Nikla Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 5/2014. (II.5.) önkormányzati rendelete

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról

Hatályos: 2019. 01. 01

Nikla Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. A rendelet célja


1. §


A rendelet célja a szennyvíz közcsatorna hálózatba be nem kapcsolt ingatlanokon álló építmények használata során keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és ártalommentes elhelyezésére vonatkozó helyi szabályok megalkotása.2. A rendelet hatálya


2. §


(1) A rendelet tárgyi hatálya a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvényben (a továbbiakban: Tv.) meghatározott nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésével, szállításával és ártalommentes elhelyezésével összefüggő közszolgáltatás teljes körére terjed ki.


(2)  A rendelet területi hatálya Nikla község közigazgatási területére terjed ki.


(3) A rendelet személyi hatálya kiterjed:

a) a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és ártalommentes elhelyezésére irányuló közszolgáltatást ellátó szolgáltatóra,

b) a település közigazgatási területén a közüzemi csatornahálózattal ellátott, de arra rá nem kötött ingatlan, továbbá a közüzemi csatornahálózattal el nem látott területen lévő ingatlan tulajdonosára, vagyonkezelőjére, az ingatlant egyéb jogcímen használóra (továbbiakban: ingatlantulajdonos) akinél a háztartási szennyvíz keletkezik.3. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése


3. §[1]


(1) Nikla község közigazgatási területén a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtését, szállítását Mesztegnyő Község Önkormányzata, mint közszolgáltató végzi.


(2) A begyűjtött háztartási szennyvíz ártalommentes elhelyezését a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. (8600 Siófok, Tanácsház u. 7.) látja el a közszolgáltatóval kötött szerződés alapján.


(3) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet ártalmatlanítás céljából kizárólag a Vése, Szennyvíztisztító telepen kialakított fogadó aknában kell elhelyezni.4. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítására irányuló közszolgáltatás ellátásának rendje


4. §


(1) Az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni az ingatlanán keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz Tv. szerinti előírásoknak megfelelő összegyűjtéséről.


(2) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtését, rendszeres elszállítását annak összegyűjtésére feljogosított közszolgáltatónak történő átadással az ingatlantulajdonosnak kell biztosítani.


(3) Az ingatlantulajdonos ingatlanán keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elhelyezéséről a rendeletben meghatározott módon, a közszolgáltatás igénybevétele és a rendeletben megjelölt közszolgáltató útján köteles gondoskodni.


(4) Az ingatlantulajdonos köteles a közszolgáltatást szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal igénybe venni. Az éves igénybevétel kötelezettsége a közszolgáltatóhoz bejelentett nem használt ingatlanra nem vonatkozik. Az évente 6 hónapnál kevesebbet használt és a közszolgáltatóhoz bejelentett ingatlan tulajdonosa szükség szerint, de legalább minden második évben köteles igénybe venni a közszolgáltatást.


(5) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítását a szolgáltatást igénybe vevőnek kell a szolgáltatónál megrendelnie, telefonon.


(6) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére és elszállítására vonatkozó szerződés a közszolgáltatás megrendelésével az ingatlantulajdonos és a közszolgáltató között jön létre. Ennek keretében a közszolgáltató köteles a közszolgáltatást a megrendelés beérkezésétől számított 24 órán belül elvégezni.5. A közszolgáltató jogai és kötelezettségei


5. §


(1) A közszolgáltató teljes körűen ellátja a vízgazdálkodásról szóló törvényben foglalt, a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és ártalommentes elhelyezésére vonatkozó közszolgáltatást.


(2) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtése és elszállítása az erre a célra engedélyezett, zárt rendszerű, csepegést és szaghatást kizáró eszközzel végezhető.


(3) Amennyiben a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtése és szállítása közben szennyeződés keletkezett, a közszolgáltatónak a szennyezett területet haladéktalanul tisztítania és fertőtlenítenie kell.


(4) A közszolgáltató köteles járművei tárolására a közegészségügyi, környezetvédelmi és építési előírásoknak megfelelő telephelyet biztosítani.


(5) A közszolgáltatóval kötött közszolgáltatási szerződést fel kell mondani, amennyiben a szennyvizet nem a 3. § (2) bekezdés szerint kijelölt helyen üríti le. 


(6) A szolgáltató az ürített szennyvíz mennyisége alapján ártalmatlanítási díjat fizet az üzemeltetőnek.6. Közszolgáltatási szerződés tartalma


6. §


A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és ártalommentes elhelyezésére irányuló közszolgáltatásra vonatkozó közszolgáltatási szerződésben meg kell határozni:

a) a szerződő felek megnevezését és azonosító adatait,

b) a szerződés tárgyát,

c) a közszolgáltatási szerződés időtartamát,

d) a teljesítés helyét,

e) a feladat ellátására vonatkozó szabályokat,

f) a felek jogait és kötelezettségeit,

g) a közszolgáltatási díj megállapításának módját,

h) a szerződés módosításának, felmondásának módját.

                                 

              

7. Az ingatlantulajdonos jogai és kötelezettségei


7. §


(1) Az ingatlanon keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtésére szolgáló közműpótló berendezés kialakítását a tulajdonos az ingatlanon belül és az építési hatóság által engedélyezett, a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996.(V.22.) Kormányrendelet és az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997.(XII.20.) Kormányrendeletben meghatározott módon köteles megoldani.


(2) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállításáról és ártalommentes elhelyezéséről e rendeletben szabályozott módon az ingatlantulajdonos a szolgáltatás kötelező igénybevétele útján köteles gondoskodni.


(3) A tulajdonos a ténylegesen elszállított szennyvíz mennyisége után a szennyvíz-szállító eszköz mérőberendezése alapján köteles a közszolgáltatónak számla ellenében e rendelet szerinti díjat megfizetni.8. A közszolgáltatás díja


8. §


(1)[2] A képviselő-testület a közszolgáltatás díját a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII törvény 44/D. §-ban foglaltak figyelembevételével határozza meg. A szippantott szennyvíz elszállításának és ártalmatlanításának díját a rendelet 1. melléklete tartalmazza.


(2) A közszolgáltató ármegállapításra vonatkozó kérelmét a megelőző év november 15-ig jelezheti az önkormányzat felé.9. Személyes adatok kezelésére vonatkozó rendelkezések


9. §


A közszolgáltató a közszolgáltatással összefüggő személyes adatokat (név, lakóhely vagy székhely, az ingatlan ideiglenes vagy tartós használatára vonatkozó adat) kizárólag a közszolgáltatás végzéséhez tartja nyilván és kezeli az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően.10. A rendelkezések betartásának ellenőrzése


10. §


A nyílt árokba, csapadékelvezető csatornarendszerbe történő illegális bevezetések ellenőrzéséről az önkormányzat gondoskodik.11. Hatálybaléptető és záró rendelkezések


11. §


(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a 14/2002. (XII.16.) önkormányzati rendelet.


(3) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.


(4) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek megfelelő szabályozást tartalmaz.
Nikla, 2014. február 04.
            Dr. Fülöpné Kesztyüs Ágota                                     Károlyné Csobod Hajnalka

                        polgármester                                                                jegyző

Záradék:


A rendelet 2014. február 05. napján kihirdetésre került.Nikla, 2014. február 05.


                                                                                              Károlyné Csobod Hajnalka

                                                                                                             jegyző

Záradék:


A rendelet egységes szerkezetbe foglalva:Nikla, 2018. december 12.
                                                                                                          Hajdu Szabina

                                                                                                                 jegyző[1]

A 13/2018. (XII.12.) önkormányzati rendelet 1. §-ának megfelelően megállapított szöveg.

Hatályos: 2019. január 01. napjától.

[2]

A 13/2018. (XII.12.) önkormányzati rendelet 2. §-ának megfelelően megállapított szöveg.

Hatályos: 2019. január 01. napjától.

Mellékletek