglalkoztatás

4825

7365

3620

4090

4090

100,00%

2.

Kegyeleti hűtő

1391

3.

Egyéb beruházások

105

3050

2578

84,52%

4.

Urnafal

1550

5.

Ingatlan vásárlás

1600

1000

280

280

100,00%

6.

Könyvtár

696

7.

Traktor beszerzés

8485

8485

100,00%

8.

Játszótér

4972

4972

100,00%

9.

Közvilágítás

368

368

100,00%

10.

Összesen:

4825

12707

4620

21245

20773

97,78%

7. melléklet

Az önkormányzat 2021. évi felújításainak zárszámadásáról

7. melléklet a .../2022. (.... ) önkormányzati rendelethez

Szenyér Község Önkormányzatának

Az önkormányzat 2021. évi felújításainak zárszámadásáról

ezer Ft-ban

Ssz.

Felújítási cél megnevezés

2020. évi eredeti előirányzat

2020. évi várható teljesítés

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi tervezett módosított ei

2021. évi teljesítét

2021. évi telj/mód ei %-a

2016. évi tervezett módosítás 2016.12.31.

1.

Épület felújítás, műemlékvédelem

2000

0

2000

2.

Orvosi rendelő felújítás

0

7464

7464

3.

Út felújítás

0

13385

0

4.

Ingatlan felújítás

0

0

2400

27161

25942

95,51%

5.

Vis maior

0

0

3087

6.

Faluház felújítás

0

0

15000

7.

Tervdokumentáció

0

0

120

8.

Összesen

0

20849

30071

27161

25942

95,51%

8. melléklet

Az önkormányzat 2021. évi létszám adatainak zárszámadásáról

8. melléklet a .../2022. ( ….. ) önkormányzati rendelethez

Szenyér Község Önkormányzatának

Az önkormányzat 2021. évi létszám adatainak zárszámadásáról

ezer Ft-ban

Ssz.

Megnevezés

2020. évi eredeti előirányzat

2020. évi várható teljesítés

2021. évi tervezett eredeti előirányzat

2021. évi tervezett módosított ei

2021. évi teljesítét

2021. évi telj/mód ei %-a

1

Közfoglalkoztatás

18

18

10

20

20

100,00%

2

Önkormányzat

2

2

2

3

3

100,00%

3

Falugondnok

1

1

1

1

1

100,00%

4

Összesen:

21

21

13

24

24

100,00%

9. melléklet

2021. évi maradványának alakulása

9. melléklet a /2022. ( ) önkormányzati rendelethez

Szenyér Község Önkormányzatának

2021. évi maradványának alakulása

Ft-ban

01

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei

95 682 926

02

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

117 399 435

03

I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

-21 716 509

04

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

44 953 339

05

04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

992 334

06

II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

43 961 005

07

A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

22 244 496

15

C) Összes maradvány (=A+B)

22 244 496

17

E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

22 244 496

10. melléklet

2021. évi mérleg

10. melléklet a /2022. ( ) önkormányzati rendelethez

Szenyér Község Önkormányzatának

2021. évi mérleg

Sorszám

Megnevezés

Előző év adata /2020/

Módosítás

Tárgy év adata /2021/

01

A/I/1 Vagyoni értékű jogok

7 850

0

0

02

A/I/2 Szellemi termékek

13 775

0

0

04

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)

21 625

0

0

05

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

112 979 125

0

139 553 244

06

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

8 518 599

0

20 037 745

10

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

0

0

471 455

11

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f)

7 452 298

0

0

13

A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban

128 950 022

0

160 062 444

22

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

137 000

0

137 000

23

A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)

137 000

0

137 000

25

A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök

137 000

0

137 000

28

A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)

2 837 445

0

2 600 501

29

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

2 837 445

0

2 600 501

50

C/II/1 Forintpénztár

2 837 445

0

2 600 501

53

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

131 946 092

0

162 799 945

54

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

241 000

0

927 000

56

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

241 000

0

927 000

60

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

241 000

0

927 000

61

D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)

619 655

0

878 455

65

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)

619 655

0

878 455

66

D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra

42 734 970

0

20 477 750

69

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra

42 734 970

0

20 477 750

70

D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

43 354 625

0

21 356 205

71

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

935 995

0

3 254 688

72

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)

849 096

0

172 274

73

D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

20 916

0

3 021 608

74

D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre

65 983

0

60 806

75

D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra

184 557

0

189 557

78

D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre

59 213

0

59 213

104

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

125 344

0

125 344

109

D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f)

0

0

5 000

114

D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

1 120 552

0

3 444 245

145

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)

2 494 721

0

3 343 438

146

D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)

8 000

0

0

151

D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek

2 486 721

0

3 343 438

155

D/III/4 Forgótőke elszámolása

2 494 721

0

3 343 438

160

D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok

1 129 659

0

75 000

161

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

1 129 659

0

75 000

162

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

84 000

0

20 000

164

E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó

1 213 659

0

95 000

167

E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)

4 828 932

0

6 882 683

171

E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása

0

0

1 699 786

173

E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)

0

0

1 699 786

174

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)

0

0

1 699 786

179

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

180 370 649

0

193 665 619

180

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

155 952 552

0

155 952 552

182

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

19 695 823

0

19 695 823

183

G/IV Felhalmozott eredmény

-84 266 921

0

-79 440 764

185

G/VI Mérleg szerinti eredmény

4 826 157

0

2 403 244

186

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

96 207 611

0

98 610 855

187

H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra

210 959

0

210 959

189

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

19 178

0

19 178

190

H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira

230 137

0

230 137

195

H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra

992 334

0

1 245 354

212

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

992 334

0

1 245 354

225

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)

992 334

0

1 245 354

230

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

819 035

0

819 035

236

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

0

0

6 000

237

H/III/1 Kapott előlegek

41 264

0

81 460

239

H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

860 299

0

906 495

246

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

2 082 770

0

2 381 986

247

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

2 082 770

0

2 381 986

250

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

3 455 783

0

2 676 613

251

J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek

78 624 485

0

89 996 165

252

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

82 080 268

0

92 672 778

253

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

180 370 649

0

193 665 619

11. melléklet

Szenyér Község Önkormányzat adóssága és hitelállománya lejárat szerint

11. melléklet a /2022.( ) önkormányzati rendelethez

Szenyér Község Önkormányzata adóssága és hitelállománya lejárat szerint

2021. évi zárszámadás

ezer Ft-ban

Megnevezés

2021.12.31

2022.12.31

2023.12.31

2024.12.31

Működési célú hitel

0

0

0

0

Fejlesztési célú hitel

0

0

0

0

Összes adósságállomány

0

0

0

0