Böhönye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2022. 05. 31

Böhönye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról

2022.05.31.

Böhönye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32 cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f; pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére, szervei, valamint intézményére.

2. § (1) A képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Böhönye Község Önkormányzatának címrendjét e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást a következőképpen:

a) 544.845 e Ft. kiadással, melyből

aa) működési költségvetési kiadás 466.845 e Ft.

ab) felhalmozási költségvetési kiadás 65.736 e Ft.

ac) finanszírozási kiadások 12.264 e Ft.

b) 798.878 e Ft. bevétellel, melyből

ba) működési költségvetési bevétel 507.758 e Ft.

bb) felhalmozási költségvetési bevétel 57.453 e Ft.

bc) finanszírozási bevételek 233.667 e Ft.

hagyja jóvá.

(2) Az (1) bekezdésen belüli kiadások alakulása:

a) működési költségvetési kiadása

aa) személyi juttatások 108.851 e Ft.

ab) munkaadókat terhelő járulékok 14.691 e Ft.

ac) dologi kiadások 73.323 e Ft.

ad) ellátottak pénzbeli ellátása 26.695 e Ft.

ae) egyéb működési célú kiadások 243.285 e Ft.

b) felhalmozási költségvetési kiadás

ba) beruházások 18.182 e Ft.

bb) felújítások 47.029 e Ft.

bc) egyéb felhalmozási célú kiadások 525 e Ft.

c) finanszírozási kiadások

Áht belüli megelőlegezés visszafizetése 12.264 e Ft.

(3) Az (1) bekezdésen belüli bevételek alakulása

a) működési költségvetési bevétel

aa) működési célú támogatások áht. belülről 387.699 e Ft.

ab) közhatalmi bevételek 78.010 e Ft.

ac) működési bevételek 42.049 e Ft.

ad) működési célú átvett pénzeszköz 0 e Ft.

b) felhalmozási költségvetési bevétel

ba) felhalmozási célú támogatás Áht belülről 53.703 e Ft.

bb) felhalmozási bevételek 3.750 e Ft.

c) finanszírozási bevételek

ca) előző évi költségvetési maradványának igénybev. 221.663 e Ft.

cb) Áht belüli megelőlegezés 12.004 e Ft.

(4) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 2. melléklete szerint hagyja jóvá.

(5) Böhönye Község Önkormányzat 2021. évi működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak alakulása e rendelet 3. melléklete és 4. melléklete szerint állapítja meg.

(6) A Böhönyei Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi bevételeinek és kiadásainak alakulását e rendelet 5. melléklet és 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A képviselő – testület a működési célú támogatások, pénzeszközátadások jóváhagyott előirányzatának teljesítését a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) A képviselő – testület az önkormányzat működési és felhalmozási kiadásinak kormányzati funkciók szerinti és kiemelt előirányzatonkénti teljesített összegét a 8. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

(9) A képviselő- testület a beruházási kiadások célonként a 9. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(10) A képviselő- testület a felújítási kiadások célonként a 10. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

4. § A képviselő – testület az önkormányzat a 2021. évi maradványának alakulását e rendelet 11. melléklete szerint fogadja el.

5. § A képviselő – testület Böhönye Község Önkormányzatának vagyonkimutatását e rendelet 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

6. § A képviselő - testület az önkormányzatnál 2021. évben foglalkoztatottak létszámát e rendelet 13. melléklete szerint fogadja el.

7. § A képviselő – testület az önkormányzat 2021. évi adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek kimutatását a 14. melléklet szerint fogadja el.

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

Az önkormányzat címrendje

1.melléklet a /2022. ( ) önkormányzati rendelethez

Böhönye Község Önkormányzata Képviselő-testületének

az önkormányzat 2021. évi költségvetés zárszámadásáról

Az önkormányzat Címrendje

1. Böhönye Község Önkormányzata

2. Az Önkormányzat költségvetési szerve

Böhönyei Közös Önkormányzati Hivatal

3. Nem költségvetési szervi formában működő egységek

Község Város gazdálkodás ( Kommunális csoport)

Könyvtár Művelődési ház

2. melléklet

Böhönye Község Önkormányzatának 2021. évi összevont bevételeinek és kiadásainak alakulásáról

1. melléklet a /2022. ( ) önkormányzati rendelethezBöhönye Község Önkormányzatának 2021. évi összevont bevételeinek és kiadásainak alakulásáról

ezer Ft-ban

Böhönye Község Önkormányzatának összevont bevételei és kiadásai

2020. évi eredeti előirányzat

2020. tervezett módosított ei

2020. évi várható teljesítés

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi I. módosítás

2021. évi II. terv.mód

2021. III.terv. mód

2021. évi teljesítés

Telj/mód ei %-a

A. Költségvetési bevételek összesen

I. Működési költségvetési bevételek

418 255

473 713

458 913

390 174

406 439

464 943

414 698

507 758

122,44%

1.Működési célú támogatások államháztartáson belülről

318 641

362 889

360 949

336 489

336 489

374 258

360 663

387 699

107,50%

2. Közhatalmi bevételek

63 930

63 930

67 716

33 100

49 365

75 100

33 100

78 010

235,68%

3. Működési bevételek

30 185

35 997

29 139

20 185

20 185

15 185

20 535

42 049

204,77%

4. Működési célú átvett pénzeszközök

400

10 897

1 109

400

400

400

400

0,00%

II. Felhalmozási költségvetési bevételek

5 099

5 099

27 678

2 139

14 583

56 202

2 139

57 453

2685,97%

1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

5 099

5 099

26 069

2 139

12 083

53 702

2 139

53 703

2510,66%

2. Felhalmozási bevételek

1 609

2 500

2 500

3 750

3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B. Finanszírozási bevételek összesen

369 356

371 281

371 364

232 235

232 235

232 235

221 663

221 663

100,00%

I. Belföldi finanszírozás bevételei

369 356

371 281

371 364

232 235

232 235

232 235

221 663

221 663

100,00%

1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (belső finanszírozás)

369 356

371 281

371 364

232 235

232 235

232 235

221 663

221 663

100,00%

1.1. Működési célú

85 606

87 531

87 614

76 548

76 548

76 548

214 078

214 078

100,00%

1.2. Felhalmozási célú

283 750

283 750

283 750

155 687

155 687

155 687

7 585

7 585

100,00%

2. Hitel, kölcsön felvétel (külső finanszírozás)

2.1. Működési célú

2.2. Felhalmozási célú

II. Külföldi finanszírozás bevételei

Államházt. belüli megelőlegezés

12 264

12 264

12 004

Bevételek összesen

787 611

862 357

870 219

624 548

653 257

753 380

638 500

798 878

125,12%

A. Költségvetési kiadások összesen

I. Működési költségvetési kiadások

433 383

559 565

505 730

461 201

453 025

522 878

555 001

466 845

84,12%

1. Személyi juttatások

131 029

134 461

121 427

108 452

108 452

115 297

116 058

108 851

93,79%

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

23 500

23 500

19 145

16 815

16 815

17 040

16 815

14 691

87,37%

3. Dologi kiadások

72 725

106 528

88 771

80 125

80 125

80 125

92 573

73 323

79,21%

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

21 623

34 379

32 826

23 225

23 225

29 423

27 700

26 695

96,37%

5. Egyéb működési célú kiadások

184 506

260 697

243 561

232 584

224 408

280 993

301 855

243 285

80,60%

5.1. Működési célú támogatások

184 506

199 826

192 692

224 408

224 408

247 329

239 002

230 649

96,51%

5.2. Elvonások és befizetések

50 871

50 869

12 637

12 636

99,99%

5.3. Általános tartalék

5.4. Működési célú tartalék

10 000

8 176

33 664

50 216

0,00%

II. Felhalmozási költségvetési kiadások

354 228

177 339

245 122

163 347

68 523

99 193

70 710

65 211

92,22%

1. Beruházások

52 074

64 592

32 147

20 553

21 353

25 023

23 260

18 182

78,17%

2. Felújítások

122 379

112 747

98 079

11 085

47 170

74 170

47 450

47 029

99,11%

3. Egyéb felhalmozási célú kiadások

179 775

114 896

114 896

131 709

131 709

131 709

525

525

3.1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás

525

525

3.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre

3.3. Felhalmozási célú tartalék

179 775

3.3.1. Céltartalék

64 879

3.3.2. Vizi közmű fejl.

114 896

114 896

114 896

131 709

131 709

131 709

B. Finanszírozási kiadások összesen

10 557

10 557

I. Belföldi finanszírozás kiadásai

1. Hitel-, kölcsöntörlesztés

1.1. Működési célú

1.2. Felhalmozási célú

II. Külföldi finanszírozás kiadásai

Államházt. Belüli megelőlegezés visszafizetése

0

10 557

10 557

0

12 264

12 264

Kiadások összesen

787 611

862 357

761 409

624 548

653 257

753 780

638 500

544 845

85,33%

3. melléklet

Az önkormányzat 2021. évi működési bevételeiről és kiadásairól zárszámadás

2. melléklet a /2022. ( ) önkormányzati rendelethez

Böhönye Község Önkormányzatának

Az önkormányzat 2021. évi működési bevételeiről és kiadásairől zárszámadás

Működési bevételek - kiadások

2020. évi eredeti előirányzat

2020. tervezett módosított ei

2020. évi várható teljesítés

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi I.módosítás

2021. évi mód ei

2021. III.terv. mód

2021. évi teljesítés

Telj/mód ei %-a

A. Működési költségvetési bevételek

I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

318 641

362 889

360 949

336 489

336 489

374 258

360 664

386 698

107,22%

1. Önkormányzatok működési támogatásai

263 935

314 848

314 848

303 311

303 311

329 248

320 884

343 943

107,19%

1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

66 547

75 622

75 622

77 113

77 113

77 113

77 113

77 372

100,34%

1.1.1. Hivatal működésének támogatása

47 146

47 146

1.1.2. Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása

21 748

21 748

1.1.2.1. Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása

8 359

8 359

1.1.2.2. Közvilágítás fenntartásának támogatása

8 192

8 192

1.1.2.3. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok

1 999

1 999

1.1.2.4. Közutak fenntartásának támogatása

3 198

3 198

1.1.3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

8 000

8 000

1.1.4. Üdülőhelyi feladatok támogatása

219

219

1.1.5. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok

1.1.6. Polgármester illetmény támogatása

Beszámítás

1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

68 359

72549

72549

74 384

74 384

74 384

74 384

77 614

104,34%

1.3. Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

126 158

149117

149117

150 181

150 181

150 181

150 181

152 558

101,58%

1.3.1. Települési szociális feladatok

21 325

21 325

21 325

1.3.2. Szociális és gyermekjóléti alapszolg.feladat

35 917

35 917

35 917

1.3.3. Bölcsőde támogatás

29 223

29 223

29 223

1.4. Gyermekétk. feladatok támogatása

63 716

63 716

63 716

1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 871

4425

4425

4 924

4 924

4 924

4 924

5 005

101,65%

1.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

13135

13135

25 937

14 282

31 394

219,82%

1.6. Elszámolásból származó bevétel

42.5.5. Önkormánzatok szolidaritási támogatás

3 291

3 291

3 291

2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

54 706

48 041

46 101

33 178

33 178

45 010

39 780

42 755

107,48%

2.1. OEP finanszírozás (védőnői szolgálat)

2.2. Helyi önkormányzatoktól

KÖH hozz.

3 472

3 472

3 472

1 623

2.3. Pénzeszközátvétel (Társulástól)

7 383

7 383

7 383

2.4. Közfoglalkoztatás támogatása

54 706

57806

46101

22 323

22 323

34 155

39 780

41 132

103,40%

2.5. Műk.c.pé.átvétt pénzalaptól

II. Közhatalmi bevételek

63 930

63 930

67 716

33 100

49 365

75 100

33 100

78 010

235,68%

1. Vagyoni típusú adók

7 330

7 330

6 495

6 500

6 500

6 500

6 500

6 760

104,00%

1.1. Építményadó

1 394

1.2. Kommunális adó

4 574

1.3. Telekadó

527

2. Értékesítési és forgalmi adók

50 000

50 000

60 072

25 000

41 265

67 000

25 000

69 354

277,42%

2.1 Iparűzési adó

50 000

50 000

60 072

25 000

41 265

67 000

3. Gépjárműadó (40 %-a)

5 000

5 000

4. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

1 600

1 896

118,50%

4.1. Talajterhelési díj

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

1 600

1 896

118,50%

5. Egyéb közhatalmi bevételek

100

100

1 149

100

100

100

5.1. Adópótlék, adóbírság

1 149

100

100

100

5.2. Helyszíni bírság, közterület-felügyelet által kiszabott bírság

5.3. Igazgatási szolgáltatási díjak

6. Termőföld bérbeadás

III. Működési bevételek

30 000

35 812

28 976

20 000

20 000

15 000

20 250

41 719

206,02%

IV. Működési célú átvett pénzeszközök

400

10 897

1 109

400

400

400

400

0

0,00%

1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések

2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

4. Működési c. pé. átv. vállalkozástól

B. Finanszírozási bevételek

I. Belföldi finanszírozás bevételei

84 529

85 171

85 171

74 447

74 447

74 447

211 977

211 977

100,00%

1. Előző év működési célú maradvány igénybevétele (belső finanszírozás)

84 529

85 171

85 171

74 447

74 447

74 447

211 977

211 977

100,00%

2. Működési célú hitelfelvétel (külső finanszírozás)

II. Külföldi finanszírozás bevételei

Államházt. belüli megelőlegezés

12 264

12 264

12 004

Működési bevételek összesen

497 500

570 963

556 185

464 436

480 701

539 205

626 391

718 404

114,69%

A. Működési költségvetési kiadások

I. Személyi juttatások

85 015

85 015

74 783

56 222

56 222

63 067

63 828

60 188

94,30%

Törvény sz.illetmény

68 271

68 066

60 059

40 444

40 444

47 289

45 968

45 180

98,29%

Normatív jutalom

1 890

3 690

1 894

692

692

692

692

638

92,20%

Béren kívülli juttatás

1 800

0

0

1 168

1 168

1 168

1 168

545

46,66%

Közlekedési költségtér.

300

300

148

300

300

300

300

106

35,33%

Jubileumi jutattás

Foglal. egyéb sajátos jutt.

1 700

1 073

812

1 500

1 500

1 500

1 500

715

47,67%

Választott tisztségvis.

10 204

10 831

10 831

11 068

11 068

11 068

12 600

11 600

92,06%

Egyéb jogviszony, külső szem. jut.

500

500

485

500

500

500

500

304

60,80%

Egyéb külső személyi juttatás

350

555

554

550

550

550

1 100

1 100

100,00%

II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

14 500

14 500

10 232

8 715

8 715

8 940

8 715

7 152

82,07%

III. Dologi kiadások

64 600

96 091

80 533

71 000

71 000

71 000

82 650

64 862

78,48%

Készlet beszerzés

14 500

14 866

10 551

14 500

14 500

14 500

14 500

9 493

65,47%

Kommunális szolg.

2 600

2 598

1 951

3 000

3 000

3 000

2 840

1 907

67,15%

Szolgáltatás

33 000

37 279

31 553

35 000

35 000

35 000

41 810

33 578

80,31%

Különféle befizetések, egyéb dologi

14 500

41 348

36 478

18 500

18 500

18 500

23 500

19 884

84,61%

IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai

21 623

34 379

32 826

23 225

23 225

29 423

27 700

26 695

96,37%

V. Egyéb működési célú kiadások

184 506

260 697

243 561

232 584

224 408

280 993

301 855

243 285

80,60%

1. Működési célú támogatások

184 506

199 826

192 692

224 408

224 408

239 115

239 002

230 649

96,51%

2. Elvonások és befizetések

0

50 871

50 869

8 214

12 637

12 636

99,99%

3. Általános tartalék

0

33 664

50 216

0,00%

4. Működési célú tartalék

0

10 000

8 176

B.Finanszírozási kiadások

I. Belföldi finanszírozás kiadásai

1. Működési célú hitel-, kölcsöntörlesztés

II. Külföldi finanszírozás kiadásai

Államházt. Belüli megelőlegezés visszafizetése

10 557

10 557

12 004

Működési célú kiadások összesen

370 244

501 239

452 492

391 746

383 570

453 423

484 748

402 182

82,97%

4. melléklet

A 2021. évi felhalmozási bevételeiről és kiadásairól zárszámadása

3. melléklet a /2022. ( ) önkormányzati rendelethez

Böhönye Község Önkormányzatának

A 2021. évi felhalmozási bevételeiről és kiadásairól zárszámadása

Felhalmozási bevételek - kiadások

2020. évi eredeti előirányzat

2020. tervezett módosított ei

2020. évi várható teljesítés

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi I. módosítás

2021. II.. mód

2021. III.terv. mód

2021. évi teljesítés

Telj/mód ei %-a

A. Felhalmozási költségvetési bevételek

5 099

5 099

27 678

2 139

12 083

53 702

2 139

57 453

2685,97%

I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

5 099

5 099

26 069

2 139

12 083

53 702

2 139

53 703

2510,66%

1. Európai Uniós forrásból származó bevételek

0

0

0

0

0

2. Hazai forrásból származó bevételek

5 099

5 099

26 069

2 139

12 083

53 702

2 139

53 703

2510,66%

II. Felhalmozási bevételek

1 609

2 500

2 500

3 750

1. Immateriális javak értékesítése

2. Ingatlanok értékesítése

1 609

2 500

2 500

3 750

3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

4. Részesedések értékesítése

5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

6. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése

III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések

2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B. Finanszírozási bevételek

283 750

283 750

283 750

155 687

155 687

155 687

7 585

7 585

100,00%

I. Belföldi finanszírozás bevételei

283 750

283 750

283 750

155 687

155 687

155 687

7 585

7 585

100,00%

1. Előző év felhalmozási célú maradvány igénybevétele (belső finanszírozás)

283 750

283 750

283 750

155 687

155 687

155 687

7 585

7 585

100,00%

2. Felhalmozási célú hitelfelvétel (külső finanszírozás)

II. Külföldi finanszírozás bevételei

Felhalmozási bevételek összesen

288 849

288 849

311 428

157 826

170 270

211 889

9 724

68 788

707,40%

A. Felhalmozási költségvetési kiadások

I. Beruházások

51 574

63 692

31 764

20 053

20 853

24 523

22 760

18 009

79,13%

1. Önkormányzati beruházások

51 574

63 692

31 764

20 053

20 853

1.1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló beruházások

46 475

48 730

0

1.2. Hazai támogatásból megvalósuló beruházások

5 099

14 762

17 703

12 989

1.3. Saját forrásból megvalósítandó beruházások

200

2 350

7 864

2. Intézményi beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)

2.1. Hivatal

2.2. Gamesz

II. Felújítások

122 379

112 747

98 079

11 085

47 170

74 170

47 448

47 029

99,12%

1. Önkormányzati felújítások

14 718

14 718

16 385

5 085

5 085

Utak felújítása

14 718

14 718

14 099

0

34 585

telek kialakítás

1 500

1.1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló beruházások

77 663

68 031

51 535

0

0

1.2. Hazai támogatásból megvalósuló beruházások

29 998

29 998

29 745

0

0

1.3. Saját forrásból megvalósítandó beruházások

414

6 000

6 000

2. Intézményi felújítás

III. Egyéb felhalmozási célú kiadások

179 775

114 896

114 896

131 709

131 709

131 709

1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre

0

0

0

0

0

2. Felhalmozási célú tartalék

64 879

0

0

0

0

0

3. Viziközmű

114 896

114 896

114 896

131 709

131 709

131 709

B. Finanszírozási kiadások

I. Belföldi finanszírozás kiadásai

1. Felhalmozási célú hitel-, kölcsöntörlesztés

II. Külföldi finanszírozás kiadásai

Felhalmozási kiadások összesen

353 728

291 335

244 739

162 847

199 732

230 402

70 208

65 038

92,64%

5. melléklet

A 2021. évi működési célú támogatási, pénzeszközátadásiról zárszámadás

4. melléklet a /2022. ( ) önkormányzati rendelethez

Böhönye Község Önkormányzata

A 2021. évi működési célú támogatásai, pénzeszközátadásairól zárszámadás

ezer Ft-ban

Működési célú támogatások, pénzeszközátadások

2020. évi eredeti előirányzat

2020. tervezett módosított ei

2020. évi várható teljesítés

2021. évi tervezett eredeti előirányzat

2021. évi II. mód ei

2021. III.terv. mód

2021. évi teljesítés

Telj/mód ei %-a

1

Civil szervezetek működési támogatás

7 757

7 757

8 138

7 800

8 150

8 112

8 112

100,55%

Ebből: Önkormányzati Tűzoltóság Böhönye

2 000

2 000

2 000

2 900

2 900

2 900

2 900

145,00%

Református Egyházközösség

350

350

350

250

250

250

250

71,43%

Böhönyei KSE

2 700

2 700

3 081

2 600

2 600

2 600

2 600

96,30%

Böhönyéért Egyesület

350

350

350

250

250

250

250

71,43%

Böhönyei Polgárőr Egyesület

350

350

350

250

250

250

250

71,43%

"Csillagsövény " Böhönye A Határon Túli Magyarokért

350

350

350

250

250

250

250

71,43%

Pósai Horgászegyesület

350

350

350

250

250

250

250

71,43%

Önkéntes Tűzoltóegyeület

350

350

350

250

250

250

250

71,43%

Római Katolikus Plébánia Böhönye

350

350

350

250

250

250

250

71,43%

Böhönyei Fiatalokért Kult. Egyesület

350

350

350

250

250

250

250

74,43%

Iskolai Alapítvány

0

0

0

100

100

100

100

0,00%

Óvodai Alapítvány

200

200

200

200

200

200

200

100,00%

Egyéb civil szervezetek tám.

57

57

57

0

350

312

312

18,16%

2

Böhönye és Környéke Önkormányzati Társulása

174 424

178 474

174 690

214 283

214 283

214 413

206 060

122,85%

3

Marcali Többcélú Kistérségi Társulás

1 875

1 875

1 914

1 875

1 950

1 940

1 940

100,00%

4

Kaposmenti Társulás, Katasztrófa véd.

450

450

188

450

450

255

255

100,00%

5

DRV ZRT

0

7100

7100

0

14282

14282

14282

0,00%

6

Árvízkárosultak támogatása

0

662

662

0

0

0,00%

Egyéb működési célú kiadások összesen

184 506

196 318

192 692

224 408

239 115

239 002

230 649

121,63%

6. melléklet

A Böhönyei Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi kiadásairól zárszámadása

5. melléklet a /2022. ( ) önkormányzati rendelethez

A BÖHÖNYEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2021. ÉVI KIADÁSAIRÓL ZÁRSZÁMADÁSA

ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Sorszám

Megnevezés

2020. évi eredeti előirányzat

2020. évi tervezett módosított ei 2020.12.31.

2020. évi várható teljesítés

2021. évi eredeti előirányzat

2021. II.mód

2021. III.terv. mód

2021. évi teljesítés

Telj/mód ei %-a

1

I. Működési költségvetés

2

Személyi juttatás

46 014

49 446

46 644

52 230

52 230

52 230

48 662

93,17%

törvény szerinti illetmény

38 604

38 004

35 972

42 660

42 660

42 612

40 628

95,34%

készenléti, ügyelet díj

0

0

0

0

0

0

0

szabadság megváltás

0

1 932

2 329

0

0

0

0

cafetéria

2 200

4 350

4 263

4 400

4 400

4 448

4 314

96,99%

közlekedési költség

850

850

661

850

850

850

584

68,71%

jubileumi jutalom

0

0

0

700

700

700

0,00%

jutalom

2 160

2 160

1 770

1 420

1 420

1 420

1 419

99,93%

foglalkoztatott egyéb szem.jutt. (pl szemüveg biztosítás, betegszabadság, helyettesítés, valamint 4/2013. Korm.rend. 15. mellékelete szerint)

1 000

950

482

1 000

1 000

1 000

552

55,20%

munkavégzésre irányuló egyéb jogv.nem saját dolg

0

0

0

0

0

0

0

külső személyi juttatás

1 200

1 200

1 167

1 200

1 200

1 200

1 165

97,08%

3

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

9 000

9 000

8 913

8 100

8 100

8 100

7 539

93,07%

4

Dologi kiadás

8 125

10 437

8 238

9 125

9 125

9 923

8 461

85,27%

készletbeszerzés

1 200

810

760

1 000

1 000

964

949

98,44%

kommunikációs szolgáltatás

1 500

2 260

1 925

2 200

2 200

1 447

1 423

98,34%

szolgáltatatás kiadás

4 000

5 696

4 319

4 500

4 500

6 047

4 747

78,50%

különféle befizetés , egyéb dolodi kiadás (ÁFA)

1 425

1 671

1 234

1 425

1 425

1 465

1 342

91,60%

5

Ellátottak pénzbeni juttatása

6

Egyéb működési célú kiadások

7

Működési tartalék

8

9

II. Felhalmozási költségvetés

500

900

382

500

500

500

174

34,80%

10

11

Beruházások

500

900

382

500

500

500

174

34,80%

12

Felújítások

13

14

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN:

15

III. Finanszírozási célú kiadás

16

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

17

Központi, irányító szervi támogatás

18

KIADÁS ÖSSZESEN

63 639

69 783

64 177

69 955

69 955

70 753

64 836

91,64%

19

Engedélyezett létszámkeret

11 fő

11 fő

11 fő

11 fő

11 fő

11 fő

11 fő

100,00%

7. melléklet

Böhönyei Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi bevételeinek zárszámadása

6. melléklet a /2022. ( ). önkormányzati rendelethez

BÖHÖNYEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZAT HIVATAL 2021. ÉVI BEVÉTELEINEK ZÁRSZÁMADÁSA

ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

F

G

H

J

Sor-szám

Megnevezés

2020. évi eredeti előirányzat

2020. tervezett módosított ei

2020. évi várható teljesítés

2021. évi eredeti előirányzat

2021.II.ei.mód

2021. III. terv. mód.

2021. évi teljesítés

Telj./ei %-a

1

Helyi adók

2

Építményadó

3

Telekadó

4

Magánszemélyek kommunális adója

5

Iparűzési adó

6

Idegenforgalmi adó

7

Pótlék, bírság

8

Egyéb bírságok, pótlékok

9

Igazgatási szolgáltatási díj

10

Talajterhelési díj

11

Egyéb sajátos bevétel

12

Termőföld bérbeadásából származó jövedelem

13

Gépjárműadó (40%-a)

14

Működési bevétel

185

185

163

185

185

285

330

115,79%

15

Készletértékesítés

16

Közterület használati díj

17

Szolgáltatás ellenértéke

50

50

25

50

50

50

56

112,00%

18

Ellátási díjak

19

Közvetített szolgáltatások bevételei

135

135

130

135

135

235

274

116,60%

20

Tulajdonosi bevételek

21

Kiszámlázott általános forg.adó

22

Kamatbevételek

23

Egyéb működési becvételek

8

24

Biztosító által fizetett kártérítés

25

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartási belülről

1 000

30

fejezeti kezelésű ei EU-s programokra

31

egyéb fejezeti kezelésű ei

32

elkülönített állami pénzalapok

33

helyi önk. és költségvetési szerveik

1 000

34

társulások és költségvetési szervei

35

II. Támogatások

36

37

Önkormányzat támogatásai

38

39

Önkormányzat költségvetési támogatása

40

Települési önkormányzatok működésének támogatása

41

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak ellátása

42

Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása

43

Könyvtári,közművelődési feladatok támogatása

44

Működési célú költségvetési tám. és kieg.tám

45

Egyéb felhalmozási célú központi támogatás

A

B

C

D

E

F

G

H

J

Sor-szám

Megnevezés

2020. évi eredeti előirányzat

2020. tervezett módosított ei

2020. évi várható teljesítés

2021. évi tervezett eredeti előirányzat

2021.II. terv.mód

2021. III. terv. mód.

2021. évi teljesítés

Telj./ei %-a

46

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

47

Ingatlan értékesítés

48

Felhalmozási bevételek

49

Működési célú visszatér.tám. kölcsönök áht kívülrőll

50

Egyéb működési célú átvett pé

51

Felhalmozási célú átvett pé

52

Költségvetési bevételek

53

KÖH maradványa

1 077

2 360

2 443

2 101

2 101

2 101

2 101

100,00%

54

Központi, irányító szervi támogatás

62 377

67 239

63 673

67 669

67 669

68 367

68 367

100,00%

55

56

VII. Finanszírozási célú bevételek

57

Folyószámla hitel felvétel

58

Éven belüli hitel felvétel

59

Fejlesztési hitel

60

Működési célú hitel

61

BEVÉTEL ÖSSZESEN

63 639

69 784

66 279

69 955

69 955

70 753

71 798

101,48%

8. melléklet

Böhönye Község Önkormányzatának 2021. évi kiadásainak kormányzati funkció szerinti megbontásának zárszámadása

8. melléklet a /2022. ( ) önkormányzati rendelethez

Böhönye Község Önkormányzatának 2021. évi kiadásainak kormányzati funkció szerinti megbontásának zárszámadása

ezer Ft-ban

Ssz.

Ebből

A;

Összes kiadás

Személyi juttatás

Munkaadókat terhelő jár.

Dologi jellegű kiadások

Ellátottak pénzbeli jutt.

Egyéb műk.célú tám.

Visszafiz.

kormányzati funkció

Megnevezés

2021. évi eredeti ei

2021. évi tervezett mód.ei.2021.12.31.

2021. évi teljesítés

Teljes.%-a

2021. évi eredeti ei

2021. évi tervezett mód.ei.2021.12.31.

2021. évi teljesítés

Teljes.%-a

2021. évi eredeti ei

2021. évi tervezett mód.ei.2021.12.31.

2021. évi teljesítés

Teljes.%-a

2021. évi eredeti ei

2021. évi tervezett mód.ei.2021.12.31.

2021. évi teljesítés

Teljes.%-a

2021. évi eredeti ei

2021. évi tervezett mód.ei.2021.12.31.

2021. évi teljesítés

Teljes.%-a

2021. évi eredeti ei

2021. évi tervezett mód.ei.2021.12.31.

2021. évi teljesítés

Teljes.%-a

2021. évi eredeti ei

2021. évi tervezett mód.ei.2021.12.31.

2021. évi teljesítés

Teljes.%-a

1.

11130

Önkormányzati igazgatás

22362

31184

32842

105,32%

11568

15110

15110

100,00%

1794

1794

2063

114,99%

9000

14280

15669

109,73%

2.

13320

Köztemető fennt.

2000

2000

143

7,15%

2000

2000

143

7,15%

3.

11350

Önk. vagyon gazd.

12000

14212

14212

100,00%

12000

14212

14212

100,00%

4.

32020

Tűz. és hat.

0

0

0

0,00%

0

5.

41231

Közfoglalkoztatás

31177

36671

34223

93,32%

19794

25288

25288

100,00%

3068

3068

2480

80,83%

8315

8315

6455

77,63%

6.

45160

Közutak

0

0

196

0,00%

196

7.

52020

Nem v. hull.

0

0

0

0,00%

8.

63020

Településfejl.

7500

7500

593

7,91%

7500

7500

593

7,91%

9.

64010

Szennyvíz

0

0

0

#######

10.

66010

Víztermelés

2350

2350

858

36,51%

2350

2350

858

36,51%

11.

66020

Közvilágítás

8160

9318

9318

100,00%

8160

9318

9318

100,00%

12.

72111

Zöldterület

5365

5365

1981

36,92%

5365

5365

1981

36,92%

13.

72311

Község városgazd(komm.csoport)

31423

31981

25896

80,97%

19760

17318

17318

100,00%

3063

3063

2307

75,32%

8600

11600

6271

54,06%

14.

74031

Háziorvosi alapell.

250

250

0

0,00%

250

250

0,00%

15.

62020

Fogorvosi alapell.

350

350

210

0,00%

350

350

210

60,00%

16.

81030

Család és nővéd.

110

110

0

0,00%

110

110

0,00%

17.

82042

Település eü.

0

0

0

#######

18.

82092

Sport műk.

0

0

0

#######

19.

91110

Könyvtár

6312

7324

6944

0,00%

3084

4096

2472

60,35%

478

478

302

63,18%

2750

2750

4170

151,64%

20.

96015

Közművelődés

5078

5078

0

0,00%

2016

2016

0

0,00%

312

312

0

0,00%

2750

2750

0,00%

21.

102030

Gyermekétk., óvoda

0

0

0

0,00%

22.

104042

Idősek nepp.ell.

0

0

0

0,00%

23.

104051

Gyermekjóléti

0

0

0

0,00%

24.

107060

Komplex környezetvéd

0

0

401

#######

401

25.

74040

Egyes szoc.ell.

1500

1500

4385

0,00%

1500

1500

4385

292,33%

23225

27700

26695

96,37%

26.

96015

Működési kiadás összesen

135937

155193

132202

0,00%

56222

63828

60188

94,30%

8715

8715

7152

82,07%

71000

82650

64862

78,48%

23225

27700

26695

96,37%

1.

11130

Önkormányzati igazgatás

Összes kiadás

Ebből

2.

13320

Köztemető fennt.

Beruházások

Felújítások

Egyéb felhalmozási kiadás

Lakásépítések

Áht. kívülre irányuló fejl.ber.

3.

11350

Önk. vagyon gazd.

2021. évi eredeti ei

2021. évi tervezett mód.ei.2021.12.31.

2021. évi teljesítés

Teljes.%-a

2021. évi eredeti ei

2021. évi tervezett mód.ei.2021.12.31.

2021. évi teljesítés

Teljes.%-a

2021. évi eredeti ei

2021. évi tervezett mód.ei.2021.12.31.

2021. évi teljesítés

Teljes.%-a

2021. évi eredeti ei

2021. évi tervezett mód.ei.2021.12.31.

2021. évi teljesítés

Teljes.%-a

2021. évi eredeti ei

2021. évi tervezett mód.ei.2021.12.31.

2021. évi teljesítés

Teljes.%-a

2021. évi eredeti ei

2021. évi tervezett mód.ei.2021.12.31.

2021. évi teljesítés

Teljes.%-a

2021. évi eredeti ei

2021. évi tervezett mód.ei.2021.12.31.

2021. évi teljesítés

Teljes.%-a

4.

Tervezett előirányzatai

5.

11130

Önkormányzati igazgatás

7460

2311

1787

77,33%

1850

1689

1689

100,00%

5085

97

97

100,00%

525

525

100,00%

6.

13320

Köztemető fennt.

0

3207

3207

100,00%

3207

3207

100,00%

7.

11350

Önk. vagyon gazd.

15714

20738

15567

75,07%

9714

8257

3506

42,46%

6 000

12481

12061

96,63%

8.

32020

Tűz. és hat.

9.

413231

Közfoglalkoztatás

2139

3158

3158

100,00%

2139

3158

3158

100,00%

10.

45160

Közutak

11.

51040

Nem v. hull.

12.

52020

Szennyvíz

0

2905

2905

100,00%

2905

2905

100,00%

13.

63020

Víztermelés

14.

64010

Közvilágítás

15.

66010

Zöldterület

16.

66020

Község városgazd

6350

37890

37890

100,00%

6350

3019

3019

100,00%

34871

34871

100,00%

17.

72111

Háziorvosi alapell.

18.

72311

Fogorvosi alapell.

0

295

295

100,00%

295

295

100,00%

19.

74031

Család és nővéd.

20.

76062

Település eü.

21.

81030

Sport műk.

22.

82042

Könyvtár

0

230

230

100,00%

230

230

100,00%

23.

82092

Közművelődés

24.

96015

Gyermekétk.

25.

102030

Idősek nepp.ell.

##

104042

Gyermekjóléti

##

104051

Szociális étk.

##

107060

Egyes szoc.ell.

Felhalmozási kiadás

31663

70734

65039

91,95%

20053

22760

18009

79,13%

11085

47449

47029

99,11%

0

525

525

100,00%

9. melléklet

Az önkormányzat 2021. évi beruházási céljairól zárszámadás

7. melléklet a /2022. ( ) önkormányzat rendelethez

Böhönye Község Önkormányzatának

Az önkormányzat 2021. évi beruházási céljairól zárszámadás

ezer Ft-ban

Ssz.

Beruházási cél megnevezés

2020. évi eredeti előirányzat

2020. tervezett módosított ei

2020. évi várható teljesítés

2021. eredeti ei

2021. évi I.módosítás

2021. évi II.terv.mód

2021. III.terv. mód

2021. évi teljesítés

Telj/mód ei %-a

1.

Közfoglalkoztatás

5 099

5 099

5099

2 139

2 139

3 760

3 492

3 492

100,00%

2.

Község városgazd.

5 850

5 850

3.

pótkocsi traktorhoz, kotrógép

4 997

4.

Egyéb beruházások

46475

0

11 564

12 364

20 763

19 268

14 517

75,34%

6.

Kamera rendszer kialakítás

4 714

4 714

4 714

2 248

2 248

100,00%

10.

Urnafal

5 000

5 000

5 400

5 355

5 355

100,00%

11.

Hivatal irodabútor beszerzés

1 000

1 000

1 000

1 000

953

95,30%

12.

Hivatal telefonhálózat kiépítés

350

350

350

350

330

94,29%

13.

Informatikai eszközök beszerzés

500

500

500

500

460

92,00%

14.

Gépkocsi beszerzés

500

15.

Bölcsőde bejáró aszfaltozás

800

800

800

800

100,00%

16.

Játszótér

5 000

4 644

0,00%

Telek alakítás

421

421

100,00%

Egyéb gép, berendezés pl.fogorvos

768

768

100,00%

DRV

3 182

3 182

100,00%

17.

Eszköz beszerzés Magyar Falu

2 999

18.

Összesen:

51574

5099

5099

19 553

20 353

24 523

22 760

18 009

79,13%

10. melléklet

Az önkormányzat 2021. évi felújításainak zárszámadása

8. melléklet a /2022. ( ) önkormányzati rendelethez

Böhönye Község Önkormányzatának

Az önkormányzat 2021. évi felújításainak zárszámadása

ezer Ft-ban

Ssz.

Felújítási cél megnevezés

2020. évi eredeti előirányzat

2020. évi módosított ei

2020. évi várható teljesítés

2021. évi eredeti ei

2021.évi I.módosítás

2021. évi II. terv. mód

2021. évi teljesítés

Telj/mód ei %-a

1

Önkormányzat épületének energetikai felújítása, belső felújítás

29 998

29 998

24913

5 085

5 085

4 873

4 873

100,00%

2

Utak felújítása

77 663

68 031

58448

14 348

13 472

13 472

100,00%

3

Gyógyszertár II. ütem

14 718

14 718

14718

6 000

6 000

6 195

6 195

100,00%

4

Vis maior pályázat

0

0

0

20 237

22 488

22 488

100,00%

5

Telek kialakítás (autómosó)

1 500

6

Szolgálati lakás felújítás, érintésvédelem stb.

27 000

7

Gépek

421

0,00%

8

Összesen:

122 379

112 747

98 079

11 085

74 170

47 449

47 028

99,11%

11. melléklet

Összevont 2021. évi maradvány alakulása

11. melléklet a /2022. ( ) önkormányzati rendelethez

Böhönye Község Önkormányzatának

Összevont 2021. évi maradványának alakulása

Ft-ban

Ssz.

Megnevezés

Összeg

1

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei

565 210 880

2

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

532 581 017

3

I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

32 629 863

4

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

302 033 898

5

II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

80 631 221

6

A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

221 402 677

7

C) Összes maradvány (=A+B)

254 032 540

8

E) Alaptevékenység maradványa (=A-D)

254 032 540

12. melléklet

Böhönye Község Önkormányzatának 2021. évi vagyonkimutatás

12. melléklet a /2022. ( ) önkormányzati rendelethez

Böhönye Község Önkormányzatának

2021. évi vagyonkimutatás

Ft-ban

Megnevezés

Tárgyi időszak

A, Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök

2 118 696 007

I. Immateriális javak

261 335

Korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jog

123 275

Üzleti forgalomképes vagyoni értékű jog

138 060

Üzelti forgalomképes szellemi termék

0

II. Tárgyi eszközök

2 118 424 672

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

2 085 738 205

Kizárólag nemzeti vagyonba tarozó termőföld

688

Korlátozottan forgalomképes termőföldek aktivált értéke

649 000

Üzleti forgalomképes termőföld ök aktivált értéke

1 476 000

Kizárólag nemzeti vagyonba tartozó egyéb célú telek aktivált értéke

574 171 202

Korlátozottan forgalomképes egyéb célú telek aktivált értéke

16 582 346

Üzleti forgalomképes egyéb célú telek aktivált értéke

7 510 916

Korlátozottan forgalomképes lakóépületek aktivált értéke

50 465 189

Üzleti forgalomképes lakóépület aktivált értéke

3 530 942

Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb épületek aktivált értéke

484 696 712

Korlátozottan forgalomképes egyéb épületek aktivált értéke

485 317 988

Üzleti forgalomképes egyéb épületek aktivált értéke

101 945 411

Korlátozottan forgalomképes erdők aktivált értéke

1 809 512

Kizárólagos nemzeti vagyoba tartozó egyéb építmény aktivált értéke

303 399 902

Korlátozottan forgalomképes egyéb építmény aktivált értéke

52 185 817

Üzleti forgalomképes egyéb építmény aktivált értéke

1 996 580

2. Gépek, berendezések, felszerelések és járművek

32 686 467

Üzleti forgalomképes informatikai eszközök aktivált értéke

403 269

Korlátozottan forgalomképes egyéb ber.aktivált értéke

6 901 096

Üzleti forgalimképes kis értékű egyéb gép.aktivált értéke

11 234 088

Kizárólag nemzeti vagyonba tart.kult.aktivált értéke

5 681 240

Korlátozottan forgalomképes járművek aktivált értéke

5 664 904

Üzleti forgalomképes járművek aktivált értéke

2 801 870

3. Tenyészállatok

0

4. Beruházások, felújítások

0

5. Tárgyi eszközök értékhelesbítése

0

III. Befektetett pénzügyi eszközök

10 000

1. Tartós részesedések

10 000

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

0

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

0

IV. Koncesszóba, vagyonkezelésbe adott eszközök

0

B, Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök

30 000

I. Készletek

30 000

II. Értékpapírok

0

C, Pénzeszközök

256 006 226

I. Lekötött betét

0

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

868 430

III. Forintszámlák

255 137 796

IV. Devizaszámlák

0

Összesen:

2 374 732 233

13. melléklet

Az önkormányzat 2021. évi létszám adatainak zárszámadása

13. melléklet a /2022. ( ) önkormányzati rendelethez

Böhönye Község Önkormányzatának

Az önkormányzat 2021 . évi létszám adatainak zárszámadása

Ssz.

Megnevezés

2021. évi eredeti ei

2021. évi várható teljesítés

2020. évi teljesítés

Telj. %-a

1

Közfoglalkoztatás

20

20

23

115,00%

2

Önkormányzat

1

1

1

100,00%

3

Könyvtár

2

1

2

200,00%

4

Község városgazd.

6

5

5

100,00%

5

Összesen:

29

27

14. melléklet

Böhönye Község Önkormányzat adóssága és hitelállománya lejárat szerint

14. melléklet a /2022.( ) önkormányzati rendelethez

Böhönye Község Önkormányzata adóssága és hitelállománya lejárat szerint

2021. évi zárszámadás

ezer Ft-ban

Megnevezés

2021.12.31

2022.12.31

2023.12.31

2024.12.31

Működési célú hitel

0

0

0

0

Fejlesztési célú hitel

0

0

0

0

Összes adósságállomány

0

0

0

0