Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 16/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelete

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2021. (IX. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 05. 20 - 2022. 05. 20

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 16/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelete

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2021. (IX. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.05.20.

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában, és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. §-ban kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § A Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2021. (IX. 22.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 14. § (3) bekezdésében az „Önkormányzati és Ügyviteli” szövegrész helyébe a „Jogi” szöveg lép.

„(4) Amennyiben a döntési javaslatról való szavazás lezárását követően a szavazás eredménye tekintetében kétség merül fel, bármelyik képviselő kezdeményezésére az ülés levezető elnöke egy alkalommal a szavazás megismétlését rendelheti el.

3. § A Rendelet 96. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Polgármesteri Hivatal belső szervezeti tagozódását, létszámát, munkarendjét és ügyfélfogadási rendjét a jegyző javaslatára a polgármester által benyújtott előterjesztés alapján a Közgyűlés határozza meg.”

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.