Szakmár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete

Szakmár Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2022. 05. 31

Szakmár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete

Szakmár Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

2022.05.31.

Szakmár Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Szakmár Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) Szakmár Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót összevontan 432.021.149.-Ft teljesített bevétellel és 362.569.115.-Ft teljesített kiadással az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

(2) ) A Képviselő-testület a Szakmár Község Önkormányzata beszámolóját 419.643.536.- Ft teljesített bevétellel és 350.367.212.- Ft teljesített kiadással a 2. mellékletben, 3. mellékletben, 4. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

(3) A Képviselő-testület a Szakmári Közös Önkormányzati Hivatal beszámolóját 91.246.779.- Ft teljesített bevétellel és 91.071.069.- Ft teljesített kiadással az 5. mellékletben, 7. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

(4) A Képviselő-testület Szakmár Község Óvodája és Szociális Étkezője beszámolóját 81.504.277.-Ft teljesített bevétellel és 81.504.277.-Ft teljesített kiadással az 5. mellékletben, 6. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei működési célú bevételeinek és kiadásainak teljesítését 2. melléklet, 3. melléklet, 4. melléklet, 5. melléklet, 6. melléklet, 7. melléklet szerint elfogadja.

(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésében tervezett felhalmozási bevételeinek és kiadásainak teljesítését a 4. melléklet, a 8. melléklet szerint fogadja el.

(7) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi vagyonmérlegét a 10. melléklet szerint jóváhagyja.

2. § (1) Az Önkormányzat 2021. évi és előző évek gazdálkodásából származó pénzmaradvány összege 69.452.034.-Ft, melyből az Önkormányzat pénzmaradványa 69.276.324.- Ft, a Szakmári Közös Önkormányzati Hivatal pénzmaradványa 175.710.- Ft.

(2) Befektetési jegyként elhelyezett szabad pénzeszköz 25.000.000 Ft.

(3) A Képviselő-testület a 2021. évi költségvetési pénzmaradványát a 11. melléklet szerint jóváhagyja.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi engedélyezett létszámának alakulását a 9. melléklet szerint tudomásul veszi.

(5) A 2021. évi tartalék összege 61.485.969.-Ft.

(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat pénzforgalmi kimutatását a 12. melléklet szerint jóváhagyja.

(7) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. § Ez a rendelet 2022. május 31-én lép hatályba, és 2025. december 31-én hatályát veszti.

1. melléklet

Szakmár Község Önkormányzata

Működési és fejleszétsi célú bevétel és kiadás előirányzatainak 2021. évi alakulását bemutató összevont mérlege

beszámolóhoz

1. számú melléklet

Adatok: Ft-ban

Megnevezés

Eredeti eir

I.sz. módosítás

II.sz. módosítás

Teljesítés

Működési célú támogatások áh belülről

187056512

187061363

187957855

187957855

Közhatalmi bevételek

17380000

17453406

33304930

32616843

Egyéb működési célú támogatások

28258788

50881737

52505524

52505524

Működési bevételek

16670244

16670244

33113904

32145920

Működési célú átvett pénzeszközök

0

250000

250000

250000

Működési célú bevételek összesen

249365544

272316750

307132213

305476142

Felhalmozási célú támogatások áh belülről

0

23856682

23856682

23856682

Felhalmozási bevételek

0

0

236220

236220

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

1485000

10466888

10466888

8981888

Felhalmozási célú bevételek összesen

1485000

34323570

34559790

33074790

Maradvány igénybevétele

58264996

86744234

93470217

93470217

Központi irányítószervi támogatás (intézményfinanszírozás)

0

0

0

0

Finanszírozási bevételek összesen

58264996

86744234

93470217

93470217

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

309115540

393384554

435162220

432021149

Személyi juttatások

31674287

50296827

171408380

171408380

Munkaadót terhelő járulékok szociális hozzájárulási adó

4765300

6363426

24833455

24833455

Dologi kiadások

39031447

50390622

76354077

75460405

Ellátottak pénzbeli juttatásai

4600000

4600000

1790500

1790500

Egyéb működési célú kiadások

22128986

33541662

68919143

7433174

Működési célú kiadások összesen:

102200020

145192537

343305555

280925914

Beruházások

1978000

21746974

38065229

27851765

Felújítások

45826795

65593322

46929175

46929175

Felhalmozási célú kiadások összesen

47804795

87340296

84994404

74780940

Finanszírozási kiadások összesen

159110725

160851721

6862261

6862261

KIADÁSOK ÖSSZESEN

309115540

393384554

435162220

362569115

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY/TÖBBLET

0

0

0

69452034

2. melléklet

1. 2021. évi bevételi előirányzatok beszámolóhoz

Szakmár Községi Önkormányzat

2021. évi bevételi előirányzatok

beszámolóhoz

2. számú melléklet

Adatok: Ft-ban

1.számú tábla

Megnevezés

Eredeti előirányzat

I. sz.módosítás

II. sz.módosítás

Teljesítés

B111

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

89982828

89987679

90293209

90293209

B112

Köznevelési feladatainak támogatása

40118400

40118400

42910720

42910720

B113

Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogtása

38762314

38762314

39587252

39587252

B114

Kulturális feladatainak támogatása

2692970

2692970

2737646

2737646

B115

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

15500000

15500000

12256860

12256860

B116

Elszámolásból származó bevételek

0

0

172168

172168

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

28258788

50881737

52505524

52505524

B21

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

3655839

3655839

3655839

B25

Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

20200843

20200843

20200843

B3

Közhatalmi bevételek

17380000

17453406

33304930

32616843

B4

Működési bevételek

16670244

16670244

20301427

19768307

B5

Felhalmozási bevételek

0

0

236220

236220

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

250000

250000

250000

B7

Felhalmozási célú átvet pénzeszközök

1485000

10466888

10466888

8981888

B8

Finanszírozási bevételek

58264996

86744234

93470217

93470217

Bevételek összesen

309115540

393384554

422349743

419643536

2. 2021. évi működési és felhalmozási célú költségvetési támogatások előirányzatai beszámolóhoz

Szakmár Község Önkormányzat

2021.évi működési és felhalmozási célú költségvetési támogatások előirányzatai

beszámolóhoz

2. mellékelet

Adatok: Ft-ban

2. számú tábla

Megnevezés

Eredeti előirányzat

I.sz. módosítás

II.sz. módosítás

Teljesítés

B111

Önkormányzati hivatal működésének támogatása

67008141

67008141

67216202

67216202

B111

Település - üzemeltetés

14559037

14559037

14661357

14661357

B111

Egyéb önkormányzati

8000000

8000000

8000000

8000000

B111

2020. december havi bérkompenzáció

0

4851

0

0

B111

Lakott területekkel kapcsolatos feladatok támogatása

415650

415650

415650

415650

B111

Polgármesteri illetmény támogatása

0

0

0

0

B111

Helyi önkormányzatok működésének támogatása összesen

89982828

89987679

90293209

90293209

B112

Óvoda bértámogatása

35443200

35443200

38011500

38011500

B112

Óvoda működésének támogatása

4675200

4675200

4899220

4899220

B112

Köznevelési feladatok összesen

40118400

40118400

42910720

42910720

B113

Szociális étkeztetés

2123520

2123520

2432520

2432520

B113

Házi segítségnyújtás

2541000

2541000

3440012

3440012

B113

Falugondnoki vagy tanyagondnoki

4479000

4479000

4572000

4572000

B113

Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása

9151000

9151000

9151000

9151000

B113

Gyermekétkeztetés - dolgozók bértámogatása

9408960

9408960

10254600

10254600

B113

Gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás

10628486

10628486

9592948

9592948

B113

Intézményen kívüli szünidei étkeztetés

430348

430348

144172

144172

B113

Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogtása

38762314

38762314

39587252

39587252

B114

Nyilvános könyvtári és közművelődési támogatás

2692970

2692970

2737646

2737646

B114

Kulturális feladatainak támogatása

2692970

2692970

2737646

2737646

B115

Működési célú központosítot előirányzatok - HIPA támogatás

15500000

15500000

12256860

12256860

B115

Működési célű központosított előírányzatok

15500000

15500000

12256860

12256860

B116

2020. évi elszámolás miatti pótigény

0

0

172168

172168

B116

Helyi Önkormányzatok kiegészítő támogatásai

0

0

172168

172168

B16

Működési célú támogtás - egyéb fejezeti

0

650000

1650000

1650000

B1605

Társadalombiztosítási Alaptól

11800000

11800000

11882100

11882100

B1606

Elkülönített állami pénzalapoktól

5343941

27316890

26353368

26353368

B1607

Helyi Önkormányzatoktól

11114847

11114847

12620056

12620056

B16

Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

28258788

50881737

52505524

52505524

B21

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

3655839

3655839

3655839

B21

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

3655839

3655839

3655839

B25

Felhalmozási célú támogatás - egyéb fejezeti

0

19068003

19068003

19068003

B25

Felhalmozási célú - eu források

0

0

0

0

B25

Elkülönített állami pénzalapoktól

0

1132840

1132840

1132840

B25

Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

20200843

20200843

20200843

Támogatások összesen

215315300

261799782

264320061

264320061

3. 2021. évi saját bevételek előirányzatai beszámolóhoz

Szakmár Község Önkormányzata

2021. évi saját bevételek előirányzatai

beszámolóhoz

2.számú melléklet

Adatok: Ft-ban

3. számú tábla

Megnevezés

Eredeti előirányzat

I.sz. módosítás

II.sz. módosítás

Teljesítés

B343

Vagyoni típusú adók /kommunális adó

1700000

1773406

1907017

1739750

B351

Értékesítési és forgalmi adók/iparűzési adó

15500000

15500000

31177073

30727855

B354

Gépjárműadók

0

0

0

0

B355

Egyéb szolgáltatási adók

0

0

0

0

B35

Termékek és szolgáltatások adói

17200000

17273406

33084090

32467605

B36

Igazgatási szolgáltatási díj

0

0

15000

18000

B36

Szabálysértési bírságok

0

0

0

0

B36

Egyéb közhatalmi bevételek /pótlék, bírság, talajterhelési adó/

180000

180000

205840

131238

B36

Egyéb közhatalmi bevételek /igazgatási szolg díj, pótlék, bírság/

180000

180000

220840

149238

B3

Közhatalmi bevételek

17380000

17453406

33304930

32616843

B402

Szállásdíj - Óbánya

4000000

4000000

2754516

2754516

B402

Szállásdíj- Harkány

300000

300000

564381

564381

B402

Konyhai vendéglátás - vendég

0

0

0

0

B402

Konyhai vendéglátás - alkalmazott

0

0

0

0

B402

Konyha bérbeadás

0

0

7874

7874

B402

Művelődési ház bérleti díja

100000

100000

16535

16535

B402

Piaci helypénz

150000

150000

153558

153558

B402

Sírhely, ravatalozó használati díj

230000

230000

1258901

1258901

B402

Egyéb szolgáltatások (lakások, egyéb helységeg bérleti díja)

596000

596000

1100134

816260

B402

Szolgáltatások ellenértéke

5376000

5376000

5855899

5572025

B403

Közvetített szolg bevétele áh kívülről

1182180

1182180

885885

749601

B403

Közvetített szolg bevétele áh belülről

150000

150000

130491

130491

B403

Közvetített szolgáltatások

1332180

1332180

1016376

880092

B404

Önkormányzati

360000

360000

0

0

B404

Földek bérleti díja

1100000

1100000

1011626

1011626

B404

Vízmű-eszközhasználat

70000

70000

73000

73000

B404

Tulajdonosi bevételek / bérleti díjak/

1530000

1530000

1084626

1084626

B405

Étkezés Óvoda

0

0

0

0

B405

Étkezés Iskola

0

0

0

0

B405

Szoc. étkezés

0

0

0

0

B405

Ellátási díjak

0

0

0

0

B406

Kiszámlázott áfa

901064

901064

1227900

1114938

B407

Áfa visszatérítés

7510000

7510000

11013000

11013000

B408

Kamatbevételek

1000

1000

60

60

B410

Költségek visszatérítése

0

0

99000

99000

B411

Egyéb működési bevételek

20000

20000

4566

4566

B4

Működési bevételek

16670244

16670244

20301427

19768307

B5

Tárgyi eszköz értékesítése

0

0

236220

236220

B65

Egyéb működési c átvett pénzeszköz vállalkozástól

0

250000

250000

250000

B74

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások visszatérülése áh kívülről

1485000

1485000

1485000

0

B75

Egyéb felhalmozásicélú átvett pénzeszközök

0

8981888

8981888

8981888

B813

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

58264996

86744234

86744234

86744234

B816

Megelőlegezések

0

0

6725983

6725983

Saját bevételek összesen

93800240

131584772

158029682

155323475

Összes bevétel

309115540

393384554

422349743

419643536

3. melléklet

1. 2021. évi kiadási előirányzatok beszámolóhoz

Szakmár Község Önkormányzata

2021. évi kiadási előirányzatok

beszámolóhoz

3.számú melléklet

Adatok: Ft-ban

1. számú tábla

Megnevezés

Eredeti előirányzat

I.sz. módosítás

II.sz. módosítás

Teljesítés

K1101

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

20219603

37397235

36483901

36483901

K1103

Céljuttatás, projekt prémium

0

0

827068

827068

K1107

Béren kívüli juttatás

521740

521740

521740

521740

K1109

Közlekedési költségtérítés

49440

231267

208544

208544

K1113

Egyéb személyi juttatások

130000

175745

93557

93557

K11

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

20920783

38325987

38134810

38134810

K121

Válaszott tisztségviselők juttatásai

9407629

10205365

12598765

12598765

K122

Egyéb jogviszonyban állók juttatásai - megbízási díjak

1288000

1288000

1393000

1393000

K123

Egyéb külső személyi juttatások, reprezentáció

57875

477475

736316

736316

K12

Külső személyi juttatások

10753504

11970840

14728081

14728081

K1

Személyi juttatások

31674287

50296827

52862891

52862891

K21

Szociális hozzájárulási adó

4429969

6028095

6341013

6341013

K23

Korkedvezményes biztosítási járulék

0

0

0

0

K24

Egészségügyi hozzájárulási adó

0

0

0

0

K25

Táppénzhozzájárulás

200000

200000

99900

99900

K27

Munkaadót terhelő szja

135331

135331

227487

227487

K2

Munkaadót terhelő járulékok, adók

4765300

6363426

6668400

6668400

K311

Szakmai anyagok

0

0

0

0

K312

Üzemeltetési anyagok/Irodaszer, hajtó, kenőanyagok, munka-védőruha, egyéb

6481761

9529061

10205203

10205203

K31

Készletbeszerzés

6481761

9529061

10205203

10205203

K321

Informatikai szolgáltatás igénybevétele

507731

768833

1109760

1109760

K322

Egyéb, kommunikációs szolgáltatások

209508

209508

200102

200102

K32

Kommunikációs szolgáltatások

717239

978341

1309862

1309862

K331

Közüzemi díjak

6554960

7446513

4834723

4834723

K332

Vásárolt élelmezés

0

0

0

0

K333

Bérleti és lízingdíj

28960

529354

550614

550614

K334

Karbantartás kisjavítás

6762992

6762992

3775777

3775777

K335

Egyéb közvetített szolgáltatások

1332180

1332180

976364

976364

K336

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás

648200

648200

826760

826760

K337

Egyéb szolgáltatások - biztosítási díjak

2990444

2990444

1055260

1055260

K337

Egyéb szolgáltatások - hulladék, pénzügyi, egyéb

5525478

10213221

12760811

12537899

K33

Szolgáltatási kiadások

23843214

29922904

24780309

24557397

K341

Kiküldetések, propaganda

0

30000

6720

6720

K342

Reklám, marketing

20000

20000

12000

12000

K351

Működési célú előzetesen felszámított áfa

7545233

9484384

6720888

6660702

K352

Fizetendő áfa

0

0

0

0

K353

Egyéb kamatkiadások

0

0

0

0

K355

Egyéb dologi kiadások

424000

425932

633179

633179

K35

Különféle befizetések és dologi kiadások /áfa/

7969233

9910316

7354067

7293881

K3

Dologi kiadások

39031447

50390622

43668161

43385063

K47

Intézményi ellátottak

0

0

0

0

K48

Rászorultságtól függő kedvezmények

0

0

0

0

K48

Települési támogatás

4600000

4600000

1790500

1790500

K48

Egyéb rendeletben megállapított juttatás

0

0

0

0

K48

Egyéb nem intézményi /RSZS, temetési, átmeneti/

4600000

4600000

1790500

1790500

K4

Ellátottak pénzbeni juttatásai

4600000

4600000

1790500

1790500

K502

Elvonások és befizetések

0

15070

15070

15070

K506

Egyéb működési c.t. áh belülre (Bursa, Társulások)

2700000

2700000

2072284

2072284

K512

Egyéb működési c.t áh kívülre /nonprofit szervezetek/

0

24820

45820

45820

K512

Egyéb működési c.t áh kívülre /orvosok/

4800000

4800000

4800000

4800000

K512

Egyéb működési c.t áh kívülre /civil szervezetek/

1121000

1121000

500000

500000

K513

Tartalék

13507986

24880772

61485969

0

K5

Egyéb működési célú kiadások

22128986

33541662

68919143

7433174

K62

Ingatlanok beszerzése

0

14149458

25154546

17112448

K63

Informatikai eszközök beszerzése

400000

521418

143173

143173

K64

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése

1157480

2601544

2477688

2477688

K67

Beruházási célú előzetesen felszámított áfa

420520

4474554

6500362

4328996

K6

Beruházások

1978000

21746974

34275769

24062305

K71

Ingatlanok felújítása

36084091

51739701

37009867

37009867

K72

Informatikai eszközök felújítása

0

0

0

0

K73

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

0

0

20636

20636

K74

Felújítási célú előzetesen felszámított áfa

9742704

13853621

9898672

9898672

K7

Felújítások

45826795

65593322

46929175

46929175

Költségvetési kiadások

150004815

232532833

255114039

183131508

K912

Belföldi értékpapírok vásárlása - befektetési jegy

0

0

0

0

K914

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

6862261

6862261

6862261

6862261

K9152

Közös Hivatal

86799643

88054147

91244233

91244233

K9151

Óvoda

65448821

65935313

69129210

69129210

K915

Központi, irányítószervi támogatások folyósítása

152248464

153989460

160373443

160373443

K916

Pénzeszköz betétként elhelyezése

0

0

0

0

K917

Pénzügyi lízing kiadásai

0

0

0

0

K91

Belföldi finanszírozás kiadásai

159110725

160851721

167235704

167235704

Finanszírozási kiadások

159110725

160851721

167235704

167235704

Kiadások összesen:

309115540

393384554

422349743

350367212

2. Személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok beszámolóhoz

Szakmár Község Önkormányzata

Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok

beszámolóhoz

3.számú melléklet

Adatok Ft

2. számú tábla

Kormányzati funkciók

Megnevezés

Létszám /fő/

K1 Személyi juttatások

K2 Járulékok

Eredeti ei

011130

Igazgatási feladatok

7

9457629

1525267

081071

Üdülői szolgáltatások

0

0

0

074031

Egészségügyi gondozás

1

6424759

1196365

107052

Házi segítségnyújtás

2

3536699

540716

107055

Tanyagondnoki szolgáltatás

1

3459751

537609

082092

Könyvtári szolgáltatás

1

3158435

490905

072311

Fogorvosi alapellátás

1

598000

83421

041233

Közfoglalkoztatás-Hosszú

3

1132846

85880

041237

Közfoglalkoztatás-Helyi

17

3906168

303137

066020

Város és községgazdálkodás

0

0

2000

Összesen

33

31674287

4765300

Kormányzati funkciók

Megnevezés

Létszám /fő/

K1 Személyi juttatások

K2 Járulékok

I.számú módosítás

011130

Igazgatási feladatok

7

10674965

1648916

011130

Diákmunka

14

1757700

272440

081071

Üdülői szolgáltatások

0

0

0

074031

Egészségügyi gondozás

1

6424759

1196365

107052

Házi segítségnyújtás

2

3538299

540964

107055

Tanyagondnoki szolgáltatás

1

3459751

537609

082092

Könyvtári szolgáltatás

1

3161035

491308

072311

Fogorvosi alapellátás

1

598000

83421

041233

Közfoglalkoztatás-Hosszú 2020

3

1129949

88777

041237

Közfoglalkoztatás-Helyi 2020

17

3906168

303137

041233

Közfoglalkoztatás-Hosszú 2021

4

3744544

283410

041237

Közfoglalkoztatás-Helyi 2021

15

11901657

915079

066020

Város és községgazdálkodás

0

0

2000

Összesen

66

50296827

6363426

Kormányzati funkciók

Megnevezés

Létszám /fő/

K1 Személyi juttatások

K2 Járulékok

II.számú módosítás

011130

Igazgatási feladatok

7

13327206

2023251

011130

Diákmunka

14

1757700

272440

081071

Üdülői szolgáltatások

0

105000

274

074031

Egészségügyi gondozás

1

6265418

1067048

107052

Házi segítségnyújtás

2

3619543

553556

107055

Tanyagondnoki szolgáltatás

1

3685315

572217

082092

Könyvtári szolgáltatás

1

3261411

506527

072311

Fogorvosi alapellátás

1

598000

83421

041233

Közfoglalkoztatás-Hosszú 2020

3

1124938

88777

041237

Közfoglalkoztatás-Helyi 2020

17

3852081

298704

041233

Közfoglalkoztatás-Hosszú 2021

4

3489147

291525

041237

Közfoglalkoztatás-Helyi 2021

15

11777132

908859

066020

Város és községgazdálkodás

0

0

1801

Összesen

66

52862891

6668400

Kormányzati funkciók

Megnevezés

Létszám /fő/

K1 Személyi juttatások

K2 Járulékok

Teljesítés

011130

Igazgatási feladatok

7

13327206

2023251

011130

Diákmunka

14

1757700

272440

081071

Üdülői szolgáltatások

1

105000

274

074031

Egészségügyi gondozás

1

6265418

1067048

107052

Házi segítségnyújtás

2

3619543

553556

107055

Tanyagondnoki szolgáltatás

1

3685315

572217

082092

Könyvtári szolgáltatás

1

3261411

506527

072311

Fogorvosi alapellátás

1

598000

83421

041233

Közfoglalkoztatás-Hosszú 2020

3

1124938

88777

041237

Közfoglalkoztatás-Helyi 2020

17

3852081

298704

041233

Közfoglalkoztatás-Hosszú 2021

3

3489147

291525

041237

Közfoglalkoztatás-Helyi 2021

15

11777132

908859

066020

Város és községgazdálkodás

0

0

1801

Összesen

66

52862891

6668400

3. 2021. évi dologi kiadások előirányzatai kormányzati funkciónként beszámolóhoz

Szakmár Község Önkormányzata

2021. évi dologi kiadások előirányzatai kormányzati funkciónként

beszámolóhoz

3.számú melléklet

Adatok: Ft-ban

3. számú tábla

Kormányzati funkció

Megnevezés

K31 Készletbeszerzés

K32 Kommunikációs szolgáltatások

K33 Szolgáltatási kiadások

K34 Kiküldetés/Reklám

K35 Különféle befizetések

Összesen

Eredeti ei

011130

Igazgatási feladatok

1084033

368399

4151952

8000

1890081

7502465

081071

Üdülői szolgáltatások

380316

67068

3634668

12000

884808

4978860

074031

Egészségügyi gondozás

15120

59304

292526

0

82080

449030

107052

Házi segítségnyújtás

0

27000

0

0

0

27000

107055

Tanyagondnoki szolgáltatás

870000

55044

247244

0

388632

1560920

082092

Könyvtári szolgáltatás

94488

80724

953064

0

263814

1392090

összesített

Közfoglalkoztatás

0

0

0

0

0

0

013320

Köztemető fenntartása

525192

0

991600

0

405204

1921996

013350

Vagyonnal kapcsolatos gazdálkodás

103932

0

2213932

0

690612

3008476

064010

Közvilágítás

0

0

3204000

0

810000

4014000

066010

Zölderület kezelés

188976

0

1188976

0

372048

1750000

045160

Közút

51972

0

2033072

0

562962

2648006

066020

Város községgazdálkodás

330708

59700

1834088

0

593640

2818136

081030

Sportlétesítmények

37800

0

240996

0

70414

349210

091140

Óvoda működése

0

0

48000

0

0

48000

072111

Háziorvosi alapellátás

0

0

448200

0

121020

569220

072311

Fogorvosi alapellátás

0

0

5000

0

1350

6350

045150

Egyéb szállítmányozás

1299224

0

329216

0

427568

2056008

090615

Intézményi gyermekétkeztetés

0

0

16000

0

0

16000

107051

Szociális étkeztetés

0

0

6000

0

0

6000

104034

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

0

0

180

0

0

180

049010

Máshová nem sorolt gazdasági ügyek

0

0

4500

0

0

4500

107060

Egyéb szociális és természetbeni ellátások

1500000

0

0

0

405000

1905000

062020

Településfejlesztési projektek és támogatásuk

2000000

2000000

Összesen

6481761

717239

23843214

20000

7969233

39031447

Kormányzati funkció

Megnevezés

K31 Készletbeszerzés

K32 Kommunikációs szolgáltatások

K33 Szolgáltatási kiadások

K34 Kiküldetés/Reklám

K35 Különféle befizetések

Összesen

I.sz. módosítás

011130

Igazgatási feladatok

1084033

368399

6570089

8000

2177490

10208011

081071

Üdülői szolgáltatások

380316

230788

3843336

12000

959838

5426278

074031

Egészségügyi gondozás

15120

59304

295821

30000

82080

482325

107052

Házi segítségnyújtás

0

27000

0

0

0

27000

107055

Tanyagondnoki szolgáltatás

870000

55044

247244

0

388632

1560920

082092

Könyvtári szolgáltatás

94488

80724

2996839

0

815314

3987365

041237

Közfoglalkoztatás

3031300

0

0

0

818451

3849751

013320

Köztemető fenntartása

525192

0

991600

0

405204

1921996

013350

Vagyonnal kapcsolatos gazdálkodás

103932

0

2576143

0

788409

3468484

064010

Közvilágítás

0

0

3455389

0

875180

4330569

066010

Zölderület kezelés

188976

0

1188976

0

372048

1750000

045160

Közút

51972

0

2033072

0

562962

2648006

066020

Város községgazdálkodás

330708

157082

1894088

0

635036

3016914

081030

Sportlétesítmények

37800

0

243582

0

70414

351796

091140

Óvoda működése

0

0

48000

0

0

48000

072111

Háziorvosi alapellátás

0

0

448200

0

121020

569220

072311

Fogorvosi alapellátás

0

0

5000

0

1350

6350

045150

Egyéb szállítmányozás

1299224

0

329216

0

427568

2056008

090615

Intézményi gyermekétkeztetés

0

0

16000

0

0

16000

107051

Szociális étkeztetés

0

0

6000

0

0

6000

104034

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

0

0

180

0

0

180

049010

Máshová nem sorolt gazdasági ügyek

0

0

4500

0

0

4500

107060

Egyéb szociális és természetbeni ellátások

1500000

0

0

0

405000

1905000

062020

Településfejlesztési projektek és támogatásuk

16000

2729629

4320

2749949

Összesen

9529061

978341

29922904

50000

9910316

50390622

Kormányzati funkció

Megnevezés

K31 Készletbeszerzés

K32 Kommunikációs szolgáltatások

K33 Szolgáltatási kiadások

K34 Kiküldetés/Reklám

K35 Különféle befizetések

Összesen

II.sz. módosítás

011130

Igazgatási feladatok

1061459

685831

5687385

0

1455280

8889955

081071

Üdülői szolgáltatások

431830

308713

2174083

12000

473338

3399964

074031

Egészségügyi gondozás

48826

52480

437713

6720

123878

669617

107052

Házi segítségnyújtás

56851

27000

0

0

15349

99200

107055

Tanyagondnoki szolgáltatás

1047146

50960

347059

0

369548

1814713

082092

Könyvtári szolgáltatás

259850

78140

2864544

0

622139

3824673

041237

Közfoglalkoztatás

3208534

0

0

0

801506

4010040

013320

Köztemető fenntartása

467165

0

1652272

0

433495

2552932

013350

Vagyonnal kapcsolatos gazdálkodás

7882

0

1107695

0

284347

1399924

064010

Közvilágítás

0

0

2892631

0

756423

3649054

066010

Zölderület kezelés

594558

0

0

0

139133

733691

045160

Közút

246700

0

1843500

0

228610

2318810

066020

Város községgazdálkodás

506670

66738

1004585

0

371504

1949497

081030

Sportlétesítmények

60793

0

418801

0

120914

600508

091140

Óvoda működése

0

0

47387

0

0

47387

072111

Háziorvosi alapellátás

0

0

550828

0

28098

578926

072311

Fogorvosi alapellátás

6519

0

6750

0

3111

16380

045150

Egyéb szállítmányozás

922170

0

265222

0

324459

1511851

090615

Intézményi gyermekétkeztetés

0

0

21380

0

0

21380

107051

Szociális étkeztetés

0

0

8478

0

0

8478

104034

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

0

0

369

0

0

369

049010

Máshová nem sorolt gazdasági ügyek

0

0

6635

0

0

6635

107060

Egyéb szociális és természetbeni ellátások

1252250

0

0

0

338107

1590357

053010

Környezetszennyezés igazgatása

40000

1542992

457808

2040800

062020

Településfejlesztési projektek és támogatásuk

26000

1900000

7020

1933020

Összesen

10205203

1309862

24780309

18720

7354067

43668161

Kormányzati funkció

Megnevezés

K31 Készletbeszerzés

K32 Kommunikációs szolgáltatások

K33 Szolgáltatási kiadások

K34 Kiküldetés/Reklám

K35 Különféle befizetések

Összesen

Teljesítés

011130

Igazgatási feladatok

1061459

685831

5687385

0

1455280

8889955

081071

Üdülői szolgáltatások

431830

308713

2174083

12000

473338

3399964

074031

Egészségügyi gondozás

48826

52480

437713

6720

123878

669617

107052

Házi segítségnyújtás

56851

27000

0

0

15349

99200

107055

Tanyagondnoki szolgáltatás

1047146

50960

347059

0

369548

1814713

082092

Könyvtári szolgáltatás

259850

78140

2864544

0

622139

3824673

041237

Közfoglalkoztatás

3208534

0

0

0

801506

4010040

013320

Köztemető fenntartása

467165

0

1652272

0

433495

2552932

013350

Vagyonnal kapcsolatos gazdálkodás

7882

0

884783

0

224161

1116826

064010

Közvilágítás

0

0

2892631

0

756423

3649054

066010

Zölderület kezelés

594558

0

0

0

139133

733691

045160

Közút

246700

0

1843500

0

228610

2318810

066020

Város községgazdálkodás

506670

66738

1004585

0

371504

1949497

081030

Sportlétesítmények

60793

0

418801

0

120914

600508

091140

Óvoda működése

0

0

47387

0

0

47387

072111

Háziorvosi alapellátás

0

0

550828

0

28098

578926

072311

Fogorvosi alapellátás

6519

0

6750

0

3111

16380

045150

Egyéb szállítmányozás

922170

0

265222

0

324459

1511851

090615

Intézményi gyermekétkeztetés

0

0

21380

0

0

21380

107051

Szociális étkeztetés

0

0

8478

0

0

8478

104034

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

0

0

369

0

0

369

049010

Máshová nem sorolt gazdasági ügyek

0

0

6635

0

0

6635

107060

Egyéb szociális és természetbeni ellátások

1252250

0

0

0

338107

1590357

053010

Környezetszennyezés igazgatása

40000

1542992

457808

2040800

062020

Településfejlesztési projektek és támogatásuk

26000

1900000

7020

1933020

Összesen

10205203

1309862

24557397

18720

7293881

43385063

4. 2021. évi ellátottak pénzbeni juttatásai és egyéb működési kiadások előirányzatai beszámolóhoz

Szakmár Község Önkormányzata

2021. évi ellátottak pénzbeni juttatásai és egyéb működési kiadások előirányzatai

beszámolóhoz

3. számú melléklet

Adatok: Ft-ban

4. számú tábla

Megnevezés

Eredeti előirányzat

I.sz. módosítás

II.sz. módosítás

Teljesítés

K47

Intézményi ellátottak /Bursa/

0

0

0

0

K48

Egyéb szociális támogatások

4600000

4600000

1790500

1790500

K4

Ellátottak pénzbeni juttatásai

4600000

4600000

1790500

1790500

K502

Előző évi elszámolási különbözet

0

15070

15070

15070

K506

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (bursa, Társulások)

2700000

2700000

2072284

2072284

K512

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre /orvosok, nonprofit szervezetek/

5921000

5945820

5345820

5345820

K513

Tartalék

13507986

24880772

61485969

0

K5

Egyéb működési célú kiadások

22128986

33541662

68919143

7433174

Megnevezés

Eredeti eir

I.sz. módosítás

II.sz. módosítás

Teljesítés

Kormányzati funkció

K4

K5

K4

K5

K4

K5

K4

K5

011130

Igazgatási feladatok

8507988

19905594

61510789

24820

081071

Üdülői szolgáltatások

074031

Egészségügyi gondozás

107052

Házi segítségnyújtás

107055

Tanyagondnoki szolgáltatás

21000

21000

21000

21000

082092

Könyvtári szolgáltatás

összesített

Közfoglalkoztatás

összesített

Étkeztetési feladatok

013320

Köztemető fenntartása

013350

Vagyonnal kapcsolatos gazdálkodás

064010

Közvilágítás

066010

Zölderület kezelés

045160

Közút

066020

Város községgazdálkodás

062020

Településfejlesztési projektek és támogatásuk

4999998

4999998

081030

Sportlétesítmények

1000000

1000000

300000

300000

018010

Elszámolás a központi ktgvetéssel

15070

15070

15070

018030

Finanszírozási műveletek

2800000

2800000

2272284

2272284

072390

Fogorvos finanszírozás

4800000

4800000

4800000

4800000

103010

Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai

106020

Lakásfenntartási támogatások

107060

Egyéb szociális és természetbeni ellátások

4600000

4600000

1790500

1790500

091140

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

Összesen

4600000

22128986

4600000

33541662

1790500

68919143

1790500

7433174

4. melléklet

Szakmár Község Önkormányzata

2021. évi beruházások, felújítások, finanszírozási kiadások előirányzatai

beszámolóhoz

4. számú melléklet

Adatok: Ft-ban

Megnevezés

Eredeti előirányzat

I.sz. módosítás

II.sz. módosítás

K62

Ingatlanok beszerzése

0

14149458

25154546

K63

Informatikai eszközök beszerzése

400000

521418

143173

K64

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése

1157480

2601544

2477688

K67

Beruházási célú előzetesen felszámított áfa

420520

4474554

6500362

K6

Beruházások

1978000

21746974

34275769

K71

Ingatlanok felújítása

36084091

51739701

37009867

K72

Informatikai eszközök felújítása

0

0

0

K73

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

0

0

20636

K74

Felújítási célú előzetesen felszámított áfa

9742704

13853621

9898672

K7

Felújítások

45826795

65593322

46929175

K912

Belföldi értékpapírok vásárlása - befektetési jegy

0

0

0

K914

Áh belüli megelőlegezések visszafizetése

6862261

6862261

6862261

K9151

Óvoda

65448821

65935313

69129210

K9152

Közös Hivatal

86799643

88054147

91244233

K915

Központi, irányítószervi támogatások folyósítása

152248464

153989460

160373443

K916

Pénzeszköz betétként elhelyezése

0

0

0

K917

Pénzügyi lízing kiadásai

0

0

0

K91

Belföldi finanszírozás kiadásai

159110725

160851721

167235704

K9

Finanszírozási kiadások

159110725

160851721

167235704

Eredeti eir

Kormányzati funkció

Megnevezés

K6 Beruházások

K7 Felújítások

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadásások

K9 Finanszírozási kiadások

011130

Igazgatási feladatok

0

0

0

0

081071

Üdülői szolgáltatások

708000

0

0

0

074031

Egészségügyi gondozás

0

0

0

0

107052

Házi segítségnyújtás

0

0

0

0

107055

Tanyagondnoki szolgáltatás

0

0

0

0

082092

Könyvtári szolgáltatás

0

0

0

0

összesített

Közfoglalkoztatás

0

0

0

0

összesített

Étkeztetési feladatok

0

0

0

0

013320

Köztemető fenntartása

0

0

0

0

013350

Vagyonnal kapcsolatos gazdálkodás

0

0

0

0

064010

Közvilágítás

0

0

0

0

066010

Zölderület kezelés

0

0

0

0

045160

Közút

0

0

0

0

066020

Város községgazdálkodás

1270000

0

0

0

081030

Sportlétesítmények

0

0

0

0

018010

Elszámolás a központi ktgvetéssel

0

0

0

6862261

018030

Finanszírozási műveletek

0

0

0

152248464

072390

Fogorvos finanszírozás

0

0

0

0

062020

Településfejlesztési projektek és támogatásuk

0

45826795

0

0

Összesen:

1978000

45826795

0

159110725

I.sz. módosítás

Kormányzati funkció

Megnevezés

K6 Beruházások

K7 Felújítások

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadásások

K9 Finanszírozási kiadások

011130

Igazgatási feladatok

10136576

5594902

0

0

081071

Üdülői szolgáltatások

1035710

0

0

0

074031

Egészségügyi gondozás

70500

0

0

0

107052

Házi segítségnyújtás

0

0

0

0

107055

Tanyagondnoki szolgáltatás

0

0

0

0

082092

Könyvtári szolgáltatás

133792

0

0

0

041237

Közfoglalkoztatás

1132840

0

0

0

összesített

Étkeztetési feladatok

0

0

0

0

013320

Köztemető fenntartása

166620

0

0

0

013350

Vagyonnal kapcsolatos gazdálkodás

700000

0

0

0

064010

Közvilágítás

0

0

0

0

066010

Zölderület kezelés

0

0

0

0

045160

Közút

0

0

0

0

066020

Város községgazdálkodás

1270000

103588

0

0

081030

Sportlétesítmények

0

0

0

0

018010

Elszámolás a központi ktgvetéssel

0

0

0

6862261

018030

Finanszírozási műveletek

0

0

0

153989460

072390

Fogorvos finanszírozás

0

0

0

0

062020

Településfejlesztési projektek és támogatásuk

7100936

59894832

0

0

Összesen:

21746974

65593322

0

160851721

II.sz. módosítás

Kormányzati funkció

Megnevezés

K6 Beruházások

K7 Felújítások

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadásások

K9 Finanszírozási kiadások

011130

Igazgatási feladatok

10151215

0

0

0

081071

Üdülői szolgáltatások

948258

0

0

0

074031

Egészségügyi gondozás

70500

0

0

0

107052

Házi segítségnyújtás

0

0

0

0

107055

Tanyagondnoki szolgáltatás

0

0

0

0

082092

Könyvtári szolgáltatás

133792

0

0

0

041237

Közfoglalkoztatás

1132840

0

0

0

összesített

Étkeztetési feladatok

0

0

0

0

013320

Köztemető fenntartása

10719510

0

0

0

013350

Vagyonnal kapcsolatos gazdálkodás

3700000

0

0

0

064010

Közvilágítás

0

0

0

0

066010

Zölderület kezelés

0

0

0

0

045160

Közút

0

0

0

0

066020

Város községgazdálkodás

350451

822380

0

0

081030

Sportlétesítmények

0

0

0

0

018010

Elszámolás a központi ktgvetéssel

0

0

0

6862261

018030

Finanszírozási műveletek

0

0

0

160373443

072390

Fogorvos finanszírozás

15270

0

0

0

053010

80000

062020

Településfejlesztési projektek és támogatásuk

7053933

46026795

0

0

Összesen:

34275769

46929175

0

167235704

Teljesítés

Kormányzati funkció

Megnevezés

K6 Beruházások

K7 Felújítások

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadásások

K9 Finanszírozási kiadások

011130

Igazgatási feladatok

10151215

0

0

0

081071

Üdülői szolgáltatások

948258

0

0

0

074031

Egészségügyi gondozás

70500

0

0

0

107052

Házi segítségnyújtás

0

0

0

0

107055

Tanyagondnoki szolgáltatás

0

0

0

0

082092

Könyvtári szolgáltatás

133792

0

0

0

041237

Közfoglalkoztatás

1132840

0

0

0

összesített

Étkeztetési feladatok

0

0

0

0

013320

Köztemető fenntartása

506046

0

0

0

013350

Vagyonnal kapcsolatos gazdálkodás

3700000

0

0

0

064010

Közvilágítás

0

0

0

0

066010

Zölderület kezelés

0

0

0

0

045160

Közút

0

0

0

0

066020

Város községgazdálkodás

350451

822380

0

0

081030

Sportlétesítmények

0

0

0

0

018010

Elszámolás a központi ktgvetéssel

0

0

0

6862261

018030

Finanszírozási műveletek

0

0

0

160373443

072390

Fogorvos finanszírozás

15270

0

0

0

053010

80000

062020

Településfejlesztési projektek és támogatásuk

7053933

46026795

0

0

Összesen:

24062305

46929175

0

167235704

6. melléklet

1. Összevont költségvetés beszámolóhoz

Szakmár Község Óvodája és Szociális Étkezője

2021. évi költségvetésének beszámolójához

Létszám 16 fő

Kötelező feladatok

6. számú melléklet

Adatok: Ft-ban

1. számú tábla

Megnevezés

Eredeti előirányzat

I.sz. módosítás

II.sz. módosítás

Teljesítés

K1101

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

39918399

39865411

38661959

38661959

K1103

Céljuttatás, projektprémium

700000

700000

2105264

2105264

K1106

Jubileumi jutalom

0

0

0

0

K1107

Béren kívüli juttatások

1695655

1695655

1641307

1641307

K1109

Közlekedési költségtérítés

353868

353868

388917

388917

K1113

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

200000

252988

301556

301556

K11

Személyi juttatások

42867922

42867922

43099003

43099003

K121

Válaszott tisztségviselők juttatásai

0

0

0

0

K122

Egyéb jogviszonyban állók juttatásai - megbízási díjak

850000

850000

1266000

1266000

K123

Egyéb külső személyi juttatások, reprezentáció

0

0

83027

83027

K12

Külső személyi juttatások

850000

850000

1349027

1349027

K1

Személyi juttatások

43717922

43717922

44448030

44448030

K21

Szociális hozzájárulási adó

6461082

6461082

6488859

6488859

K23

Korkedvezményes biztosítási járulék

0

0

0

0

K24

Egészségügyi hozzájárulási adó

0

0

0

0

K25

Táppénzhozzájárulás

0

0

41528

41528

K27

Munkaadót terhelő szja

256745

256745

264321

264321

K2

Munkaadót terhelő járulékok, adók

6717827

6717827

6794708

6794708

K311

Szakmai anyagok

16692

30392

32144

32144

K312

Élelmiszer

12285940

12285940

14793332

14793332

K312

Üzemeltetési anyagok-egyéb

1721936

1798236

1457749

1457749

K31

Készletbeszerzés

14024568

14114568

16283225

16283225

K321

Informatikai szolgáltatás igénybevétele

291492

321512

295926

295926

K322

Egyéb, kommunikációs szolgáltatások

67800

70950

70693

70693

K32

Kommunikációs szolgáltatások

359292

392462

366619

366619

K331

Közüzemi díjak

1409892

1726318

1280518

1280518

K333

Bérleti és lízingdíj

0

230000

230000

230000

K334

Karbantartás, kisjavítás

1950953

1701676

1622821

1622821

K335

Közvetítet szolgáltatások

0

945

0

0

K336

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

0

0

0

0

K337

Egyéb szolgáltatások

1324687

1010459

1429818

994954

K33

Szolgáltatási kiadások

4685532

4669398

4563157

4128293

K341

Kiküldetések, propaganda

0

0

0

0

K351

Működési áfa

3795250

3841242

3770571

3770571

K352

Fizetendő áfa

1671000

1671000

2126000

2126000

K355

Egyéb dologi kiadás

5051

5051

6361

6361

K35

Egyéb dologi kiadás

5471301

5517293

5902932

5902932

K3

Dologi kiadások

24540693

24693721

27115933

26681069

K513

Tartalék

0

0

0

0

K63

Informatikai eszközök beszerzése

0

10315

94296

94296

K64

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése

1000000

1252254

2914183

2914183

K67

Beruházási áfa

270000

340895

571991

571991

K6

Beruházások összesen

1270000

1603464

3580470

3580470

Költségvetési kiadások összesen

76246442

76732934

81939141

81504277

B16

Egyéb működési célú támogatások áh belül

0

0

0

0

B402

Szolgáltatások ellenértéke

3000000

3000000

3824790

3811148

B405

Ellátási díjak

5500000

5500000

6258218

5929458

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

2295000

2295000

2722503

2630041

B407

Áfa visszatérítés

0

0

0

0

B408

Egyéb járó kamatok

0

0

1

1

B411

Egyéb működési bevételek

2621

2621

4419

4419

B4

Működési bevételek

10797621

10797621

12809931

12375067

B65

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

B816

Intézményfinanszírozás - támogatások

59184953

59184953

60400811

60400811

2123520

2123520

2500090

2500090

Intézményfinanszírozás - Saját kiegészítés

430348

536164

171814

171814

3710000

4090676

6056495

6056495

B816

Intézményfinanszírozás összesen

65448821

65935313

69129210

69129210

Költségvetési bevételek összesen

76246442

76732934

81939141

81504277

2. Köznevelési feladatok 2021. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulása beszámolóhoz

Szakmár Község Óvodája és Szociális Étkezője

Köznevelési feladatok 2021. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulása beszámolóhoz

Létszám 8 fő munkaviszony / 3 fő megbízási szerződés /1 fő csed-gyed

6. számú melléklet

Adatok: Ft-ban

2. számú tábla

Megnevezés

Eredeti előirányzat Kötelező

I.sz.módostás Kötelező

II.sz.módostás Kötelező

Teljesítés

K1101

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

26916799

26863811

26254799

26254799

K1103

Céljuttatás, projektprémium

700000

700000

1278196

1278196

K1106

Jubileumi jutalom

0

0

0

0

K1107

Béren kívüli juttatások

1043480

1043480

1043480

1043480

K1109

Közlekedési költségtérítés

205000

205000

195444

195444

K1113

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

100000

152988

220083

220083

K11

Személyi juttatások

28965279

28965279

28992002

28992002

K121

Választott tisztségviselők juttatásai

0

0

0

0

K122

Egyéb jogviszonyban állók juttatásai - megbízási díjak

850000

850000

1266000

1266000

K123

Egyéb külső személyi juttatások, reprezentáció

0

0

83027

83027

K12

Külső személyi juttatások

850000

850000

1349027

1349027

K1

Személyi juttatások

29815279

29815279

30341029

30341029

K21

Szociális hozzájárulási adó

4429237

4429237

4423958

4423958

K23

Korkedvezményes biztosítási járulék

0

0

0

0

K24

Egészségügyi hozzájárulási adó

0

0

0

0

K25

Táppénzhozzájárulás

0

0

41528

41528

K27

Munkaadót terhelő szja

157858

157858

173709

173709

K2

Munkaadót terhelő járulékok, adók

4587095

4587095

4639195

4639195

K311

Szakmai anyagok

16692

30392

32144

32144

K312

Élelmiszer

0

0

0

0

K312

Üzemeltetési anyagok-egyéb

707876

784176

1457749

1457749

K31

Készletbeszerzés

724568

814568

1489893

1489893

K321

Informatikai szolgáltatás igénybevétele

50076

50076

25050

25050

K322

Egyéb, kommunikációs szolgáltatások

37800

40950

49871

49871

K32

Kommunikációs szolgáltatások

87876

91026

74921

74921

K331

Közüzemi díjak

757884

988374

609295

609295

K333

Bérleti és lízingdíj

0

230000

230000

230000

K334

Karbantartás, kisjavítás

580874

430874

839002

839002

K335

Közvetítet szolgáltatások

0

945

0

0

K336

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

0

0

0

0

K337

Egyéb szolgáltatások

610712

290712

535528

535528

K33

Szolgáltatási kiadások

1949470

1940905

2213825

2213825

K341

Kiküldetések, propaganda

0

0

0

0

K351

Működési áfa

711856

733087

794870

794870

K352

Fizetendő áfa

0

0

0

0

K355

Egyéb dologi kiadás

2363

2363

3752

3752

K35

Egyéb dologi kiadás

714219

735450

798622

798622

K3

Dologi kiadások

3476133

3581949

4577261

4577261

K513

Tartalék

0

0

0

0

K63

Informatikai eszközök beszerzése

0

0

0

0

K64

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése

1000000

1000000

1523148

1523148

K67

Beruházási áfa

270000

270000

206050

206050

K6

Beruházások összesen

1270000

1270000

1729198

1729198

Költségvetési kiadások összesen

39148507

39254323

41286683

41286683

B16

Egyéb működési célú támogatások áh belül

0

0

0

0

B402

Szolgáltatások ellenértéke

0

0

0

0

B405

Ellátási díjak

0

0

0

0

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

0

0

0

0

B407

Áfa visszatérítés

0

0

0

0

B408

Egyéb járó kamatok

0

0

1

1

B411

Egyéb működési bevételek

1000

1000

4419

4419

B4

Működési bevételek

1000

1000

4420

4420

B65

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

B816

Intézményfinanszírozás - Köznevelési támogatás

39147507

39147507

41282263

41282263

Intézményfinanszírozás - Saját kiegészítés

0

105816

B816

Intézményfinanszírozás összesen

39147507

39253323

41282263

41282263

Költségvetési bevételek összesen

39148507

39254323

41286683

41286683

3. Étkeztetési feladatok 2021. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulása beszámolóhoz

Szakmár Község Óvodája és Szociális Étkezője

Étkeztetési feladatok 2021. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulása beszámolóhoz

Létszám 5 fő

Étkeztetés

6.számú melléklet

Adatok: Ft-ban

3. számú tábla

Megnevezés

Eredeti előirányzat Megosztandó

I.sz.módosítás Megosztandó

II.sz.módosítás Megosztandó

Teljesítés

K1101

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

13001600

13001600

12407160

12407160

K1103

Céljuttatás, projektprémium

0

0

827068

827068

K1106

Jubileumi jutalom

0

0

0

0

K1107

Béren kívüli juttatások

652175

652175

597827

597827

K1109

Közlekedési költségtérítés

148868

148868

193473

193473

K1113

Foglalkozatottak egyéb személyi juttatásai

100000

100000

81473

81473

K11

Személyi juttatások

13902643

13902643

14107001

14107001

K121

Választott tisztségviselők juttatásai

0

0

0

0

K122

Egyéb jogviszonyban állók juttatásai - megbízási díjak

0

0

0

0

K123

Egyéb külső személyi juttatások, reprezentáció

0

0

0

0

K12

Külső személyi juttatások

0

0

0

0

K1

Személyi juttatások

13902643

13902643

14107001

14107001

K21

Szociális hozzájárulási adó

2031845

2031845

2064901

2064901

K23

Korkedvezményes biztosítási járulék

0

0

0

0

K24

Egészségügyi hozzájárulási adó

0

0

0

0

K25

Táppénzhozzájárulás

0

0

0

0

K27

Munkaadót terhelő szja

98887

98887

90612

90612

K2

Munkaadót terhelő járulékok, adók

2130732

2130732

2155513

2155513

K311

Szakmai anyagok

0

0

0

0

K312

Élelmiszer

12285940

12285940

14793332

14793332

K312

Üzemeltetési anyagok-egyéb

1014060

1014060

K31

Készletbeszerzés

13300000

13300000

14793332

14793332

K321

Informatikai szolgáltatás igénybevétele

241416

271436

270876

270876

K322

Egyéb, kommunikációs szolgáltatások

30000

30000

20822

20822

K32

Kommunikációs szolgáltatások

271416

301436

291698

291698

K331

Közüzemi díjak

652008

737944

671223

671223

K333

Bérleti és lízingdíj

0

0

0

0

K334

Karbantartás, kisjavítás

1370079

1270802

783819

783819

K335

Közvetített szolgáltatások

0

0

0

0

K336

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

0

0

0

0

K337

Egyéb szolgáltatások

713975

719747

894290

459426

K33

Szolgáltatási kiadások

2736062

2728493

2349332

1914468

K341

Kiküldetések, propaganda

0

0

0

0

K351

Működési áfa

3083394

3108155

2975701

2975701

K352

Fizetendő áfa

1671000

1671000

2126000

2126000

K355

Egyéb dologi kiadás

2688

2688

2609

2609

K35

Egyéb dologi kiadás

4757082

4781843

5104310

5104310

K3

Dologi kiadások

21064560

21111772

22538672

22103808

K513

Tartalék

0

0

0

0

K63

Informatikai eszközök beszerzése

0

10315

94296

94296

K64

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése

0

252254

1391035

1391035

K67

Beruházási áfa

0

70895

365941

365941

K6

Beruházások összesen

0

333464

1851272

1851272

Költségvetési kiadások összesen

37097935

37478611

40652458

40217594

B16

Egyéb működési célú támogatások áh belül

0

0

0

0

B402

Szolgáltatások ellenértéke

3000000

3000000

3824790

3811148

B405

Ellátási díjak

5500000

5500000

6258218

5929458

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

2295000

2295000

2722503

2630041

B407

Áfa visszatérítés

0

0

0

0

B408

Egyéb járó kamatok

0

0

0

0

B411

Egyéb működési bevételek

1621

1621

0

0

B4

Működési bevételek

10796621

10796621

12805511

12370647

B65

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

0

0

0

0

B816

Intézményfinanszírozás - Gyermekétkeztetés

20037446

20037446

19118548

19118548

Intézményfinanszírozás - Szociális étkeztetés

2123520

2123520

2500090

2500090

Intézményfinanszírozás - Szünidei étkeztetés

430348

430348

171814

171814

Intézményfinanszírozás - saját kiegészítés

3710000

4090676

6056495

6056495

B816

Intézményfinanszírozás összesen

26301314

26681990

27846947

27846947

Költségvetési bevételek összesen

37097935

37478611

40652458

40217594

7. melléklet

1. 2021. évi költségvetés bevételei és kiadásai alakulása beszámolóhoz

Szakmári Közös Önkormányzati Hivatal

2021. évi költségvetés bevételei és kiadásai alakulása beszámolóhoz

Létszám: 18 fő

Kötelező feladatok

7. számú melléklet

Adatok: Ft-ban

1. számú tábla

Megnevezés

Eredeti előirányzat

I. számú módosítás

II. számú módosítás 011130

Teljesítés 011130

K1101

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

63719400

63719400

63404822

63404822

K1103

Céljuttatás, projektprémium

0

647776

4365639

4365639

K1106

Jubileumi jutalom

570000

570000

570000

570000

K1107

Béren kívüli juttatások

4956511

4956511

4739120

4739120

K1109

Közlekedési költségtérítés

710808

710808

698267

698267

K11139

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

300000

405000

222500

222500

K11

Személyi juttatások

70256719

71009495

74000348

74000348

K121

Válaszott tisztségviselők juttatásai

0

0

0

0

K122

Egyéb jogviszonyban állók juttatásai - megbízási díjak

0

0

97111

97111

K123

Egyéb külső személyi juttatások, reprezentáció

0

0

0

0

K12

Külső személyi juttatások

0

0

97111

97111

K1

Személyi juttatások

70256719

71009495

74097459

74097459

K21

Szociális hozzájárulási adó

10025872

10142552

10643639

10643639

K23

Korkedvezményes biztosítási járulék

0

0

0

0

K24

Egészségügyi hozzájárulási adó

0

0

0

0

K25

Táppénzhozzájárulás

0

0

0

0

K27

Munkaadót terhelő szja

734709

734709

726708

726708

K2

Munkaadót terhelő járulékok, adók

10760581

10877261

11370347

11370347

K311

Szakmai anyagok

0

59000

145456

102966

K312

Üzemeltetési anyagok

673076

489845

415590

415590

K31

Készletbeszerzés

673076

548845

561046

518556

K321

Informatikai szolgáltatás igénybevétele

1294799

1338121

1074471

1074471

K322

Egyéb, kommunikációs szolgáltatások

466776

476229

358286

358286

K32

Kommunikációs szolgáltatások

1761575

1814350

1432757

1432757

K331

Közüzemi díjak

853152

984653

875906

875906

K333

Bérleti és lízingdíj

0

0

0

0

K334

Karbantartás, kisjavítás

0

0

0

0

K336

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

196856

195912

115600

115600

K337

Egyéb szolgáltatások

1165278

1346726

1444291

1322543

K33

Szolgáltatási kiadások

2215286

2527291

2435797

2314049

K341

Kiküldetések, propaganda

208000

285900

359460

359460

K351

Működési áfa

917406

984005

776353

764881

K355

Egyéb dologi kiadás

12000

12000

4570

4570

K35

Egyéb dologi kiadás

929406

996005

780923

769451

K3

Dologi kiadások

5787343

6172391

5569983

5394273

K63

Informatikai eszközök

0

0

180079

180079

K67

Beruházási áfa

0

0

28911

28911

K6

Beruházások összesen

0

0

208990

208990

Költségvetési kiadások összesen

86804643

88059147

91246779

91071069

B408

Egyéb kapott kamatok és kamat jellegű bevételek

0

0

0

0

B411

Egyéb működési bevételek

5000

5000

2546

2546

B816

Központi, irányítószervi támogatás

86799643

88054147

91244233

91244233

Költésgvetési bevételek összesen

86804643

88059147

91246779

91246779

2. 2021. évi költségvetés beszámolóhoz - Szakmár

Szakmári Közös Önkormányzati Hivatal - Szakmár

2021. évi költségvetés beszámolóhoz

Létszám: 6 fő

7.számú melléklet

Adatok: Ft-ban

2. számú tábla

Megnevezés

Hivatal

Étkeztetés

Köznevelés

Összesen

Eredeti előirányzatok

Kötelező 011130

Kötelező - felosztandó

Kötelező 011140

Eredeti előirányzat

K1101

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

15353400

840600

840600

17034600

K1103

Céljuttatás, projektprémium

0

0

K1106

Jubileumi jutalom

570000

570000

K1107

Béren kívüli juttatások

1565214

1565214

K1109

Közlekedési költségtérítés

333000

333000

K11139

Foglalkozatottak egyéb személyi juttatásai

100000

100000

K11

Személyi juttatások

17921614

840600

840600

19602814

K121

Válaszott tisztségviselők juttatásai

0

0

K122

Egyéb jogviszonyban állók juttatásai - megbízási díjak

0

0

K123

Egyéb külső személyi juttatások, reprezentáció

0

0

K12

Külső személyi juttatások

0

0

K1

Személyi juttatások

17921614

840600

840600

19602814

K21

Szociális hozzájárulási adó

2487775

130293

130293

2748361

K23

Korkedvezményes biztosítási járulék

0

0

K24

Egészségügyi hozzájárulási adó

0

0

K25

Táppénzhozzájárulás

0

0

K27

Munkaadót terhelő szja

215974

215974

K2

Munkaadót terhelő járulékok, adók

2703749

130293

130293

2964335

K311

Szakmai anyagok

0

0

K312

Üzemeltetési anyagok

314664

314664

K31

Készletbeszerzés

314664

314664

K321

Informatikai szolgáltatás igénybevétele

326614

326614

K322

Egyéb, kommunikációs szolgáltatások

113388

113388

K32

Kommunikációs szolgáltatások

440002

440002

K331

Közüzemi díjak

500004

500004

K333

Bérleti és lízingdíj

0

0

K334

Karbantartás, kisjavítás

0

0

K336

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

78740

78740

K337

Egyéb szolgáltatások

560394

560394

K33

Szolgáltatási kiadások

1139138

1139138

K341

Kiküldetések, propaganda

168000

168000

K351

Működési áfa

394578

394578

K355

Egyéb dologi kiadás

12000

12000

K35

Egyéb dologi kiadás

406578

406578

K3

Dologi kiadások

2468382

0

0

2468382

Költségvetési kiadások összesen

23093745

970893

970893

25035531

Megnevezés

Hivatal

Étkeztetés

Köznevelés

Összesen

I.sz.módosítás

Kötelező 011130

Kötelező - felosztandó

Kötelező 011140

Eredeti előirányzat

K1101

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

15353400

840600

840600

17034600

K1103

Céljuttatás, projektprémium

0

0

K1106

Jubileumi jutalom

570000

570000

K1107

Béren kívüli juttatások

1565214

1565214

K1109

Közlekedési költségtérítés

333000

333000

K11139

Foglalkozatottak egyéb személyi juttatásai

100000

100000

K11

Személyi juttatások

17921614

840600

840600

19602814

K121

Válaszott tisztségviselők juttatásai

0

0

K122

Egyéb jogviszonyban állók juttatásai - megbízási díjak

0

0

K123

Egyéb külső személyi juttatások, reprezentáció

0

0

K12

Külső személyi juttatások

0

0

K1

Személyi juttatások

17921614

840600

840600

19602814

K21

Szociális hozzájárulási adó

2487775

130293

130293

2748361

K23

Korkedvezményes biztosítási járulék

0

0

K24

Egészségügyi hozzájárulási adó

0

0

K25

Táppénzhozzájárulás

0

0

K27

Munkaadót terhelő szja

215974

215974

K2

Munkaadót terhelő járulékok, adók

2703749

130293

130293

2964335

K311

Szakmai anyagok

0

0

K312

Üzemeltetési anyagok

314664

314664

K31

Készletbeszerzés

314664

314664

K321

Informatikai szolgáltatás igénybevétele

333614

333614

K322

Egyéb, kommunikációs szolgáltatások

122837

122837

K32

Kommunikációs szolgáltatások

456451

456451

K331

Közüzemi díjak

601257

601257

K333

Bérleti és lízingdíj

0

0

K334

Karbantartás, kisjavítás

0

0

K336

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

78740

78740

K337

Egyéb szolgáltatások

576256

576256

K33

Szolgáltatási kiadások

1256253

1256253

K341

Kiküldetések, propaganda

168000

168000

K351

Működési áfa

430287

430287

K355

Egyéb dologi kiadás

12000

12000

K35

Egyéb dologi kiadás

442287

442287

K3

Dologi kiadások

2637655

0

0

2637655

Költségvetési kiadások összesen

23263018

970893

970893

25204804

Megnevezés

Hivatal

Étkeztetés

Köznevelés

Összesen

II.sz.módosítás

Kötelező 011130

Kötelező - felosztandó

Kötelező 011140

Eredeti előirányzat

K1101

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

13201841

1620600

1620600

16443041

K1103

Céljuttatás, projektprémium

1691724

1691724

K1106

Jubileumi jutalom

570000

570000

K1107

Béren kívüli juttatások

1413040

1413040

K1109

Közlekedési költségtérítés

356208

356208

K11139

Foglalkozatottak egyéb személyi juttatásai

15000

15000

K11

Személyi juttatások

17247813

1620600

1620600

20489013

K121

Válaszott tisztségviselők juttatásai

0

0

K122

Egyéb jogviszonyban állók juttatásai - megbízási díjak

41619

41619

K123

Egyéb külső személyi juttatások, reprezentáció

0

0

K12

Külső személyi juttatások

41619

41619

K1

Személyi juttatások

17289432

1620600

1620600

20530632

K21

Szociális hozzájárulási adó

2404439

251196

251196

2906831

K23

Korkedvezményes biztosítási járulék

0

0

K24

Egészségügyi hozzájárulási adó

0

0

K25

Táppénzhozzájárulás

0

0

K27

Munkaadót terhelő szja

217052

217052

K2

Munkaadót terhelő járulékok, adók

2621491

251196

251196

3123883

K311

Szakmai anyagok

0

0

K312

Üzemeltetési anyagok

245699

245699

K31

Készletbeszerzés

245699

245699

K321

Informatikai szolgáltatás igénybevétele

215045

215045

K322

Egyéb, kommunikációs szolgáltatások

113388

113388

K32

Kommunikációs szolgáltatások

328433

328433

K331

Közüzemi díjak

545633

545633

K333

Bérleti és lízingdíj

0

0

K334

Karbantartás, kisjavítás

0

0

K336

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

18900

18900

K337

Egyéb szolgáltatások

458032

458032

K33

Szolgáltatási kiadások

1022565

1022565

K341

Kiküldetések, propaganda

190093

190093

K351

Működési áfa

327481

327481

K355

Egyéb dologi kiadás

4570

4570

K35

Egyéb dologi kiadás

332051

332051

K3

Dologi kiadások

2118841

0

0

2118841

K63

Informatikai eszközök

143579

143579

K67

Beruházási áfa

28911

28911

K6

Beruházások összesen

172490

0

0

172490

Költségvetési kiadások összesen

22202254

1871796

1871796

25945846

Megnevezés

Hivatal

Étkeztetés

Köznevelés

Összesen

Teljesítés

Kötelező 011130

Kötelező - felosztandó

Kötelező 011140

Eredeti előirányzat

K1101

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

13201841

1620600

1620600

16443041

K1103

Céljuttatás, projektprémium

1691724

1691724

K1106

Jubileumi jutalom

570000

570000

K1107

Béren kívüli juttatások

1413040

1413040

K1109

Közlekedési költségtérítés

356208

356208

K11139

Foglalkozatottak egyéb személyi juttatásai

15000

15000

K11

Személyi juttatások

17247813

1620600

1620600

20489013

K121

Válaszott tisztségviselők juttatásai

0

0

K122

Egyéb jogviszonyban állók juttatásai - megbízási díjak

41619

41619

K123

Egyéb külső személyi juttatások, reprezentáció

0

0

K12

Külső személyi juttatások

41619

41619

K1

Személyi juttatások

17289432

1620600

1620600

20530632

K21

Szociális hozzájárulási adó

2404439

251196

251196

2906831

K23

Korkedvezményes biztosítási járulék

0

0

K24

Egészségügyi hozzájárulási adó

0

0

K25

Táppénzhozzájárulás

0

0

K27

Munkaadót terhelő szja

217052

217052

K2

Munkaadót terhelő járulékok, adók

2621491

251196

251196

3123883

K311

Szakmai anyagok

0

0

K312

Üzemeltetési anyagok

245699

245699

K31

Készletbeszerzés

245699

245699

K321

Informatikai szolgáltatás igénybevétele

215045

215045

K322

Egyéb, kommunikációs szolgáltatások

113388

113388

K32

Kommunikációs szolgáltatások

328433

328433

K331

Közüzemi díjak

545633

545633

K333

Bérleti és lízingdíj

0

0

K334

Karbantartás, kisjavítás

0

0

K336

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

18900

18900

K337

Egyéb szolgáltatások

458032

458032

K33

Szolgáltatási kiadások

1022565

1022565

K341

Kiküldetések, propaganda

190093

190093

K351

Működési áfa

327481

327481

K355

Egyéb dologi kiadás

4570

4570

K35

Egyéb dologi kiadás

332051

332051

K3

Dologi kiadások

2118841

0

0

2118841

K63

Informatikai eszközök

143579

143579

K67

Beruházási áfa

28911

28911

K6

Beruházások összesen

172490

0

0

172490

Költségvetési kiadások összesen

22202254

1871796

1871796

25945846

3. 2021. évi költségvetés beszámolóhoz - Öregcsertő

Szakmári Közös Önkormányzati Hivatal - Öregcsertő

2021. évi költségvetés beszámolóhoz

Létszám: 3 fő

7. számú melléklet

Adatok: Ft-ban

3. számú tábla

Megnevezés

Eredeti előirányzat

I.sz. módosítás

II.sz. módosítás

Teljesítés

K1101

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

12021000

12021000

11986909

11986909

K1103

Céljuttatás, projektpréium

0

150376

1378363

1378363

K1106

Jubileumi jutalom

0

0

0

0

K1107

Béren kívüli juttatások

1043476

1043476

978259

978259

K1109

Közlekedési költségtérítés

152808

152808

128264

128264

K11139

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

50000

50000

20000

20000

K11

Személyi juttatások

13267284

13417660

14491795

14491795

K121

Válaszott tisztségviselők juttatásai

0

0

0

0

K122

Egyéb jogviszonyban állók juttatásai - megbízási díjak

0

0

27746

27746

K123

Egyéb külső személyi juttatások, reprezentáció

0

0

0

0

K12

Külső személyi juttatások

0

0

27746

27746

K1

Személyi juttatások

13267284

13417660

14519541

14519541

K21

Szociális hozzájárulási adó

1874663

1897971

2078324

2078324

K23

Korkedvezményes biztosítási járulék

0

0

0

0

K24

Egészségügyi hozzájárulási adó

0

0

0

0

K25

Táppénzhozzájárulás

0

0

0

0

K27

Munkaadót terhelő szja

160064

160064

150228

150228

K2

Munkaadót terhelő járulékok, adók

2034727

2058035

2228552

2228552

K311

Szakmai anyagok

0

0

4476

4476

K312

Üzemeltetési anyagok

339516

153225

149793

149793

K31

Készletbeszerzés

339516

153225

154269

154269

K321

Informatikai szolgáltatás igénybevétele

137748

229748

237018

237018

K322

Egyéb, kommunikációs szolgáltatások

99996

100000

77488

77488

K32

Kommunikációs szolgáltatások

237744

329748

314506

314506

K331

Közüzemi díjak

88080

96725

85730

85730

K333

Bérleti és lízingdíj

0

0

0

0

K334

Karbantartás, kisjavítás

0

0

0

0

K336

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás

39372

18900

18900

18900

K337

Egyéb szolgáltatások (biztosítással)

260552

375950

569231

447483

K33

Szolgáltatási kiadások

388004

491575

673861

552113

K341

Kiküldetések, propaganda

0

0

124488

124488

K351

Működési áfa

198936

201401

202150

202150

K355

Egyéb dologi kiadás

0

0

0

0

K35

Egyéb dologi kiadás

198936

201401

202150

202150

K3

Dologi kiadások

1164200

1175949

1469274

1347526

K63

Informatikai eszközök

0

0

36500

36500

K67

Beruházási áfa

0

0

0

0

K6

Beruházások összesen

0

0

36500

36500

Költségvetési kiadások összesen

16466211

16651644

18253867

18132119

4. 2021. évi költségvetési beszámolóhoz - Újtelek

Szakmári Közös Önkormányzati Hivatal - Újtelek

2021. évi költségvetés beszámolóhoz

Létszám: 2 fő

7. számú melléklet

Adatok: Ft-ban

4. számú tábla

Megnevezés

Eredeti előirányzat

II.sz.módosítás

Teljesítés

K1101

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

6308400

6308400

6308400

K1103

Céljuttatás, projektprémium

0

1145176

1145176

K1106

Jubileumi jutalom

0

0

0

K1107

Béren kívüli juttatások

521738

521738

521738

K1109

Közlekedési költségtérítés

80000

85695

85695

K1113

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

50000

0

0

K11

Személyi juttatások

6960138

8061009

8061009

K121

Válaszott tisztségviselők juttatásai

0

0

0

K122

Egyéb jogviszonyban állók juttatásai - megbízási díjak

0

0

0

K123

Egyéb külső személyi juttatások, reprezentáció

0

0

0

K12

Külső személyi juttatások

0

0

0

K1

Személyi juttatások

6960138

8061009

8061009

K21

Szociális hozzájárulási adó

988113

1157681

1157681

K23

Korkedvezményes biztosítási járulék

0

0

0

K24

Egészségügyi hozzájárulási adó

0

0

0

K25

Táppénzhozzájárulás

0

0

0

K27

Munkaadót terhelő szja

80740

80561

80561

K2

Munkaadót terhelő járulékok, adók

1068853

1238242

1238242

K311

Szakmai anyagok

0

0

0

K312

Üzemeltetési anyagok

0

598

598

K31

Készletbeszerzés

0

598

598

K321

Informatikai szolgáltatás igénybevétele

186600

120827

120827

K322

Egyéb, kommunikációs szolgáltatások

140004

52772

52772

K32

Kommunikációs szolgáltatások

326604

173599

173599

K331

Közüzemi díjak

265068

244543

244543

K333

Bérleti és lízingdíj

0

0

0

K334

Karbantartás, kisjavítás

0

0

0

K336

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás

39372

18900

18900

K337

Egyéb szolgáltatások

63778

74281

74281

K33

Szolgáltatási kiadások

368218

337724

337724

K341

Kiküldetések, propaganda

0

0

0

K351

Működési áfa

134640

92733

92733

K355

Egyéb dologi kiadás

0

0

0

K35

Egyéb dologi kiadás

134640

92733

92733

K3

Dologi kiadások

829462

604654

604654

K63

Informatikai eszközök

0

0

0

K67

Beruházási áfa

0

0

0

K6

Beruházások összesen

0

0

0

Költségvetési kiadások összesen

8858453

9903905

9903905

5. 2021. évi költségvetés beszámolóhoz - Homokmégy

Szakmári Közös Önkormányzati Hivatal - Homokmégy

2021. évi költségvetés beszámolóhoz

Létszám: 5 fő

7. számú melléklet

Adatok: Ft-ban

5. számú tábla

Megnevezés

Eredeti előirányzat

I.sz.módosítás

II.sz.módosítás

Teljesítés

K1101

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

17676000

17676000

18040644

18040644

K1103

Céljuttatás, projektprémium

0

0

150376

150376

K1106

Jubileumi jutalom

0

0

0

0

K1107

Béren kívüli juttatások

1304345

1304345

1304345

1304345

K1109

Közlekedési költségtérítés

95000

95000

87900

87900

K1113

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

50000

155000

150000

150000

K11

Személyi juttatások

19125345

19230345

19733265

19733265

K121

Válaszott tisztségviselők juttatásai

0

0

0

0

K122

Egyéb jogviszonyban állók juttatásai - megbízási díjak

0

0

27746

27746

K123

Egyéb külső személyi juttatások, reprezentáció

0

0

0

0

K12

Külső személyi juttatások

0

0

27746

27746

K1

Személyi juttatások

19125345

19230345

19761011

19761011

K21

Szociális hozzájárulási adó

2747530

2763805

2842864

2842864

K23

Korkedvezményes biztosítási járulék

0

0

0

0

K24

Egészségügyi hozzájárulási adó

0

0

0

0

K25

Táppénzhozzájárulás

0

0

0

0

K27

Munkaadót terhelő szja

195655

195655

195650

195650

K2

Munkaadót terhelő járulékok, adók

2943185

2959460

3038514

3038514

K311

Szakmai anyagok

K312

Üzemeltetési anyagok

3060

3658

3658

K31

Készletbeszerzés

0

3060

3658

3658

K321

Informatikai szolgáltatás igénybevétele

123624

43136

24820

24820

K322

Egyéb, kommunikációs szolgáltatások

0

0

0

0

K32

Kommunikációs szolgáltatások

123624

43136

24820

24820

K331

Közüzemi díjak

0

0

0

0

K333

Bérleti és lízingdíj

0

0

0

0

K334

Karbantartás, kisjavítás

0

0

0

0

K336

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás

39372

58900

58900

58900

K337

Egyéb szolgáltatások (biztosítási díjjal)

116776

166776

233527

233527

K33

Szolgáltatási kiadások

156148

225676

292427

292427

K341

Kiküldetések, propaganda

0

77900

35562

35562

K351

Működési áfa

17004

17004

3215

3215

K355

Egyéb dologi kiadás

0

0

0

0

K35

Egyéb dologi kiadás

17004

17004

3215

3215

K3

Dologi kiadások

296776

366776

359682

359682

K63

Informatikai eszközök

0

0

0

0

K67

Beruházási áfa

0

0

0

0

K6

Beruházások összesen

0

0

0

0

Költségvetési kiadások összesen

22365306

22556581

23159207

23159207

6. 2021. évi költségvetés beszámolóhoz - Jegyző

Szakmári Közös Önkormányzati Hivatal - Jegyző

2021. évi költségvetés beszámolóhoz

2 fő

7. számú melléklet

Adatok: Ft-ban

6. számú tábla

Megnevezés

Eredeti előirányzat

I.sz. módosítás

II.sz. módosítás

Teljesítés

K1101

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

10679400

10679400

10625828

10625828

K1103

Céljuttatás, projektprémium

0

0

0

0

K1106

Jubileumi jutalom

0

0

0

0

K1107

Béren kívüli juttatások

521738

521738

521738

521738

K1109

Közlekedési költségtérítés

50000

50000

40200

40200

K1113

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

50000

50000

37500

37500

K11

Személyi juttatások

11301138

11301138

11225266

11225266

K121

Válaszott tisztségviselők juttatásai

0

0

0

0

K122

Egyéb jogviszonyban állók juttatásai - megbízási díjak

0

0

0

0

K123

Egyéb külső személyi juttatások, reprezentáció

0

0

0

0

K12

Külső személyi juttatások

0

0

0

0

K1

Személyi juttatások

11301138

11301138

11225266

11225266

K21

Szociális hozzájárulási adó

1667205

1667205

1657939

1657939

K23

Korkedvezményes biztosítási járulék

0

0

0

0

K24

Egészségügyi hozzájárulási adó

0

0

0

0

K25

Táppénzhozzájárulás

0

0

0

0

K27

Munkaadót terhelő szja

82276

82276

83217

83217

K2

Munkaadót terhelő járulékok, adók

1749481

1749481

1741156

1741156

K311

Szakmai anyagok

0

59000

140980

98490

K312

Üzemeltetési anyagok

18896

18896

15842

15842

K31

Készletbeszerzés

18896

77896

156822

114332

K321

Informatikai szolgáltatás igénybevétele

520213

538211

476761

476761

K322

Egyéb, kommunikációs szolgáltatások

113388

113388

114638

114638

K32

Kommunikációs szolgáltatások

633601

651599

591399

591399

K331

Közüzemi díjak

0

0

0

0

K333

Bérleti és lízingdíj

0

0

0

0

K334

Karbantartás, kisjavítás

0

0

0

0

K336

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás

0

0

0

0

K337

Egyéb szolgáltatások (biztosítási díjjal)

163778

163778

109220

109220

K33

Szolgáltatási kiadások

163778

163778

109220

109220

K341

Kiküldetések, propaganda

40000

40000

9317

9317

K351

Működési áfa

172248

193037

150774

139302

K355

Egyéb dologi kiadás

0

0

0

0

K35

Egyéb dologi kiadás

172248

193037

150774

139302

K3

Dologi kiadások

1028523

1126310

1017532

963570

K63

Informatikai eszközök

0

0

0

0

K67

Beruházási áfa

0

0

0

0

K6

Beruházások összesen

0

0

0

0

Költségvetési kiadások összesen

14079142

14176929

13983954

13929992

8. melléklet

Szakmár Község Önkormányzata

2021. évi felhalmozási és pénzügyi befektetések

bevételeinek és kiadásainak mérlege

Pályázatok

8 számú melléklet

Adatok Ft-ban

Humán szolgáltatások fejlesztése a kalocsai térségben EFOP-1.5.3-16-2017-00002

Működési költségek

19836633

22040703

Felhalmozási költségek

2204070

Támogatás

22040703

22040703

Önerő

0

2018-ra támogatási előleg

12950000

3708961

2018-ra elszámolt költség

9241039

2019-ben kiutalt támogatás

82621

-6633521

2019-re elszámolt költségek

6716142

2020-ban kiutalt támogatás

8530894

2688965

2020-ban elszámolt költségek

5841929

ki nem utalt támogatás / el nem költött / várható támogatás

477188

241593

235595

Magyar Falu Program - Fogorvosi rendelő felújítása

Projekt költségvetése

26399403

26399403

2020-ban kiutalt támogatás

25913401

26399403

Önerő

486002

Magyar Falu Program - Művelődési ház felújítása

Projekt költségvetése

23364394

23364394

2020-ban kiutalt támogatás

18297161

23364394

Önerő

5067233

Magyar Falu Program - Elhagyott ingatlanok

2020-ra tervezett kiadás

0

0

2020-ban kiutalt támogatás

4999998

4999998

Önerő

0

Közfoglalkoztatási programok tárgyi eszköz beszerzése

Felhalmozási kiadások

1132840

1132840

Felhalmozási támogatás

1132840

1132840

Önerő

0

Magyar Falu Program - Puskin utca felújítása

Felhalmozási kiadás

14068035

14718035

Működési kiadás

650000

Felhalmozási támogatás

14068035

14718035

Működési támogatás

650000

Önerő

0

JETA-Szabadidőpark

Felhalmozási kiadás

9979876

9979876

Felhalmozási támogatás

8981888

9979876

Önerő

997988

Magyar Falu Program - Temető térburkolat kialakítása

Felhalmozási kiadás

7100936

7100936

Felhalmozási támogatás

4999968

7100936

Önerő

2100968

Étkeztetés fejlesztés támogatása

Felhalmozási kiadás

5462253

5462253

Felhalmozási támogatás

3655839

5462253

Önerő

1806414

LEADER-Urnafalak

Felhalmozási kiadás

10213464

10213464

Felhalmozási támogatás

4654767

10213464

Önerő

5558697

9. melléklet

Szakmár Község Önkormányzata

2021. évi engedélyezett létszámadatok

9. számú melléklet

Adatok: Fő

Megnevezés

Eredeti eir

I.sz. módosítás

II.sz.módosítás

Teljesítés

Létszám / fő

Létszám / fő

Létszám / fő

Létszám / fő

Önkormányzat

33

66

66

66

Igazgatási feladatok

7

7

7

7

- Polgármester

1

1

1

1

- Képviselők

6

6

6

6

Nyári diákmunkások

0

14

14

14

Üdülői szolgáltatások - megbízási szerződéssel

0

0

1

1

Egészségügyi gondozás

1

1

1

1

Házi segítségnyújtás

1

1

1

1

Házi segítségnyújtás - megbízási szerződéssel

1

1

1

1

Tanyagondnoki szolgáltatás

1

1

1

1

Könyvtári szolgáltatás

1

1

1

1

Közfoglalkoztatás 2020

20

20

20

20

Közfoglalkoztatás 2021

0

19

18

18

Fogorvosi alapellátás - megbízási szerződéssel

1

1

1

1

Közös Hivatal

18

18

18

18

- Jegyző

2

2

2

2

- Szakmár

5

5

5

5

- Öregcsertő

3

3

3

3

- Újtelek

2

2

2

2

- Homokmégy

5

5

5

5

CSED/GYES/GYED

1

1

1

1

Óvoda

16

16

17

17

- Óvoda vezető

1

1

1

1

- Óvoda pedagógus

3

3

3

3

- Óvodai segítők

4

4

4

4

- Óvodai megbízási szerződéssel

2

2

3

3

- Óvoda Csed/Gyed

1

1

1

1

- Étkeztetési feladatok

5

5

5

5

Összesen

67

125

101

101

10. melléklet

Szakmár Község Önkormányzata

Vagyonmérleg

2021. évi beszámolóhoz

10.számú melléklet

Adatok Ft-ban

Megnevezés

Összeg

Eszközök

A/I/2

Szellemi termékek

0

A/II/1

Ingatlanok és kapcsoldó vagyonértékű jogok

1344426797

A/II/2

Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

32774702

A/II/4

Beruházások, felújítások

6315619

A/II

Tárgyi eszközök

1383517118

A/III

Befeketett pénzügyi eszközök

930000

A

Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök

1384447118

B/I

Készletek

0

B/II

Értékpapírok

25000000

B

Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök

25000000

C/III/1

Kincstáron kívüli forintszámlák

74696666

C/III/2

Kincstárban vezetett forintszámlák

0

C

Pénzeszközök

74696666

D/I

Költségvetéi évben esedékes követelések

2706207

D/II

Költségvetési évet követően esedékes követelések

18301275

D/III

Követelés jellegű sajátos elszámolások

4110027

D

Követelések

25117509

E/I

Előzetesen felszámított áfa elszámolás

9495676

E/II

Fizetendő áfa elszámolás

-7628301

E/III

Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások

0

E

Egyéb sajátos elszámolások

1867375

F

Aktív időbeli elhatárolások

287131

Eszközök összesen

1511415799

Források

G/I

Nemzeti vagyon induláskori értéke

1275183529

G/II

Nemzeti vagyon változásai

-23566756

G/III

Egyéb eszközök induláskori értéke

26740625

G/IV

Felmalmozott eredmény

-101039754

G/VI

Mérleg szerinti eredmény

-7213280

G

Saját tőke

1170104364

H/I/3

Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

283098

H/II/3

Költségvetéi évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

674942

H/II/5

Költségvetéi évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra

400000

H/II/9

Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra

6725983

H/II

Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

7800925

H/III

Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

10610371

H

Kötelezettségek

18694394

J

Passzív időbeli elhatárolások

322617041

Források összesen

1511415799

11. melléklet

Szakmár Község Önkormányzata

Pénzmaradvány kimutatás

2021. évi beszámolóhoz

11.számú melléklet

Adatok Ft-ban

Költésgvetési számvitel szerint

Önkormányzat

Hivatal

Összesen

0051

Alaptevékenység bevételei

419643536

91246779

510890315

0031

Alaptevékenység kiadásai

350367212

91071069

441438281

0051-0031

Alaptevékenység maradványa

69276324

175710

69452034

Pénzügyi számvitel szerint

3311

Pénzeszközök

74696666

0

74696666

365141

Szolgáltatásokra adott előlegek

4000000

164238

4164238

3657

Megelőlegezett tb ellátás

0

0

0

3654

Forgótőke

110000

0

110000

36413

Adott előlegek áfája

1080000

11472

1091472

36421

Kapott előlegek áfája

2

0

2

36516

Visszajáró túlfizetés

27

0

27

367

Túlfizetések

-10610371

0

-10610371

3311+366-367

Pénzmaradvány

69276324

175710

69452034

12. melléklet

Szakmár Község Önkormányzata

Pénzforgalom kimutatása

2021. évi beszámolóhoz

12.számú melléklet

Adatok Ft-ban

I. Az Áhsz. 17. számú melléklet 4. a) pontja szerinti kötelező egyezőség levezetése:

01

A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =2+3)

75 668 935

02

32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]

0

03

33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]

75 668 935

04

B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)

-972 269

05

Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]

-350 367 212

06

Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]

419 643 536

07

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]

-86 744 234

08

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981323]

0

09

Kincstáron kívüli forintszámlák értékvesztése és annak visszaírása tárgyidőszaki forgalma [+/-3318]

0

10

Kincstáron kívül devizaszámlák értékvesztése és annak visszaírása tárgyidőszaki forgalma [+/-3328]

0

11

Pénzeszközök átvezetési számla forgalma [+/-361]

0

12

Azonosítás alatt álló tételek forgalma [+/-363]

0

13

Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36411]

-997 305

14

Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]

-1 281 616

15

Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36421]

2 857

16

Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]

-8 440 454

17

Immateriális javakra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36511]

0

18

Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]

-8 440 454

19

Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]

0

20

Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]

0

21

Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]

0

22

Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]

0

23

Adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-36518]

0

24

Immateriális javakra adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása tárgyidőszaki forgalma [+/-365181]

0

25

Beruházásra adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása tárgyidőszaki forgalma [+/-365182]

0

26

Készletekre adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása tárgyidőszaki forgalma [+/-365183]

0

27

Igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása tárgyidőszaki forgalma [+/-365184]

0

28

Foglalkoztatottaknak adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása tárgyidőszaki forgalma [+/-365185]

0

29

Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések értékvesztése és annak visszaírása tárgyidőszaki forgalma [+/-365186]

0

30

Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3652]

0

31

Más által beszedett bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3653]

0

32

Forgótőke elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3654]

0

33

Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai egymás közötti elszámolásai megtérítésének elszámolása tárgyidőszaki forgalma [+/-3656]

0

34

Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]

-260 190

35

Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3659]

0

36

Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]

0

37

December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]

0

38

Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]

0

39

Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]

-5 513 433

40

Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]

-2 570 576

41

Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]

-2 942 857

42

Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3672]

-5 500

43

Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]

0

44

Forgótőke elszámolása (Kincstár) tárgyidőszaki forgalma [+/-3674]

0

45

Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai egymás közötti elszámolásai megtérítésének elszámolása tárgyidőszaki forgalma [+/-3676]

0

46

Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]

0

47

Egyéb sajátos kötelezettség jellegű sajátos elszámolások [+/-3679]

0

48

Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei tárgyidőszaki forgalma [+/-36791]

0

49

Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek forgalma [+/-36792]

0

50

Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége tárgyidőszaki egyenlege [+/-8552]

0

51

Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége tárgyidőszaki egyenlege [+/- 9352]

0

52

Az Áhsz. 14. § (4a) bekezdés c) pontja által előírt számlák év végi egyenlegének összevezetéséből származó összeg (a Kincstár nyilvántartása alapján ez a sor kizárólag a 2020. 12. havi adatszolgáltatásban kerül kitöltésre)

0

53

C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)

74 696 666

54

D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]

74 696 666

55

E. Eltérés (C - D)

0

II. A lekötött bankbetétek pénzforgalmának egyeztetése az Áhsz. 17. számú melléklet 4. b) pontja szerinti kötelező egyezőség alapján:

56

A. 31. számla nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (311-3181)+ (312-3182)]

0

57

B. Korrekciós tételek összesen: (+58+59-60)

0

58

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [+059163]

0

59

Lekötött bankbetétek megszüntetése teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [- 098173]

0

60

Lekötött bankbetétek értékvesztése és annak visszaírása tárgyidőszaki forgalma [+/-318]

0

61

C. 31. számla számított tárgyidőszaki záróegyenlege (A + B)

0

62

D. 31. számla főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+ (311-3181) + (312-3182)]

0

63

E. Eltérés (C - D)

0